Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: Hvert sett (gir 0,5 ml rekonstituert vaksine) inneh.: I) Hetteglass med pulver1: Inaktivert rabiesvirus (WISTAR Rabies PM​/​WI38 1503-3M stamme, produsert i VERO-celler) 3,25 IE, maltose, 20% oppløsning med humant albumin, Basal Medium Eagle2, saltsyre​/​natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. Kan inneholde spor av polymyksin B, streptomycin og neomycin. II) Ferdigfylt sprøyte med oppløsningsvæske: Natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker. 1Sammensetningen før frysetørkingssteget. 2Blanding av mineralsalter (inkl. kalium), vitaminer, dekstrose og aminosyrer (inkl. L-fenylalanin).


Indikasjoner

Pre- og posteksponeringsprofylakse mot rabies hos alle aldersgrupper. Skal brukes iht. offisielle anbefalinger.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Anbefalt dose er 0,5 ml rekonstituert vaksine i.m. (pre- og posteksponering) eller 0,1 ml rekonstituert vaksine intradermalt (kun posteksponering).
Preeksponeringsprofylakse
Primært immuniseringsregime: 3 doser à 0,5 ml gitt i.m. på dag 0, 7 og 28 (eller 21 hvis nødvendig). Boosterdoser: Bestemmes basert på eksponeringsrisiko og serologiske tester for å påvise tilstedeværelse av rabiesvirusnøytraliserende antistoffer (≥0,5 IE​/​ml). Boosterdosen er 1 dose à 0,5 ml gitt i.m. Kan gis som boosterdose etter primærvaksinering med en cellekultur-rabiesvaksine (produsert i VERO-celler eller humane diploide celler).
Posteksponeringsprofylakse
Bør initieres så snart som mulig etter mistenkt eksponering. I alle tilfeller skal passende sårbehandling (grundig vask av alle bitt og sår med såpe eller vaskemidler og store mengder vann og​/​eller virusdrepende midler) utføres umiddelbart eller så snart som mulig etter eksponering. Skal utføres før administrering av vaksine eller rabiesimmunglobulin, hvis indisert.
Tabell 1. WHO-guide for posteksponeringsprofylakse iht. alvorlighetsgrad av eksponering (tilpasses iht. lokale offisielle anbefalinger):

Eksponerings-
kategori

Type kontakt med et mistenkt​/​bekreftet rabies-smitteførende husdyr eller viltlevende dyr, eller dyr utilgjengelig for laboratorieundersøkelse

 

Anbefalt posteksponeringsprofylakse

I

Berøring eller fôring av dyr.
Slikking på intakt hud (ingen eksponering).

 

Ingen, hvis pålitelig hendelsesforløp er tilgjengelig1.

II

Napping av utildekket hud.
Mindre klor eller risp uten blødning (eksponering).

 

Vaksinen gis umiddelbart. Avslutt behandlingen hvis dyret er ved god helse etter en observasjonsperiode på 10 dager2 eller hvis en pålitelig rabiestest er negativ.

III

Ett eller flere transdermale bitt3 eller klor, slikking på skadet hud.
Kontaminasjon av slimhinne med spytt (slikking).
Eksponering for flaggermus (alvorlig eksponering).

 

Vaksinen gis umiddelbart, og rabiesimmunglobulin fortrinnsvis så snart som mulig etter oppstart av posteksponeringsprofylakse. Rabiesimmunglobuliner kan injiseres opptil 7 dager etter 1. vaksinedose. Avslutt behandlingen hvis dyret er ved god helse etter en observasjonsperiode på 10 dager2, eller hvis en pålitelig rabiestest er negativ.

