Viagra Reseptfri

Pfizer

Middel mot erektil dysfunksjon.

ATC-nr.: G04B E03

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER, filmdrasjerte 50 mg: Hver tablett inneh.: Sildenafilsitrat tilsv. sildenafil 50 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin aluminiumslakk (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Til voksne menn med erektil dysfunksjon, som er manglende evne til å få eller opprettholde en ereksjon som er tilstrekkelig for tilfredsstillende seksuell aktivitet. Seksuell stimulering er nødvendig for effekt.

Dosering

Voksne: Anbefalt dose 1 tablett (50 mg) ca. 1 time før seksuell aktivitet. Høyest anbefalt dose er 1 tablett daglig. Pasienten må informeres om at sildenafil kanskje må tas en rekke ganger ved ulike anledninger (maks. 50 mg daglig) før han får en erigert penis tilfredsstillende for seksuell aktivitet. Pasienten rådes til å konsultere lege dersom dette, etter flere doseringsforsøk, ikke oppnås.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Clearance er redusert ved nedsatt leverfunksjon. Ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon bør lege konsulteres før bruk. Dose 25 mg kan være bedre egnet. Sikkerhet er ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, og bruk er kontraindisert. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Clearance er redusert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt), og lege bør konsulteres før bruk. Dose 25 mg kan være bedre egnet. Barn og ungdom <18 år: Ikke indisert. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig. Kombinasjon med andre legemidler: CYP 3A4-hemmere: Lege bør konsulteres før bruk. Dose 25 mg kan være bedre egnet. Alfablokkere: For å minimere potensialet for postural hypotensjon skal pasienten være stabil på alfablokker før oppstart av sildenafil. Pasienten rådes til å konsultere lege før bruk. Dose 25 mg kan være bedre egnet.
Administrering: Tas sammen med vann. Ved samtidig matinntak kan virkningen forsinkes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av NO-donorer (som amylnitritt) eller noen former for nitrat, pga. forsterket hypotensiv effekt. Samtidig bruk av ritonavir. Samtidig bruk av guanylatsyklasestimulatorer (f.eks. riociguat) pga. mulig symptomatisk hypotensjon. Bør ikke brukes hvis seksuell aktivitet ikke er tilrådelig, f.eks. ved alvorlig kardiovaskulær sykdom, som nylig (6 måneder) akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag, ustabil angina eller alvorlig hjertesvikt. Pasienten skal henvises til lege. Alvorlig nedsatt leverfunksjon, hypotensjon (blodtrykk <90/50 mm Hg), kjent medfødt degenerativ retinasykdom, som retinitis pigmentosa (et mindretall av disse pasientene har genetisk betinget forstyrrelse av netthinnens fosfodiesterase). Ved synstap på ett øye pga. non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION), uavhengig av om hendelsen er forbundet med tidligere bruk av PDE5-hemmer. Anatomisk deformitet av penis (som skjevstilling, kavernøs fibrose eller Peyronies sykdom). Ikke indisert til kvinner. Manglende erektil dysfunksjon. Menn <18 år.

