Thalidomide Celgene

Celgene


Immunsuppressivt middel.

L04A X02 (Talidomid)KAPSLER 50 mg: Hver kapsel inneh.: Talidomid 50 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Førstelinjebehandling til pasienter ≥65 år med ubehandlet myelomatose eller som er uegnet for høye doser med kjemoterapi i kombinasjon med melfalan og prednison. Forskrives og utdeles ifølge Thalidomide Celgene-programmet for å forebygge graviditet.

Dosering

Behandling skal initieres og overvåkes under tilsyn av lege med ekspertise i bruk av immunmodulatoriske/kjemoterapeutiske midler og fullstendig forståelse av risiko og overvåkningsbehov.
Voksne: 200 mg daglig. Maks. 12 sykluser på 6 uker (42 dager). Startdoser for talidomid i kombinasjon med melfalan og prednison:

Alder
(år)

ANC
(/µl)

 

Trombocyttall
(/µl)

Talidomid1,2

Melfalan3,4,5

Prednison6

≤75

<1500

og

<100 000

200 mg daglig

0,25 mg/kg daglig

2 mg/kg daglig

≤75

<1500 til ≥1000

eller

<100 000 til ≥50 000

200 mg daglig

0,125 mg/kg daglig

2 mg/kg daglig

>75

<1500

og

<100 000

100 mg daglig

0,2 mg/kg daglig

2 mg/kg daglig

>75

<1500 til ≥1000

eller

<100 000 til ≥50 000

100 mg daglig

0,1 mg/kg daglig

2 mg/kg daglig

1Talidomid dosert 1 gang daglig ved sengetid på dag 1-42 i hver 42‑dagers syklus. 2Pga. sedativ effekt av talidomid, bedrer administrering ved sengetid vanligvis tolerabiliteten. 3Melfalan dosert 1 gang daglig på dag 1-4 i hver 42-dagers syklus. 4Melfalandosering: Reduser med 50% ved moderat (ClCR ≥30-<50 ml/minutt) eller alvorlig (ClCR <30 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon. 5Maks. daglig melfalandose: 24 mg (personer ≤75 år) eller 20 mg (personer >75 år). 6Prednison dosert 1 gang daglig på dag 1-4 i hver 42‑dagers syklus. Utsettelse, reduksjon eller opphør av doseringen kan være nødvendig, avhengig av NCI-CTC-grad (National Cancer Institute Common Toxicity Criteria). Tromboemboliske hendelser: Tromboseprofylakse skal administreres i minimum de første 5 behandlingsmånedene, særlig ved flere trombotiske risikofaktorer. Profylaktisk antitrombotisk middel anbefales, f.eks. warfarin eller lavmolekylært heparin. Beslutning om tromboseprofylakse skal tas etter grundig vurdering av individuelle risikofaktorer. Ved tromboembolisk hendelse skal behandlingen avbrytes og standard antikoagulasjonsbehandling påbegynnes. Når pasienten er stabilisert og ev. komplikasjoner er under kontroll, kan talidomidbehandlingen gjenopptas med opprinnelig talidomiddose, avhengig av nytte-/risikovurdering. Antikoagulasjonsbehandlingen skal fortsette under talidomidbehandlingen. Nøytropeni og trombocytopeni: Leukocyttall, differensialtall og trombocyttall bør overvåkes fortløpende i samsvar med onkologiretningslinjer. Det kan være nødvendig med utsettelse, reduksjon eller opphør av doseringen, avhengig av NCI-CTC-grad. Perifer nevropati: Anbefalte dosejusteringer ved talidomidrelatert nevropati i førstelinjebehandling av myelomatose:

Alvorlighetsgrad av nevropati

Dosejustering og regime

Grad 1 (parestesi, svakhet og/eller tap av reflekser) uten tap av funksjon

Fortsett overvåkning med kliniske undersøkelser. Dosereduksjon vurderes hvis symptomene blir mer alvorlige, men er ikke nødvendig etter symptomforbedringer.

Grad 2 (interfererer med funksjon, men ikke med hverdagslige aktiviteter)

Reduser dosen eller avbryt behandlingen. Fortsett overvåkningen med klinisk og nevrologisk undersøkelse. Behandlingen skal avbrytes dersom ingen bedring sees eller nevropatien forverres. Ved bedring til grad 1 nevropati eller bedre, kan behandlingen gjenopptas hvis nytte/risiko er fordelaktig.

