Trazimera

Pfizer

Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

ATC-nr.: L01X C03

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L01X C03
Trastuzumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.06.2019) er utarbeidet av Roche.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 150 mg og 420 mg: Hvert hetteglass inneh.: Trastuzumab 150 mg, resp. 420 mg, L-histidinhydrokloridmonohydrat, L-histidin, sukrose, polysorbat 20. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Behandling av voksne med HER2-positiv metastatisk brystkreft: a) Som monoterapi hos pasienter som har fått minst 2 kjemoterapiregimer mot metastasert sykdom. Tidligere kjemoterapi må ha omfattet minst et antrasyklinderivat og et taksan, med mindre slik behandling er uegnet. Hormonreseptor-positive pasienter må også ha vist negativ respons på hormonterapi, med mindre slik behandling er uegnet. b) I kombinasjon med paklitaksel hos pasienter som ikke har fått kjemoterapi mot metastatisk sykdom og når antrasyklinbehandling er uegnet. c) I kombinasjon med docetaksel hos pasienter som ikke har fått kjemoterapi mot metastatisk sykdom. d) I kombinasjon med en aromatasehemmer hos postmenopausale med hormonreseptorpositiv metastatisk brystkreft som tidligere ikke er behandlet med trastuzumab. Behandling av voksne med HER2-positiv brystkreft i tidlig stadium: a) Etter kirurgi, kjemoterapi (neoadjuvant eller adjuvant) og stråleterapi (hvis aktuelt). b) Etter adjuvant kjemoterapi med doksorubicin og syklofosfamid, i kombinasjon med paklitaksel eller docetaksel. c) I kombinasjon med adjuvant kjemoterapi som består av docetaksel og karboplatin. d) I kombinasjon med neoadjuvant kjemoterapi etterfulgt av adjuvant trastuzumabbehandling, for lokalavansert (inkl. inflammatorisk) sykdom eller tumor >2 cm i diameter. Ved metastatisk brystkreft eller brystkreft i tidlig stadium skal trastuzumab kun brukes hvis tumor enten har HER2-overuttrykk eller HER2-genamplifisering, bestemt med nøyaktig og validert målemetode. Metastatisk ventrikkelkreft: I kombinasjon med kapecitabin eller 5-fluorouracil og cisplatin hos voksne med HER2-positiv metastatisk adenokarsinom i ventrikkelen eller den gastroøsofageale overgangen, som tidligere er ubehandlet. Skal kun brukes ved metastatisk ventrikkelkreft der tumor har HER2-overuttrykk, definert som IHC2+ og med bekreftende SISH-/FISH-resultat, eller med IHC3+ resultat, bestemt med nøyaktig og validert målemetode.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. HER2-testing er obligatorisk før behandlingsstart. Behandling bør kun startes av lege med erfaring i cytotoksisk kjemoterapibehandling, og bør kun gis av helsepersonell. For å unngå feil er det viktig å sjekke etikett på hetteglasset for å sikre at legemidlet som tilberedes og gis, er trastuzumab og ikke trastuzumabemtansin.
Metastatisk brystkreft: Pasienten bør behandles til sykdomsprogresjon. Dosering hver 3. uke: Anbefalt startdose 8 mg/kg kroppsvekt. Anbefalt vedlikeholdsdose hver 3. uke er 6 mg/kg kroppsvekt, med start 3 uker etter startdose. Ukentlig dosering: Anbefalt startdose 4 mg/kg kroppsvekt. Anbefalt ukentlig vedlikeholdsdose 2 mg/kg kroppsvekt, med start 1 uke etter startdose. Kombinasjonsbehandling: Paklitaksel eller docetaksel kan gis dagen etter 1. dose og umiddelbart etter påfølgende doser, dersom foregående dose ble godt tolerert. Aromatasehemmer (f.eks. anastrozol) kan gis samme dag som trastuzumab. Se preparatomtalen for paklitaksel, docetaksel og aromatasehemmer for informasjon om dosering.
