Antiviralt middel.

J05A G01 (Nevirapin)DEPOTTABLETTER 400 mg: Hver depottablett inneh.: Nevirapin 400 mg, laktosemonohydrat 400 mg, hjelpestoffer.


TABLETTER, udrasjerte 200 mg: Hver tablett inneh.: Nevirapin 200 mg, laktosemonohydrat 318 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Nevirapin brukes i kombinasjon med andre antiretrovirale midler til behandling av hiv-1-infeksjon hos voksne, ungdom, barn i alle aldre (barn ≥3 år for depottabletter). Den kliniske erfaringen med nevirapin kommer hovedsakelig fra kombinasjonsbehandling med nukleoside revers transkriptasehemmere. Videre behandling med nevirapin bør velges ut fra klinisk erfaring og resistenstesting.

Dosering

Nevirapin skal administreres av lege som har erfaring med behandling av hiv-infeksjon.
Voksne: Anbefalt dosering er 200 mg nevirapin (1 tablett) med umiddelbar frisetting de første 14 dagene (denne innledningsperioden bør anvendes da den har vist seg å redusere frekvensen av hudutslett), deretter 1 depottablett à 400 mg 1 gang daglig i kombinasjon med minst 2 andre antiretrovirale midler. Pasienter som allerede får behandling med Viramune tabletter 2 ganger daglig i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler, kan bytte til depottabletter 400 mg 1 gang daglig i kombinasjon med andre antiretrovirale midler uten en innledende periode med tabletter.
Barn ≥8 år eller eldre: Samme doseringsanbefalinger som for voksne ved vekt ≥43,8 kg.
Barn <8 år: Samme dosering som voksne ved vekt ≥25 kg eller kroppsoverflate ≥1,17 m2.
Glemt dose: Ved glemt dose <12 timer skal neste dose tas så snart som mulig. Ved glemt dose >12 timer tas neste dose til vanlig tidspunkt.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Til pasienter med nedsatt nyrefunksjon som behandles med dialyse, anbefales ytterligere en dose på 200 mg nevirapin etter hver dialysebehandling. For pasienter med ClCR ≥20 ml/minutt kreves ingen dosejustering. Se Forsiktighetsregler for toksiske reaksjoner som krever avbrudd av behandling med nevirapin. Pasienter som får utslett: Pasienter som får utslett ved dosering 200 mg/dag i løpet av innledningsperioden på 14 dager, skal ikke starte behandling med depottabletter 400 mg før utslettet har forsvunnet. Doseringen på 200 mg 1 gang daglig bør ikke fortsette utover 28 dager. På dette tidspunktet bør alternativ behandling vurderes pga. mulig risiko for undereksponering og resistens. Utslett overvåkes nøye. Pasienter som avbryter behandlingen i >7 dager skal starte det anbefalte doseringsregimet på nytt ved å benytte innledningsperioden over 2 uker.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Depottabletter: Svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles. Tabletter: Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

Kontraindikasjoner

Hypersensitivitet for nevirapin eller noen av hjelpestoffene. Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh grad C). Pasienter som før behandling har ASAT eller ALAT >5 × øvre referanseverdi, og hvor utgangsverdier ikke er stabilisert på <5 × øvre referanseverdi. Readministrering hos pasienter som har seponert behandlingen permanent pga. alvorlig hudutslett, utslett med allmennsymptomer, hypersensitivitetsreaksjoner eller klinisk hepatitt forårsaket av nevirapin. Readministrering til pasienter som ved tidligere nevirapinbehandling har hatt ASAT eller ALAT >5 × øvre referanseverdi og som har vist ny stigning av leverfunksjonsverdiene ved readministrering av nevirapin. Samtidig bruk av plantebaserte legemidler som inneholder johannesurt (prikkperikum) pga. risiko for redusert plasmakonsentrasjon og klinisk effekt av nevirapin.