Grad 3 (interfererer med hverdagslige aktiviteter)

Avbryt behandlingen.

Grad 4 (nevropati som gjør personen ufør)

Avbryt behandlingen.

Allergiske reaksjoner og alvorlige hudreaksjoner: Avbrudd eller seponering av talidomid skal overveies ved hudutslett av grad 2-3. Skal seponeres ved angioødem, anafylaktisk reaksjon, utslett av grad 4, eksfoliativt eller bulløst utslett samt ved mistanke om Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) eller legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), og skal ikke gjenopptas etter seponering pga. slike reaksjoner.
Glemt dose: Hvis det har gått <12 timer siden dosen skulle vært tatt, kan pasienten ta dosen. Hvis det har gått >12 timer, skal pasienten ikke ta dosen, men ta neste dose til vanlig tid neste dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre-/leverfunksjon: Ikke undersøkt. Ingen spesifikke doseanbefalinger. Pasienter med alvorlig nedsatt organfunksjon må overvåkes nøye for bivirkninger. Barn: Bruk ved indikasjonen myelomatose er ikke relevant. Eldre: Ingen spesifikke dosejusteringer anbefales for pasienter ≤75 år. For pasienter >75 år er anbefalt startdose 100 mg daglig. Startdosen med melfalan skal reduseres for eldre >75 år av hensyn til benmargsreserven og nyrefunksjon ved baseline. Anbefalt startdose med melfalan er 0,1-0,2 mg/kg daglig iht. benmargsreserven, sammen med en dosereduksjon på ytterligere 50% for moderat (ClCR ≥30 til <50 ml/minutt) eller alvorlig (ClCR <30 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon.
Administrering: Tas som enkeltdose ved sengetid. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et fullt glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. Skal ikke åpnes. Det anbefales å trykke kun på den ene enden av kapselen for å ta den ut av blisterpakningen. Dermed reduseres risikoen for at kapselen deformeres eller ødelegges. Dersom pulver fra talidomid kommer i kontakt med huden, skal huden omgående vaskes grundig med såpe og vann. Dersom talidomid kommer i kontakt med slimhinner, skylles disse omgående med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet. Fertile kvinner, med mindre alle betingelser i programmet for å forebygge graviditet er oppfylt. Mannlige pasienter som ikke er i stand til å følge eller oppfylle nødvendige prevensjonstiltak.

