Velbe

Stada Nordic


Cytostatikum, vinkaalkaloid.

L01C A01 (Vinblastin)PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg: Hvert hetteglass inneh.: Vinblastinsulfat 10 mg.


Indikasjoner

Palliativ behandling, vanligvis i kombinasjon med andre cytostatika ved Hodgkins sykdom (stadium III og IV), non-Hodgkins lymfomer, maligne testistumorer, koriokarsinom og Kaposis sarkom. Maligne sykdommer som svarer noe sjeldnere på vinblastin er malignt melanom og nyrekarsinom.

Dosering

Dosen skal gis som i.v. injeksjon i løpet av ca. 1 minutt, vanligvis ikke >1 gang pr. uke. Doseringen er individuell og følger leukopenisvaret. Det kan være fornuftig å starte behandlingen med en enkeltdose på 0,1 mg/kg. Deretter bør doseringen avpasses til leukocyttallet. Følgende skjema for ukentlig dosering kan brukes som veiledning:

Dose

Voksne (kroppsoverflate)

Barn (kroppsoverflate)

1. uke

3,7 mg/m2

2,5 mg/m2

2. uke

5,5 mg/m2

3,75 mg/m2

3. uke

7,4 mg/m2

5 mg/m2

4. uke

9,25 mg/m2

6,25 mg/m2

5. uke

11,1 mg/m2

7,5 mg/m2

Opptrapping av doseringen etter skjemaet over kan foretas inntil den dosen som reduserer leukocyttallet til 3000 celler/mm3. Det er store individuelle forskjeller i leukopenisvaret. Maks. ukedose er 18,5 mg/m2 for voksne og 12,5 mg/m2 for barn. Merk: I noen tilfeller kan onkolytisk effekt oppnås før leukopenisk effekt. Det er da ingen grunn til å øke doseringen videre. Bruk av små mengder vinblastin daglig over lengre perioder er ikke anbefalt, selv om den resulterende ukentlige dosen kan være lik den anbefalte.
Tilberedning/Håndtering: Skal ikke fortynnes i oppløsninger som øker eller reduserer pH utenfor 3,5-5,5. Tilsetning av 10 ml natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske (med eller uten konserveringsmiddel) til hetteglasset gir en ferdig oppløsning på 1 mg/ml. Skal ikke blandes med andre legemidler. Oppløsningen er klar. Skal inspiseres visuelt for partikler og misfarging. Når vinblastin dispenseres i en annen beholder enn den originale, f.eks. en sprøyte, skal denne merkes og forsegles med følgende: «Forseglingen skal ikke fjernes før injeksjonen. Kun til i.v. bruk. Fatalt hvis gitt intratekalt».
Administrering: Skal kun gis i.v. Dosen kan gis direkte i en pågående i.v. infusjon med natriumklorid 9 mg/ml, eller direkte i en vene. I begge tilfeller bør injeksjonen fullføres i løpet av ca. 1 minutt. Kraftig lokal smerte og vevsskade vil oppstå hvis oppløsningen havner subkutant under i.v. administrering. Hvis dette skulle skje, må injeksjonen avbrytes umiddelbart. Advarsel: Intratekal administrering er fatal. Det er svært viktig å forsikre seg om at sprøyten er korrekt plassert i venen før noe av oppløsningen blir injisert. Hvis noe lekker ut til omliggende vev under i.v. administrering, kan det gi kraftig irritasjon. Injeksjonen må da avbrytes øyeblikkelig, og det som ev. er igjen av dosen, skal gis gjennom en annen vene.