Forsiktighetsregler

Erektil dysfunksjon kan knyttes til en rekke medvirkende tilstander, f.eks. hypertensjon, diabetes mellitus, hyperkolesterolemi eller kardiovaskulær sykdom. Alle med erektil dysfunksjon bør konsultere lege innen 6 måneder for en klinisk gjennomgang av potensielt underliggende tilstander og risikofaktorer. Hvis symptomene ikke er forbedret etter sildenafilbruk ved flere anledninger, eller ved forverring, rådes pasienten til å konsultere lege. Kardiovaskulær risiko: Før behandlingsstart skal lege vurdere pasientens kardiovaskulære status pga. kardial risiko assosiert med seksuell aktivitet. Sildenafil er ikke anbefalt hos menn som ved lett eller moderat fysisk aktivitet (f.eks. rask gange i 20 minutter eller gå opp 2 etasjer), blir svært andpustne eller kjenner smerter i brystet. Kardiovaskulær risiko ved seksuell aktivitet anses å være lav ved gjennomgått revaskularisering med godt resultat (f.eks. via koronar bypassoperasjon, innføring av stent eller angioplastikk), ved asymptomatisk kontrollert hypertensjon og ved hjerteklaffefeil av mild grad. Pasienten kan være egnet for behandling, men bør konsultere lege før gjenopptak av seksuell aktivitet. Pasienter diagnostisert med følgende sykdommer bør konsultere lege før gjenopptak av seksuell aktivitet: Ukontrollert hypertensjon, moderat til alvorlig hjerteklaffefeil, dysfunksjon i venstre ventrikkel, obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati eller annen kardiomyopati eller signifikante arytmier. Sildenafil gir lett og forbigående blodtrykksreduksjon pga. vasodilatasjon. Økt følsomhet for vasodilatatorer inkluderer pasienter med venstre ventrikkel utløpsobstruksjon (f.eks. aortastenose) og sjeldne syndromer med multippel systematrofi manifestert som alvorlig svekket autonom kontroll av blodtrykket. Skal ikke brukes ved slike sykdommer uten at lege konsulteres. Sildenafil forsterker hypotensiv effekt av nitrater. Alvorlige kardiovaskulære hendelser, inkl. hjerteinfarkt, ustabil angina, plutselig hjertedød, ventrikulære arytmier, cerebrovaskulær blødning, transitorisk iskemisk attakk, hypertensjon og hypotensjon, er sett ved bruk. De fleste ved preeksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Mange hendelser inntraff under eller kort tid etter samleie, noen få rett etter bruk uten seksuell aktivitet. Priapisme: Ved tilstander som kan predisponere for priapisme (som sigdcelleanemi, myelomatose eller leukemi) bør lege konsulteres før bruk. Langvarige ereksjoner og priapisme er sett. Ved ereksjon >4 timer bør lege oppsøkes umiddelbart. Hvis priapisme ikke behandles umiddelbart, kan det gi vevsskade i penis og permanent potenstap. Effekt på synet: Synsforstyrrelser og NAION er sett. Pasienter rådes til å seponere sildenafil og kontakte lege umiddelbart ved plutselige synsforstyrrelser. Effekt på blødningstendens: Studier med humane blodplater indikerer at sildenafil forsterker antiaggregerende effekt av natriumnitroprussid. Anbefales ikke ved tidligere blødningssykdom eller aktivt magesår pga. manglende sikkerhetsopplysninger. Skal kun brukes etter konsultasjon med lege. Nedsatt leverfunksjon: Se Dosering. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Laktose: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Alkohol: Et stort alkoholinntak kan midlertidig svekke ereksjonsevnen og frarådes før seksuell aktivitet. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet og synsforstyrrelser er sett. Pasienten må gjøre seg kjent med reaksjonen på preparatet før bilkjøring og bruk av maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G04B E03
Sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre legemidler mot erektil dysfunksjon er ikke undersøkt. Kombinasjon anbefales ikke. Metaboliseres primært via CYP3A4 og noe via CYP2C9. Enzymhemmere og -induktorer kan hhv. redusere og øke sildenafilclearance. Reduksjon av sildenafilclearance ved samtidig bruk av CYP3A4-hemmere er sett. Økt forekomst av bivirkninger ved samtidig bruk (med unntak av ritonavir) er ikke sett. Sakinavir øker Cmax og AUC for sildenafil ved samtidig bruk. Sterkere CYP3A4-hemmere forventes å ha større effekt. Erytromycin øker AUC for sildenafil. Cimetidin øker plasmakonsentrasjonen av sildenafil ved samtidig bruk. Grapefruktjuice øker plasmakonsentrasjonen av sildenafil moderat. Samtidig bruk av bosentan gir redusert AUC og Cmax for sildenafil og økt AUC og Cmax for bosentan. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer forventes å gi en kraftig reduksjon i plasmakonsentrasjonen av sildenafil. Nikorandil kan potensielt gi alvorlige interaksjoner med sildenafil pga. nitratkomponenten. Sildenafil og riociguat forsterker den hypotensive effekten av hhv. nitrater og PDE5-hemmere, se Kontraindikasjoner. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av alfablokkere pga. mulig symptomatisk hypotensjon (inntreffer mest sannsynlig <4 timer etter sildenafildosen). For å minimere potensialet for å utvikle postural hypotensjon skal pasienten først være hemodynamisk stabil på alfablokker før oppstart av sildenafil. Pasienter på alfablokkere bør konsultere lege før bruk. Se Dosering. Behandlingen seponeres ved symptomer på postural hypotensjon, og pasienten bør konsultere lege.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Ikke indisert hos kvinner.
Fertilitet: Ingen effekt på spermiemotilitet eller -morfologi ved enkeltdose 100 mg.
Sildenafil