Forsiktighetsregler

Teratogen effekt: Kraftig humant teratogen som induserer høy hyppighet av alvorlige og livstruende fødselsdefekter. Skal aldri brukes av gravide eller kvinner som kan bli gravide dersom ikke alle betingelsene i programmet for å forebygge graviditet er oppfylt. Betingelsene i programmet for å forebygge graviditet må være oppfylt for alle mannlige og kvinnelige pasienter (se SPC for mer informasjon). Legemidlet må aldri gis videre til andre og ev. gjenværende kapsler skal returneres til apoteket ved behandlingsslutt. Pasienten skal ikke donere blod eller sæd under og i minst 7 dager etter avsluttet behandling. Fullstendig pasientinformasjon om teratogen risiko og graviditetsforebyggende tiltak, skal gis til fertile kvinner og, etter behov, til mannlige pasienter. Helsepersonell og omsorgspersoner skal bruke engangshansker når de håndterer blisterpakningen eller kapselen. Kvinner som er gravide eller har mistanke om at de er gravide skal ikke håndtere blisterpakningen eller kapselen. Amenoré: Talidomid kan settes i sammenheng med menstruasjonsforstyrrelser, herunder amenoré. Amenoré under talidomidbehandling skal antas å skyldes graviditet til det er medisinsk bekreftet at pasienten ikke er gravid. De rapporterte hendelsene ble reversert ved seponering av talidomid. Hjerteinfarkt: Hjerteinfarkt er rapportert, spesielt hos de med kjente risikofaktorer. Pasienter med kjente risikofaktorer inkl. tidligere trombose, bør overvåkes nøye og tiltak bør iverksettes for å begrense alle risikofaktorer som kan påvirkes (f.eks. røyking, hypertensjon og hyperlipidemi). Venøse og arterielle trombotiske hendelser: Pasienter som behandles med talidomid har økt risiko for venetromboembolisme (som dyp venetrombose og lungeembolisme) og arterietromboembolisme (som hjerteinfarkt og cerebrovaskulære hendelser). Risikoen ser ut til å være størst i løpet av de første 5 behandlingsmånedene. Tidligere trombotiske hendelser eller samtidig administrering av erytropoetiske midler eller annen behandling, f.eks. hormonsubstitusjon, kan øke tromboembolirisikoen. Disse legemidlene må brukes med forsiktighet ved myelomatose og samtidig prednison- og melfalanbehandling. Ved hemoglobinkonsentrasjon >12 g/dl bør erytropoetiske midler seponeres. Tiltak bør iverksettes for å begrense alle risikofaktorer som kan påvirkes (f.eks. røyking, hypertensjon og hyperlipidemi). Pasient og lege anbefales å være oppmerksomme på tegn og symptomer på tromboembolisme. Pasienten rådes til å søke legehjelp ved symptomer som kortpustethet, brystsmerter og opphovning i armer eller ben. Perifer nevropati: Svært vanlig og potensielt alvorlig bivirkning av talidomidbehandlingen, som kan føre til irreversibel skade. Nøye pasientovervåkning mht. symptomer på nevropati anbefales. Kliniske og nevrologiske undersøkelser anbefales før oppstart og rutinemessig overvåkning utføres regelmessig i løpet av behandlingen. Andre nevropatirelaterte legemidler skal brukes med forsiktighet sammen med talidomid. Talidomid kan potensielt forverre eksisterende nevropati og skal derfor ikke brukes ved kliniske tegn eller symptomer på perifer nevropati, med mindre nytte oppveier risiko. Synkope, bradykardi og AV-blokk: Pasienten skal overvåkes for synkope, bradykardi og AV-blokk. Dosereduksjon eller seponering kan være nødvendig. Pulmonal hypertensjon: Pulmonal hypertensjon, inkl. fatale tilfeller, er rapportert. Pasienter bør vurderes for tegn og symptomer på underliggende hjerte- og lungesykdom før og under behandling. Nøytropeni: Febril nøytropeni og pancytopeni er rapportert. Pasienten bør overvåkes, og det kan være nødvendig med utsettelse, reduksjon eller opphør av doseringen. Forekomst av nøytropeni grad 3 eller 4 hos myelomatosepasienter som fikk MPT (Melfalan, Prednison, Talidomid) var 42,7%. Trombocytopeni: Trombocytopeni, inkl. grad 3 eller 4 bivirkninger, er rapportert hos myelomatosepasienter som har fått MPT. Pasienten bør overvåkes, og det kan være nødvendig med utsettelse, reduksjon eller opphør av doseringen. Pasient og lege anbefales å være observante mhp. tegn og symptomer på blødninger, herunder petekkier, epistakse og gastrointestinal blødning, spesielt ved samtidig administrering av legemidler med tendens til å indusere blødning. Leversykdommer: Ble rapportert, hovedsakelig unormale leverprøver. Det ble ikke påvist noe spesifikt mønster for hepatocellulære og kolestatiske avvik, og noen tilfeller var av blandet karakter. De fleste reaksjonene oppsto i løpet av de første 2 behandlingsmånedene, og opphørte spontant uten behandling etter seponering. Pasientens leverfunksjon bør overvåkes, særlig ved underliggende leversykdom eller samtidig bruk av legemidler som kan indusere leverdysfunksjon. Allergiske reaksjoner og alvorlige hudreaksjoner: Allergiske reaksjoner inkl. angioødem, anafylaktisk reaksjon og alvorlige hudreaksjoner, herunder Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) er sett. Pasienten skal informeres av forskrivende lege om tegn og symptomer på slike reaksjoner, og få beskjed om å oppsøke legehjelp umiddelbart ved slike symptomer. Avbrudd eller seponering skal overveies ved hudutslett av grad 2-3. Talidomid skal seponeres ved angioødem, anafylaktisk reaksjon, utslett av grad 4, eksfoliativt eller bulløst utslett samt ved mistanke om SJS, TEN eller DRESS, og skal ikke gjenopptas etter seponering pga. slike reaksjoner. Somnolens: Det er svært vanlig at talidomid forårsaker somnolens. Pasienten skal unngå situasjoner der somnolens kan være problematisk og gis medisinsk rådgivning før inntak av andre legemidler som er kjent for å gi somnolens. Pasienten skal