Perifert kardilaterende middel.

C04A D03 (Pentoksyfyllin)DEPOTTABLETTER 400 mg: Hver depottablett innh.: Pentoksyfyllin 400 mg, hjelpestoffer. Filmdrasjert. Fargestoff: Erytrosin (E 127), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Claudicatio intermittens (arteriosclerosis obliterans Fontaines klassifikasjon grad II).

Dosering

Normal dosering er 1 depottablett (400 mg) 3 ganger daglig. Effekt inntrer gradvis i løpet av 2-4 uker. Ved manglende effekt etter 8 uker bør preparatet seponeres.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Pentoksyfyllin akkumuleres ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon og ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Ved disse tilstandene tilrådes dosereduksjon tilpasset den enkeltes toleranse. Barn: Ingen erfaring. Hypotonikere, pasienter med ustabil sirkulasjon eller pasienter som er utsatt for risiko for reduksjon av blodtrykket (f.eks. pasienter med alvorlig hjertesykdom eller stenose av blodkar som forsyner hjernen): Behandlingen må begynnes med lave doser som økes gradvis. Lav kroppsvekt: Ev. lavere dose (400 mg × 2).
Administrering: Skal tas samtidig med mat eller like etter et måltid. Skal svelges hele med minst et 1/2 glass vann/væske.

Kontraindikasjoner

Overømfintlighet for pentoksyfyllin, metylxantiner eller hjelpestoffene. Alvorlige blødninger som f.eks. cerebrale blødninger og massiv netthinneblødning. Akutt hjerteinfarkt.

Forsiktighetsregler

Ved første tegn til anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner skal preparatet seponeres og pasienten kontakte lege umiddelbart. Spesiell kontroll er påkrevd ved behandling av: Pasienter med alvorlige hjertearytmier pga. risiko for forverring av arytmien. Hypotonikere pga. risiko for videre blodtrykksfall. Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon pga. risiko for akkumulering og økt risiko for bivirkninger. Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. risiko for akkumulering og økt risiko for bivirkninger. Pasienter med økt blødningstendens pga. medisinering med antikoagulantia eller koagulasjonsforstyrrelser. Pasienter som har alvorlig hudiskemi med hvilesmerter og truende eller manifest gangren bør utredes hos spesialist. Pasienter som behandles med vitamin K-antagonister, antidiabetika, teofyllin eller ciprofloksacin.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kan forsterke den blodtrykkssenkende effekten av antihypertensiver og andre medikamenter med blodtrykkssenkende effekt. Kan forsterke den blodsukkersenkende effekt av insulin og perorale antidiabetika. Pasienter som blir behandlet for diabetes mellitus må derfor kontrolleres nøye. Samtidig administrering av pentoksyfyllin og teofyllin kan øke teofyllinspeilet hos enkelte pasienter med derav økt mulighet for bivirkninger av teofyllin. Samtidig administrering med ciprofloksacin kan øke serumkonsentrasjonen av pentoksyfyllin, og gi økning av bivirkninger. Etter markedsføring er det sett tilfeller av økt antikoagulasjonseffekt hos pasienter samtidig behandlet med vitamin K-antagonist. Hos disse anbefales det å monitorere antikoagulasjonsaktivitet ved oppstart eller doseendring av pentoksyfyllin. Samtidig behandling med cimetidin kan øke plasmakonsentrasjonen av pentoksyfyllin og aktiv metabolitt.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksiske effekter. Bruk under graviditet bør unngås.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det er ikke klarlagt om barn som ammes påvirkes. Bør derfor ikke brukes ved amming.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinalt og epigastrisk ubehag, abdominal distensjon, kvalme, oppkast, diaré. Hjerte/kar: «Flush». Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Hjertearytmier, f.eks. takykardi. Hud: Kløe, rød hud, urticaria. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Psykiske: Agitasjon, søvnforstyrrelser. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Enkeltstående tilfeller av trombocytopeni. Hjerte/kar: Blødninger i f.eks. hud, slimhinner, mage-tarm, angina pectoris. Immunsystemet: Enkeltstående tilfeller av alvorlig anafylaktisk/anafylaktoid reaksjon med f.eks. angionevrotisk ødem, bronkospasmer og sjokk. Lever/galle: Enkeltstående tilfeller av intrahepatisk kolestase. Nevrologiske: Aseptisk meningitt. Undersøkelser: Blodtrykksfall, enkeltstående tilfeller av økte transaminaser. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Blod/lymfe: Leukopeni/nøytropeni. Gastrointestinale: Økt spyttproduksjon. Hud: Utslett.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Hemoreologisk middel som bedrer muskelblodstrøm og lokal vevsernæring hos pasienter med perifer oblitererende aterosklerose.
Virkningsmekanisme: Delvis hemoreologisk ved å øke erytrocyttfleksibiliteten, redusere erytrocytt- og plateaggregasjonen, senke fibrinogennivået og senke blodviskositeten. Reduserer også leukocyttenes adhesivitet til endotelet, reduserer leukocyttaktiveringen og skade på endotelet. Hos pasienter med obliterende aterosklerose er det vist at pentoksyfyllin gir økt O2-tilbud til iskemisk muskulatur.
Absorpsjon: Tmax er 2-3 timer. Betydelig first pass-metabolisme, biotilgjengelighet ca. 20%. Plasmakonsentrasjonen holder seg på ca. 50% av Cmax i opptil 12 timer.
Proteinbinding: Bindes til erytrocytter, men i liten utstrekning til plasmaproteiner.
Metabolisme: Fullstendig i lever til en aktiv og en rekke inaktive metabolitter.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene som metabolitter.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Trental, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
400 mg100 stk. (blister)
001512
Blå resept
Byttegruppe
221,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.01.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.12.2015