KAPSLER, harde 15 mg/4,35 mg/11,8 mg og 20 mg/5,8 mg/15,8 mg: Hver kapsel inneh.: Tegafur 15 mg, resp. 20 mg, gimeracil 4,35 mg, resp. 5,8 mg, oteracil (som monokalium) 11,8 mg, resp. 15,8 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av voksne med avansert magekreft i kombinasjon med cisplatin.

Dosering

Bør kun forskrives av kvalifisert lege med erfaring i å behandle kreftpasienter med antineoplastiske legemidler.
Voksne: Standarddose ved samtidig administrering med cisplatin: 25 mg/m2 (uttrykt som tegafurinnhold) 2 ganger daglig (morgen og kveld) i 21 påfølgende dager, etterfulgt av 7 dagers hvile (1 syklus). Denne syklusen gjentas hver 4. uke. Standard og reduserte doser av Teysuno og cisplatin samt doseberegninger ifølge kroppsoverflate (BSA) av Teysuno gitt samtidig med cisplatin, er gitt i hhv. tabell 1 og 2. BSA skal beregnes på nytt og Teysunodosen justeres hvis vekten øker eller reduseres med ≥10% fra tidligere beregning av BSA, og endringen ikke skyldes væskeansamling. Cisplatindosen i dette regimet er 75 mg/m2, gitt ved i.v. infusjon 1 gang hver 4. uke. Cisplatin bør seponeres etter 6 sykluser, uten seponering av Teysuno. Seponeres cisplatin før 6 sykluser, kan Teysuno gjenopptas når kriteriene for ny start er oppfylt. Samtidig cisplatinbehandling krever nøye overvåkning, og laboratorieprøver som omfatter hematologi, lever- og nyrefunksjon og serumelektrolytter bør tas ofte. Behandlingen bør seponeres ved fremskridende sykdom eller intolerabel toksisitet. Se preparatomtalen for cisplatin for hyperhydrering før behandling. Pasienten bør forskrives antiemetikum og antidiarroikum til bruk utenfor sykehus.
Tabell 1. Standarddoser og dosereduksjoner for Teysuno og/eller for cisplatin:

Legemiddel

Standarddose
(mg/m2)

Dosereduksjon 1
(mg/m2)

Dosereduksjon 2
(mg/m2)

Teysuno

25a

20a

15a

og/eller

 

 

 

Cisplatin

75

60

45

aUttrykt som tegafurinnhold.Tabell 2. Standard og reduserte doseberegninger etter kroppsoverflate (m2):

Teysunodose
Standarddoseb:
25 mg/m2

Hver dose i mg
(hver dosering)b

Total daglig dose
i mgb

Antall kapsler for hver dose
(2 doser/dag)

15 mg kapselb (brun/hvit)

20 mg kapselb (hvit)