Brystkreft i tidlig stadium: Pasienten bør behandles i 1 år eller til sykdomsresidiv, alt etter hva som inntreffer først. Forlenget behandling >1 år anbefales ikke. Dosering hver 3. uke: Anbefalt startdose 8 mg/kg kroppsvekt. Anbefalt vedlikeholdsdose gitt hver 3. uke er 6 mg/kg kroppsvekt, med start 3 uker etter startdosen. Ukentlig dosering: Startdose 4 mg/kg kroppsvekt, etterfulgt av 2 mg/kg kroppsvekt hver uke i kombinasjon med paklitaksel, etter doksorubicin og syklofosfamid kjemoterapi.
Metastatisk ventrikkelkreft: Pasienten bør behandles til sykdomsprogresjon. Dosering hver 3. uke: Anbefalt startdose 8 mg/kg kroppsvekt. Anbefalt vedlikeholdsdose gitt hver 3. uke er 6 mg/kg kroppsvekt, med start 3 uker etter startdosen.
Dosereduksjon: Ingen dosereduksjon er gjort i kliniske studier. Behandling kan fortsettes i perioder med reversibel, kjemoterapiindusert myelosuppresjon, men bør følges nøye opp mht. komplikasjoner som følge av nøytropeni i perioden. Se preparatomtalen for paklitaksel, docetaksel eller aromatasehemmer for informasjon om dosereduksjon eller -utsettelser.
Glemt/utelatt dose: Ved utelatt dose i ≤1 uke gis vanlig vedlikeholdsdose så fort som mulig. Ikke vent til neste planlagte kur. Senere vedlikeholdsdoser gis 7 eller 21 dager etter iht. hhv. ukentlig eller hver 3. ukes dosering. Ved utelatt dose >1 uke gis ny startdose over ca. 90 minutter så tidlig som mulig. Senere vedlikeholdsdoser gis 7 eller 21 dager senere iht. hhv. ukentlig eller hver 3. ukes doseringsskjema.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ikke studert, men nedsatt nyrefunksjon påvirker ikke eliminasjonen. Eldre: Ikke studert, men alder påvirker ikke eliminasjonen.
Tilberedning/Håndtering: Kun til engangsbruk. Hvert 150 mg og 420 mg hetteglass oppløses i hhv. 7,2 ml og 20 ml sterilt vann til injeksjonsvæsker, som gir hhv. 7,4 ml og 20,6 ml oppløsning. Bruk av andre oppløsningsmidler unngås. Skal ikke fortynnes med glukoseoppløsning. Oppløsningene inneh. ca. 21 mg/ml trastuzumab og pH er ca. 6. Et overskuddsvolum sikrer at angitt dose på 150 mg og 420 mg kan trekkes ut fra hvert hetteglass. Forsiktig håndtering ved tilberedning kreves. Skal ikke ristes. Risting og skumdannelse kan gi problemer med opptrekk av riktig dose. Skal ikke fortynnes eller blandes med andre legemidler. For ytterligere informasjon, se pakningsvedlegg.
Administrering: Startdose gis som i.v. infusjon over 90 minutter. Skal ikke gis som i.v. støtdose eller bolus eller s.c. Skal gis av helsepersonell som er forberedt på å håndtere anafylaksi, og nødhjelpsutstyr skal være tilgjengelig. Pasienten skal observeres, i minst 6 timer etter start av 1. infusjon og i 2 timer etter start av senere infusjoner, for symptomer som feber, frysninger eller andre infusjonsrelaterte symptomer. Opphold eller nedsatt infusjonshastighet kan hjelpe med å kontrollere slike symptomer. Infusjonen kan fortsette når symptomene avtar. Dersom startdosen tolereres godt, kan etterfølgende infusjoner gis som 30 minutters infusjoner.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller murine proteiner. Alvorlig hviledyspné pga. komplikasjoner ved alvorlig fremskreden sykdom, eller ved behov for oksygentilskudd.