1Hvis en tilsynelatende frisk hund eller katt, i et lavrisikoområde, settes under observasjon av veterinær, kan behandling utsettes. 2Denne observasjonsperioden gjelder kun for hund og katt. Bortsett fra i tilfeller av utrydningstruede arter, bør husdyr og ville dyr som mistenkes å ha rabies avlives, og vevsprøver bør undersøkes for rabiesvirus ved bruk av relevante laboratorieundersøkelser. 3Bitt spesielt på hodet, halsen, ansiktet, hendene og kjønnsorganene er kategori III-eksponeringer pga. den rike innervasjonen i disse kroppsdelene. Posteksponeringsprofylakse av ikke-vaksinerte: Ikke-vaksinerte personer kan vaksineres iht. tabell 2.
Tabell 2. Posteksponeringsprofylakse av ikke-vaksinerte:

 

Dag 0

Dag 3

Dag 7

Dag 14

Dag 21

Dag 28

 

I.m. bruk (0,5 ml/dose)

Essen-protokoll

1 dose

1 dose

1 dose

1 dose

-

1 dose

Zagreb-protokoll

2 doser1

-

1 dose

-

1 dose

-

 

Intradermal bruk (0,1 ml/dose)

Nye Thailand Red Cross (TRC)-regime

2 doser2

2 doser2

2 doser2

-

-

2 doser2

Institute Pasteur of Cambodia (IPC)-regime

2 doser2

2 doser2

2 doser2

-

-

-

4-steder 1-uke-regime

4 doser3

4 doser3

4 doser3

-

-

-

1En i.m. injeksjon i den anterolaterale regionen av hvert lår (hos spedbarn og småbarn) eller i hver deltamuskel (hos ungdom og voksne). 2Skal injiseres 2 ulike steder, kontralateralt hvis mulig. 3Skal injiseres 4 ulike steder.Uansett hvilket regime som benyttes skal ikke vaksinasjon avbrytes med mindre dyret er erklært rabiesfritt. Rabiesimmunglobuliner bør gis samtidig som vaksinen ved kategori III-eksponering (WHO-klassifisering, se tabell 1). Hver dose av vaksinen bør gis langt fra administreringsstedet til immunglobulin hvis mulig. Posteksponeringsprofylakse av vaksinerte: Tidligere vaksinerte skal få 1 dose (0,5 ml i.m. eller 0,1 ml intradermalt) på dag 0 og 3. Alternativt kan 4 intradermale injeksjoner à 0,1 ml gis på 4 ulike steder på dag 0. Rabiesimmunglobulin er ikke indisert i disse tilfellene.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn: Skal gis samme dose som voksne.
  • Immunkompromitterte pasienter: Preeksponeringsprofylakse: Blodprøver for rabiesvirusnøytraliserende antistoffer skal tas 2-4 uker etter vaksinasjon for å vurdere behov for ytterligere vaksinedoser. Posteksponeringsprofylakse: Fullt vaksinasjonsprogram skal gis etter eksponering. Rabiesimmunglobulin skal gis sammen med vaksinen ved kategori II- og III-eksponering (se tabell 1).
Tilberedning​/​Håndtering Pulveret i hetteglasset skal rekonstitueres med medfølgende oppløsningsvæske i den ferdigfylte sprøyten og ristes forsiktig før injeksjon, se pakningsvedlegg​/​SPC for mer informasjon. Den rekonstituerte vaksinen skal være klar, homogen og partikkelfri. Rabiesimmunglobuliner​/​andre legemidler og rabiesvaksinen skal aldri blandes i samme sprøyte eller injiseres samme sted.
Administrering Skal kun gis i.m. ved preeksponeringsprofylakse, og i.m. eller intradermalt ved posteksponeringsprofylakse. Gis i lårets anterolaterale område for nyfødte og spedbarn ved i.m. bruk, og i deltamuskelen hos ungdom og voksne ved i.m. bruk. Gis i overarmen eller underarmen ved intradermal bruk. Skal ikke gis i seteregionen eller intravaskulært.

Kontraindikasjoner

Preeksponeringsprofylakse: Overfølsomhet for innholdsstoffene, polymyksin B, streptomycin, neomycin eller ethvert antibiotikum av samme klasse ved tidligere bruk, eller andre vaksiner med samme komponenter. Vaksinasjon bør utsettes ved febril eller akutt sykdom. Posteksponeringsprofylakse: Mtp. det nesten alltid dødelige utfallet av en erklært rabiesinfeksjon er det ingen kontraindikasjoner for posteksponeringsprofylakse.