Forsiktighetsregler

Skal kun brukes i kombinasjon med minst 2 andre antiretrovirale midler. Skal ikke brukes som eneste antiretrovirale middel siden monoterapi med antiretrovirale midler kan resultere i virusresistens. De første 18 ukene av behandlingen med nevirapin er en kritisk periode som krever nøye overvåking av pasientene for å oppdage mulige symptomer på alvorlige og livstruende hudreaksjoner (inkl. SJS og TEN) og alvorlig hepatitt/leversvikt. Risikoen for lever- og hudreaksjoner er størst de første 6 ukene. Kvinner og pasienter med høye CD4-tall er forbundet med økt risiko for leverbivirkninger dersom hiv-1 RNA i plasma er målbart (≥50 kopier/ml ved behandlingsstart). Hvis ikke fordelen ved behandlingen oppveier risikoen, skal nevirapin ikke initieres hos voksne kvinner med CD4-tall >250 celler/mm3 eller hos voksne menn med CD4-tall >400 celler/mm3 som har målbart hiv-1 RNA i plasma. Nevirapin må seponeres umiddelbart ved tegn eller symptomer på hepatitt, alvorlige hudreaksjon eller hypersensitivitetsreaksjon. Det er viktig å følge doseringsanbefalingene nøye, særlig innledningsperioden over 14 dager. Hudreaksjoner: Behandlingen må avbrytes permanent ved utvikling av alvorlige hudreaksjoner eller hudutslett med allmennsymptomer, f.eks. feber, blemmer, munnsår, konjunktivitt, ansiktsødem, muskel- og leddsmerter eller generell sykdomsfølelse. Pasienter som får alvorlige hudreaksjoner eller hudutslett med allmennpåvirkning skal seponere nevirapin og ta kontakt med lege. Disse pasientene må ikke behandles med nevirapin på nytt. Nøye overvåking av barn er meget viktig, særlig de første 18 ukene av behandlingen, da barn i mindre grad forventes å observere og rapportere hudreaksjoner. Ved mistanke om nevirapin-assosiert hudutslett, bør det tas leverfunksjonsprøver. Ved moderat til alvorlig forhøyede verdier (ASAT eller ALAT >5 × øvre referanseverdi) skal nevirapin seponeres permanent. Det synes å være risiko for å utvikle alvorlige hudreaksjoner når den anbefalte initiale doseringen på 200 mg/dag ikke følges eller når det går lang tid fra de første symptomene opptrer og til lege kontaktes. Kvinner synes å ha høyere risiko for å utvikle hudutslett enn menn. Behandling med høyere doser nevirapin enn anbefalt kan øke frekvensen og alvorlighetsgraden av hudreaksjoner som SJS og TEN. Samtidig bruk av prednison (40 mg/dag de første 14 dagene av nevirapinbehandlingen) har vist seg ikke å redusere insidensen av nevirapin-assosiert hudutslett, og kan forbindes med en økning i insidens og alvorlighetsgrad av hudutslett de første 6 ukene av nevirapinbehandlingen. Rabdomyolyse er observert hos pasienter som har utviklet hud- og/eller leverreaksjoner i forbindelse med nevirapinbehandling. Leverreaksjoner: Alvorlige og livstruende levertoksisitet, også fulminant hepatitt med dødelig utfall, er rapportert ved behandling med nevirapin. Alvorlig levertoksisitet, som transplantasjonskrevende leversvikt, er rapportert hos personer uten hiv-infeksjon som har fått gjentatte doser nevirapin som posteksponeringsprofylakse, en ikke godkjent indikasjon. Forhøyet ASAT eller ALAT >2,5 × øvre referanseverdi og/eller samtidig infeksjon med hepatitt B og/eller C ved start av antiretroviral behandling, inkl. regimer som innbefatter nevirapin, forbindes med en høyere risiko for leverbivirkninger (inkl. alvorlige og potensielt dødelige). Leverfunksjonen bør kontrolleres annenhver uke de første 2 måneder av behandlingen, etter 3 måneders behandling, deretter regelmessig. Det anbefales også at leverfunksjonen måles dersom pasienten viser tegn eller symptomer på hepatitt og/eller hypersensitivitet. Hvis ASAT eller ALAT er ≥2,5 × øvre referanseverdi før eller under behandling, bør leverfunksjonen kontrolleres oftere. Hvis ASAT eller ALAT øker til >5 × øvre referanseverdi, seponeres umiddelbart. Hvis ASAT og ALAT går tilbake til utgangsverdiene og pasienten ikke har kliniske tegn eller symptomer på hepatitt, hudutslett, allmenne symptomer eller andre funn som tyder på organdysfunksjon, kan behandling med nevirapin, etter individuell vurdering, startes på ny. I slike tilfeller kreves hyppigere leverfunksjonsmålinger. Hvis unormale leverfunksjonsverdier igjen oppstår, skal nevirapin seponeres permanent. Hvis klinisk hepatitt oppstår, skal nevirapin seponeres permanent. Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt hos pasienter med signifikant underliggende leversykdom. Pasienter med kjent leverdysfunksjon inkl. kronisk aktiv hepatitt, har en økt frekvens av unormal leverfunksjon ved kombinasjonsbehandling med antiretrovirale midler. Øvrige: Nevirapin helbreder ikke hiv-1-infeksjonen. Pasientene kan fortsatt oppleve symptomer forbundet med avansert hiv-1-infeksjon, også opportunistiske infeksjoner. Selv om effektiv viral suppresjon med antiretroviral behandling har vist å redusere risikoen for seksuell overføring av hiv-infeksjon betraktelig, kan en gjenværende risiko ikke utelukkes. Forholdsregler for å forhindre overføring bør tas iht. nasjonale retningslinjer. Barriereantikonsepsjon (f.eks. kondom) anbefales. Forsiktighet bør utvises når nevirapin administreres til pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh grad B). Når postmenopausal hormonbehandling brukes samtidig med nevirapin, bør den terapeutiske effekten følges. Vektøkning og økning i lipid- og glukosenivåene i blodet kan forekomme. Lipidøkning kan skyldes behandlingen. For monitorering av lipidnivåer og glukose i blodet henvises til etablerte retningslinjer for hiv-behandling. Osteonekrose er rapportert, særlig hos pasienter med fremskreden hiv-sykdom og/eller langtidseksponering for antiretroviral kombinasjonsbehandling. Det anses å være flere etiologiske faktorer (inkl. kortikosteroidbruk, alkoholbruk, alvorlig immunsuppresjon, høyere kroppsmasseindeks). Pasienten bør rådes til å kontakte lege ved leddverk og smerte, leddstivhet og bevegelsesproblemer. Inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener kan oppstå hos hiv-infiserte (immunt reaktiveringssyndrom) og forårsake alvorlige kliniske tilstander eller forverring av symptomer, særlig de første ukene eller månedene etter behandlingsstart. Alle symptomer på inflammasjon bør vurderes og behandles ved behov. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Tabletter: Inneholder <23 mg natrium pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt. Depottabletter: Det er rapportert om rester i avføringen som ligner intakte depottabletter. Dette er ikke vist å påvirke behandlingseffekten.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Nevirapin induserer CYP3A og potensielt CYP2B6, med maks. induksjon innen 2-4 uker etter behandlingsstart. Substanser som følger denne metabolismen kan vise reduserte plasmakonsentrasjoner ved samtidig administrering med nevirapin. Samtidig bruk av efavirenz anbefales ikke pga. additiv toksisitet og fordi kombinasjonen ikke gir bedre effekt enn hver av substansene alene. Samtidig bruk av etravirin anbefales ikke pga. nedgang i plasmakonsentrasjonen og tap av terapeutisk effekt for etravirin. Interaksjon med delavirdin og rilpivirin er ikke undersøkt, og samtidig administrering med nevirapin anbefales ikke. Samtidig administrering av nevirapin med atazanavir/ritonavir medfører økt nevirapineksponering og redusert eksponering for atazanavir/ritonavir, og anbefales derfor ikke. Samtidig bruk av fosamprenavir anbefales kun dersom fosamprenavir gis sammen med ritonavir. Ved kombinasjon av nevirapin med lopinavir/ritonavir anbefales det å øke dosen av lopinavir/ritonavir til 533/133 mg (4 kapsler) eller 500/125 mg (5 × 100/25 mg tabletter) 2 ganger daglig med mat hos voksne, og til 300/75 mg/m2 2 ganger daglig med mat hos barn, da en reduksjon i lopinavir AUC, Cmin og Cmax er observert. Dette gjelder særlig ved mistanke om redusert følsomhet for lopinavir/ritonavir. Dosejustering av nevirapin er ikke nødvendig ved samtidig administrering med lopinavir. Økt risiko for