BSA ≥2,3 m2

60

120

-

3

BSA = 2,1-2,29 m2

55

110

1

2

BSA = 1,9-2,09 m2

50

100

2

1

BSA = 1,7-1,89 m2

45

90

3

-

BSA = 1,5-1,69 m2

40

80

-

2

BSA = 1,3-1,49 m2

35

70

1

1

BSA ≤1,29 m2

30

60

2

-

Første dosereduksjonb: til 20 mg/m2

BSA ≥2,13 m2

45

90

3

-

BSA = 1,88-2,12 m2

40

80

-

2

BSA = 1,63-1,87 m2

35

70

1

1

BSA = 1,3-1,62 m2

30

60

2

-

BSA ≤1,29 m2

20

40

-

1

Annen dosereduksjonb: til 15 mg/m2

BSA ≥2,17 m2

35

70

1

1

BSA = 1,67-2,16 m2

30

60

2

-

BSA = 1,3-1,66 m2

20

40

-

1

BSA ≤1,29 m2

15

30

1

-

Beregn BSA til 2 desimaler. bUttrykt som tegafurinnhold.
Dosejusteringer under behandling: Generelt: Toksisitet bør håndteres symptomatisk og/eller med avbrudd i behandlingen eller dosereduksjon. Pasienten bør informeres om risikoen og skal kontakte lege umiddelbart dersom moderat eller alvorlig toksisitet oppstår. Utelatte doser pga. toksisitet skal ikke erstattes, og ved oppkast etter dosering skal dosen ikke erstattes. Når dosen først er redusert, bør den ikke økes igjen. Kriterier for dosejustering: Dosejustering pga. toksisitet bør gjøres iht. tabell 1, 3, 4 og 5. Maks. 2 påfølgende dosejusteringer for hvert legemiddel som beskrevet i tabell 1, kan gjennomføres ved toksisitet. Hver dosereduksjon er på ca. 20-25%. Se tabell 2 for antall kapsler som skal inntas for hvert dosenivå. Se tabell 6 for minimumskriterier for gjenopptak av behandling. Dosejusteringer av Teysuno ved toksisitet under samtidig cisplatinbruk, kan gjøres på 2 måter: 1) I løpet av en 4-ukers syklus: Teysuno skal bare gis på dag 1-21 i hver syklus, dvs. ikke på dag 22-28 i en syklus. Behandlingsdager utelatt i en syklus pga. toksisitet skal ikke erstattes. I løpet av en syklus bør dosejustering utføres for hvert legemiddel som antas å være årsak til toksisitet. Dersom begge legemidler er årsak til toksisitet eller dette ikke er mulig å skille, skal dosereduksjon av begge utføres iht. skjema for dosereduksjon. 2) Ved begynnelsen av påfølgende sykluser: Hvis utsettelse av behandling er indisert for enten Teysuno eller cisplatin, bør administrering av begge utsettes inntil kravene for ny start er innfridd, med mindre ett av legemidlene er permanent seponert. Dosejusteringer for Teysuno ved generelle bivirkninger unntatt hematologisk og renal toksisitet:
Tabell 3. Dosereduksjon for Teysuno ved behandlingsrelatert generell toksisitet, unntatt hematologisk og renal toksisitet:

Toksisitetsgrad1

Doseendringer med Teysuno
innenfor en 21-dagers syklus

Dosejustering med Teysuno for neste dose/neste syklus

Grad 1

Enhver forekomst

Fortsett behandling på samme dosenivå

Ingen

Grad 22,3

Enhver forekomst

Utsett behandling inntil grad 0 eller 1

Ingen

Grad 3 eller høyere

1. forekomst

Utsett behandling inntil grad 0 eller 1

Reduser med 1 dosenivå fra tidligere nivå

2. forekomst

Utsett behandling inntil grad 0 eller 1

Reduser med 1 dosenivå fra tidligere nivå

3. forekomst

Seponer behandling

Seponer behandling

1Ifølge The Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) of the Cancer Therapy Evaluation Program, US National Cancer Institute, version 3.0. 2For kvalme og/eller oppkast grad 2 bør antiemetisk behandling optimaliseres før utsettelse av Teysuno. 3Etter legens vurdering kan pasientene fortsette med behandling uten reduksjon eller avbrytelse pga. bivirkninger (uansett grad), som anses å ikke bli alvorlige eller livstruende.Dosejusteringer ved renal toksisitet: ClCR skal bestemmes for hver syklus før behandlingsstart på dag 1.
Tabell 4. Justeringer av doser med Teysuno og cisplatin ifølge verdier av ClCR ved begynnelsen av en syklus:

ClCR

Dosejustering av Teysuno
ved begynnelsen av syklus

Dosejustering av cisplatin ved begynnelsen av syklus

≥50 ml/minutt

Ingen

Ingen

30-49 ml/minutt

Begynn behandling med redusert dosenivå

Begynn cisplatinbehandling med 50% dosereduksjon fra forrige syklus

<30 ml/minutt1

Utsett behandling til gjenopptagelses-
kriteriet (≥30 ml/minutt) er oppfylt og begynn behandling på et redusert dosenivå

Utsett behandling til gjenopptagelseskriteriet (≥30 ml/minutt) er oppfylt og begynn behandling med 50% dosereduksjon fra forrige syklus

1Behandling ved ClCR <30 ml/minutt anbefales ikke hvis ikke nytten av behandling tydelig oppveier risikoen. Dosejusteringer ved hematologisk toksisitet:
Tabell 5. Hematologisk toksisitet hvor behandling med Teysuno bør utsettes:

Nøytrofiler

Trombocytter

Hemoglobin

Dosejustering Teysuno

<0,5 × 109/liter

<25 × 109/liter

4 mmol/liter

Utsett behandling til gjenopptagelses-
kriteriet (se tabell 6) er oppfylt og gjenoppta behandling med redusert dosenivå

Gjenopptagelseskriterier for behandling: ClCR skal beregnes ved begynnelsen av hver syklus før behandlingsstart på dag 1.
Tabell 6. Minimumskriterier for gjenopptagelse av behandling med Teysuno etter utsettelse pga. toksisitet:

