Plateaggregasjonshemmer.

B01A C05 (Tiklopidin)TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg: Hver tablett inneh.: Tiklopidinhydroklorid 250 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Sekundærprofylaktisk mot residiv av cerebrovaskulære sykdommer som TIA (transitoriske iskemiske attakker), RIND (reversibel iskemisk nevrologisk defekt) eller gjennomgått hjerneinfarkt bare når behandling med ASA ikke kan gis pga. bivirkninger.

Dosering

Voksne: 1 tablett (250 mg) 2 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Brukes med forsiktighet. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig ved svakt nedsatt nyrefunksjon. Ingen erfaring med dosejustering ved moderat til sterkt nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom: Anbefales ikke pga. manglende erfaring.
Administrering: Tas rett etter mat for å redusere risikoen for gastrointestinale bivirkninger og øke biotilgjengeligheten.

Kontraindikasjoner

Hemoragisk diatese. Pågående blødning, f.eks. blødende magesår eller akutt intrakraniell blødning. Blodsykdommer med forlenget blødningstid. Leukopeni, trombocytopeni eller agranulocytose i anamnesen. Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Agranulocytose, pancytopeni og sjeldne tilfeller av leukemi er rapportert. Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av legemidler som er forbundet med økt risiko for blødning. Alvorlige, noen ganger fatale, hematologiske og hemoragiske bivirkninger kan forekomme, særlig i forbindelse med mangelfull oppfølging, sen diagnose, utilstrekkelige terapeutiske tiltak, eller ved samtidig bruk av antikoagulantia eller blodplatehemmende midler som ASA og NSAID. Det er derfor viktig å følge indikasjonen nøye og respektere kontraindikasjonene og forsiktighetsreglene. Fullstendig blodstatus, inkl. differensialtelling av leukocytter og trombocytter, skal gjøres før behandlingsstart og hver 2. uke i de 3 første behandlingsmånedene. Pga. lang halveringstid bør fullstendig blodstatus, inkl. differensialtelling av leukocytter, gjøres innen 2 uker etter seponering dersom behandlingen avsluttes i løpet av de første 90 dagene. Ved nøytrofile <1,5 × 109/liter bør målingen bekreftes. Behandlingen skal avbrytes umiddelbart ved nøytropeni (<1,5 × 109/liter nøytrofile) eller trombocytopeni (<100 × 109/liter). Blodstatus, inkl. differensialtelling av leukocytter og trombocytter bør overvåkes til alle verdier er normalisert. Henvisning til hematolog bør overveies. Pasienten skal informeres om symptomer på nøytropeni (feber, sår hals, sår i munnhulen), trombocytopeni og/eller hemostaseproblemer (forlenget blødningstid, uventede blødninger, blåmerker, purpura, sort avføring) eller trombotisk trombocytopen purpura (TTP). Behandlingen skal avbrytes umiddelbart og lege kontaktes dersom ett av symptomene inntreffer. Behandlingen må kun ev. gjenopptas etter vurdering av kliniske data og laboratorieresultater, og etter at leukopeni og trombocytopeni er utelukket. Pasienten skal informeres om symptomer på hepatitt (gulsott, mørk urin, lys avføring). Leverfunksjonstester skal gjennomføres ved mistanke om unormal leverfunksjon, særlige i de første månedene av behandlingen. Behandlingen avbrytes ved hepatitt eller gulsott. TTP karakteriseres av trombocytopeni, hemolytisk anemi, nevrologiske symptomer som ligner TIA eller slag, nedsatt nyrefunksjon og feber. TTP kan opptre helt plutselig, i de fleste tilfellene i løpet av de første 8 behandlingsukene. Pga. risiko for fatal utgang bør spesialist involveres. Behandling med plasmaferese kan forbedre prognosen. Administrering av blodplater unngås, hvis mulig, pga. økt tromboserisiko. Tiklopidin bør ikke gis i kombinasjon med antikoagulantia eller platehemmere, annet enn ved sterke indikasjoner og under nøye klinisk og laboratoriemessig kontroll. Tiklopidin bør seponeres minst 10 dager før elektiv kirurgi med mindre en trombocytthemmende effekt er ønsket. Bør brukes med forsiktighet ved samtidig behandling med SSRI. Ved akutt kirurgi kan blødningene begrenses med følgende (alene eller i kombinasjon): Metylprednisolon 0,5-1,0 mg/kg i.v., (kan gjentas ved behov), desmopressin 0,2-0,4 μg/kg i.v. og/eller trombocyttransfusjon. Kryssreaktivitet mellom tienopyridiner (tiklopidin, klopidogrel, prasugrel) er rapportert. Det bør undersøkes om pasienter har hatt allergiske (angioødem, utslett) og/eller hematologiske reaksjoner (trombocytopeni, nøytropeni) mot tienopyridiner tidligere. Bivirkninger (f.eks. svimmelhet) kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Tiklopidin hemmer CYP450 og det er derfor fare for interaksjon med CYP-substrater. Teofyllin: Samtidig behandling gir økt plasmakonsentrasjon av teofyllin, reduksjon av teofyllindosen kan være nødvendig. Nøye kontroll og jevnlige plasmakonsentrasjonsmålinger kreves. Digoksin: Samtidig behandling gir ca. 15% reduksjon i plasmadigoksinkonsentrasjonen. Klinisk betydning er usikker. NSAID, trombocytthemmere, orale antikoagulantia, hepariner og salisylsyrederivater: Kombinasjon med tiklopidin anbefales ikke pga. økt blødningsrisiko. Hvis kombinasjonsbehandling er nødvendig, er nøye klinisk kontroll og ev. laboratorietesting påkrevet. SSRI og pentoksifyllin: Brukes med forsiktighet pga. økt blødningsrisiko. Fenytoin: Sjeldne tilfeller av økt fenytoinkonsentrasjon og toksisitet ved samtidig bruk er rapportert. Ciklosporin: Sjeldne tilfeller av redusert plasmakonsentrasjon av ciklosporin er rapportert, kontroll anbefales. Antacida: Plasmanivået av tiklopidin reduseres med 20-30%. Kronisk behandling med cimetidin gir betydelig økt plasmanivå av tiklopidin.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Risiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Bør ikke brukes av gravide.
Amming: Bør ikke brukes under amming.

