Vaxigriptetra

Sanofi Pasteur

Kvadrivalent influensavaksine (splittvirus, inaktivert).

ATC-nr.: J07B B02

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J07B B02
Influensa, renset antigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 23.11.2015) er utarbeidet av Sanofi Pasteur MSD.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: 1 dose (0,5 ml) inneh.: Splittet influensavirus, inaktivert, inneholdende antigener tilsv. A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09-lignende stamme (A/Brisbane/02/2018, IVR-190), A/Kansas/14/2017 (H3N2)-lignende stamme (A/Kansas/14/2017, NYMC X-327), B/Colorado/06/2017-lignende stamme (B/Maryland/15/2016, NYMC BX-69A) og B/Phuket/3073/2013-lignende stamme (B/Phuket/3073/2013, villtype), 15 μg hemagglutinin pr. stamme, natriumklorid, kaliumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdihydrogenfosfat, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Forebygging av influensasykdom forårsaket av de 2 influensa A‑virusundertypene og de 2 influensa B‑virustypene i denne vaksinen for: Aktiv immunisering av voksne, inkl. gravide, og barn ≥6 måneder. Passiv beskyttelse av nyfødte fra fødsel og opptil 6 måneders alder etter vaksinasjon av gravide kvinner. Vaksinasjon skal baseres på offisielle anbefalinger.

Dosering

Voksne og barn ≥6 måneder: 1 dose à 0,5 ml. Årlig revaksinering anbefales. Barn <9 år som ikke tidligere er vaksinert, bør gis en 2. dose etter et intervall på minst 4 uker.
Spesielle pasientgrupper: Barn <6 måneder: Sikkerhet og effekt (aktiv immunisering) ikke fastslått. Ingen data.
Tilberedning/Håndtering: Vaksinen bør ha romtemperatur ved bruk. Ristes før bruk. Skal ikke blandes med andre legemidler da uforlikeligheter ikke er undersøkt.
Administrering: Injiseres i.m. eller s.c. Voksne og barn ≥36 måneder: Foretrukket i.m. injeksjonssted er deltamuskelen. Barn ≥6-35 måneder: Foretrukket i.m. injeksjonssted er den anterolaterale delen av låret, eller deltamuskelen ved tilstrekkelig muskelmasse.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, egg (ovalbumin, hønseproteiner), neomycin, formaldehyd eller oktoksinol-9. Vaksinasjon bør utsettes ved moderat eller alvorlig febersykdom eller akutt sykdom.

Forsiktighetsregler

Pasienten skal overvåkes, og egnet medisinsk behandling skal være lett tilgjengelig i tilfelle anafylaktisk reaksjon, hypersensitivitet eller besvimelse. Det skal finnes prosedyrer for å hindre skader ved besvimelse. Forsiktighet ved trombocytopeni eller blødningsforstyrrelser, da blødninger kan oppstå etter i.m. administrering. Skal ikke gis intravaskulært. Det er ikke sikkert at beskyttende immunrespons utløses hos alle som vaksineres. Ikke alle spedbarn <6 måneder født av kvinner som ble vaksinert under graviditeten vil være beskyttet. Ved endogen eller iatrogen immunsuppresjon kan antistoffresponsen være utilstrekkelig. Interferens med serologisk testing: Midlertidige falske positive resultater i serologiske tester med bruk av ELISA-metoden for deteksjon av antistoffer mot hiv-1, hepatitt C og spesielt HTLV1, er sett etter influensavaksinasjon.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J07B B02
Ingen interaksjonsstudier er gjennomført. Kan gis samtidig med andre vaksiner på separate injeksjonssteder. Immunologisk respons kan svekkes ved immunsuppressiv behandling.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Gravide bør vaksineres mot influensa. Vaksinen kan gis i alle stadier av graviditet.
Amming: Kan gis til ammende.
Fertilitet: Ingen humane data.
Vaksiner

Bivirkninger

De fleste er av mild intensitet, oppstår vanligvis i løpet av 3 dager og forsvinner spontant etter 1-3 dager. Bivirkninger forekommer mindre hyppig hos eldre. Voksne og eldre: Svært vanlige (≥1/10): Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Utilpasshet, smerter på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Skjelving, feber, reaksjoner på injeksjonsstedet (erytem, opphovning, indurasjon). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Hjerte/kar: Hetetokter. Nevrologiske: Svimmelhet. Øvrige: Fatigue, reaksjoner på injeksjonsstedet (blåmerker, kløe, varme). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Hyperhidrose. Immunsystemet: Overfølsomhet, allergiske reaksjoner som erytem, urticaria, pruritus, generalisert pruritus, allergisk dermatitt, angioødem. Luftveier: Dyspné. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Nevrologiske: Somnolens, parestesi. Øvrige: Asteni, influensalignende sykdom, ubehag på injeksjonsstedet. Barn og ungdom 3-17 år: Svært vanlige (≥1/10): Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Utilpasshet, skjelving, reaksjoner på injeksjonsstedet (smerter, opphovning, erytem, indurasjon). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Feber, ekkymose på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Diaré, brekninger, øvre abdominalsmerter. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske: Stønning, rastløshet. Øvrige: Fatigue, reaksjoner på injeksjonsstedet (kløe, varme). Barn ≥6-35 måneder: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Oppkast. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Irritabilitet, tap av appetitt, unormal gråt, utilpasshet, feber, døsighet, reaksjoner på injeksjonsstedet (smerter, ømhet, erytem). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Skjelving, reaksjoner på injeksjonsstedet (indurasjon, hevelse, ekkymose). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Diaré. Immunsystemet: Overfølsomhet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Allergiske reaksjoner som generalisert pruritus, papuløst utslett. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet (utslett, pruritus), influensalignende sykdom. Potensielle bivirkninger: Det kan ikke utelukkes at enkelte bivirkninger rapportert med Vaxigrip, også kan forekomme med Vaxigriptetra: Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Vaskulitt som Henoch-Schönleins purpura, med forbigående renal påvirkning i enkelte tilfeller. Immunsystemet: Alvorlige allergiske reaksjoner som sjokk, allergiske reaksjoner som utslett, generalisert erytem. Nevrologiske: Guillain-Barrés syndrom, nevritt, nevralgi, krampeanfall, encefalomyelitt.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert influensavaksine, inneholdende antigener fra splittet influensavirus dyrket i befruktede hønseegg. Vaksinens sammensetning av virusstammer er i samsvar med WHOs anbefalinger for den aktuelle influensasesong.
Virkningsmekanisme: Induserer humorale antistoffer mot hemagglutininer i løpet av 2-3 uker.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses.

Sist endret: 22.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.08.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Vaxigriptetra, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,5 ml (ferdigfylt sprøyte m/kanyle)
030679
-
-
137,90CSPC_ICON
10 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte m/kanyle)
401623
-
-
1053,10CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

guillain-barrés syndrom (akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati, aidp): Akutt, autoimmun nervebetennelse der myelin (et fettlag som omgir visse typer nerveceller) i nerver og nerverøtter skades. Sykdommen starter ofte etter en virus- eller bakteieinfeksjon, etter kirurgi, kreft eller etter utsettelse for giftige stoffer. Vanlige symptomer er økende tretthet, nummenhet og tap av dype senereflekser. Senere kan smerter, muskelsvakhet og lammelser opptre.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

intravaskulært (intravaskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.