Forsiktighetsregler

HER2-testing må utføres ved spesiallaboratorium som kan vise til adekvat validering av testprosedyrene. Nedsatt hjertefunksjon: Økt risiko for å utvikle kongestiv hjertesvikt (CHF) (NYHA klasse II-IV) eller asymptomatisk nedsatt hjertefunksjon. Dette er sett ved trastuzumabbehandling alene eller sammen med paklitaksel eller docetaksel, særlig etter behandling med antrasyklinholdig (doksorubicin eller epirubicin) kjemoterapi. Hendelsene kan være moderate til alvorlige, noen ganger fatale. Forsiktighet utvises ved økt hjerterisiko, f.eks. hypertensjon, dokumentert koronarsykdom, CHF, LVEF <55% og høy alder. Før behandling bør baseline hjertefunksjon kartlegges, særlig hos pasienter som har fått antrasykliner og syklofosfamid tidligere, vha. anamnese, fysisk undersøkelse, EKG, ekkokardiogram og/eller MUGA-scan eller magnetisk resonanstomografi. Hjertefunksjonen bør overvåkes under behandlingen (f.eks. hver 12. uke), for å identifisere utvikling av hjerteproblemer. Vurdering av hjertet, som utført ved baseline, bør gjentas hver 3. måned under behandling, og hver 6. måned etter avsluttet behandling inntil 24 måneder etter siste administrering. Grundig nytte-/risikovurdering må gjøres før det tas beslutning om å behandle med trastuzumab. Trastuzumab kan forbli i sirkulasjonen i opptil 7 måneder etter avsluttet behandling. Pasienter som får antrasykliner etter avsluttet behandling, kan muligens ha økt risiko for nedsatt hjertefunksjon. Hvis mulig, bør antrasyklinbasert behandling unngås i opptil 7 måneder etter avsluttet trastuzumabbehandling. Rutinemessig kardiologisk oppfølging bør vurderes dersom kardiovaskulære forhold påvises ved baseline-screening. Pasienter som utvikler asymptomatisk hjertesvikt kan ha nytte av hyppigere kontroller (f.eks. hver 6.-8. uke). Dersom funksjonen i venstre ventrikkel fortsatt avtar, men ennå uten å gi symptomer, samtidig som ingen klinisk effekt av trastuzumabbehandlingen sees, bør seponering vurderes. Hvis venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF) prosentvis faller ≥10 punkter fra baseline og kommer <50%, bør behandlingen holdes tilbake og ny LVEF-måling foretas innen ca. 3 uker. Seponering skal vurderes dersom LVEF ikke er forbedret eller er ytterligere redusert, symptomatisk CHF er utviklet eller hvis ikke individuell nytte vurderes å oppveie risikoen. Alle slike pasienter bør henvises til kardiolog og følges opp. Hvis symptomatisk hjertesvikt utvikles, bør standard behandling for CHF gis. Metastatisk brystkreft: Trastuzumab og antrasykliner bør ikke kombineres. Pasienter med metastatisk brystkreft som tidligere har fått antrasykliner, har også økt risiko for nedsatt hjertefunksjon ved bruk av trastuzumab, selv om risikoen er lavere enn når trastuzumab og antrasykliner kombineres. Brystkreft i tidlig stadium: Pasienter med brystkreft i tidlig stadium bør følges opp med hjertemålinger, som ved baseline, hver 3. måned under behandling og hver 6. måned etter avsluttet behandling i inntil 24 måneder fra siste trastuzumabdose. For pasienter som får antrasyklinholdig kjemoterapi anbefales ytterligere monitorering årlig i inntil 5 år etter siste trastuzumabdose, eller lenger ved fortsatt synkende LVEF. Pasienter med tidligere hjerteinfarkt, angina pectoris som krever medisinsk behandling, tidligere eller eksisterende CHF (NYHA klasse II-IV), LVEF <55%, annen kardiomyopati, hjertearytmi som krever medisinsk behandling, klinisk signifikant klaffesykdom, dårlig kontrollert hypertensjon (hypertensjon kontrollert ved passende standard medisinsk behandling) og hemodynamisk effektiv perikardial effusjon, var ekskludert fra adjuvante og neoadjuvante pivotale studier ved brystkreft i tidlig stadium, og derfor