Bivirkninger

Nøye oppfølging mht. kliniske tegn og symptomer på bivirkninger kreves, særlig i løpet av behandlingens 3 første måneder. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Nøytropeni inkl. alvorlig nøytropeni, agranulocytose, purpura. Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Hud: Utslett (makulopapulært eller urticarielt), ofte med kløe. Lever/galle: Økning av leverenzymer, økning av ALP og transaminaser, unormale leverfunksjonstester. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Undersøkelser: Økning av serumkolesterol og triglyseridnivå. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni alene eller sammen med hemolytisk anemi. Sepsis og septisk sjokk kan være fatale komplikasjoner av agranulocytose. Gastrointestinale: Gastroduodenalsår. Hjerte/kar: Blåmerker, blodutredelser, neseblod, hematuri, blødning i konjunktiva, peri- og postoperative blødninger, alvorlige blødninger, noen ganger med fatalt utfall. Hud: Eksfoliativ dermatitt. Lever/galle: Økt bilirubin. Nevrologiske: Sensoriske forstyrrelser (perifer nevropati). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Pancytopeni, benmargsaplasi, TTP, leukemi, trombocytose. Hjerte/kar: Intracerebral blødning. Lever/galle: Hepatitt (cytolytisk og kolestatisk). Nevrologiske: Tinnitus. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Diaré med kolitt (inkl. lymfocyttisk kolitt). Hud: Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN), eksem/dermatitt. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner, anafylaksi, eosinofili, Quinkes ødem, artralgi, vaskulitt, systemisk lupus erythematosus (SLE), allergisk pneumopati, hypersensitivitetsnefropati (kan føre til nyresvikt), kryssreaktiv hypersensitivitet mellom tienopyridiner (klopidogrel, prasugrel). Lever/galle: Hepatitt med fatalt utfall, fulminant hepatitt. Øvrige: Feber.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det foreligger ingen dokumentasjon på overdosering hos mennesker. Dyreforsøk indikerer at overdosering kan gi alvorlige gastrointestinale symptomer. Risiko for blødning kan forventes.
Behandling: Generelle symptomatiske tiltak inkl. indusert brekning og mageskylling anbefales. Tiklopidin fjernes ikke ved dialyse. Dersom rask korrigering av forlenget blødningstid er nødvendig, kan transfusjon av blodplater reversere virkningen av tiklopidin.

Egenskaper

Klassifisering: Trombocyttaggregasjonshemmende middel. Hemmer trombocyttenes aggregasjon, hemmer frisetting av trombocyttfaktorer og forlenger blødningstiden.
Virkningsmekanisme: Irreversibel blokkering av ADP-avhengig binding av fibrinogen til trombocyttenes membran. Hemmer trombocyttaggregasjonen opptil 50-70% i terapeutiske doser. Hemming av trombocyttenes funksjon kan påvises etter 2 dagers behandling, og maks. trombocyttaggregasjonshemmende effekt oppnås etter 5-8 dager med anbefalt dosering. Ved terapeutiske doser vil blødningstiden øke med ca. 2 ganger. Ved avbrutt behandling vil trombocyttfunksjonen og blødningstiden normaliseres i løpet av 7-10 dager.
Absorpsjon: Nesten fullstendig (>85%). Omfattende first pass-metabolisme. Inntak rett etter måltid øker biotilgjengeligheten.
Proteinbinding: 98% til plasmaproteiner.
Halveringstid: 30-50 timer ved steady state.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Cmax etter ca. 2 timer ved peroral tilførsel. Steady state-konsentrasjon i plasma oppnås etter 7-10 dagers behandling med 250 mg × 2 daglig. Ikke-lineær kinetikk.
Metabolisme: I lever. Ev. metabolitter er ikke identifisert.
Utskillelse: 50-60% via urin, resten i feces. Det er ingen korrelasjon mellom plasmakonsentrasjonen og effekten på trombocyttene etter seponering.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ticlid, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
250 mg100 stk. (blister)
588608
Blå resept
-
549,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.05.2019