overvåkes, og dosereduksjon kan være nødvendig. Pasienten skal informeres om mulig nedsettelse av mentale og/eller fysiske evner som kreves ved utføring av farlige oppgaver. Tumorlysesyndrom: Pasienter med stor tumorbelastning før behandlingen kan risikere å få tumorlysesyndrom, og skal overvåkes nøye og relevante forholdsregler tas. Infeksjoner: Pasienter skal overvåkes for alvorlige infeksjoner, herunder sepsis og septisk sjokk. Tilfeller av virusreaktivering er rapportert, inkl. alvorlige tilfeller av reaktivering av herpes zoster eller hepatitt B-virus (HBV). HBV-status bør fastslås før oppstart av talidomidbehandling. Ved positiv HBV-infeksjonstest, anbefales konsultasjon med lege med ekspertise innen behandling av hepatitt B. Pasienter som tidligere har vært infisert bør overvåkes nøye for tegn og symptomer på virusreaktivering, inkl. aktiv HBV-infeksjon, under behandlingen. Akutt myeloid leukemi (AML) og myelodysplastisk syndrom (MDS): Det ble observert økning i AML og MDS hos pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose som får MPT. Risikoen økte over tid og er ca. 2% etter 2 år og ca. 4% etter 3 år. Økt forekomst av ny primær malignitet (Second Primary Malignancies - SPM) er også observert hos pasienter med nydiagnostisert myelomatose som får lenalidomid. Blant invasiv SPM ble tilfeller av MDS/AML observert hos pasienter som fikk lenalidomid i kombinasjon med melfalan eller rett etter høydose melfalan og autolog stamcelletransplantasjon. Nytten som oppnås med talidomid og risikoen for AML og MDS må tas i betraktning før behandling med talidomid i kombinasjon med melfalan og prednison initieres. Legen må evaluere pasienten nøye før og under behandling ved å bruke standard kreftscreening og innsette adekvat behandling. Nedsatt nyre- eller leverfunksjon: Studier med friske personer og pasienter med myelomatose indikerer at talidomid ikke i signifikant grad påvirkes av nyre- eller leverfunksjon. Dette er imidlertid ikke formelt undersøkt ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon, og pasienter med alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon må overvåkes nøye for ev. bivirkninger. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ved anbefalt dosering har talidomid liten eller moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Talidomid kan forårsake tretthet (fatigue), svimmelhet, somnolens og sløret syn. Pasienten skal instrueres til å ikke kjøre bil, bruke maskiner eller uføre farlige oppgaver ved slike symptomer.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Klinisk viktige interaksjoner med legemidler som er hemmere og/eller induktorer av CYP450-systemet er lite sannsynlig. Ikke-enzymatisk hydrolyse av talidomid, som er den primære clearancemekanismen, indikerer at potensialet for legemiddelinteraksjoner med talidomid er lavt. Talidomid kan gi additiv CNS-dempende effekt ved kombinasjon med anxiolytiske, hypnotiske og antipsykotiske legemidler, H1-antihistaminer, opioider, barbiturater og alkohol. Forsiktighet skal utvises hvis talidomid gis i kombinasjon med legemidler som forårsaker døsighet. Talidomid kan indusere bradykardi, og forsiktighet skal utvises ved kombinasjon med legemidler som har samme farmakodynamiske virkning, f.eks. antikolinesteraser, betablokkere eller legemidler som induserer torsades de pointes. Legemidler relatert til perifer nevropati (f.eks. vinkristin og bortezomib) skal brukes med forsiktighet sammen med talidomid. Kombinasjon med hormonelle prevensjonsmidler anbefales ikke pga. økt risiko for VTE. Talidomid i kombinasjon med warfarin gir ingen INR-endring hos friske frivillige. Kreftpasienter har økt tromboserisiko og potensielt akselerert warfarinmetabolisme ved kombinasjon med kortikosteroider. Ved bruk av warfarin anbefales derfor grundig INR-overvåkning i løpet av og i de første ukene etter avsluttet kombinasjonsbehandling med talidomid/prednison.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert hos gravide og fertile kvinner, med mindre alle betingelser i programmet for å forebygge graviditet er oppfylt. Talidomid er teratogent og induserer høy hyppighet (ca. 30%) av alvorlige og livstruende fødselsdefekter, som f.eks.: Ektromeli (ameli, fokomeli, hemimeli) i øvre og/eller nedre ekstremiteter, mikroti med abnormitet i ekstern akustisk meatus (blind eller manglende), ørelesjoner i mellomøret eller det indre øret (mindre hyppig), okulære lesjoner (anoftalmi, mikroftalmi), medfødt hjertesykdom, nyreabnormiteter. Andre mindre hyppige abnormiteter er også beskrevet. Fertile kvinner må bruke effektiv prevensjon i minst 4 uker før, under (inkl. under doseringsavbrudd) og i minst 4 uker etter avsluttet behandling. Dersom graviditet inntreffer under behandlingen, skal behandlingen avbrytes umiddelbart, og kvinnen henvises til spesialist eller lege med erfaring innen teratologi. Talidomid gjenfinnes i sæd, og alle mannlige pasienter må, som en forsiktighetsregel, bruke kondom under (inkl. under doseringsavbrudd) og i minst 7 dager etter avbrutt behandling, ved seksuell omgang med gravid eller fertil kvinne, som ikke bruker effektiv prevensjon. Dette gjelder selv om mannen har hatt vasektomi. Dersom graviditet oppstår hos partner av mannlig talidomidbruker, skal kvinnen henvises til spesialist eller lege med erfaring innen teratologi.
Amming: Ukjent om talidomid blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. Dyrestudier har vist utskillelse. Amming skal opphøre ved talidomidbehandling.
Fertilitet: En studie med kaniner viste ingen innvirkning på fertiliteten hos hann- eller hunndyr, selv om det ble observert testikkeldegenerering hos hanner.