Forsiktighetsregler

Det er mulig at ikke alle vaksinerte oppnår beskyttelse. Brukes med forsiktighet ved kjent allergi mot polymyksin B, streptomycin, neomycin (spormengder i vaksinen) eller ethvert antibiotikum av samme klasse. Anbefalingene i injeksjonsplanen bør følges nøye. Behov for serologisk testing bør bestemmes iht. offisielle anbefalinger. Ved kjent immunsuppressiv sykdom​/​behandling (inkl. kortikosteroider), må blodprøver tas 2-4 uker etter vaksinering for å sikre at beskyttende immunrespons er oppnådd, se også Dosering. Skal ikke gis intravaskulært, sørg for at kanylen ikke penetrerer en blodåre. Hensiktsmessig medisinsk behandling og tilsyn må alltid være lett tilgjengelig i tilfelle anafylaktisk reaksjon, spesielt ved posteksponering hos personer med kjent overfølsomhet for polymyksin B, streptomycin, neomycin eller ethvert antibiotikum i samme klasse. Bør gis med forsiktighet ved trombocytopeni eller koagulasjonsforstyrrelser, da i.m. injeksjon kan indusere blødning. Angstrelaterte reaksjoner, inkl. vasovagale reaksjoner (synkope), hyperventilering eller stressrelaterte reaksjoner, kan oppstå i forbindelse med vaksinering som en psykogen reaksjon på injeksjonen. Kan ledsages av flere nevrologiske tegn som forbigående synsforstyrrelser og parestesi. Det er viktig at prosedyrer er på plass for å unngå skader ved besvimelse. Spisshettene på de ferdigfylte sprøytene uten påmontert kanyle inneholder et naturlig gummilateksderivat som kan gi alvorlige allergiske reaksjoner ved lateksallergi. Potensiell risiko for apné og behov for respiratorisk overvåkning i 48-72 timer bør vurderes ved primærvaksinasjon av svært premature spedbarn (født ≤28 uke i svangerskapet), og spesielt ved respiratorisk umodenhet i anamnesen. Hjelpestoffer: Inneholder 4,1 µg fenylalanin pr. 0,5 ml, tilsv. 0,068 µg/kg for en person på 60 kg. Fenylalanin kan være skadelig ved PKU (fenylketonuri/Føllings sykdom). Inneholder <1 mmol kalium (39 mg) og <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, og er så godt som kalium- og natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet etter vaksinering er rapportert ofte, og kan midlertidig påvirke evnen til å kjøre bil​/​bruke maskiner.

Interaksjoner

Kan gis samtidig med Vi polysakkaridvaksine mot tyfoidfeber ved bruk av 2 forskjellige injeksjonssteder. Rabiesimmunglobulin eller andre legemidler og rabiesvaksinen skal aldri blandes i samme sprøyte eller injiseres på samme sted. Anbefalingen for administrering av rabiesimmunglobulin må følges nøye, da det påvirker utviklingen av immunrespons på rabiesvaksinen.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data. Preeksponeringsprofylakse: Pga. sykdommens alvorlighetsgrad, bør vaksinen kun gis til gravide dersom det er strengt indisert og etter nytte-​/​risikovurdering, iht. vanlig vaksineringsregime. Posteksponeringsprofylakse: Som følge av sykdommens alvorlighetsgrad, kan vaksinen gis under graviditet.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Ingen risiko er sett. Kan gis etter nytte-​/​risikovurdering.
FertilitetIngen data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBeskyttelse gjennom dannelse av rabiesnøytraliserende antistoffer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Etter åpning​/​rekonstituering: I.m. bruk: Skal brukes umiddelbart. Intradermal bruk: Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og -betingelser før bruk brukerens ansvar og skal ikke overstige 6 timer ved 25°C beskyttet mot lys. Ubrukt rekonstituert vaksine skal kastes etter 6 timer.

 

Pakninger, priser og refusjon

Verorab, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
187817

-

861,70 C

SPC (preparatomtale)

Verorab PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

25.08.2023


Sist endret: 15.04.2024
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)