Vaksine mot tyfoidfeber (polysakkarid) og hepatitt A (inaktivert, adsorbert).

J07C A10 (Hepatitt A-virusvaksine, Tyfoidvaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: Hver ferdigfylte sprøyte (tokammer) inneh.: Hepatitt A-virus GBM-stamme (inaktivert) 160 antigenenheter, Salmonella typhi (Ty 2-stamme) Vi kapselpolysakkarid 25 µg, fenoksyetanol, formaldehyd, Hanks medium 199 inkl. polysorbat 80, natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Samtidig immunisering mot tyfoidfeber og hepatitt A-virus (HAV)-infeksjon til personer ≥16 år. Skal gis iht. offisielle anbefalinger.

Dosering

Voksne og ungdom ≥16 år: 1 dose à 1 ml minst 14 dager før mulig eksponering. For langtidsbeskyttelse mot hepatitt A bør det gis en boosterdose inaktivert hepatitt A-vaksine, fortrinnsvis innen 6-12 måneder. ViATIM kan brukes til booster såfremt det går ca. 36 måneder mellom dosene. Se SPC for detaljer. Personer med fortsatt risiko for tyfoidfeber bør revaksineres med en enkeltdose tyfoid polysakkaridvaksine hvert 3. år.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <16 år: Ingen data.
Tilberedning/Håndtering: Den todelte sprøyten inneholder 0,5 ml inaktivert hepatitt A-vaksine og 0,5 ml tyfoid polysakkaridvaksine som blandes før vaksinasjon, se pakningsvedlegg.
Administrering: Injiseres langsomt i.m. i deltamuskelen. Kan gis s.c. ved blødningsrisiko. Skal ikke injiseres i.v., i glutealregionen eller intradermalt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller spormengder neomycin. Vaksinasjon bør utsettes ved alvorlig akutt febersykdom.

Forsiktighetsregler

Pasienten skal overvåkes og egnet medisinsk behandling være lett tilgjengelig i tilfelle anafylaktisk reaksjon, hypersensitivitet eller besvimelse. Det er viktig at det finnes prosedyrer for å hindre skader ved besvimelse. Immunresponsen etter vaksinasjon kan være redusert ved immunsuppressiv behandling eller ved nedsatt immunforsvar. Utsettelse av vaksinasjon til behandlingen er avsluttet eller sykdommen er over, anbefales. Vaksinasjon kan gis ved kronisk immunsvikt dersom underliggende sykdom gir rom for induksjon av antistoffrespons. Pga. inkubasjonstiden for hepatitt A kan infeksjonen være etablert på vaksinasjonstidspunktet uten å være klinisk åpenbar. Det er ukjent om ViATIM kan forhindre hepatitt A i slike tilfeller. Beskytter ikke mot hepatitt B, C, E eller andre leverpatogener. Beskytter ikke mot infeksjoner med Salmonella enterica bortsett fra serotype typhi. Det er ikke sikkert at beskyttende immunrespons utløses hos alle som vaksineres.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kan gis samtidig med kombinert tetanus-, difteri- og inaktivert poliovirusvaksine (Td-IPV-vaksine) på forskjellige steder. Interaksjonsstudier med andre inaktiverte vaksiner og gulfebervaksine er ikke undersøkt, men interferens med immunresponsen på noen av disse antigenene forventes ikke. Immunrespons ved samtidig injeksjon med immunglobuliner er ikke undersøkt, påvirkning kan ikke utelukkes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Forsiktighet utvises.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Forsiktighet utvises.
Fertilitet: Ingen data.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Ubehag, asteni, reaksjoner på injeksjonsstedet (smerte, indurasjon, ødem, erytem). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Øvrige: Feber. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Kløe, utslett. Nevrologiske: Svimmelhet. Svært sjeldne (<1/10 000): Øvrige: Knute på injeksjonsstedet. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Oppkast, abdominalsmerter. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Anafylaksi/anafylaksilignende reaksjoner, omfatter sjokk, serumsykdom. Luftveier: Astmaforverring. Nevrologiske: Vasovagal synkope som reaksjon på injeksjon, parestesi. Undersøkelser: Økte transaminaser.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Beskytter mot tyfoidfeber og hepatitt A. Det kan ta opptil 14 dager før beskyttelse oppnås. Etter 2. dose er det anslått at HAV-antistoffer vedvarer i minst 10 år.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i ytterkartong for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

ViATIM, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 ml (ferdigfylt sprøyte m/kanyle)
062440
-
-
526,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.04.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.10.2017