Vagifem 10 µg

Novo Nordisk
VAGINALTABLETTER 10 μg: Hver vaginaltablett inneh.: Østradiolhemihydrat tilsv. østradiol 10 μg, laktose, hjelpestoffer. Filmdrasjerte.


Indikasjoner

Behandling av vaginal atrofi som følge av østrogenmangel hos postmenopausale kvinner. Erfaring med behandling av kvinner >65 år er begrenset.
Reseptfri bruk: Til kvinner etter overgangsalderen (etter siste regelmessige menstruasjonsperiode): Behandling av plager i skjeden som skyldes mangel på østrogen.

Dosering

Lokal østrogenbehandling.
Startdose: 1 vaginaltablett daglig i 2 uker. Behandlingen kan startes på en hvilken som helst passende dag.
Vedlikeholdsdose: 1 vaginaltablett 2 ganger i uken.
Generelt: Ved oppstart og ved fortsatt behandling av postmenopausale symptomer, bør lavest effektiv dose brukes over kortest mulig tid. Siden systemisk eksponering for østrogen er innenfor normalt postmenopausalt nivå, anbefales ikke tillegg av gestagen. Preparatet kan brukes av kvinner med eller uten intakt uterus. Vaginale infeksjoner bør behandles før behandling med Vagifem startes.
Glemt dose: Bør tas så snart pasienten husker det. Dobbel dose bør unngås.
Administrering: Føres inn i skjeden vha. applikator. Følg nøye bruksanvisning som beskrevet i pakningsvedlegg.

Kontraindikasjoner

Kjent, tidligere eller mistenkt brystkreft. Kjente, tidligere eller mistenkte østrogenavhengige maligne tumorer (f.eks. endometriekreft). Udiagnostisert genitalblødning. Ubehandlet endometriehyperplasi. Tidligere eller pågående venøs tromboembolisme (dyp venetrombose, lungeembolisme). Kjente trombofile sykdommer (f.eks. protein C-mangel, protein S-mangel eller antritrombinmangel). Aktiv eller nylig gjennomgått arteriell tromboembolisk sykdom (f.eks. angina, hjerteinfarkt). Akutt leversykdom eller tidligere leversykdom der leverfunksjonstester ikke er normalisert. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Porfyri.

