Vaqta

MSD

Vaksine mot hepatitt A (inaktivert, adsorbert).

ATC-nr.: J07B C02

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J07B C02
Hepatitt A, inaktivert helvirus
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.11.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte 25 E/0,5 ml: 0,5 ml inneh.: Hepatitt A-virus (inaktivert, adsorbert) 25 E, natriumborat, natriumklorid, aluminium (som amorft aluminiumhydroksyfosfatsulfatadjuvans), vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte 50 E/1 ml: 1 ml inneh.: Hepatitt A-virus (inaktivert, adsorbert) 50 E, natriumborat, natriumklorid, aluminium (som amorft aluminiumhydroksyfosfatsulfatadjuvans), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

25 E/0,5 ml: Profylakse mot hepatitt A hos spedbarn >12 måneder, barn og ungdom ≤17 år. 50 E/1 ml: Profylakse mot hepatitt A hos voksne ≥18 år. Bruk skal baseres på offisielle anbefalinger.

Dosering

For optimal antistoffrespons bør primærvaksinasjon foretas minst 2 uker, fortrinnsvis 4 uker, før eksponering for hepatitt A-virus. Primærvaksinasjon: Voksne ≥18 år: 1 ml (50 E). Spedbarn >12 måneder, barn og ungdom ≤17 år: 0,5 ml (25 E).
Boosterdose: Voksne ≥18 år: 1 ml (50 E) 6-18 måneder etter primærdose. Spedbarn >12 måneder, barn og ungdom ≤17 år: 0,5 ml (25 E) 6-18 måneder etter primærdose.
Spesielle pasientgrupper: Voksne med hiv: 1 ml (50 E), etterfulgt av en boosterdose på 1 ml (50 E) 6 måneder senere.
Tilberedning/Håndtering: Ristes før bruk. Lett hvitaktig og opaliserende suspensjon. Bør undersøkes visuelt for partikler og misfarging før bruk. Bør ikke blandes med andre legemidler/vaksiner.
Administrering: Injiseres i.m., fortrinnsvis i deltamuskelen eller i lårets anterolaterale del hos små barn. Bør ikke gis s.c. eller intradermalt pga. suboptimal respons. Ved blødningsforstyrrelser (f.eks. blødere) kan s.c. administrering vurderes. Skal ikke injiseres i.v.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Vaksinasjon skal utsettes ved alvorlig infeksjon med feber.

Forsiktighetsregler

Ved symptomer på overfølsomhet, bør ytterligere injeksjoner ikke gis. Forsiktighet bør utvises ved latekssensitivitet da sprøytestempelet og nålkorken inneholder naturlig tørket lateksgummi. Kvalitativ testing for antistoffer mot hepatitt A bør overveies før ev. vaksinasjon av personer født i høyendemiske områder, og/eller med tidligere gulsott. Utstyr og medisinsk behandling skal være tilgjengelig for øyeblikkelig bruk i tilfelle anafylaktisk/anafylaktoid reaksjon. Vaksinen kan inneholde rester av neomycin og formaldehyd fra fremstillingsprosessen. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J07B C02
Ved bruk ved malign sykdom, hos personer som får immunsuppressiv behandling eller har nedsatt immunforsvar, er det mulig at forventet immunrespons ikke oppnås. Kan gis sammen med immunglobulin (skal gis på separate injeksjonssteder i separate sprøyter) ved behov for profylakse etter hepatitt A-eksponering og hos voksne sammen med vaksine mot gulfeber og tyfoidfeber (polysakkarid). Kan gis samtidig med vaksiner mot meslinger, kusma, røde hunder, vannkopper, pneumokokker (7-valent, konjugert), inaktiverte poliovaksiner. Kan gis hos barn sammen med vaksiner mot difteritoksoid, tetanustoksoid, kikhoste (acellulær) og Haemophilus influenzae b. Skal ikke blandes med andre vaksiner i samme sprøyte når det er nødvendig å gi flere vaksiner samtidig, og separate injeksjonssteder må benyttes.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Potensiell risiko for fosterskader eller innvirkning på reproduksjonsevnen er ukjent. Anbefales ikke til gravide med mindre det foreligger høy risiko for hepatitt A-infeksjon, og mulig fordel ved vaksinasjon oppveier risiko for foster.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Bør gis med forsiktighet til ammende.
Vaksiner

