Vidaza

Celgene


Cytostatikum.

L01B C07 (Azacitidin)PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 25 mg/ml: Hvert hetteglass inneh.: Azacitidin 100 mg, mannitol (E 421).


Indikasjoner

Behandling av voksne som ikke kvalifiserer for hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) med mellomstadium 2 og høyrisiko myelodysplastiske syndromer (MDS) iht. «International Prognostic Scoring System» (IPSS), kronisk myelomonocytisk leukemi (KMML) med 10-29% margblaster uten myeloproliferativ sykdom eller akutt myelogen leukemi (AML) med 20-30% blaster og multilineær dysplasi iht. WHO-klassifisering, AML med >30% margblaster iht. WHO-klassifisering.

Dosering

Behandling bør initieres og overvåkes av lege med erfaring i bruk av kjemoterapeutiske midler. Pasienten bør forhåndsbehandles med antiemetika. Anbefalt startdose for 1. behandlingssyklus er 75 mg/m2 kroppsoverflate daglig i 7 dager, etterfulgt av 21-dagers hvileperiode (28-dagers behandlingssyklus). Det anbefales minimum 6 sykler. Behandlingen bør fortsette så lenge den er fordelaktig for pasienten eller til sykdommen forverres. Pasienten bør overvåkes for hematologisk respons/toksisitet og nyretoksisitet, og utsettelse av neste syklus eller dosereduksjon kan være nødvendig.
Dosejustering grunnet hematologisk toksisitet: Hematologisk toksisitet defineres som laveste verdi i en gitt syklus (nadir), dersom blodplatetallet er ≤50 × 109/liter og/eller absolutt nøytrofiltall (ANC) er ≤1 × 109/liter. Etter dosejustering bør syklenes varighet returneres til 28 dager. Pasienter uten reduksjon i blodverdier (dvs. hvite blodceller (WBC) ≥3 × 109/liter, ANC ≥1,5 × 109/liter og blodplater ≥75 × 109/liter) før første behandling: Ved hematologisk toksisitet etter behandling bør neste syklus utsettes til blodplatetallet og ANC er restituert. Dersom restitusjon ikke oppnås innen 14 dager bør dosen justeres:

Nadirverdi

 

% dose i neste syklus hvis restitusjon1 ikke er oppnådd innen 14 dager

ANC (× 109/liter)

Blodplater (× 109/liter)

≤1

≤50

50%

>1

>50

100%

1Restitusjon = verdi ≥ nadirverdi + (0,5 × (utgangsverdi - nadirverdi)) Pasienter med reduksjon i blodverdier (dvs. WBC <3 × 109/liter, ANC <1,5 × 109/liter eller blodplater <75 × 109/liter) før første behandling: Dersom reduksjonen i WBC, ANC eller blodplater etter behandling er >50%, uten forbedring i noen som helst cellelinjedifferensiering i forhold til før behandlingen, bør neste syklus utsettes til blodplatetallet og ANC er restituert. Dersom restitusjon ikke oppnås innen 14 dager bør benmargens cellularitet bestemmes. Hvis benmargens cellularitet er ≤50% bør behandlingen utsettes og dosen reduseres:

Benmargens
cellularitet

% dose i neste syklus hvis restitusjon ikke er oppnådd innen 14 dager

 