Kontraindikasjoner

Ingen.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved malign celleinfiltrasjon i benmargen; leukocytt- og platetallet har noen ganger falt hurtig selv etter moderate vinblastindoser. Hvis leukocyttallet er <4000 celler/mm3 bør preparatet ikke gis. Intraketal administrering er fatal. Videre vinblastinbruk er ikke anbefalt. Pasienter med kakeksi eller sårdannelse i huden kan utvikle en uttalt leukopenisk reaksjon, og disse pasientene skal derfor behandles med største forsiktighet. Videre vinblastinbruk er ikke anbefalt. Lave vinblastindoser daglig over lengre tid er ikke anbefalt, selv om den resulterende ukentlige dosen kan være lik den anbefalte. Dette gir minimal eller ingen terapeutisk effekt sammenlignet med intermitterende dosering, og kan gi alvorlige bivirkninger som kramper, alvorlig og permanent CNS-skade, og også dødsfall. Skal ikke komme i kontakt med øynene. Irritasjon og/eller korneal sårdannelse kan oppstå. Øyet skal vaskes umiddelbart og grundig med vann eller saltvann. Intratekal administrering: Er fatalt. Dersom vinblastin gis intratekalt ved feiltakelse er umiddelbar nevrokirurgisk intervensjon nødvendig for å hindre tiltagende paralyse og påfølgende død. Hos et lite antall pasienter er livstruende paralyse og påfølgende død forhindret, men medførte nevrologiske skader med begrenset restitusjon. Basert på data om tilfeller med overlevelse, skal følgende prosedyre igangsettes umiddelbart hvis vinblastin er gitt intraketalt: 1. Fjern så mye cerebrospinalvæske som sikkerhetsmessig forsvarlig ved lumbal aksess. 2. Sett et epiduralt kateter inn i subaraknoidalrommet via mellomrommet i ryggvirvlene over initial lumbal aksess. Flush med Ringer-laktat oppløsning. Plasma bestilles, og 25 ml plasma tilsettes hver liter Ringer-laktat. 3. En nevrokirurg setter et intraventrikulært dren eller kateter. Fortsett flushing av cerebrospinalvæske. Væsken fjernes ved lumbal aksess forbundet med et lukket dreneringssystem. Ringer-laktat oppløsning skal gis ved kontinuerlig infusjon med 150 ml/time, eller med en hastighet på 75 ml/time når plasma er tilsatt. Infusjonshastigheten justeres slik at proteinnivået i spinalvæsken er på 150 mg/dl. Følgende prosedyre er også brukt, men trenger ikke være nødvendig: 10 g glutaminsyre gis i.v. over 24 timer, etterfulgt av 500 mg 3 ganger daglig peroralt i 1 måned. Folinsyre gis i.v. som 100 mg bolus, deretter som infusjon med 25 mg/time i 24 timer. Deretter gis bolusdoser med 25 mg hver 6. time i 1 uke. 50 mg pyridoksin gis hver 8. time ved i.v. infusjon over 30 minutter. Glutaminsyre, folinsyre og pyridoksins roller i redusering av nevrotoksisitet er uklare. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Akutte pustevansker og alvorlig bronkospasme er sett. Disse reaksjonene oppstår vanligvis når vinblastin gis i kombinasjon med mitomycin-C. Reaksjonen kan komme innen minutter eller timer etter administrering, og kan finne sted opptil 2 uker etter en dose med mitomycin-C. Vinblastin skal ikke gis på nytt. Spesiell aktsomhet må utvises når vinblastin brukes i kombinasjon med andre ototoksiske legemidler som f.eks. platinaholdige onkolytika. Forsiktighet må utvises hos pasienter som samtidig bruker legemidler som metaboliseres via CYP450, undergruppe CYP3A, eller hos pasienter med nedsatt leverfunksjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt pga. utilstrekkelig erfaring. Dyreforsøk viser reproduksjonstoksiske effekter (misdannelser, embryo-/føtotoksisitet) som indikerer en mulig risiko for humane fostre. Skal ikke brukes under graviditet.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det er mulig at barn som ammes kan skades. Skal ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Pasienten skal orienteres om muligheten for bivirkninger, og betydningen av hurtig rapportering av slike skal forklares før behandlingen. Frekvensen synes å være doserelaterte.