Bivirkninger

Voksne: Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Ømhet, smerte, varme, hevelse og erytem på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Muskel-skjelettsystemet: Smerte i injisert arm. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Asteni/tretthet, feber (≥38,3ºC, oralt), ekkymose på injeksjonsstedet, smerte/sårhet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Gastrointestinale: Kvalme, diaré, flatulens, oppkast. Hjerte/kar: Hetetokter. Hud: Pruritus, urticaria, erytem. Infeksiøse: Faryngitt, infeksjon i de øvre luftveiene. Luftveier: Tetthet i luftveiene, tett nese, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, stivhet, skuldersmerter, muskel-skjelettsmerter, ryggsmerter, artralgi, smerter i bena, nakkesmerter, muskelsvakhet. Nevrologiske: Svimmelhet, parestesi. Øre: Øresmerter. Øvrige: Pruritus, stivhet/stramhet på injeksjonsstedet, smerter, hematom på injeksjonsstedet, frysninger, magesmerter, sykdomsfølelse, indurasjon og nummenhet på injeksjonsstedet, kuldefølelse, influensalignende sykdom. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Munntørrhet, munnsår. Hud: Nattlig svette, utslett, hudforstyrrelser. Infeksiøse: Bronkitt, smittsom gastroenteritt. Kjønnsorganer/bryst: Menstruasjonsforstyrrelser. Luftveier: Faryngealt ødem, sinusforstyrrelse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkrampe, albuesmerter, hoftesmerter, kjevesmerter, spasmer. Nevrologiske: Søvnighet, migrene, skjelving. Psykiske: Apati, søvnløshet. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi. Øre: Vertigo. Øye: Kløe i øyet, fotofobi, tåredannelse. Øvrige: Svie på injeksjonsstedet, indurasjon (≤2,5 cm), muskelrykninger, utslett, oppblåst mage, brystsmerter, smerter i siden, irritabilitet. Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Trombocytopeni. Nevrologiske: Guillain-Barrés syndrom. Barn 12-23 måneder: Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Smerte/ømhet/sårhet, erytem på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Diaré. Øvrige: Hevelse, irritasjon, varme og blåmerker på injeksjonsstedet. Feber. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Oppkast. Hud: Utslett, bleieutslett. Luftveier: Rhinoré, hoste, tett nese. Nevrologiske: Søvnighet, gråt, letargi, hypersomni, dårlig søvnkvalitet. Psykiske: Søvnløshet, rastløshet. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt, anoreksi. Øvrige: Hematom, nodul og utslett på injeksjonsstedet, Sykdomsfølelse. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Flatulens, oppblåst buk, smerter i øvre del av buken, misfarget avføring, hyppig avføring, kvalme, mageubehag, forstoppelse, oppstøt, spedbarnsgulping. Hud: Urticaria, kaldsvetting, eksem, generalisert erytem, papuløst utslett, blemmer, erytem, generalisert utslett, varmeutslett, hyperhidrose, varm hud. Immunsystemet: Multiple allergier. Luftveier: Tetthet i luftveiene, nysing, astma, allergisk rhinitt, smerter i svelget. Muskel-skjelettsystemet: Synovitt. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine, ataksi. Psykiske: Agitasjon, nervøsitet, fobi, hyling, søvnforstyrrelser. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Øye: Skorpedannelse på øyelokkskanten. Øvrige: Smerte, blødning, kløe, misfarging, papel og urticaria på injeksjonsstedet, ubehag, tretthet, unormalt ganglag, varmefølelse. Barn og ungdom 2-17 år: Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Smerter og ømhet på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Varme, erytem, hevelse og ekkymose på injeksjonsstedet, feber. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Buksmerter, oppkast, diaré, kvalme. Hud: Utslett, kløe. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i injisert arm, artralgi, myalgi. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske: Irritabilitet. Øvrige: Asteni/tretthet, kløe og smerte/sårhet på injeksjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: Rødme. Hud: Urticaria, svetting. Luftveier: Tett nese, hoste, rhinoré. Muskel-skjelettsystemet: Stivhet. Nevrologiske: Søvnighet, parestesi. Psykiske: Nervøsitet. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi. Øre: Øresmerter. Øvrige: Indurasjon, influensalignende sykdom, brystsmerter, smerter, varmefølelse, skorpe, stivhet/hardhet og svie på injeksjonsstedet. Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Trombocytopeni. Nevrologiske: Guillain-Barrés syndrom.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen data.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Viruset er inaktivert med formalin og deretter adsorbert til aluminium. Voksne: Responsen for hepatitt A-antistoffet varer i minst 6 år. Minst 99% vil forbli seropositive (≥10 mIE anti-HAV/ml) i minst 25 år etter vaksinasjon. Barn: Responsen for hepatitt A-antistoffet varer i minst 10 år. Minst 99% vil forbli seropositive (≥10 mIE anti HAV/ml) i minst 25 år etter vaksinasjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses.