 

Bivirkninger

Kombinasjon med melfalan og prednison

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Vanlige Febril nøytropeni, pancytopeni
Endokrine
Ukjent frekvens Hypotyreoidisme
Gastrointestinale
Svært vanlige Forstoppelse
Vanlige Munntørrhet, oppkast
Mindre vanlige Intestinal obstruksjon
Ukjent frekvens Gastrointestinal blødning, gastrointestinal perforasjon, pankreatitt
Generelle
Svært vanlige Perifert ødem
Vanlige Asteni, feber, malaise
Hjerte
Vanlige Bradykardi, hjertesvikt
Mindre vanlige AV-blokk, atrieflimmer, hjerteinfarkt
Hud
Vanlige Toksisk huderupsjon, tørr hud, utslett
Ukjent frekvens DRESS, leukocytoklastisk vaskulitt, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Ukjent frekvens Allergiske reaksjoner (overfølsomhet, angioødem, anafylaktisk reaksjon, urticaria)
Infeksiøse
Vanlige Pneumoni
Ukjent frekvens Alvorlige infeksjoner (f.eks. fatal sepsis, inkl. septisk sjokk), virusinfeksjoner (inkl. reaktivering av herpes zoster- og hepatitt B-virus)
Kar
Vanlige Dyp venetrombose
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvens Menstruasjonsforstyrrelser (inkl. amenoré), seksuell dysfunksjon
Lever/galle
Ukjent frekvens Leversykdom
Luftveier
Vanlige Bronkopneumopati, dyspné, interstitiell lungesykdom, lungeembolisme
Ukjent frekvens Pulmonal hypertensjon
Nevrologiske
Svært vanlige Dysestesi, parestesi, perifer nevropati, somnolens, svimmelhet, tremor
Vanlige Krampeanfall, unormal koordinasjon
Ukjent frekvens Forverring av Parkinsons sykdom, posterior reversibelt encefalopatisyndrom
Nyre/urinveier
Vanlige Nyresvikt
Psykiske
Vanlige Depresjon, forvirringstilstand
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvens Tumorlysesyndrom
Svulster/cyster
Vanlige Akutt myelogen leukemi
Mindre vanlige Myelodysplastisk syndrom
Øre
Vanlige Nedsatt hørsel eller døvhet