kan ikke behandling anbefales til slike pasienter. Adjuvant behandling: Trastuzumab og antrasykliner bør ikke kombineres ved adjuvant behandling. Høyere forekomst av symptomatiske og asymptomatiske hjertehendelser er sett når trastuzumab ble gitt etter antrasyklinholdig kjemoterapi. Risikofaktorer for hjertehendelse inkluderte høy alder (>50 år), lav LVEF (<55%) ved utgangsnivå, før eller etter oppstart av paklitakselbehandling, nedgang i LVEF med 10-15 punkter, og tidligere eller samtidig bruk av antihypertensiver. Etter fullført adjuvant kjemoterapi var risiko for hjerteproblemer forbundet med høyere kumulativ dose av antrasykliner gitt før trastuzumabstart og BMI >25 kg/m2. Neoadjuvant-adjuvant behandling: Hos pasienter med brystkreft i tidlig stadium, egnet for neoadjuvant-adjuvant behandling, bør trastuzumab kun kombineres med antrasykliner til kjemoterapi-naive pasienter og kun med lavdose antrasyklinregimer (maks. kumulative doser: Doksorubicin 180 mg/m2 eller epirubicin 360 mg/m2). Ved samtidig behandling med full kur lavdose antrasykliner og trastuzumab neoadjuvant, bør ingen ytterligere cytotoksisk kjemoterapi gis etter kirurgi. I andre situasjoner avgjøres behovet for ytterligere cytotoksisk kjemoterapi ut ifra individuelle faktorer. Infusjonsrelaterte reaksjoner/hypersensitivitet: Alvorlige infusjonsrelaterte reaksjoner (inkl. fatale) er sett. Premedisinering kan brukes for å redusere risikoen. De fleste reaksjonene oppstår innen 2,5 timer etter oppstart av 1. infusjon. Dersom infusjonsreaksjon oppstår, skal infusjonen opphøre eller infusjonshastigheten reduseres, og pasienten skal overvåkes. Symptomene kan behandles med analgetika/antipyretika (som meperidin eller paracetamol), eller antihistamin (som difenhydramid). De fleste erfarer avtagende symptomer og kan motta senere trastuzumabinfusjoner. Alvorlige bivirkninger har med godt resultat blitt behandlet med støttebehandling som oksygen, betaagonister og kortikosteroider. Pasienter som får hviledyspné pga. komplikasjoner ved langt fremskreden kreft og andre samtidige sykdommer, kan ha økt risiko for en fatal infusjonsreaksjon, og trastuzumabbehandling skal derfor unngås. Initiell bedring etterfulgt av klinisk forverring og forsinkede reaksjoner med rask klinisk forverring er også sett. Dødsfall har inntruffet i løpet av timer og opptil 1 uke etter infusjon. I svært sjeldne tilfeller har infusjonsrelaterte symptomer og lungesymptomer oppstått >6 timer etter oppstart av trastuzumabinfusjonen. Pasienten bør informeres om at symptomer kan oppstå på senere tidspunkt, og om å kontakte lege ved slike symptomer. Lungekomplikasjoner: Alvorlige (inkl. fatale) lungekomplikasjoner, som interstitiell lungesykdom, inkl. lungeinfiltrater, akutt lungesviktsyndrom, pneumoni, pneumonitt, pleural effusjon, pustevansker, akutt lungeødem og respirasjonsinsuffisiens, er sett. Risikofaktorer inkluderer tidligere eller samtidig behandling med andre antineoplastiske behandlinger kjent for å være forbundet med interstitiell lungesykdom, slik som taksaner, gemcitabin, vinorelbin og strålebehandling. Hendelsene kan oppstå som del av en infusjonsrelatert reaksjon eller senere. Pasienter med hviledyspné pga. komplikasjoner ved langt fremskreden kreft og andre samtidige sykdommer, kan ha økt risiko for lungekomplikasjoner, og trastuzumabbehandling skal derfor unngås. Forsiktighet utvises ved pneumonitt, særlig ved kombinasjon med taksaner. Hjelpestoffer: Inneholder sukrose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner (se Bivirkninger). Pasienter som utvikler infusjonsrelaterte symptomer bør frarådes å kjøre bil eller bruke maskiner inntil symptomene avtar.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X C03

