Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01X E31 (Nintedanib)KAPSLER, myke 100 mg og 150 mg: Hver kapsel inneh.: Nintedanib (som esilat) 100 mg, resp. 150 mg, soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), rødt, gult og sort jernoksid (E 172).


Indikasjoner

I kombinasjon med docetaksel til behandling av voksne med lokalavansert, metastatisk eller lokalt tilbakevendende ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) av typen adenokarsinom (tumorhistologi) etter kjemoterapi førstelinje.

Dosering

Behandling skal initieres og overvåkes av lege med erfaring fra kreftbehandling. Anbefalt dose 200 mg 2 ganger daglig med ca. 12 timers mellomrom, på dag 2-21 i en standard behandlingssyklus for docetaksel. Skal ikke tas samme dag som docetaksel (= dag 1). Anbefalt daglig dose skal ikke overskrides. Behandling kan fortsette etter seponering av docetaksel så lenge det sees kliniske fordeler eller til uakseptabel toksisitet inntreffer. Ved uakseptable bivirkninger bør behandling midlertidig avbrytes, og gjenopptas med redusert dose når aktuell bivirkning tillater fortsatt behandling. Dosejusteringer i trinn på 100 mg/dag basert på individuell sikkerhet og toleranse anbefales. Dersom en dose på 100 mg 2 ganger daglig ikke tolereres, bør behandling seponeres permanent. Se SPC for dosejustering ved diaré, oppkast, andre ikke-hematologiske og hematologiske bivirkninger, økninger i ASAT og/eller ALAT og bilirubin.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Justering av startdosen er ikke nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Anbefales ikke ved moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B og C). Nedsatt nyrefunksjon: Justering av startdosen er ikke nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt), se Forsiktighetsregler. Barn og ungdom: Ingen data. Eldre: Ingen justering av innledende dose kreves.
Administrering: Tas helst med mat. Svelges hele med vann. Skal ikke tygges eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Gastrointestinale sykdommer: Alvorlige tilfeller av diaré med dehydrering og elektrolyttforstyrrelser er rapportert. Første tegn på diaré bør behandles med hydrering og legemidler mot diaré, som loperamid. Støttebehandling med antiemetika bør gis ved kvalme og oppkast. Behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering kan være nødvendig. Administrering av elektrolytter og væske kreves ved dehydrering. Plasmanivå av elektrolytter bør overvåkes ved gastrointestinale bivirkninger. Nøytropeni: Blodverdier bør overvåkes hyppig, spesielt ved kombinasjonsbehandling med docetaksel. Komplikasjoner som sepsis eller febril nøytropeni er sett (inkl. fatale tilfeller). Lever: Legemiddelindusert leverskade, inkl. alvorlig med fatalt utfall, er sett. Nivåer av ASAT, ALAT, ALP og bilirubin bør måles før oppstart av kombinasjonsbehandling med docetaksel og overvåkes under behandling. Behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering kan være nødvendig ved økte nivåer av leverenzymer, bilirubin og legemiddelindusert leverskade. Nøye overvåkning anbefales ved kroppsvekt <65 kg, hos kvinner, hos asiatiske pasienter og ved økende alder. Nyrefunksjon: Nedsatt nyrefunksjon/-svikt, inkl. med fatalt utfall, er rapportert. Pasienten bør overvåkes under behandling, særlig ved risikofaktorer for nedsatt nyrefunksjon/-svikt. Behandlingsjustering skal vurderes. Blødning: VEGFR-hemming kan være assosiert med økt risiko for blødning. Blødninger, noen med fatalt utfall, er rapportert, inkl. hos pasienter med eller uten antikoagulasjonsbehandling/andre legemidler som kan gi blødning. Ved blødning skal dosejustering, avbrudd eller seponering vurderes. Pasienter som får samtidig antikoagulasjonsbehandling bør overvåkes for endring i protrombintid, INR og kliniske blødningsepisoder. Behandling av pasienter med aktive hjernemetastaser anbefales ikke. Pasienter med stabile hjernemetastaser bør overvåkes nøye for tegn og symptomer på hjerneblødning. Tromboemboliske hendelser: Pga. økt risiko for venøs tromboembolisme bør pasienten overvåkes nøye for tromboemboliske hendelser, spesielt ved ekstra risikofaktorer. Behandling bør seponeres ved livstruende venøse tromboemboliske reaksjoner. Forsiktighet må utvises ved forhøyet kardiovaskulær risiko, inkl. kjent koronarsykdom. Behandlingsavbrudd bør vurderes ved tegn eller symptomer på akutt myokardiskemi. Aneurismer og arteriedisseksjoner: VEGF‑hemmere kan fremme dannelsen av aneurismer og/eller arteriedisseksjoner hos pasienter med eller uten hypertensjon. Før oppstart må risikoen vurderes nøye hos pasienter med risikofaktorer som hypertensjon eller aneurisme i anamnesen. Gastrointestinal perforasjon: Kan gi økt risiko for gastrointestinal perforasjon, inkl. tilfeller med fatalt utfall. Behandling bør seponeres permanent ved utvikling av gastrointestinal perforasjon. Nintedanib kan svekke sårtilheling. Ved perioperativt avbrudd kan behandling gjenopptas etter klinisk vurdering av adekvat sårtilheling. Kroppsvekt <50 kg: Nøye overvåkning anbefales pga. høyere risiko for bivirkninger. Soya: Inneholder soya. Pasienter med peanøttallergi kan ha økt risiko for alvorlige allergiske reaksjoner på soyapreparater.