Antibiotikum.

ATC-nr.: J01G B01

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J01G B01
Tobramycin
 
PNEC: 5,1 μg/liter
Salgsvekt: 24,06952 kg
Miljørisiko: Bruk av tobramycin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av tobramycin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Tobramycin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 19.04.2017) er utarbeidet av Novartis.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INHALASJONSPULVER, harde kapsler 28 mg: Hver kapsel inneh.: Tobramycin 28 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Suppresjonsbehandling av kronisk lungeinfeksjon forårsaket av Pseudomonas aeruginosa hos voksne, eldre og barn >6 år med cystisk fibrose (CF). Det må tas hensyn til nasjonale anbefalinger når det gjelder bruk av antibakterielle midler.

Dosering

Voksne, eldre og barn >6 år: Dosen er lik for alle pasienter innenfor den godkjente aldersgruppen, uavhengig av alder eller vekt. Anbefalt dose er 112 mg (4 × 28 mg kapsler) gitt 2 ganger daglig i 28 dager. Skal tas i en syklus som består av 28 dager med behandling etterfulgt av 28 dager uten behandling. De 2 dosene (á 4 kapsler) bør inhaleres med et intervall som er så nær 12 timer som mulig, og ikke <6 timer. Den sykliske behandlingen bør fortsette så lenge pasienten har klinisk nytte av behandling. Ved tegn på klinisk forverring, bør supplerende eller alternativ behandling mot P. aeruginosa overveies.
Glemt dose: Dersom en dose glemmes og det er minst 6 timer til neste dose, bør dosen inntas så raskt som mulig. I andre tilfeller bør pasienten vente til det er tid for den neste dosen og ikke inhalere flere kapsler for å kompensere for den glemte dosen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Forventes ikke å påvirke eksponeringen. Nedsatt nyrefunksjon: Det forventes at nyrefunksjonen påvirker eksponeringen. Det foreligger ikke data for å anbefale eller fraråde dosejusteringer, se Forsiktighetsregler. Barn <6 år: Ingen data foreligger. Eldre ≥65 år: Det foreligger ikke tilstrekkelige data til å kunne anbefale eller fraråde dosejusteringer. Pasienter som har gjennomgått organtransplantasjon: Det kan ikke gis anbefalinger for eller mot dosejusteringer etter organtransplantasjon.
Administrering: Oral inhalasjon vha. Podhaler inhalator, se bruksanvisning i pakningsvedlegg. Skal ikke administreres på andre måter eller vha. en annen inhalator. Kapslene skal ikke svelges. Hver kapsel skal inhaleres ved hjelp av 2 innpust (prosedyre hvor pusten holdes), og det må sjekkes at den er tom. Omsorgspersoner bør hjelpe barn som starter behandling, spesielt de i alderen ≤10 år, og bør fortsette å veilede dem inntil de selv kan bruke Podhaleren riktig uten hjelp. Dersom pasienten behandles med flere ulike inhalasjonspreparater og lunge-fysioterapi, anbefales det at Tobi Podhaler inhaleres til slutt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for virkestoffet, andre aminoglykosider eller noen av hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler

Ototoksisitet, manifestert både som auditiv (hørselstap) og vestibulær toksisitet, er rapportert i forbindelse med parenterale aminoglykosider. Vestibulær toksisitet kan manifestere seg som vertigo, ataksi eller svimmelhet. Tinnitus påkrever forsiktighet, da det kan være et varselsymptom på ototoksisitet. Hørselstap og tinnitus er rapportert i studier. Forsiktighet anbefales ved forskrivning til pasienter med kjent eller forventet nedsatt auditiv eller vestibulær funksjon. Ved tegn til nedsatt auditiv funksjon eller en predisponert risiko, kan det være nødvendig å overveie en audiologisk undersøkelse før behandling igangsettes. Dersom en pasient rapporterer tinnitus eller hørselstap under behandling, bør henvisning til en audiologisk undersøkelse vurderes. Nefrotoksisitet er rapportert ved bruk av parenterale aminoglykosider. Det bør utvises forsiktighet ved forskrivning til pasienter med kjent eller mistenkt nedsatt nyrefunksjon. Nyrefunksjonens utgangsnivå bør undersøkes. Urea- og kreatininnivåer bør vurderes på nytt etter hver 6. komplette behandlingssyklus. Tobramycinkonsentrasjon i serum bør kontrolleres ved kjent eller mistenkt nedsatt auditiv funksjon eller nedsatt nyrefunksjon. Dersom det oppstår oto- eller nefrotoksisitet, bør behandlingen avbrytes inntil serumkonsentrasjonen faller <2 µg/ml. Serumkonsentrasjoner >12 µg/ml er assosiert med tobramycintoksisitet, og behandlingen bør avbrytes dersom konsentrasjonen overstiger dette nivået. Serumkonsentrasjonen bør kun monitoreres ved bruk av validerte metoder. Kapillærprøve er ikke anbefalt pga. risiko for forurensing av prøven. Bronkospasme er rapportert i kliniske studier, og skal behandles medisinsk hensiktsmessig. Den 1. dosen bør gis under oppsyn, med bruk av en bronkodilatator først hvis dette er en del av pasientens aktuelle behandlingsopplegg. FEV1 bør måles før og etter inhalasjon. Ved tegn på behandlingsutløst bronkospasme, bør legen vurdere nøye hvorvidt fordelene ved fortsatt bruk oppveier risikoen. Ved mistanke om allergisk reaksjon skal behandlingen avbrytes. Hoste er rapportert i kliniske studier, hyppigere for Tobi Podhaler enn for Tobi inhalasjonsvæske til nebulisator. Hosten er ikke relatert til bronkospasme. Barn <13 år kan være mer utsatt for å få hoste ved bruk av Tobi Podhaler, sammenlignet med eldre pasienter. Ved tegn til varig behandlingsutløst hoste ved bruk av Tobi Podhaler, bør legen vurdere om Tobi kan være et alternativ. Dersom hosten vedvarer, bør andre antibiotika vurderes. Det finnes ingen data på bruk ved hemoptyse (>60 ml). Dette bør tas i betraktning før forskrivning. Bruk ved klinisk signifikant hemoptyse bør kun igangsettes eller kontinueres hvis fordelene ved behandlingen oppveier risikoen for fremkalling av ytterligere blødning. Pasienter som samtidig får behandling med parenterale aminoglykosider (eller enhver annen behandling som påvirker renal utskillelse, slik som diuretika) bør monitoreres klinisk hensiktsmessig, tatt i betraktning risikoen for kumulativ toksisitet. Dette omfatter kontroll av serumkonsentrasjonen av tobramycin. Hos pasienter med en predisponert risiko pga. tidligere langvarig systemisk behandling med aminoglykosider, kan det være nødvendig å vurdere undersøkelse av nyrefunksjon og en audiologisk undersøkelse før behandling igangsettes. Det bør utvises forsiktighet ved forskrivning til pasienter med kjent eller mistenkt nevromuskulær sykdom som myasthenia gravis eller Parkinsons sykdom. Aminoglykosider kan forverre muskelsvakhet pga. en potensiell kurarelignende effekt på nevromuskulær funksjon. Utvikling av antibiotikaresistent P. aeruginosa og superinfeksjon med andre patogener er en mulig risiko forbundet med antibiotikabehandling. Enkelte pasienter som fikk behandling med Tobi Podhaler i kliniske studier, viste økning av minste hemmende konsentrasjon (MIC) for aminoglykosid mot isolater av P. aeruginosa. Den observerte økningen i MIC var i de fleste tilfeller reversibel i de behandlingsfrie periodene. Det finnes en teoretisk risiko for at pasienter som behandles kan utvikle isolater av P. aeruginosa som etter en tid er resistente mot i.v. tobramycin. Utvikling av resistens under behandling med inhalert tobramycin kan begrense behandlingsvalg ved akutte eksaserbasjoner og bør monitoreres. De observerte positive effektene på lungefunksjonen og hemming av P. aeruginosa bør vurderes i forhold til pasientens toleranse for Tobi Podhaler. Sikkerhet og effekt er ikke vurdert ved FEV1 <25% eller >75%, eller hos pasienter kolonisert med Burkholderia cepacia. Bilkjøring/betjening av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J01G B01
Ingen interaksjonsstudier er utført. Basert på interaksjonsprofilen til i.v. eller aerolisert administrert tobramycin bør samtidig og/eller sekvensiell bruk sammen med andre legemidler med nefrotoksisk eller ototoksisk potensiale unngås. Samtidig bruk av diuretika (slik som etakrynsyre, furosemid, urea eller i.v. mannitol) er ikke anbefalt. Andre legemidler som er rapportert å gi økt risiko for toksisitet av parenteralt administrerte aminoglykosider, inkluderer amfotericin B, cefalotin, ciklosporin, takrolimus, polymyksiner (risiko for økt nefrotoksisitet); platinaforbindelser (risiko for økt nefro- og ototoksisitet); antikolinesteraser, botulinumtoksin (nevromuskulære effekter). Ingen interaksjoner er observert ved samtidig bruk av Tobi Podhaler og dornase alfa, bronkodilatatorer, inhalerte kortikosteroider eller makrolider.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke fordelene for moren oppveier risikoen for fosteret. Ved bruk under graviditet, eller dersom graviditet oppstår under behandlingen, skal kvinnen informeres om mulig risiko for fosteret.
Amming: Utskilles i morsmelk. Det er ukjent hvor mye som skilles ut i morsmelk etter inhalasjon, men mengden antas å være svært begrenset pga. lav systemisk eksponering. Pga. potensiale for ototoksisitet og nefrotoksisitet hos spedbarn, bør amming unngås eller behandlingen avbrytes under amming.
Fertilitet: Effekt på fertilitet er ikke observert i dyrestudier.
Tobramycin