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Studier på aper viste overgang i placenta i tidlig og sen fosterutviklingsperiode. Skal ikke brukes under graviditet med mindre potensiell fordel for mor overgår risiko for fosteret. Hemmet nyrevekst og/eller svekket nyrefunksjon hos fosteret forbundet med oligohydramnion, noen ganger med fatal lungehypoplasi, er sett. Kvinner som blir gravide, skal informeres om muligheten for fosterskader. Fertile kvinner skal anbefales å bruke sikker prevensjon under behandling og i 7 måneder etter avsluttet behandling.
Amming: Da humant IgG utskilles i morsmelk og potensialet for skade på spedbarnet er ukjent, skal amming unngås under behandling og i 7 måneder etter avsluttet behandling.
Fertilitet: Ingen data.
Trastuzumab

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, febril nøytropeni, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Ukjent frekvensHypoprotrombinemi, immunologisk trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, forstoppelse, hovne lepper2, kvalme, oppkast, stomatitt
VanligeHemoroider, munntørrhet
Generelle
Svært vanligeAsteni, brystsmerte, fatigue, feber, frysninger, influensalignende symptomer, infusjonsrelatert reaksjon, mukositt, perifert ødem, smerte
VanligeMalaise, ødem
Hjerte
Svært vanligeHjerteflutter2, palpitasjoner2, redusert blodtrykk2, redusert ejeksjonsfraksjon3, uregelmessig hjerterytme2, økt blodtrykk2
VanligeKardiomyopati, kongestiv hjertesvikt1, supraventrikulær takyarytmi1
Mindre vanligePerikardeffusjon
Ukjent frekvensBradykardi, galopprytme, kardiogent sjokk, perikarditt
Hud
Svært vanligeAlopesi, ansiktshevelse2, erytem, neglesykdom, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, utslett
VanligeAkne, dermatitt, ekkymose, hyperhidrose, kløe, makulopapuløst utslett, onykoklase, tørr hud
Mindre vanligeUrticaria
Ukjent frekvensAngioødem
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon1, anafylaktisk sjokk1
Infeksiøse
Svært vanligeInfeksjon, nasofaryngitt
VanligeCellulitt, cystitt, erysipelas, faryngitt, herpes zoster, hudinfeksjon, influensa, nøytropen sepsis, rhinitt, sinusitt, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanligeSepsis
Kar
Svært vanligeHetetokter
VanligeHypotensjon1,2, vasodilatasjon
Kjønnsorganer/bryst
VanligeMastitt
Lever/galle
VanligeHepatitt, hepatocellulær skade, leverømhet
SjeldneGulsott
Ukjent frekvensLeversvikt
Luftveier
Svært vanligeDyspné1,3, epistakse, hoste, hvesing1,2, rhinoré
VanligeAstma, lungelidelse, pleuraeffusjon1, pneumoni1
SjeldnePneumonitt
Ukjent frekvensAkutt lungesviktsyndrom1, akutt lungeødem1, bronkospasme1, hypoksi1, interstitiell lungesykdom, larynksødem, lungefibrose1, lungeinfiltrasjon1, lungeødem, ortopné, redusert oksygenmetning1, respirasjonssvikt1, respiratorisk distress1
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, muskelspenning2, myalgi
VanligeArtritt, muskelkramper, nakkesmerte, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanligeDysgeusi, hodepine, parestesi, svimmelhet, tremor2
VanligeAtaksi, hypertoni, perifer nevropati, somnolens
SjeldneParese
Ukjent frekvensHjerneødem
Nyre/urinveier
VanligeNyresykdom
Ukjent frekvensGlomerulonefropati, membranøs glomerulonefritt, nyresvikt
Psykiske
Svært vanligeInsomni
VanligeAngst, depresjon, unormal tankevirksomhet
Skader/komplikasjoner
VanligeBlåmerke
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeAnoreksi, redusert vekt
Ukjent frekvensHyperkalemi, tumorlysesyndrom
Svangerskap
Ukjent frekvensLungehypoplasi, nyrehypoplasi, oligohydramnion
Svulster/cyster
Ukjent frekvensMalign neoplasmeprogresjon, neoplasmeprogresjon
Øre
Mindre vanligeDøvhet
Øye
Svært vanligeKonjunktivitt, økt lakrimasjon
VanligeTørre øyne
Ukjent frekvensPapilleødem, retinal blødning
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, febril nøytropeni, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, forstoppelse, hovne lepper2, kvalme, oppkast, stomatitt
GenerelleAsteni, brystsmerte, fatigue, feber, frysninger, influensalignende symptomer, infusjonsrelatert reaksjon, mukositt, perifert ødem, smerte
HjerteHjerteflutter2, palpitasjoner2, redusert blodtrykk2, redusert ejeksjonsfraksjon3, uregelmessig hjerterytme2, økt blodtrykk2
HudAlopesi, ansiktshevelse2, erytem, neglesykdom, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, utslett
InfeksiøseInfeksjon, nasofaryngitt
KarHetetokter
LuftveierDyspné1,3, epistakse, hoste, hvesing1,2, rhinoré
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelspenning2, myalgi
NevrologiskeDysgeusi, hodepine, parestesi, svimmelhet, tremor2
PsykiskeInsomni
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, redusert vekt
ØyeKonjunktivitt, økt lakrimasjon
Vanlige
GastrointestinaleHemoroider, munntørrhet
GenerelleMalaise, ødem
HjerteKardiomyopati, kongestiv hjertesvikt1, supraventrikulær takyarytmi1
HudAkne, dermatitt, ekkymose, hyperhidrose, kløe, makulopapuløst utslett, onykoklase, tørr hud
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseCellulitt, cystitt, erysipelas, faryngitt, herpes zoster, hudinfeksjon, influensa, nøytropen sepsis, rhinitt, sinusitt, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
KarHypotensjon1,2, vasodilatasjon
Kjønnsorganer/brystMastitt
Lever/galleHepatitt, hepatocellulær skade, leverømhet
LuftveierAstma, lungelidelse, pleuraeffusjon1, pneumoni1
Muskel-skjelettsystemetArtritt, muskelkramper, nakkesmerte, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerte i ekstremitet
NevrologiskeAtaksi, hypertoni, perifer nevropati, somnolens
Nyre/urinveierNyresykdom
PsykiskeAngst, depresjon, unormal tankevirksomhet
Skader/komplikasjonerBlåmerke
ØyeTørre øyne
Mindre vanlige
HjertePerikardeffusjon
HudUrticaria
InfeksiøseSepsis
ØreDøvhet
Sjeldne
Lever/galleGulsott
LuftveierPneumonitt
NevrologiskeParese
Ukjent frekvens
Blod/lymfeHypoprotrombinemi, immunologisk trombocytopeni
HjerteBradykardi, galopprytme, kardiogent sjokk, perikarditt
HudAngioødem
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon1, anafylaktisk sjokk1
Lever/galleLeversvikt
LuftveierAkutt lungesviktsyndrom1, akutt lungeødem1, bronkospasme1, hypoksi1, interstitiell lungesykdom, larynksødem, lungefibrose1, lungeinfiltrasjon1, lungeødem, ortopné, redusert oksygenmetning1, respirasjonssvikt1, respiratorisk distress1
NevrologiskeHjerneødem
Nyre/urinveierGlomerulonefropati, membranøs glomerulonefritt, nyresvikt
Stoffskifte/ernæringHyperkalemi, tumorlysesyndrom
SvangerskapLungehypoplasi, nyrehypoplasi, oligohydramnion
Svulster/cysterMalign neoplasmeprogresjon, neoplasmeprogresjon
ØyePapilleødem, retinal blødning