Restitusjon1 ≤21 dager

Restitusjon1 >21 dager

15-50%

100%

50%

<15%

100%

33%

1Restitusjon = verdi ≥ nadirverdi + (0,5 × (utgangsverdi - nadirverdi))
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Ingen justering av startdosen nødvendig. Dosen bør reduseres med 50% i neste syklus ved serumbikarbonatnivå uforklarlig <20 mmol/liter. Ved uforklarlige økninger i serumkreatinin eller blodureanitrogen (BUN) til ≥2 × utgangsnivåer og over øvre grense for normalverdier (ULN), bør neste syklus utsettes til verdiene returnerer til normalen eller utgangspunktet, og dosen reduseres med 50% i neste syklus. Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt pga. utilstrekkelige sikkerhets- og effektdata. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig, men kan være nyttig å overvåke nyrefunksjonen.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget. Skal ikke blandes med andre legemidler. Etter rekonstitusjon skal suspensjonen ikke filtreres.
Administrering: Injiseres s.c. i overarmen, låret eller buken. Doser >4 ml bør injiseres på 2 forskjellige steder. Injeksjonsstedene skal varieres. Nye injeksjoner bør gis minst 2,5 cm fra forrige sted og aldri i områder som er ømme, har blåmerker, er røde eller har hardnet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Fremskredne ondartede leversvulster. Amming.