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Orofaryngeal smerte. Hjerte/kar: Hemoptyse. Luftveier: Dyspné, dysfoni, hoste/hoste med oppspytt. Øvrige: Feber. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, diaré, irritasjon i halsen, kvalme, smaksforstyrrelser. Hjerte/kar: Epistakse. Hud: Utslett. Luftveier: Pipende pust, knatrelyder, ubehag i brystet, nesetetthet, bronkospasme, afoni. Muskel-skjelettsystemet: Muskel-/skjelettrelatert brystsmerte. Øre: Hørselstap, tinnitus. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Luftveier: Misfarget sputum. Øvrige: Generell sykdomsfølelse.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Bivirkninger som er spesifikt assosiert med overdosering er ikke identifisert. Maks. tolererte daglige dose er ikke fastslått. Serumkonsentrasjoner kan være til hjelp ved monitorering av overdosering. Ved tegn på akutt forgiftning anbefales øyeblikkelig seponering og test av nyrefunksjonen. Toksisitet ved svelging er usannsynlig, pga. dårlig absorpsjon fra intakt mage-tarmkanal. Hemodialyse kan være et hjelpemiddel for å fjerne tobramycin fra kroppen.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: J01G B01

Egenskaper

Klassifisering: Bredspektret baktericid aminoglykosidantibiotikum.
Virkningsmekanisme: Virker på bakteriecellenes proteinsyntese, noe som fører til forandring av permeabilitet i cellemembranen, progressiv oppløsning av celleveggen og til slutt celledød.
Absorpsjon: Systemisk eksponering for tobramycin etter inhalasjon forventes å komme primært fra inhalert legemiddel, da oralt inntak av tobramycin ikke absorberes i nevneverdig grad. Serumkonsentrasjoner: Etter inhalasjon av den første 112 mg enkeltdosen hos CF-pasienter, er Cmax 1,02 ± 0,53 μg/ml, og median Tmax 1 time. Mot slutten av en 4-ukers doseringssyklus (112 mg 2 ganger daglig) er Cmax 1 time etter dosering 1,99 ± 0,59 µg/ml. Sputumkonsentrasjoner: Etter inhalasjon av den første 112 mg enkeltdosen hos CF-pasienter, er Cmax i sputum 1047 ± 1080 µg/g. Variasjonen i farmakokinetiske parametre er større i sputum enn i serum.
Fordeling: Tilsynelatende Vd i sirkulasjonen: 84,1 liter hos en typisk CF-pasient.
Halveringstid: Tilsynelatende terminal t1/2 i serum etter inhalasjon av en enkeltdose 112 mg Tobi Podhaler er ca. 3 timer hos CF-pasienter.
Metabolisme: Metaboliseres ikke.
Utskillelse: Elimineres fra systemisk sirkulasjon primært via glomerulær filtrering. Skilles hovedsakelig ut uforandret i urinen.

Sist endret: 23.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.06.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Tobi Podhaler, INHALASJONSPULVER, harde kapsler:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
28 mg4 × 56 stk. (blister)
586241
SPC_ICONBlå resept
-
28514,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dysfoni: Forstyrrelser i lyddannelsen, heshet.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.