granulocytopeni ved samtidig bruk av zidovudin, spesielt hos pediatriske pasienter, pasienter som får høyere zidovudindoser eller med lav benmargsreserve, spesielt de med langtkommet hiv-sykdom. Hos disse pasientene skal hematologiske parametre monitoreres nøye. Administrering sammen med ketokonazol reduserer AUC og Cmax for ketokonazol, mens nevirapinplasmakonsentrasjonen øker, samtidig administrering anbefales ikke. Samtidig bruk av elvitegravir og cobicistat sammen med nevirapin vil sannsynligvis resultere i endrede plasmanivåer for cobicistat og nevirapin, og kombinasjonen anbefales ikke. Ved samtidig administrering med klaritromycin reduseres eksponeringen for klaritromycin signifikant, mens eksponeringen for den aktive 14-OH klaritromycinmetabolitten øker. Da den aktive metabolitten har redusert aktivitet overfor mycobacterium avium intracellulært kompleks, bør alternativ behandling til klaritromycin, f.eks. azitromycin, vurderes. Nøye monitorering av leverfunksjon anbefales ved samtidig bruk av klaritromycin. Samtidig administrering av flukonazol fører til ca. 100% økning i eksponeringen for nevirapin sammenlignet med nevirapin gitt alene. Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk, og pasientene må følges nøye. Ved samtidig bruk av itrakonazol bør doseøkning av itrakonazol vurderes. Samtidig administrering av boceprevir med legemidler som induserer eller inhiberer CYP3A4/CYP3A5 kan øke eller redusere eksponeringen og anbefales ikke. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av telaprevir da plasmakonsentrasjonen av telaprevir kan reduseres. Justering av telaprevirdosen bør vurderes. Nevirapin kan føre til redusert plasmakonsentrasjon av orale antikonsepsjonsmidler med etinyløstradiol og noretindron. Orale, hormonelle antikonsepsjonsmidler må ikke brukes som eneste antikonsepsjon. Farmakokinetiske parametre eller ovulasjonshemmende effekt av depot-medroksyprogesteronacetat (DMPA) endres ikke i nærvær av nevirapin. DMPA og nevirapin kan gis samtidig uten dosejustering. Nevirapin reduserer AUC og Cmax for metadon. Metadonpasienter som starter nevirapinbehandling bør følges med tanke på seponeringssymptomer, og metadondosen justeres ved behov. Rifampicin reduserer AUC, Cmax og Cmin for nevirapin. Samtidig administrering av rifampicin anbefales ikke. Rifabutin kan administreres samtidig med nevirapin uten dosejustering, og bør vurderes i stedet. Forsiktighet bør imidlertid utvises da enkelte pasienter kan oppleve stor økning i rifabutineksponering og har høyere risiko for rifabutintoksisitet. Samtidig bruk av nevirapin og warfarin kan føre til både økt og redusert koagulasjonstid. Antikoagulasjonsnivået må derfor følges nøye. Serumkonsentrasjonen av nevirapin kan reduseres ved samtidig bruk av plantelegemidlet johannesurt (prikkperikum). Plantelegemidler med johannesurt skal derfor ikke brukes samtidig med nevirapin. Nevirapinkonsentrasjonen kan øke når johannesurt seponeres. Justering av nevirapindosen kan være nødvendig. Ketokonazol og erytromycin gir signifikant inhibering av dannelsen av hydroksylerte nevirapinmetabolitter.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Passerer placenta. Tilgjengelige data indikerer ingen misdannelser eller toksiske effekter på fosteret eller det nyfødte barnet. Det foreligger ingen velkontrollerte kliniske studier på gravide. Det er ikke påvist teratogene effekter i reproduksjonsstudier i rotte og kanin. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide. Siden levertoksisitet forekommer hyppigere hos kvinner med CD4-tall >250 celler/mm3, med målbart hiv-1 RNA i plasma, bør dette tas i betraktning ved vurdering av terapien. Perorale antikonsepsjonsmidler bør ikke brukes som eneste prevensjonsmetode.
Amming: Går over i morsmelk og skal derfor ikke brukes ved amming. Det anbefales at hiv-smittede kvinner ikke ammer sine barn for å unngå overføring av hiv.
Fertilitet: Det er sett nedsatt fertilitet hos rotter i reproduksjonsstudier.