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDyspepsi, kvalme
Mindre vanligeGastroøsofageal reflukssykdom, munntørrhet, oppkast, øvre abdominalsmerte
SjeldneOral hypoestesi
Generelle
Mindre vanligeBrystsmerte, fatigue, varmefølelse
SjeldneIrritabilitet
Hjerte
Mindre vanligePalpitasjoner, takykardi
SjeldneAtrieflimmer, hjerteinfarkt, plutselig hjertedød, ustabil angina pectoris, ventrikkelarytmi
Hud
Mindre vanligeUtslett
SjeldneStevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
Infeksiøse
Mindre vanligeRhinitt
Kar
VanligeFlushing, hetetokter
Mindre vanligeHypertensjon, hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
SjeldneForlenget ereksjon, hematospermi, penisblødning, priapisme
Luftveier
VanligeTett nese
Mindre vanligeEpistakse, tette bihuler
SjeldneNeseødem, tilsnøring i halsen, uttørring av neseslimhinne
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeMyalgi, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeSvimmelhet
Mindre vanligeHypoestesi, somnolens
SjeldneCerebrovaskulær hendelse, kramper, synkope, tilbakevendende krampeanfall, transitorisk iskemisk attakk
Nyre/urinveier
Mindre vanligeHematuri
Undersøkelser
Mindre vanligeØkt hjerterytme
Øre
Mindre vanligeTinnitus, vertigo
SjeldneDøvhet
Øye
VanligeForvrengt fargesyn (kloropsi, kromatopsi, cyanopsi, erytropsi og xantopsi), synsforstyrrelse, tåkesyn
Mindre vanligeFotofobi, fotopsi, konjunktivitt, lakrimasjonsforstyrrelse (tørre øyne, tårevæskeforstyrrelse og økt lakrimasjon), okulær hyperemi, visuell lyshet, øyesmerte
SjeldneArteriosklerotisk retinopati, astenopi, diplopi, glaukom, irisforstyrrelse, konjunktival hyperemi, mouches volantes, mydriasis, myopi, non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati, redusert synsskarphet, regnbuesyn, retinal blødning, retinal vaskulær okklusjon, retinalidelse, skleral misfarging, synsfeltdefekt, unormal følelse i øyet, øyehevelse, øyeirritasjon, øyelidelser, øyelokksødem, øyeødem
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
NevrologiskeHodepine
Vanlige
GastrointestinaleDyspepsi, kvalme
KarFlushing, hetetokter
LuftveierTett nese
NevrologiskeSvimmelhet
ØyeForvrengt fargesyn (kloropsi, kromatopsi, cyanopsi, erytropsi og xantopsi), synsforstyrrelse, tåkesyn
Mindre vanlige
GastrointestinaleGastroøsofageal reflukssykdom, munntørrhet, oppkast, øvre abdominalsmerte
GenerelleBrystsmerte, fatigue, varmefølelse
HjertePalpitasjoner, takykardi
HudUtslett
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseRhinitt
KarHypertensjon, hypotensjon
LuftveierEpistakse, tette bihuler
Muskel-skjelettsystemetMyalgi, smerte i ekstremitet
NevrologiskeHypoestesi, somnolens
Nyre/urinveierHematuri
UndersøkelserØkt hjerterytme
ØreTinnitus, vertigo
ØyeFotofobi, fotopsi, konjunktivitt, lakrimasjonsforstyrrelse (tørre øyne, tårevæskeforstyrrelse og økt lakrimasjon), okulær hyperemi, visuell lyshet, øyesmerte
Sjeldne
GastrointestinaleOral hypoestesi
GenerelleIrritabilitet
HjerteAtrieflimmer, hjerteinfarkt, plutselig hjertedød, ustabil angina pectoris, ventrikkelarytmi
HudStevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Kjønnsorganer/brystForlenget ereksjon, hematospermi, penisblødning, priapisme
LuftveierNeseødem, tilsnøring i halsen, uttørring av neseslimhinne
NevrologiskeCerebrovaskulær hendelse, kramper, synkope, tilbakevendende krampeanfall, transitorisk iskemisk attakk
ØreDøvhet
ØyeArteriosklerotisk retinopati, astenopi, diplopi, glaukom, irisforstyrrelse, konjunktival hyperemi, mouches volantes, mydriasis, myopi, non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati, redusert synsskarphet, regnbuesyn, retinal blødning, retinal vaskulær okklusjon, retinalidelse, skleral misfarging, synsfeltdefekt, unormal følelse i øyet, øyehevelse, øyeirritasjon, øyelidelser, øyelokksødem, øyeødem