Kombinasjon med melfalan og prednison

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Forstoppelse
Generelle Perifert ødem
Nevrologiske Dysestesi, parestesi, perifer nevropati, somnolens, svimmelhet, tremor
Vanlige
Blod/lymfe Febril nøytropeni, pancytopeni
Gastrointestinale Munntørrhet, oppkast
Generelle Asteni, feber, malaise
Hjerte Bradykardi, hjertesvikt
Hud Toksisk huderupsjon, tørr hud, utslett
Infeksiøse Pneumoni
Kar Dyp venetrombose
Luftveier Bronkopneumopati, dyspné, interstitiell lungesykdom, lungeembolisme
Nevrologiske Krampeanfall, unormal koordinasjon
Nyre/urinveier Nyresvikt
Psykiske Depresjon, forvirringstilstand
Svulster/cyster Akutt myelogen leukemi
Øre Nedsatt hørsel eller døvhet
Mindre vanlige
Gastrointestinale Intestinal obstruksjon
Hjerte AV-blokk, atrieflimmer, hjerteinfarkt
Svulster/cyster Myelodysplastisk syndrom
Ukjent frekvens
Endokrine Hypotyreoidisme
Gastrointestinale Gastrointestinal blødning, gastrointestinal perforasjon, pankreatitt
Hud DRESS, leukocytoklastisk vaskulitt, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet Allergiske reaksjoner (overfølsomhet, angioødem, anafylaktisk reaksjon, urticaria)
Infeksiøse Alvorlige infeksjoner (f.eks. fatal sepsis, inkl. septisk sjokk), virusinfeksjoner (inkl. reaktivering av herpes zoster- og hepatitt B-virus)
Kjønnsorganer/bryst Menstruasjonsforstyrrelser (inkl. amenoré), seksuell dysfunksjon
Lever/galle Leversykdom
Luftveier Pulmonal hypertensjon
Nevrologiske Forverring av Parkinsons sykdom, posterior reversibelt encefalopatisyndrom
Stoffskifte/ernæring Tumorlysesyndrom

Kombinasjon med deksametason

Andre bivirkninger i tillegg til de ovenfor nevnte:

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Dyspepsi, kvalme
Mindre vanlige Divertikulær perforasjon
Generelle
Svært vanlige Fatigue
Infeksiøse
Mindre vanlige Bronkitt, peritonitt
Kar
Vanlige Hypotensjon
Mindre vanlige Ortostatisk hypotensjon
Nevrologiske
Vanlige Synkope, transitorisk iskemisk attakk
Mindre vanlige Cerebrovaskulær hendelse
Psykiske
Vanlige Anspenthet, humørsvingninger
Øre
Vanlige Vertigo
Øye
Vanlige Tåkesyn

Kombinasjon med deksametason

Andre bivirkninger i tillegg til de ovenfor nevnte:

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Generelle Fatigue
Vanlige
Gastrointestinale Dyspepsi, kvalme
Kar Hypotensjon
Nevrologiske Synkope, transitorisk iskemisk attakk
Psykiske Anspenthet, humørsvingninger
Øre Vertigo
Øye Tåkesyn
Mindre vanlige
Gastrointestinale Divertikulær perforasjon
Infeksiøse Bronkitt, peritonitt
Kar Ortostatisk hypotensjon
Nevrologiske Cerebrovaskulær hendelse

Etter markedsføring

Risikoen for intrauterin død eller alvorlige fødselsdefekter, primært fokomeli, er ekstremt høy. Talidomid skal ikke brukes på noe tidspunkt under svangerskapet. Økt risiko for venetromboembolisme (som dyp venetrombose og lungeembolisme) og arterietromboembolisme (som hjerteinfarkt og cerebrovaskulære hendelser) er rapportert. Perifer nevropati er svært vanlig og potensielt alvorlig, og kan føre til irreversibel skade. Perifer nevropati oppstår generelt sett som følge av kronisk bruk i flere måneder, men er også sett etter relativt kortsiktig bruk. Nevropatiske hendelser som fører til seponering, dosereduksjon eller doseringsavbrudd, øker med samlet dose og behandlingsvarighet. Symptomer kan oppstå en tid etter avsluttet talidomidbehandling, og kan avta langsomt eller være permanente.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom (PRES)/Reversibelt posterior leukoencefalopati-syndrom (RPLS): Tilfeller av PRES/RPLS er rapportert. Tegn og symptomer omfattet synsforstyrrelser, hodepine, krampeanfall og endret mental status, med eller uten ledsagende hypertensjon. Diagnosen PRES/RPLS krever bekreftelse ved hjernescanning. De fleste rapporterte tilfeller hadde kjente risikofaktorer for PRES/RPLS, inkl. hypertensjon, nedsatt nyrefunksjon og samtidig bruk av høydose kortikosteroider og/eller kjemoterapi.