 

Bivirkninger

De alvorligste bivirkningene er Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, alvorlig hepatitt/leversvikt og DRESS (se Forsiktighetsregler).

Depottabletter (vedlikeholdsfase)

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Anemi, granulocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
Generelle
Vanlige Tretthet
Mindre vanlige Feber
Hud
Vanlige Utslett
Mindre vanlige Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse (som kan være fatal), urticaria
Immunsystemet
Mindre vanlige Anafylaktisk reaksjon, DRESS, overfølsomhet (inkl. anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria)
Lever/galle
Vanlige Hepatitt (inkl. alvorlig og livstruende hepatotoksisitet)
Mindre vanlige Fulminant hepatitt (som kan være fatal), gulsott
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Artralgi, myalgi
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Undersøkelser
Vanlige Redusert fosfor i blod, unormal leverfunksjonstest, økt blodtrykk

Depottabletter (vedlikeholdsfase)

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
Generelle Tretthet
Hud Utslett
Lever/galle Hepatitt (inkl. alvorlig og livstruende hepatotoksisitet)
Nevrologiske Hodepine
Undersøkelser Redusert fosfor i blod, unormal leverfunksjonstest, økt blodtrykk
Mindre vanlige
Blod/lymfe Anemi, granulocytopeni
Generelle Feber
Hud Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse (som kan være fatal), urticaria
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, DRESS, overfølsomhet (inkl. anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria)
Lever/galle Fulminant hepatitt (som kan være fatal), gulsott
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi

Tabletter (oppstartfase)

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Granulocytopeni
Sjeldne Anemi
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerte, diaré, kvalme
Mindre vanlige Oppkast
Generelle
Vanlige Feber, tretthet
Hud
Vanlige Utslett
Mindre vanlige Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse (som kan være fatal), urticaria
Immunsystemet
Mindre vanlige Anafylaktisk reaksjon, DRESS, overfølsomhet (inkl. anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria)
Lever/galle
Mindre vanlige Fulminant hepatitt (kan være fatal), gulsott
Sjeldne Hepatitt (inkl. alvorlig og livstruende levertoksisitet)
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Artralgi, myalgi
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Undersøkelser
Mindre vanlige Redusert fosfor i blod, unormal leverfunksjonstest, økt blodtrykk

Tabletter (oppstartfase)

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte, diaré, kvalme
Generelle Feber, tretthet
Hud Utslett
Nevrologiske Hodepine
Mindre vanlige
Blod/lymfe Granulocytopeni
Gastrointestinale Oppkast
Hud Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse (som kan være fatal), urticaria
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, DRESS, overfølsomhet (inkl. anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria)
Lever/galle Fulminant hepatitt (kan være fatal), gulsott
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi
Undersøkelser Redusert fosfor i blod, unormal leverfunksjonstest, økt blodtrykk
Sjeldne
Blod/lymfe Anemi
Lever/galle Hepatitt (inkl. alvorlig og livstruende levertoksisitet)

Depottabletter og tabletter

Hudutslettene er vanligvis milde til moderate makulopapuløse, erytematøse huderupsjoner, med eller uten pruritus, lokalisert til kroppen, ansiktet og ekstremitetene. Hudutslettene forekommer alene eller i kombinasjon med DRESS karakterisert ved hudutslett i forbindelse med allmenne symptomer som feber, artralgi, myalgi og lymfadenopati, samt sykdommer som hepatitt, eosinofili, granulocytopeni og nyredysfunksjon. Dødelige tilfeller av Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og DRESS er rapportert. De fleste av de alvorlige tilfellene av hudutslett inntrådte i løpet av de første 6 ukene av behandlingen. Forhøyede leverfunksjonsverdier som ALAT, ASAT, γ-GT, total bilirubin og alkalisk fosfatase er observert hos pasienter som får nevirapin. Asymptomatisk økning av γ-GT forekommer hyppigst. Gulsott og tilfeller av hepatitt med fatal utgang er rapportert. Vekt og nivåer av lipider og glukose i blodet kan øke ved antiretroviral behandling. Pankreatitt, perifer nevropati og trombocytopeni er rapportert når nevirapin er brukt i kombinasjon med andre antiretrovirale midler. Sjeldne tilfeller av lever- og nyresvikt er rapportert. Immunt reaktiveringssyndrom kan oppstå (se Forsiktighetsregler). Tilfeller av osteonekrose er rapportert. De hyppigst rapporterte bivirkningene hos barn er de samme som hos voksne, med unntak av granulocytopeni som er mer vanlig hos barn.