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

800 mg gir bivirkninger tilsvarende som ved lavere doser, men med økt forekomst og alvorlighetsgrad. Ved overdose gis standard støttebehandling ved behov. Dialyse antas ikke å øke clearance.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: G04B E03

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ved seksuell stimulering gjenopprettes nedsatt erektil funksjon ved å øke blodtilførselen til penis. Potent og selektiv hemmer av cGMP-spesifikk fosfodiesterase type 5 (PDE5) i corpus cavernosum. Ereksjon tilstrekkelig for samleie er sett etter ca. 25 minutter.
Absorpsjon: Rask. Ved faste nås Cmax etter 30-120 minutter. Gjennomsnittlig absolutt biotilgjengelighet er 41%.
Proteinbinding: 96% til plasmaproteiner (sildenafil og hovedmetabolitt).
Fordeling: Vdss: 105 liter.
Halveringstid: 3-5 timer. Totalclearance 41 liter/time.
Metabolisme: Primært via CYP3A4, noe via CYP2C9. Den viktigste sirkulerende metabolitten har en tilsv. selektivitet overfor fosfodiesterase som sildenafil.
Utskillelse: Ca. 80% i feces, ca. 13% i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved ≤30°C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Utleveringsbestemmelser

Reseptfri med veiledning. Utleveres av farmasøyt. For sjekkliste, se https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Risikominimeringstiltak/Sjekkliste%20sildenafil%20reseptfri.pdf.

Sist endret: 07.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.08.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Viagra Reseptfri, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg4 stk. (blister)
498195
SPC_ICON-
-
*F
8 stk. (blister)
056285
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alfablokker: Legemidler som blokkerer alfareseptorer. Alfareseptorer finnes blant annet i glatt muskulatur i blodkar, der stimulering fører til at blodårene trekker seg sammen. Blokkering av disse reseptorene vil derfor resultere i at blodårene "slapper av" og blodtrykket senkes.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cyanopsi (blålig syn, blått syn): En synsforstyrrelse hvor alle objekter i visuelle omgivelser sees som blått.

cyp (cytokrom p-450, cyp450): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

cyp2c9: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C9-hemmere og CYP2C9-induktorer.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

cyp3a4-induktor: Legemiddel eller stoff som øker mengden av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan få nedsatt virkning. Eksempler på induktorer av CYP3A4: Aprepitant, bosentan, barbiturater (fenobarbital), fenytoin, karbamazepin, rifampicin, johannesurt (prikkperikum), efavirenz, nevirapin, enzalutamid, glukokortikoider (deksametason), modafinil, okskarbazepin, pioglitazon, rifabutin, troglitazon, amprenavir, spironolakton.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

erytropsi (rødlig syn, rødt syn): En synsforstyrrelse hvor alle objekter i visuelle omgivelser sees som rødt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet, okulær lysømfintlighet): Når lys som treffer øyet oppfattes som plagsomt eller direkte smertefullt.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hematuri: Blod i urinen.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kloropsi: En synsforstyrrelse hvor alle objekter i visuelle omgivelser sees som grønt.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kromatopsi: En synsforstyrrelse med unormalt fargesyn

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.

myelomatose (multippelt myelom, benmargskreft, plasmacellemyelom): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert deling av plasmaceller i benmargen. Plasmacellene fortrenger plassen til andre celler i benmargen.

myopi (nærsynthet): Ved myopi ser en klart på nært hold, mens objekter langt unna er uklare.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

sigdcelleanemi: En arvelig sykdom som forårsaker avvik i uttrykk av globin i hemoglobin. Arvegangen er autosomal recessiv, det vil si at hos en person som har arvet kun ett gen for tilstanden fra den ene forelderen, vil fremdeles det friske genet ha uttrykk av normalt hemoglobin og symptomer vil sjeldent forekomme. Et individ med arveanlegg for tilstanden fra begge foreldrene vil alltid uttrykke sykdommen, og vil kun danne abnormt hemoglobin. Abnormt hemoglobin blir viskøst ved utsettelse for en nedgang av oksygen. Dette fører til at de røde blodcellene får en sigdform (halvmåneform), blir stive, klebrige og skjøre. Når sigdceller klumper seg sammen vil kapillærene blokkeres, og oksygentransporten blir begrenset som fører til skader på vev og organer. Sykdommen har en høy dødelighet for pasienter med alvorlig sykdom.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

xantopsi (gult syn): En synsforstyrrelse hvor alle objekter i visuelle omgivelser sees som gult.