Vaksine mot tyfoidfeber (polysakkarid) og hepatitt A (inaktivert, adsorbert).

J07C A10 (Hepatitt A-virusvaksine, Tyfoidvaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: Hver ferdigfylte sprøyte (tokammer) inneh.: Hepatitt A-virus GBM-stamme (inaktivert) 160 antigenenheter, Salmonella typhi (Ty 2-stamme) Vi kapselpolysakkarid 25 µg, fenoksyetanol, formaldehyd, Hanks medium 199 inkl. polysorbat 80, natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Samtidig immunisering mot tyfoidfeber og hepatitt A-virus (HAV)-infeksjon til personer ≥16 år. Skal gis iht. offisielle anbefalinger.

Dosering

Voksne og ungdom ≥16 år: 1 dose à 1 ml minst 14 dager før mulig eksponering. For langtidsbeskyttelse mot hepatitt A bør det gis en boosterdose inaktivert hepatitt A-vaksine, fortrinnsvis innen 6-12 måneder. ViATIM kan brukes til booster såfremt det går ca. 36 måneder mellom dosene. Se SPC for detaljer. Personer med fortsatt risiko for tyfoidfeber bør revaksineres med en enkeltdose tyfoid polysakkaridvaksine hvert 3. år.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <16 år: Ingen data.
Tilberedning/Håndtering: Den todelte sprøyten inneholder 0,5 ml inaktivert hepatitt A-vaksine og 0,5 ml tyfoid polysakkaridvaksine som blandes før vaksinasjon, se pakningsvedlegg.
Administrering: Injiseres langsomt i.m. i deltamuskelen. Kan gis s.c. ved blødningsrisiko. Skal ikke injiseres i.v., i glutealregionen eller intradermalt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller spormengder neomycin. Vaksinasjon bør utsettes ved alvorlig akutt febersykdom.

Forsiktighetsregler

Pasienten skal overvåkes og egnet medisinsk behandling være lett tilgjengelig i tilfelle anafylaktisk reaksjon, hypersensitivitet eller besvimelse. Det er viktig at det finnes prosedyrer for å hindre skader ved besvimelse. Immunresponsen etter vaksinasjon kan være redusert ved immunsuppressiv behandling eller ved nedsatt immunforsvar. Utsettelse av vaksinasjon til behandlingen er avsluttet eller sykdommen er over, anbefales. Vaksinasjon kan gis ved kronisk immunsvikt dersom underliggende sykdom gir rom for induksjon av antistoffrespons. Pga. inkubasjonstiden for hepatitt A kan infeksjonen være etablert på vaksinasjonstidspunktet uten å være klinisk åpenbar. Det er ukjent om ViATIM kan forhindre hepatitt A i slike tilfeller. Beskytter ikke mot hepatitt B, C, E eller andre leverpatogener. Beskytter ikke mot infeksjoner med Salmonella enterica bortsett fra serotype typhi. Det er ikke sikkert at beskyttende immunrespons utløses hos alle som vaksineres.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kan gis samtidig med kombinert tetanus-, difteri- og inaktivert poliovirusvaksine (Td-IPV-vaksine) på forskjellige steder. Interaksjonsstudier med andre inaktiverte vaksiner og gulfebervaksine er ikke undersøkt, men interferens med immunresponsen på noen av disse antigenene forventes ikke. Immunrespons ved samtidig injeksjon med immunglobuliner er ikke undersøkt, påvirkning kan ikke utelukkes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Forsiktighet utvises.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Forsiktighet utvises.
Fertilitet: Ingen data.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, kvalme
Ukjent frekvens Abdominalsmerte, oppkast
Generelle
Svært vanlige Asteni, malaise, reaksjoner på injeksjonsstedet (smerte, indurasjon, ødem, erytem)
Vanlige Feber
Svært sjeldne Nodulus på injeksjonsstedet
Hud
Mindre vanlige Kløe, utslett
Ukjent frekvens Urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvens Anafylaktiske/anafylaksilignende reaksjoner (inkl. sjokk, serumsyke)
Luftveier
Ukjent frekvens Astmaeksaserbasjon
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Myalgi
Vanlige Artralgi
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Mindre vanlige Svimmelhet
Ukjent frekvens Parestesi, vasovagal synkope som reaksjon på injeksjon
Undersøkelser
Ukjent frekvens Økte transaminaser
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Generelle Asteni, malaise, reaksjoner på injeksjonsstedet (smerte, indurasjon, ødem, erytem)
Muskel-skjelettsystemet Myalgi
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, kvalme
Generelle Feber
Muskel-skjelettsystemet Artralgi
Mindre vanlige
Hud Kløe, utslett
Nevrologiske Svimmelhet
Svært sjeldne
Generelle Nodulus på injeksjonsstedet
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Abdominalsmerte, oppkast
Hud Urticaria
Immunsystemet Anafylaktiske/anafylaksilignende reaksjoner (inkl. sjokk, serumsyke)
Luftveier Astmaeksaserbasjon
Nevrologiske Parestesi, vasovagal synkope som reaksjon på injeksjon
Undersøkelser Økte transaminaser

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Beskytter mot tyfoidfeber og hepatitt A. Det kan ta opptil 14 dager før beskyttelse oppnås. Etter 2. dose er det anslått at HAV-antistoffer vedvarer i minst 10 år.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i ytterkartong for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

ViATIM, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 ml (ferdigfylt sprøyte m/kanyle)
062440
-
-
526,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.10.2017