1Med dødelig utfall.

2Hovedsakelig i tilknytning til infusjonsrelaterte reaksjoner.

3Sett med kombinasjonsbehandling etter antrasykliner og kombinert med taksaner.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: L01X C03

Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant humanisert IgG1 monoklonalt antistoff mot human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2).
Virkningsmekanisme: Bindes med høy affinitet og spesifisitet til subdomenet IV, en juxta-membranregion av HER2 sitt ekstracellulære domene. HER2-binding hemmer ligand-uavhengig HER2-signalering og hindrer proteolytisk spalting av det ekstracellulære domenet, en aktiveringsmekanisme for HER2. Hemmer proliferasjon av humane tumorceller med økt HER2, og påvirker antistoffavhengig cellemediert cytotoksisitet.
Absorpsjon: Cmax ved steady state er hhv. 179, 184 og 131 µg/ml for metastatisk brystkreft, tidlig brystkreft og ventrikkelkreft (8 mg/kg + 6 mg/kg hver 3. uke) og hhv. 107 og 115 µg/ml for metastatisk og tidlig brystkreft (4 mg/kg + 2 mg/kg 1 gang ukentlig). Cmin ved steady state er hhv. 44,2, 53,8 og 32,9 µg/ml for metastatisk brystkreft, tidlig brystkreft og ventrikkelkreft (8 mg/kg + 6 mg/kg hver 3. uke) og hhv. 63,1 og 72,6 µg/ml for metastatisk og tidlig brystkreft (4 mg/kg + 2 mg/kg 1 gang ukentlig).
Fordeling: Vc er 2,62 liter for metastatisk og tidlig brystkreft og 3,63 liter for ventrikkelkreft.
Halveringstid: Ingen fast verdi, reduseres med avtagende konsentrasjoner. Steady state nås ved hhv. uke 12, 15 og 9 for metastatisk brystkreft, tidlig brystkreft og ventrikkelkreft (8 mg/kg + 6 mg/kg hver 3. uke) og ved hhv. uke 12 og 14 for metastatisk og tidlig brystkreft (4 mg/kg + 2 mg/kg 1 gang ukentlig). Minst 95% av pasientene får konsentrasjoner <1 μg/ml innen 7 måneder etter seponering.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Uåpnede hetteglass kan oppbevares ved høyst 30°C i en enkeltperiode på inntil 3 måneder. Skal ikke settes tilbake i kjøleskap etter oppbevaring ved romtemperatur. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Rekonstituert oppløsning skal ikke fryses. Etter aseptisk tilberedning med vann til injeksjonsvæsker er fysikalsk og kjemisk stabilitet vist i 48 timer ved 2-8°C. Rester skal kastes. Etter aseptisk fortynning med natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske i polyvinylklorid-, polyetylen-, polypropylen- eller etylenvinylacetatposer eller glassflasker til intravenøs bruk, er fysikalsk og kjemisk stabilitet vist i opptil 30 dager ved 2-8°C og 24 timer ved høyst 30°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Dersom oppløsningen ikke brukes umiddelbart, er bruker ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt ikke vil være mer enn 24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering og fortynning har foregått under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