Med unntak av leukopeni og alopesi har bivirkningene sjelden vart >1 døgn. Graden av leukopeni er relatert til dosestørrelsen, og er bestemmende for hvilken dose som skal brukes.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Ikke angitt Leukopeni
Trombocytopeni og benmargssuppresjon
Endokrine
Ikke angitt SIADH (sett en sjelden gang)
Gastrointestinale
Ikke angitt Brekninger (lar seg vanligvis kontrollere med antiemetika), forstoppelse, ileus, kvalme, magesmerter, oppkast, stomatitt
Generelle
Ikke angitt Smerter fra tumorområdet
Hjerte
Ikke angitt Cerebrovaskulær hendelse (i kombinasjon med cisplatin og bleomycin), hjerteinfarkt (i kombinasjon med cisplatin og bleomycin), hypertensjon
Hud
Ikke angitt Alopesi, reaksjon på injeksjonsstedet
Kar
Ikke angitt Raynauds fenomen (i kombinasjon med cisplatin og bleomycin)
Kjønnsorganer/bryst
Ikke angitt Aspermi (hos menn)
Luftveier
Ikke angitt Dyspné og alvorlige bronkospasmer (disse reaksjonene oppstår vanligvis når vinblastin gis i kombinasjon med mitomycin-C)
Nevrologiske
Ikke angitt Hodepine, krampeanfall, parestesi, perifer nevritt, tap av senereflekser (forbigående)
Øre
Ikke angitt Vestibular og auditiv skade på 8. hjernenerve er sett sjeldent (inkluderer partiell eller total døvhet som kan være forbigående eller permanente, og balanseproblemer)

Pasienten skal orienteres om muligheten for bivirkninger, og betydningen av hurtig rapportering av slike skal forklares før behandlingen. Frekvensen synes å være doserelaterte.

Med unntak av leukopeni og alopesi har bivirkningene sjelden vart >1 døgn. Graden av leukopeni er relatert til dosestørrelsen, og er bestemmende for hvilken dose som skal brukes.
Frekvens Bivirkning
Ikke angitt
Blod/lymfe Leukopeni
Trombocytopeni og benmargssuppresjon
Endokrine SIADH (sett en sjelden gang)
Gastrointestinale Brekninger (lar seg vanligvis kontrollere med antiemetika), forstoppelse, ileus, kvalme, magesmerter, oppkast, stomatitt
Generelle Smerter fra tumorområdet
Hjerte Cerebrovaskulær hendelse (i kombinasjon med cisplatin og bleomycin), hjerteinfarkt (i kombinasjon med cisplatin og bleomycin), hypertensjon
Hud Alopesi, reaksjon på injeksjonsstedet
Kar Raynauds fenomen (i kombinasjon med cisplatin og bleomycin)
Kjønnsorganer/bryst Aspermi (hos menn)
Luftveier Dyspné og alvorlige bronkospasmer (disse reaksjonene oppstår vanligvis når vinblastin gis i kombinasjon med mitomycin-C)
Nevrologiske Hodepine, krampeanfall, parestesi, perifer nevritt, tap av senereflekser (forbigående)
Øre Vestibular og auditiv skade på 8. hjernenerve er sett sjeldent (inkluderer partiell eller total døvhet som kan være forbigående eller permanente, og balanseproblemer)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Administrering av mer enn anbefalt dose kan forventes å gi bivirkninger i en forsterket form. I tillegg vil nevrotoksisitet tilsvarende som for vinkristin kunne oppstå. Hovedeffekten ved betydelig vinblastinoverdoseringvil berøre granulocytopoesen, og er potensielt livstruende.
Behandling: Støtteterapi som bør omfatte: 1) Forebygge bivirkninger som følge av SIADH, 2) Administrering av krampeløsende midler, 3) Forebygge og behandle ileus, 4) Overvåkning av det kardiovaskulære system, 5) Daglige blodtellinger.

Egenskaper

Virkningsmekanisme:
Absorpsjon: Vinblastin utøver sin antineoplastiske effekt både som antimetabolitt og som mitosehemmer. Interfererer med metabolismen av glutaminsyre. Viser noe immunsuppressiv aktivitet.
Fordeling: Volum av sentralt kompartment er 70% av kroppsvekten, noe som tyder på rask vevsbinding til blodelementer. Utstrakt reversibel vevsbinding forekommer. 48-72 timer etter injeksjon er det lave kroppslagre av preparatet.
Halveringstid: Trefasisk serumeliminasjon etter rask i.v. injeksjon. Initial, midterst og terminal t1/2 er hhv. 3,7 minutter, 1,6 timer og 24,8 timer.
Metabolisme: I CYP450, undergruppe CYP3A.
Utskillelse: Hovedsakelig via gallen. 10% gjenfinnes i feces, 14% i urin, mens resten ikke er lokalisert.

Oppbevaring og holdbarhet

Før bruk: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Bruksferdig injeksjonsvæske: Skal oppbevares mellom 15-25°C med holdbarhet 24 timer.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Velbe, PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg 1 stk. (hettegl.)
388791
-
-
433,40 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.02.2019