Etter markedsføring

Risikoen for intrauterin død eller alvorlige fødselsdefekter, primært fokomeli, er ekstremt høy. Talidomid skal ikke brukes på noe tidspunkt under svangerskapet. Økt risiko for venetromboembolisme (som dyp venetrombose og lungeembolisme) og arterietromboembolisme (som hjerteinfarkt og cerebrovaskulære hendelser) er rapportert. Perifer nevropati er svært vanlig og potensielt alvorlig, og kan føre til irreversibel skade. Perifer nevropati oppstår generelt sett som følge av kronisk bruk i flere måneder, men er også sett etter relativt kortsiktig bruk. Nevropatiske hendelser som fører til seponering, dosereduksjon eller doseringsavbrudd, øker med samlet dose og behandlingsvarighet. Symptomer kan oppstå en tid etter avsluttet talidomidbehandling, og kan avta langsomt eller være permanente.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom (PRES)/Reversibelt posterior leukoencefalopati-syndrom (RPLS): Tilfeller av PRES/RPLS er rapportert. Tegn og symptomer omfattet synsforstyrrelser, hodepine, krampeanfall og endret mental status, med eller uten ledsagende hypertensjon. Diagnosen PRES/RPLS krever bekreftelse ved hjernescanning. De fleste rapporterte tilfeller hadde kjente risikofaktorer for PRES/RPLS, inkl. hypertensjon, nedsatt nyrefunksjon og samtidig bruk av høydose kortikosteroider og/eller kjemoterapi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

18 overdoseringstilfeller er rapportert med doser opptil 14,4 gram. I 13 av disse tilfellene tok pasientene talidomid alene; med doser fra 350-4000 mg. Disse pasientene hadde enten ingen symptomer, eller de hadde symptomer som døsighet, irritabilitet, uvelhet, og/eller hodepine. Hos ett 2 år gammelt barn som fikk 700 mg, var det unormal plantarrespons i tillegg til døsighet og irritabilitet. Ingen dødsfall er rapportert, og alle overdosepasientene ble restituert.
Behandling: Ved overdose skal vitale tegn overvåkes, og støttende tiltak igangsettes for å opprettholde blodtrykk og respirasjonsstatus.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Immunmodulatoriske, antiinflammatoriske og potensielle antineoplastiske aktiviteter. Studier antyder at immunmodulatoriske, antiinflammatoriske og antineoplastiske effekter kan være relatert til suppresjon av TNF-α (tumornekrosefaktor alfa)-produksjon, nedjustering av visse celleadhesjonsmolekyler involvert i leukocyttmigrasjon og antiangiogenetisk aktivitet.
Absorpsjon: Langsom etter oral administrering. Cmax oppnås etter 1-5 timer. Samtidig administrering av mat forsinker absorpsjonen, men endrer ikke totalt absorpsjonsomfang. AUC er proporsjonal med dose ved enkeltdosefohold. Det er ikke observert tidsavhengighet av farmakokinetikken.
Proteinbinding: Plasmaproteinbinding til (+)-(R)- og (-)-(S)-enantiomerene er hhv. 55% og 65%.
Halveringstid: Gjennomsnittlig t1/2 etter orale doser 50-400 mg er 5,5-7,3 timer.
Metabolisme: Nesten utelukkende ved ikke-enzymatisk hydrolyse.
Utskillelse: Hovedsakelig (>90%) i urin, inkl. farmakologisk aktive metabolitter.

Utleveringsbestemmelser

Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 4 ukers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. Til andre pasienter kan det utleveres legemiddel for inntil 12 ukers behandling per resept. For kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Thalidomide Celgene, KAPSLER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg 2 × 14 stk. (blister)
025917
H-resept
-
4182,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.06.2020