Thymoglobuline

Genzyme
PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml: Hvert hetteglass inneh.: Antihuman thymocytt-kaninimmunglobulin 25 mg, glysin, natriumklorid, mannitol.


Indikasjoner

Behandling av steroidresistente avstøtningsreaksjoner etter nyretransplantasjon.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Batchnummer bør registreres hver gang for å ha en link mellom pasient og preparat, da overføring av smittestoffer ikke helt kan utelukkes. Avhenger av regime og kombinasjon med andre immunsuppressiver. Doseringen 1,5 mg/kg/dag inntil bedring av kliniske, biologiske tegn og symptomer, vanligvis 3-14 dager, kan brukes som referanse. Trombocytopeni og/eller leukopeni (inkl. lymfopeni og nøytropeni) kan forekomme og er reversible etter dosejustering. Dersom trombocytopeni og/eller leukopeni ikke er en del av underliggende sykdom, eller er forbundet med tilstanden legemidlet gis for, anbefales dosereduksjon ved blodplatetall 50 000-75 000 celler/mm3, eller hvite blodceller 2000-3000 celler/mm3. Seponering skal vurderes ved vedvarende og alvorlig trombocytopeni (<50 000 celler/mm3), eller leukopeni (<2000 celler/mm3). Behandling kan seponeres uten gradvis nedtrapping.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Samme dosering som for voksne.
Tilberedning/Håndtering: Pulver rekonstitueres i 5 ml vann til injeksjonsvæsker. Kontrolleres visuelt for partikler og misfarging. Daglig dose fortynnes i 0,9% natriumklorid (NaCl) eller 5% glukose infusjonsvæske til totalt infusjonsvolum på 50-500 ml. Bør ikke blandes med andre legemidler. Kombinasjon med heparin og hydrokortison i glukoseinfusjonsvæske kan gi utfelling, og anbefales derfor ikke. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.
Administrering: Premedisinering med i.v. kortikosteroider og antihistaminer gis før infusjon. Antipyretika kan gi økt toleranse for første infusjon. Preparatet infunderes langsomt i stor vene via et 0,22 µm in-line filter. Total infusjonstid ≥4 timer. Anbefalt administreringsvei er i.v. infusjon i vene med høy gjennomstrømning. Kan også gis i perifer vene, samtidig administrering av heparin og hydrokortison i 0,9% NaCl kan da redusere risikoen for overflatisk tromboflebitt og dyp venetrombose. Administreres iht. instruksjoner fra lege med erfaring i immunsuppressiv behandling.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for kaninprotein eller noen av innholdsstoffene. Aktive akutte eller kroniske infeksjoner.