Forsiktighetsregler

Behandling er assosiert med hematologisk toksisitet som anemi, nøytropeni og trombocytopeni, spesielt i de 2 første syklene. Fullstendige blodtellinger bør utføres etter behov for å kunne overvåke respons og toksisitet, men minst før hver syklus. Pasienten bør rådes til å umiddelbart rapportere febrile episoder. Pasienten og legen rådes også til å se etter tegn og symptomer på blødning. Leverfunksjonsprøver og serumkreatinin bør bestemmes før hver syklus. Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon bør overvåkes nøye for bivirkninger. Det er rapportert at pasienter med omfattende spredning av svulster grunnet metastatisk sykdom, har opplevd progressivt hepatisk koma og død under behandling med azacitidin, spesielt ved serumalbumin ved utgangspunktet <30 g/liter. Nyreabnormiteter fra økte serumkreatininnivåer til nyresvikt og død, er rapportert ved bruk av i.v. azacitidin i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Ved kronisk myelogen leukemi (KML) behandlet med azacitidin og etoposid, har renal tubulær acidose, definert som et fall i serumbikarbonat til <20 mmol/liter i assosiasjon med alkalisk urin og hypokalemi (serumkalium <3 mmol/liter), forekommet. Pasienten bør rådes til å rapportere oliguri og anuri til helsepersonell omgående. Klinisk relevante forskjeller i bivirkningsfrekvens er ikke registrert mellom individer med normal nyrefunksjon og nedsatt nyrefunksjon, likevel bør pasienter med nedsatt nyrefunksjon, inkl. eldre, overvåkes nøye for bivirkninger da legemidlet hovedsakelig utskilles via nyrene. Leverfunksjonsprøver, serumkreatinin og serumbikarbonat bør bestemmes før behandlingen innledes og før hver behandlingssyklus. Fullstendige blodtellinger bør utføres før behandlingen innledes og etter behov for å kunne overvåke respons og toksisitet, men som et minimum før hver behandlingssyklus. Pasienter med kjent anamnese med kardiovaskulær sykdom eller lungesykdom har økt forekomst av hjertehendelser ved azacitidinbehandling. Forsiktighet bør utvises ved forskrivning til disse pasientene. Hjerte- og lungeundersøkelser før og under behandling bør vurderes. Nekrotiserende fasciitt, inkl. fatale tilfeller, er sett. Azacitidin skal seponeres ved utvikling av nekrotiserende fasciitt, og relevant behandling iverksettes omgående. Pasienter med stor tumorbelastning før behandlingen kan risikere å få tumorlysesyndrom. Disse pasientene skal overvåkes nøye, og relevante forholdsregler tas. Forsiktighet anbefales ved kjøring eller bruk av maskiner pga. fare for bivirkninger som utmattelse.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data fra bruk hos gravide. Studier på mus har vist reproduksjonstoksisitet. Human risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Kvinner i fertil alder og menn må bruke sikker prevensjon under og opptil 3 måneder etter behandlingen.
Amming: Utskillelse i human morsmelk er ukjent. Kontraindisert under amming.
Fertilitet: Ingen humane data. Påvirkning av fertiliteten hos hanndyr er dokumentert. Mannlige pasienter bør rådes til å søke veiledning om oppbevaring av sperm før behandling.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, febril nøytropeni1, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Vanlige Benmargssvikt, pancytopeni1
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerte (inkl. ubehag i øvre abdomen og abdomen), diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Vanlige Dyspepsi, gastrointestinal blødning (inkl. blødning i munnen)1, gingival blødning, hemoroideblødning, stomatitt
Generelle
Svært vanlige Asteni, brystsmerter, fatigue, feber1
Erytem, smerter og reaksjoner (uspesifikke) på injeksjonsstedet.
Vanlige Blødning på kateterstedet, frysninger, malaise
Ekkymosehematom, indurasjon, utslett, pruritus, betennelse, hudmisfarging, hudknuter, blødning på injeksjonsstedet.
Sjeldne Nekrose på injeksjonsstedet
Hjerte
Vanlige Perikardeffusjon
Mindre vanlige Perikarditt
Hud
Svært vanlige Ekkymose, petekkier, pruritus (inkl. generalisert), utslett
Vanlige Alopesi, erytem, makuløst utslett, purpura, urticaria
Mindre vanlige Akutt febril nøytrofil dermatose, pyoderma gangrenosum
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhetsreaksjon
Infeksiøse
Svært vanlige Nasofaryngitt, pneumoni (inkl. bakterier, virus og sopp)1
Vanlige Cellulitt, divertikulitt, faryngitt, herpes simplex, hudinfeksjon, luftveisinfeksjon (inkl. øvre luftveier og bronkitt), nøytropen sepsis1, oral soppinfeksjon, rhinitt, sepsis (inkl. bakterier, virus og sopp)1, sinusitt, urinveisinfeksjon
Ukjent frekvens Nekrotiserende fasciitt1
Kar
Vanlige Hematom, hypertensjon, hypotensjon1, ortostatisk hypotensjon
Lever/galle
Mindre vanlige Leversvikt1, progressiv hepatisk koma
Luftveier
Svært vanlige Dyspné, epistakse
Vanlige Anstrengelsesdyspné, faryngolarynkssmerter, pleuraeffusjon
Sjeldne Interstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, muskel-skjelettsmerter (inkl. rygg, skjelett og ekstremiteter)
Vanlige Muskelkramper, myalgi
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, svimmelhet
Vanlige Intrakraniell blødning1, letargi, somnolens, synkope
Nyre/urinveier
Vanlige Hematuri, nyresvikt1, økt serumkreatinin
Mindre vanlige Renal tubulær acidose
Psykiske
Vanlige Angst, forvirringstilstand
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Anoreksi, hypokalemi, redusert appetitt
Vanlige Dehydrering
Sjeldne Tumorlysesyndrom
Undersøkelser
Svært vanlige Redusert vekt
Øye
Vanlige Konjunktival blødning, øyeblødning
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, febril nøytropeni1, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerte (inkl. ubehag i øvre abdomen og abdomen), diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Generelle Asteni, brystsmerter, fatigue, feber1
Erytem, smerter og reaksjoner (uspesifikke) på injeksjonsstedet.
Hud Ekkymose, petekkier, pruritus (inkl. generalisert), utslett
Infeksiøse Nasofaryngitt, pneumoni (inkl. bakterier, virus og sopp)1
Luftveier Dyspné, epistakse
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskel-skjelettsmerter (inkl. rygg, skjelett og ekstremiteter)
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Stoffskifte/ernæring Anoreksi, hypokalemi, redusert appetitt
Undersøkelser Redusert vekt
Vanlige
Blod/lymfe Benmargssvikt, pancytopeni1
Gastrointestinale Dyspepsi, gastrointestinal blødning (inkl. blødning i munnen)1, gingival blødning, hemoroideblødning, stomatitt
Generelle Blødning på kateterstedet, frysninger, malaise
Ekkymosehematom, indurasjon, utslett, pruritus, betennelse, hudmisfarging, hudknuter, blødning på injeksjonsstedet.
Hjerte Perikardeffusjon
Hud Alopesi, erytem, makuløst utslett, purpura, urticaria
Infeksiøse Cellulitt, divertikulitt, faryngitt, herpes simplex, hudinfeksjon, luftveisinfeksjon (inkl. øvre luftveier og bronkitt), nøytropen sepsis1, oral soppinfeksjon, rhinitt, sepsis (inkl. bakterier, virus og sopp)1, sinusitt, urinveisinfeksjon
Kar Hematom, hypertensjon, hypotensjon1, ortostatisk hypotensjon
Luftveier Anstrengelsesdyspné, faryngolarynkssmerter, pleuraeffusjon
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper, myalgi
Nevrologiske Intrakraniell blødning1, letargi, somnolens, synkope
Nyre/urinveier Hematuri, nyresvikt1, økt serumkreatinin
Psykiske Angst, forvirringstilstand
Stoffskifte/ernæring Dehydrering
Øye Konjunktival blødning, øyeblødning
Mindre vanlige
Hjerte Perikarditt
Hud Akutt febril nøytrofil dermatose, pyoderma gangrenosum
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjon
Lever/galle Leversvikt1, progressiv hepatisk koma
Nyre/urinveier Renal tubulær acidose
Sjeldne
Generelle Nekrose på injeksjonsstedet
Luftveier Interstitiell lungesykdom
Stoffskifte/ernæring Tumorlysesyndrom
Ukjent frekvens
Infeksiøse Nekrotiserende fasciitt1