Sist endret: 17.01.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.01.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Vaqta, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 E/0,5 ml1 stk. (ferdigfylt sprøyte)
196895
SPC_ICON-
-
259,80C
10 stk. (ferdigfylt sprøyte)
373577
SPC_ICON-
-
2271,50C

Vaqta, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 E/1 ml1 stk. (ferdigfylt sprøyte)
494667
SPC_ICON-
-
324,50C
10 stk. (ferdigfylt sprøyte)
581203
SPC_ICON-
-
2918,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fobier: Angsttilstand, som kjennetegnes av vedvarende og irrasjonell redsel for bestemte ting, handlinger eller situasjoner, som den som rammes kjenner seg tvunget til å unngå. Vedkommende er bevisst at redselen er overdrevet eller umotivert.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet, okulær lysømfintlighet): Når lys som treffer øyet oppfattes som plagsomt eller direkte smertefullt.

gastroenteritt (mage-tarmkatarr, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

guillain-barrés syndrom (akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati, aidp): Akutt, autoimmun nervebetennelse der myelin (et fettlag som omgir visse typer nerveceller) i nerver og nerverøtter skades. Sykdommen starter ofte etter en virus- eller bakteieinfeksjon, etter kirurgi, kreft eller etter utsettelse for giftige stoffer. Vanlige symptomer er økende tretthet, nummenhet og tap av dype senereflekser. Senere kan smerter, muskelsvakhet og lammelser opptre.

gulfeber: Akutt infeksjonssykdom, hovedsakelig fra tropiske land, forårsaket av et virus som spres fra mygg til mennesker. Den alvorligste formen gir feber, gulsott og nyreskade.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

haemophilus influenzae: En bakterie som til tross for navnet ikke gir influensa. Imidlertid, kan den infisere luftveiene og forårsake ulike sykdommer der, for eksempel bihulebetennelse, bronkitt og øreinfeksjon. Infeksjonene kan behandles med antibiotika, først og fremst penicillin.

hematom: Blodansamling i vev eller organer som skyldes en blødning.

hepatitt a (hepatitt a-virusinfeksjon, hav-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt A-virus (HAV). HAV smittter oftest via urent drikkevann.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

meslinger (morbilli): Barnesykdom som skyldes infeksjon med morbilli-virus. I dag er de fleste vaksinert med MMR-vaksine, og meslinger er derfor en sjelden sykdom i Norge.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

røde hunder (rubella): Røde hunder

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.