Forsiktighetsregler

Ved behandling av postmenopausale symptomer bør hormonsubstitusjonsbehandling (HRT) bare startes hvis symptomene har negativ innvirkning på livskvaliteten. I alle tilfeller bør nytte/risiko vurderes grundig minst 1 gang pr. år, og HRT bør bare fortsettes så lenge nytten oppveier risikoen. En fullstendig anamnese (inkl. familieanamnese) og en nøye generell klinisk undersøkelse (inkl. underliv og bryst) bør foretas før behandling initieres eller gjeninnsettes. Under behandlingen bør pasienten følges opp rutinemessig. Kvinnen bør rådes om hva slags forandringer i brystene som bør rapporteres til legen. Undersøkelser, inkl. egnet billeddiagnostikk, f.eks. mammografi, bør foretas iht. gjeldende screeningpraksis og tilpasses den enkelte. Data viser at det er svært lav systemisk absorpsjon av østradiol under behandling, men siden Vagifem er et HRT-preparat er det imidlertid nødvendig å ta følgende tilstander i betraktning, spesielt ved langtidsbehandling eller ved gjenopptatt behandling. Hvis noen av følgende tilstander er tilstede, har forekommet tidligere og/eller forverret seg under svangerskap eller tidligere hormonbehandling, bør pasienten følges nøye opp: Leiomyomer (uterine fibroider), endometriose, risikofaktorer for tromboembolisk sykdom, risikofaktorer for østrogenavhengige tumorer, f.eks. 1. grads arvelig disposisjon for brystkreft, hypertensjon, leversykdom (f.eks. leveradenom), diabetes mellitus med eller uten karkomplikasjoner, kolelitiasis, migrene eller sterk hodepine, systemisk lupus erythematosus, tidligere endometriehyperplasi, epilepsi, astma, otosklerose. Residiv eller forverring av tilstandene nevnt over er mindre sannsynlige enn ved systemisk østrogenbehandling. Behandlingen bør avsluttes umiddelbart hvis en kontraindikasjon oppdages og i følgende situasjoner: Gulsott eller forverring av leverfunksjon, signifikant blodtrykksøkning, nye anfall av migrenelignende hodepine og graviditet. Endometriehyperplasi og karsinom: Kvinner med intakt uterus med unormale blødninger av ukjent etiologi eller kvinner med intakt uterus som tidligere er behandlet med østrogen alene, bør undersøkes spesielt nøye for å utelukke mulig hyperstimulering/malignitet av endometriet før behandlingsoppstart. Langtidsbehandling med systemiske østrogener alene ved intakt uterus øker risikoen for endometriehyperplasi og karsinom. Siden systemisk eksponering for østrogen er innenfor normalt postmenopausalt nivå ved bruk av Vagifem, anbefales ikke tillegg av gestagen. Under behandling kan det hos noen pasienter forekomme en liten grad av systemisk absorpsjon, spesielt i løpet av de første 2 ukene med administrering 1 gang daglig. Endometriesikkerhet ved langtidsbruk (>1 år) eller gjenopptatt bruk av lokal vaginalt administrert østrogen er uklar. Derfor bør behandlingen, hvis den gjenopptas, evalueres minst 1 gang pr. år, spesielt med henblikk på alle mulige symptomer på endometriehyperplasi eller karsinom. Østrogensubstitusjonsbehandling bør ikke forskrives i >1 år uten at ny legeundersøkelse foretas, inkl. gynekologisk undersøkelse. Ved blødning eller sporblødning under behandlingen bør årsaken utredes. Dette kan inkludere endometriebiopsi for å utelukke endometriemalignitet. Kvinnen bør rådes til å kontakte legen ved blødning eller sporblødning. Stimulering med østrogen alene kan føre til premalign eller malign transformasjon i gjenværende endometriosevev. Det anbefales derfor å utvise forsiktighet ved bruk hos kvinner som har gjennomgått hysterektomi pga. endometriose, spesielt hvis det er kjent at de har rester igjen av endometriosen. Risiko for følgende er forbundet ved systemisk HRT, og gjelder i mindre grad for Vagifem hvor systemisk eksponering for østrogen er innenfor normalt postmenopausalt nivå, risikoene bør imidlertid vurderes ved langtidsbruk eller ved gjentatt bruk av dette preparatet: Brystkreft: Epidemiologiske data antyder