Depottabletter og tabletter

Hudutslettene er vanligvis milde til moderate makulopapuløse, erytematøse huderupsjoner, med eller uten pruritus, lokalisert til kroppen, ansiktet og ekstremitetene. Hudutslettene forekommer alene eller i kombinasjon med DRESS karakterisert ved hudutslett i forbindelse med allmenne symptomer som feber, artralgi, myalgi og lymfadenopati, samt sykdommer som hepatitt, eosinofili, granulocytopeni og nyredysfunksjon. Dødelige tilfeller av Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og DRESS er rapportert. De fleste av de alvorlige tilfellene av hudutslett inntrådte i løpet av de første 6 ukene av behandlingen. Forhøyede leverfunksjonsverdier som ALAT, ASAT, γ-GT, total bilirubin og alkalisk fosfatase er observert hos pasienter som får nevirapin. Asymptomatisk økning av γ-GT forekommer hyppigst. Gulsott og tilfeller av hepatitt med fatal utgang er rapportert. Vekt og nivåer av lipider og glukose i blodet kan øke ved antiretroviral behandling. Pankreatitt, perifer nevropati og trombocytopeni er rapportert når nevirapin er brukt i kombinasjon med andre antiretrovirale midler. Sjeldne tilfeller av lever- og nyresvikt er rapportert. Immunt reaktiveringssyndrom kan oppstå (se Forsiktighetsregler). Tilfeller av osteonekrose er rapportert. De hyppigst rapporterte bivirkningene hos barn er de samme som hos voksne, med unntak av granulocytopeni som er mer vanlig hos barn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Tilfeller av overdosering ved doser 800-6000 mg daglig i inntil 15 dager. Pasientene har vist ødem, erythema nodosum, tretthet, feber, hodepine, søvnløshet, kvalme, lungeinfiltrat, hudutslett, svimmelhet, oppkast, forhøyede transaminaser og vekttap.
Behandling: Symptomene avtok ved seponering av nevirapin. Intet kjent antidot.

Egenskaper

Klassifisering: Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmer (NNRTI) av hiv-1.
Virkningsmekanisme: Ikke-kompetitiv hemmer av hiv-1 revers transkriptase. Ingen biologisk signifikant hemmende effekt på hiv-2 revers transkriptase eller på eukaryot DNA polymerase α, β, γ, eller δ.
Absorpsjon: Depottabletter: Relativ biotilgjengelighet i forhold til 2 × 200 mg tabletter med umiddelbar frisetting er ca. 75%. Cmax er 2060 ng/ml målt ved et gjennomsnitt på 24,5 timer etter administrering av depottabletter 400 mg. AUC og Cmin for depottabletter er hhv. 80% og 90% av AUC og Cmin målt for tabletter 2 ganger daglig. Tabletter: Absolutt biotilgjengelighet: Ca. 93% etter inntak av 50 mg. Cmax ca. 2 μg/ml (7,5 μM) etter 4 timer. Cmax ved gjentatt dosering øker lineært i doseintervallet 200-400 mg/døgn. Ved dosering 400 mg/døgn er Cmax ved steady state ca. 5,7 μg/ml og Cmin ca. 3,7 μg/ml med AUC 109 μg/ml/time. Effekt over lang tid synes mest sannsynlig hos pasienter som har laveste plasmakonsentrasjon av nevirapin >3,5 μg/ml.
Proteinbinding: Ca. 60% ved plasmakonsentrasjoner i området 1-10 μg/ml.
Fordeling: Vd 1,21 liter/kg. Konsentrasjonen i cerebrospinalvæsken er ca. 45% av plasmakonsentrasjonen.
Halveringstid: Ca. 45 timer etter en enkeltdose. 25-30 timer ved gjentatt dosering (200-400 mg/døgn), noe kortere hos barn.
Metabolisme: Gjennomgår omfattende biotransformasjon via CYP450-systemet (CYP3A) til en rekke hydroksylerte metabolitter.
Utskillelse: Hovedsakelig i urin som glukuronidkonjugater.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Viramune, DEPOTTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
400 mg 30 stk. (blister, for tiden ikke markedsført)
383445
H-resept
Byttegruppe
2452,60 C

Viramune, TABLETTER, udrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
200 mg 14 stk. (blister)
133551
H-resept
-
545,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.11.2019