1Fatale tilfeller er rapportert i sjeldne tilfeller.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Diaré, kvalme og oppkast.
Behandling: Pasienten bør overvåkes med passende blodtellinger og motta støttebehandling etter behov.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Flere mekanismer, inkl. cytotoksisitet mot abnorme hematopoetiske celler i benmargen og hypometylering av DNA. De cytotoksiske effektene kan være et resultat av flere mekanismer, inkl. hemming av DNA, RNA og proteinsyntese, inkorporering i RNA og DNA, og aktivering av DNA-skade. Ikke-prolifererende celler er relativt ufølsomme. Inkorporering i DNA resulterer i inaktivering av DNA-metyltransferaser, som fører til hypometylering av DNA. DNA-hypometylering av abnorme metylerte gener involvert i normal regulering av cellesyklus, differensiering og celledød, kan resultere i reekspresjon av gener og gjenopprettelse av krefthemmende funksjoner i kreftceller.
Absorpsjon: Rask, Tmax 0,5 timer, biotilgjengelighet ca. 89%.
Fordeling: Gjennomsnittlig Vd 76 ± 26 liter etter i.v. administrering.
Halveringstid: 41 ± 8 minutter, clearance 147 ± 47 liter/time.
Utskillelse: 50-85% via nyrene, <1% via lever.

Oppbevaring og holdbarhet

Når Vidaza rekonstitueres med vann til injeksjonsvæsker som ikke er avkjølt, er kjemisk og fysisk bruksstabilitet for rekonstituert legemiddel: 45 minutter ved 25°C, 8 timer ved 2-8°C. Hvis preparatet ikke brukes innen 45 minutter etter rekonstituering, er oppbevaringstider og oppbevaringsforhold brukerens ansvar, maks. 8 timer ved 2-8°C. Holdbarhet av rekonstituert legemiddel kan forlenges ved rekonstituering med avkjølt (2-8°C) vann til injeksjonsvæsker. Når Vidaza rekonstitueres med avkjølt (2-8°C) vann til injeksjonsvæsker, er kjemisk og fysisk stabilitet for rekonstituert legemiddelt i bruk vist i 22 timer ved 2-8°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vidaza, PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg/ml 1 stk. (hettegl.)
170997
H-resept
Byttegruppe
4149,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.11.2020