ingen økning av brystkreftrisiko hos kvinner uten brystkreft i anamnesen og som tar lavdose vaginalt østrogen. Det er ukjent om lavdose vaginalt østrogen stimulerer tilbakefall av brystkreft. Ovariekreft: Epidemiologiske funn fra en stor metaanalyse antyder noe økt risiko hos kvinner som bruker systemisk HRT med østrogen alene. Økt risiko vises innen 5 års bruk, og avtar over tid etter at behandlingen er avsluttet. Venøs tromboembolisme: Systemisk HRT er forbundet med en høyere risiko (1,3-3 ganger høyere risiko) for å utvikle venøs tromboembolisme (VTE), dvs. dyp venetrombose eller lungeemboli. Forekomsten av et slikt tilfelle er mer sannsynlig i det 1. året av behandlingen. Pasienter med kjente trombofile tilstander har en økt risiko for VTE, og HRT kan øke denne risikoen ytterligere, HRT er derfor kontraindisert hos disse. Hvis pasienten må immobiliseres i lengre tid etter elektiv kirurgi, anbefales det å stoppe HRT-behandlingen midlertidig i 4-6 uker før inngrepet. Behandling bør ikke gjenopptas før kvinnen er fullstendig mobilisert igjen. HRT er kontraindisert ved familiær trombofil tilstand som har gitt seg utslag i trombose hos et familiemedlem, eller hvis det foreligger en alvorlig koagulasjonsdefekt (f.eks antitrombin-mangel, protein S-mangel, protein C-mangel eller en kombinasjon av defekter). For kvinner som allerede får kronisk antikoagulasjonsbehandling kreves det grundig vurdering av nytte/risiko ved bruk av HRT. Pasienten bør informeres om å kontakte lege umiddelbart ved mulige symptomer på tromboemboli (f.eks. smertefull hevelse i et ben, plutselig brystsmerte, dyspné). Koronar arteriesykdom: Data har ikke vist noen økt risiko for koronar arteriell sykdom hos hysterektomerte kvinner som behandles med systemisk østrogen alene. Iskemisk slag: Systemisk behandling med østrogen alene er forbundet med en opptil 1,5 ganger økt risiko for iskemisk slag. Relativ risiko forandres ikke med alder eller tid siden menopause. Risiko for slag ved baseline er likevel svært aldersavhengig, og total risiko for slag ved bruk av HRT vil øke med alderen. Andre tilstander: Østrogener kan forårsake væskeretensjon, og pasienter med kardial eller renal dysfunksjon bør derfor følges opp nøye. Kvinner med pre-eksisterende hypertriglyseridemi bør følges nøye, da sjeldne tilfeller av forhøyede plasmatriglyseridnivåer har ført til pankreatitt. Østrogener øker tyreoidbindende globulin (TBG) som gir økt sirkulerende totalt thyreoideahormon. Opptak av T3 resin reduseres, noe som reflekterer forhøyet TBG. Konsentrasjonene av fritt T4 og fritt T3 er uforandret. Andre bindende proteiner, som kortikoidbindende globulin (CBG) og kjønnshormonbindende globulin (SHBG), kan være forhøyet i serum, og gi økte konsentrasjoner av hhv. sirkulerende kortikosteroider og kjønnshormoner. Andre plasmaproteiner kan økes (angiotensinogen/renin substrat, alfa-I-antitrypsin, ceruloplasmin). Den minimale systemiske absorpsjonen av østradiol ved lokal vaginal administrering resulterer sannsynligvis i mindre uttalt effekt på plasmabindende proteiner enn systemiske hormoner. Bruk av HRT forbedrer ikke kognitiv funksjon. Det er noe evidens for økt risiko for sannsynlig demens hos kvinner som starter behandling med kontinuerlig kombinert HRT eller HRT med østrogen alene etter fylte 65 år. Intravaginal applikator kan forårsake et mindre alvorlig lokalt traume, spesielt hos kvinner med sterk uttalt vaginal atrofi. Det er begrenset med evidens vedrørende risikoen knyttet til HRT i behandlingen av prematur menopause. Pga. lav absolutt risiko hos yngre kvinner kan likevel balansen av nytte og risiko være mer fordelaktig hos yngre enn hos eldre kvinner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Pga. vaginal administrering og minimal systemisk absorpsjon er klinisk relevante interaksjoner usannsynlig. Interaksjoner med annen lokal vaginal tilført behandling bør i midlertid vurderes.