Forsiktighetsregler

Brukes under strengt medisinsk tilsyn på sykehus. Nøye overvåkning under hele infusjonen og etter avsluttet infusjon, inntil pasienten er stabil. Spesiell oppmerksomhet på symptomer på anafylaktisk sjokk. Allergi mot kaninprotein avklares før behandling. Medisinsk personell og utstyr må være lett tilgjengelig de første behandlingsdagene for å kunne gi øyeblikkelig hjelp. Overholdelse av dosering, infusjonstid, premedikasjon med antipyretiske midler, kortikosteroider og/eller antihistaminer kan redusere forekomst og alvorlighetsgrad av infusjonsrelaterte reaksjoner (IAR). Sjeldne tilfeller av alvorlige immunmedierte reaksjoner som anafylaksi eller alvorlig «cytokine release syndrome» (CRS) er sett. Høy infusjonshastighet har vært knyttet til tilfeller av CRS. Alvorlige, akutte IAR i samsvar med CRS har i sjeldne tilfeller vært assosiert med alvorlige kardiorespiratoriske hendelser og/eller dødsfall. Fatal anafylaksi er sett svært sjelden. Ved anafylaktisk reaksjon avbrytes infusjonen umiddelbart, og nødvendig behandling igangsettes øyeblikkelig. Dødsfall har inntruffet når adrenalin ikke er gitt. Gjentatt behandling etter anafylaksi må kun skje etter grundig overveielse. Gis med forsiktighet ved leversykdom, da eksisterende koagulasjonsforstyrrelser kan forverres. Oppfølging av trombocyttverdier og koagulasjonsparametre anbefales. Korrekt dosering av Thymoglobuline er ulik andre antithymocyttglobulin (ATG)-preparater, siden proteinsammensetning og -konsentrasjon varierer avhengig av ATG-kilden. Forsiktighet utvises for å sikre at forskrevet dose er korrekt. Antall hvite blodceller og blodplater overvåkes under og etter behandling. Ved alvorlig aplastisk anemi kreves nøye overvåkning, egnet profylakse, behandling av feber og infeksjoner, samt egnet støttebehandling med blodplatetransfusjon. Da infeksjoner, reaktivering av infeksjon og sepsis kan forekomme, anbefales nøye overvåkning og infeksjonsprofylakse. Bruk av immunsuppressiver kan gi økt forekomst av malignitet, lymfom eller lymfoproliferative sykdommer (kan være virusmediert). Bestanddeler i menneskeblod og thymusceller brukes i tilvirkning av legemidlet. Standardtiltak for å hindre smitteoverføring gjennomføres, bl.a. valg av donorer, screening av individuelle donasjoner og plasmapool for smittemarkører, og inklusjon av trinn i produksjonen som effektivt inaktiverer/fjerner virus, likevel kan mulighet for overføring av smittestoffer ikke utelukkes helt. Dette gjelder for ukjente eller fremvoksende virus og andre patogener. Tiltak anses effektive for innkapslede virustyper som hiv, HBV og HCV, samt de ikke-innkapslede virusene HAV og parvovirus B19. Immunisering med svekkede, levende vaksiner anbefales ikke for pasienter som nylig er blitt behandlet. Bilkjøring og betjening av maskiner frarådes under behandling pga. bivirkningene som kan inntreffe. Hjelpestoffer: Inneholder 4 mg natrium pr. hetteglass, tilsv. 0,2% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. Risiko for overimmunsuppresjon ved kombinert behandling. Blod eller blodderivater må ikke gis samtidig. Virkestoffet kan fremkalle dannelse av antistoffer som reagerer med andre kaninimmunglobuliner. Kan indusere dannelse av antistoff mot kanin som kan påvirke immunoassay basert på kaninantistoff og cytotoksiske assay med kryss-match eller panelreaktive antistoff. Kan interferere med ELISA-test.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk er ikke klarlagt. Må ikke brukes under graviditet med mindre det er absolutt nødvendig.
Amming: Ikke undersøkt. Utskillelse i morsmelk er ukjent. Andre immunglobuliner utskilles i morsmelk, amming må derfor avbrytes under behandling.
Fertilitet: Sikkerhet ved bruk er ikke klarlagt. Påvirkning av reproduksjonsevnen er ukjent.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Vanlige Febril nøytropeni
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, dysfagi, kvalme, oppkast
Generelle
Svært vanlige Feber
Vanlige Tremor
Mindre vanlige Infusjonsrelatert reaksjon med symptomer som feber, frysninger, dyspné, kvalme/oppkast, diaré, hypotensjon eller hypertensjon, malaise, utslett, urticaria og/eller hodepine, vanligvis milde og forbigående.
Hud
Vanlige Kløe, utslett
Immunsystemet
Vanlige Anafylaktisk reaksjon, cytokinfrigjøringssyndrom med kardio/respiratorisk dysfunksjon (inkl. hypotensjon, akutt lungesviktsyndrom, lungeødem, hjerteinfarkt, takykardi og/eller dødsfall), serumsyke (med symptomer som feber, utslett, artralgi og/eller myalgi)
Infeksiøse
Svært vanlige Infeksjon (inkl. reaktivering av infeksjon)
Vanlige Sepsis
Kar
Vanlige Hypotensjon
Lever/galle
Vanlige Økte transaminaser
Mindre vanlige Hepatocellulær skade, hepatotoksisitet, leversvikt
Ukjent frekvens Hyperbilirubinemi
Luftveier
Vanlige Dyspné
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Myalgi
Svulster/cyster
Vanlige Lymfom (kan være virusmediert), malign neoplasme (solide tumorer), malignitet
Mindre vanlige Lymfoproliferativ sykdom
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Generelle Feber
Infeksiøse Infeksjon (inkl. reaktivering av infeksjon)
Vanlige
Blod/lymfe Febril nøytropeni
Gastrointestinale Diaré, dysfagi, kvalme, oppkast
Generelle Tremor
Hud Kløe, utslett
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, cytokinfrigjøringssyndrom med kardio/respiratorisk dysfunksjon (inkl. hypotensjon, akutt lungesviktsyndrom, lungeødem, hjerteinfarkt, takykardi og/eller dødsfall), serumsyke (med symptomer som feber, utslett, artralgi og/eller myalgi)
Infeksiøse Sepsis
Kar Hypotensjon
Lever/galle Økte transaminaser
Luftveier Dyspné
Muskel-skjelettsystemet Myalgi
Svulster/cyster Lymfom (kan være virusmediert), malign neoplasme (solide tumorer), malignitet
Mindre vanlige
Generelle Infusjonsrelatert reaksjon med symptomer som feber, frysninger, dyspné, kvalme/oppkast, diaré, hypotensjon eller hypertensjon, malaise, utslett, urticaria og/eller hodepine, vanligvis milde og forbigående.
Lever/galle Hepatocellulær skade, hepatotoksisitet, leversvikt
Svulster/cyster Lymfoproliferativ sykdom
Ukjent frekvens
Lever/galle Hyperbilirubinemi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Leukopeni (inkl. lymfopeni og nøytropeni) og trombocytopeni.
Behandling: Symptomene er reversible etter dosejustering eller seponering.

Egenskaper

Klassifisering: Selektivt immunsuppressivt middel.
Virkningsmekanisme: Hovedmekanisme er sannsynligvis lymfocyttdeplesjon. Gjenkjenner majoriteten av molekylene som er involvert i aktiveringsstrømmen i T-cellene ved transplantasjonsrejeksjon, f.eks. CD2, CD3, CD4, CD8, CD11a, CD18, CD25, HLA-DR og HLA klasse I. T-cellene elimineres fra sirkulasjonen ved komplementavhengig lyse og Fc-avhengig opsoniseringsmekanisme via monocytt- og fagocyttsystemet. Andre virkninger på lymfocyttfunksjonen er også forbundet med den immunsuppressive aktiviteten.
Absorpsjon: Etter første infusjon av 1,25 mg/kg, oppnås serum kanin IgG-nivåer på 10-40 µg/ml, som faller jevnt inntil påfølgende infusjon.
Fordeling: Lavpunktsnivåene for kanin IgG øker progressivt til 20-170 µg/ml mot slutten av en 11-dagers behandlingskur. Gradvis nedgang etter avsluttet behandling. Kanin IgG kan måles hos 80% av pasientene etter 2 måneder.
Halveringstid: Estimert til 2-3 dager.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°). Skal ikke fryses. Temperaturvariasjon på inntil 25°C i 3 dager kan godtas under transport. Brukes umiddelbart etter fortynning.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Thymoglobuline, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
5 mg/ml 1 sett (hettegl.)
435107
-
-
2235,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.11.2020