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Nintedanib er et P-gp-substrat. Samtidig bruk av potente P-gp-hemmere (f.eks. ketokonazol eller erytromycin) kan øke eksponeringen for nintedanib. Pasienten bør overvåkes nøye, og behandling av bivirkninger kan kreve avbrudd, dosereduksjon eller seponering av nintedanib. Potente P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, karbamazepin, fenytoin og johannesurt (prikkperikum)) kan redusere eksponeringen for nintedanib. Samtidig bruk bør vurderes nøye. Farmakokinetikken til nintedanib og docetaksel endres ikke i betydelig grad ved samtidig behandling.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Nintedanib kan gi fosterskade. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Human risiko er ukjent, da data fra gravide mangler. Graviditetstest bør utføres før behandling. Bør ikke brukes under graviditet med mindre klinisk tilstand krever behandling. Hensiktsmessig prevensjon bør brukes under behandling og i minst 3 måneder etter siste dose. Barriereprevensjon bør brukes som tilleggsprevensjon.
Amming: Små mengder utskilles i melk hos rotte. Risiko for diende spedbarn kan ikke utelukkes, og amming skal frarådes.
Fertilitet: Ingen tegn på nedsatt mannlig fertilitet basert på prekliniske data. Det foreligger ingen data for effekt på kvinnelig fertilitet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeNøytropeni (inkl. febril)
VanligeTrombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
Mindre vanligePankreatitt, perforasjon
Ukjent frekvensKolitt
Hjerte
Mindre vanligeHjerteinfarkt
Hud
Svært vanligeAlopesi, mukositt (inkl. stomatitt, utslett)
VanligeKløe
Infeksiøse
VanligeAbscess, febril nøytropeni, sepsis
Kar
Svært vanligeBlødning
VanligeHypertensjon, venøs tromboembolisme, inkl. lungeembolisme
Ukjent frekvensAneurisme, arteriedisseksjon
Lever/galle
Svært vanligeØkt ALAT, økt ALP, økt ASAT
VanligeHyperbilirubinemi, økt γ-GT
Mindre vanligeLegemiddelindusert leverskade
Nevrologiske
Svært vanligePerifer nevropati
VanligeHodepine
Nyre/urinveier
Mindre vanligeNyresvikt
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeElektrolyttubalanse, redusert appetitt
VanligeDehydrering, redusert vekt
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeNøytropeni (inkl. febril)
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
HudAlopesi, mukositt (inkl. stomatitt, utslett)
KarBlødning
Lever/galleØkt ALAT, økt ALP, økt ASAT
NevrologiskePerifer nevropati
Stoffskifte/ernæringElektrolyttubalanse, redusert appetitt
Vanlige
Blod/lymfeTrombocytopeni
HudKløe
InfeksiøseAbscess, febril nøytropeni, sepsis
KarHypertensjon, venøs tromboembolisme, inkl. lungeembolisme
Lever/galleHyperbilirubinemi, økt γ-GT
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringDehydrering, redusert vekt
Mindre vanlige
GastrointestinalePankreatitt, perforasjon
HjerteHjerteinfarkt
Lever/galleLegemiddelindusert leverskade
Nyre/urinveierNyresvikt
Ukjent frekvens
GastrointestinaleKolitt
KarAneurisme, arteriedisseksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Økte leverenzymer og gastrointestinale symptomer.
Behandling: Behandling bør avbrytes, og støttebehandling igangsettes ved behov.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Trippel angiokinasehemmer som blokkerer kinaseaktiviteten til vaskulære endotel-vekstfaktorreseptorer (VEGFR 1-3), blodplate-deriverte vekstfaktorreseptorer (PDGFR α og β) og fibroblast-vekstfaktorreseptorer (FGFR 1-3). Bindes kompetitivt til ATP-bindingssetet på disse reseptorene og blokkerer intracellulær signaloverføring, som er avgjørende for spredning og overlevelse av endoteliale så vel som perivaskulære celler. I tillegg blir Fms-lignende tyrosin-proteinkinase (Flt)-3, lymfocyttspesifikk tyrosin-proteinkinase (Lck) og protoonkogen tyrosin-proteinkinase (Src) hemmet.
Absorpsjon: Cmax nås etter ca. 2-4 timer under ikke-fastende forhold. Steady state nås senest 1 uke etter doseringsstart. Systemisk eksponering øker med ca. 20% når gitt samtidig med mat sammenlignet med faste.
Proteinbinding: Ca. 98% til humane plasmaproteiner in vitro, i stor grad til serumalbumin.
Halveringstid: Terminal t1/2 ca. 10-15 timer.
Metabolisme: Primært ved hydrolytisk esterasespalting til den frie syren BIBF 1202. Deretter glukuronidering vha UGT-enzymer til BIBF 1202-glukuronid.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces/galle (93,4%). Samlet utskillelse ble ansett som fullstendig 4 dager etter dosering.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vargatef, KAPSLER, myke:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg60 stk. (endose)
529084
H-resept
-
15550,90C
120 stk. (2 × 60 stk., endose)
442761
H-resept
-
31065,60C
150 mg60 stk. (endose)
517980
H-resept
-
31065,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.07.2020