Graviditet, amming og fertilitet

Ikke indisert ved graviditet eller amming. Blir kvinnen gravid skal behandlingen avsluttes umiddelbart.

 

Bivirkninger

Fra kliniske studier

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerter
Mindre vanlige Kvalme
Hud
Mindre vanlige Utslett
Infeksiøse
Mindre vanlige Vulvovaginal soppinfeksjon
Kar
Mindre vanlige Hetetokter, hypertensjon
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Vaginal utflod, vaginalblødning, vaginalt ubehag
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Undersøkelser
Mindre vanlige Økt vekt

Fra kliniske studier

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter
Kjønnsorganer/bryst Vaginal utflod, vaginalblødning, vaginalt ubehag
Nevrologiske Hodepine
Mindre vanlige
Gastrointestinale Kvalme
Hud Utslett
Infeksiøse Vulvovaginal soppinfeksjon
Kar Hetetokter, hypertensjon
Undersøkelser Økt vekt

Sett etter markedsføring

Spontanrapportert med Vagifem 25 μg og som har mulig sammenheng med behandlingen:

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært sjeldne Diaré
Generelle
Svært sjeldne Ineffektivt legemiddel
Hud
Svært sjeldne Erytematøst utslett, genital kløe, kløende utslett, urticaria
Immunsystemet
Svært sjeldne Systemisk hypersensitivitetsreaksjon (f.eks. anafylaktisk reaksjon/sjokk)
Kar
Svært sjeldne Dyp venetrombose
Kjønnsorganer/bryst
Svært sjeldne Endometriehyperplasi, vaginal irritasjon, vaginal ulcerasjon, vaginalsmerter, vaginisme
Nevrologiske
Svært sjeldne Forverret migrene
Psykiske
Svært sjeldne Insomni
Stoffskifte/ernæring
Svært sjeldne Væskeretensjon
Svulster/cyster
Svært sjeldne Brystkreft, endometriekreft
Undersøkelser
Svært sjeldne Økt vekt, økt østrogennivå i blod

Sett etter markedsføring

Spontanrapportert med Vagifem 25 μg og som har mulig sammenheng med behandlingen:

Frekvens Bivirkning
Svært sjeldne
Gastrointestinale Diaré
Generelle Ineffektivt legemiddel
Hud Erytematøst utslett, genital kløe, kløende utslett, urticaria
Immunsystemet Systemisk hypersensitivitetsreaksjon (f.eks. anafylaktisk reaksjon/sjokk)
Kar Dyp venetrombose
Kjønnsorganer/bryst Endometriehyperplasi, vaginal irritasjon, vaginal ulcerasjon, vaginalsmerter, vaginisme
Nevrologiske Forverret migrene
Psykiske Insomni
Stoffskifte/ernæring Væskeretensjon
Svulster/cyster Brystkreft, endometriekreft
Undersøkelser Økt vekt, økt østrogennivå i blod

Bivirkninger ved systemisk østrogen/gestagen-behandling (ukjent om disse gjelder lokal behandling)

Galleblæresykdom, kloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulær purpura, mulig demens >65 år.

Bivirkninger ved systemisk østrogen/gestagen-behandling (ukjent om disse gjelder lokal behandling)

Galleblæresykdom, kloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulær purpura, mulig demens >65 år.

Klasseeffekter forbundet med systemisk HRT (gjelder i mindre grad Vagifem hvor systemisk eksponering for østrogen er innenfor normalt postmenopausalt nivå)

Se SPC vedrørende risikoestimater for ovarialkreft, venøs tromboembolisme og iskemisk slag.

Klasseeffekter forbundet med systemisk HRT (gjelder i mindre grad Vagifem hvor systemisk eksponering for østrogen er innenfor normalt postmenopausalt nivå)

Se SPC vedrørende risikoestimater for ovarialkreft, venøs tromboembolisme og iskemisk slag.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering er ikke sannsynlig pga. lav østradioldose.
Behandling: Symptomatisk.

Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk 17-β-østradiol, kjemisk og biologisk identisk med endogent humant østradiol til lokal bruk i vagina.
Virkningsmekanisme: Substituerer redusert østrogenproduksjon, og lindrer symptomene på vaginal atrofi som følge av østrogenmangel hos postmenopausale kvinner. Steroidreseptorkompleks bindes til cellenes DNA og induserer syntesen av spesifikke proteiner. Modningen av det vaginale epitelet er østrogenavhengig. Østrogener øker antall overflateceller og intermediære celler og reduserer antall basalceller i vaginalt utstryk. Østrogener opprettholder vaginal pH på normalnivå (ca. 4,5), noe som fremmer normal bakterieflora.
Absorpsjon: Absorberes godt gjennom hud, slimhinner og mage-tarmkanal. First pass-metabolisme unngås ved vaginal administrering.
Metabolisme: Hovedsakelig i leveren til sulfat- og glukuronidkonjugater.
Utskillelse: Via urin.

Pakninger uten resept

18 vaginaltabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vagifem 10 µg, VAGINALTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 μg 18 stk. (blister)
173717
-
-
* F
24 stk. (blister)
090940
-
-
310,30 (trinnpris 214,40) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.09.2020