Sist endret: 29.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.02.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Trazimera, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
150 mg1 stk. (hettegl.)
554131
SPC_ICON-
-
6169,50C
420 mg1 stk. (hettegl.)
039145
SPC_ICON-
-
17209,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

antipyretika (antipyretikum, antipyretiske midler): Legemidler som reduserer feber uten å senke normal kroppstemperatur.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

bolus: En bolus er en liten mengde væske som raskt injiseres i blodet. Hensikten med en bolusdose kan være å raskt å oppnå en høy konsentrasjon av legemiddel i blodet, slik at også virkningen kommer tidligere.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

cystitt (blærekatarr, urinblærebetennelse): Betyr generelt katarr i en blære, men det er i prinsippet alltid urinblæren det vises til. Hvilke symptomer som opptrer og hvordan de skal behandles, avhenger delvis av om det er mann eller kvinne som er rammet og delvis på om infeksjonen gjentar seg eller ikke. Symptomer kan være svie ved vannlating og hyppig vannlatingstrang. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

erysipelas (rosen): En akutt hudinfeksjon forårsaket av streptokokker. Sykdommen rammer først og fremst barn og eldre mennesker. Typiske symptomer er rødhet som raskt sprer seg og føles varmt ved berøring. Ansiktet er mest utsatt.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glomerulonefritt: Akutt eller kronisk sykdom med mer eller mindre uttalte endringer i nyrens glomeruli.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemoroider: Utposninger på blodkarene (venene) i endetarmen.

herpes zoster (helvetesild): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypoksi: Oksygenmangel med for lav tilførsel av oksygen til kroppens vev.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

immunologisk trombocytopeni (idiopatisk trombocytopenisk purpura, itp, primær immun trombocytopeni, immun trombocytopenisk purpura): Tilstand med lavt antall blodplater. Gir små hudblødninger og blåmerker.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungefibrose (pulmonal fibrose): Arrdannelse i lungene.

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

mastitt (brystbetennelse): Brystbetennelse sees hos 10-20% av alle ammende kvinner. Betennelsen kan være inflammatorisk eller bakteriell. Symptomer er smerte, hevelse, rødme og varme i brystet. Symptomer som feber, frysninger og sykdomsfølelse tyder på at det er en bakteriell mastitt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

palmar-plantar erytrodysestesisyndrom (ppes, hånd-fot-syndrom): Palmar-plantar erytrodysestesi, også kjent som hånd-fot-syndrom, er en bivirkning som kan forekomme under kjemoterapi. Symptomene inkluderer rødhet, prikking, hevelse og smerte i håndflatene og/eller fotsålene.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tumorlysesyndrom (tls): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ventrikkelkreft (ventrikkelcancer, magekreft, cancer ventriculi): Kreft i magesekken. På grunn av magesekkens bevegelighet kan svulsten blir stor før den gir symptomer.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.