Ikke-hematologisk

Hematologisk

Baseline eller grad 1

Trombocyttall ≥100 × 109/liter

Beregnet ClCR

Nøytrofiler ≥1,5 × 109/liter

≥30 ml/minutt1

Hemoglobin ≥6,2 mmol/liter

1Behandling ved ClCR <30 ml/minutt anbefales ikke hvis ikke nytten av behandling tydelig oppveier risikoen (se Nedsatt nyrefunksjon under).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen justering av standarddosen nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Lett nedsatt nyrefunksjon (ClCR 51-80 ml/minutt): Ingen justering av standarddosen nødvendig. Moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt): Startdose er 20 mg/m2 (tegafur) 2 ganger daglig. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt): Anbefales ikke, hvis ikke nytten klart oppveier risikoen. Det forventes en tilnærmet lik daglig eksponering av 5-FU ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon med en dose på 20 mg/m2 1 gang daglig, sammenlignet med 30 mg/m2 2 ganger daglig ved normal nyrefunksjon, men høyere forekomst av bivirkninger i blod og lymfatiske organer er mulig. Ingen data angående administrering hos pasienter med terminal nyresykdom som trenger dialyse, se Kontraindikasjoner. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. Bør derfor ikke brukes. Eldre ≥70 år: Ingen justering av standarddosen nødvendig. Etnisitet: Ingen justering av standarddosen nødvendig hos pasienter av asiatisk opprinnelse.
Tilberedning/Håndtering: Hendene bør vaskes etter håndtering av kapsler.
Administrering: Skal tas minst 1 time før mat eller 1 time etter mat. Skal svelges hele med vann. Skal ikke deles eller åpnes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlige og uventede reaksjoner på fluoropyrimidinbehandling i anamnesen. Kjent, total dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)-mangel. Graviditet og amming. Alvorlig benmargssuppresjon (alvorlig leukopeni, nøytropeni eller trombocytopeni, se Dosering). Terminal nyresykdom hos pasienter som trenger dialyse. Samtidig administrering av andre fluoropyrimidiner. Nylig gjennomgått eller samtidig behandling med brivudin, se Forsiktighetsregler og Interaksjoner. Når det gjelder kontraindikasjoner for cisplatin, se preparatomtalen for cisplatin.

Forsiktighetsregler

Dosebegrenset toksisitet omfatter diaré og dehydrering. De fleste bivirkninger er reversible og kan håndteres ved symptomatisk behandling, behandlingsavbrudd og dosereduksjon. Benmargssuppresjon: Behandlingsrelatert benmargssuppresjon, inkl. nøytropeni, leukopeni, trombocytopeni, anemi og pancytopeni, er sett ved samtidig cisplatinbehandling. Pasienter med lave hvite blodcelletall bør overvåkes nøye for infeksjon og risiko for andre komplikasjoner ved nøytropeni, og behandles som medisinsk indisert (f.eks. med antibiotika, granulocytt-koloni-stimulerende faktor (G-CSF)). Lave trombocyttall gir økt risiko for blødning og pasienten bør overvåkes nøye. Dosen bør justeres som anbefalt under Dosering. Reaktivering av hepatitt B: Administrering til bærere av hepatitt B-virus (HBV), pasienter som er HBcAg-negative og anti-HBc-positive, eller pasienter som er HBsAg-negative og anti-HBs-positive, kan gi hepatitt B-reaktivering. Pasienter skal testes for HBV-infeksjon før behandling initieres. Ved positiv hepatitt B-serologi (inkl. aktiv sykdom) og positiv test for HBV-infeksjon under behandling, skal ekspert på leversykdom og hepatitt B-behandling rådføres før behandling. HBV-bærere med behov for behandling skal overvåkes nøye mht. tegn på aktiv HBV-infeksjon under hele behandlingen, og oppfølgingsovervåkning av leverfunksjonstester eller virusmarkører anbefales. Diaré: Ved diaré bør pasienten overvåkes nøye og få væske og elektrolytterstatning ved dehydrering. Profylaktisk behandling for diaré bør gis som indisert. Standard antidiarroisk behandling og i.v. væsker/elektrolytter bør gis tidlig når diaré oppstår. Doseutsettelse/-justering bør implementeres når diaré av grad 2 eller høyere oppstår, hvis symptomene vedvarer til tross for adekvat behandling. Dehydrering: Dehydrering og andre tilhørende elektrolyttforstyrrelser bør forhindres eller korrigeres når de oppstår. Nøye overvåkning mht. tegn på dehydrering ved anoreksi, asteni, kvalme, oppkast, diaré, stomatitt og gastrointestinal obstruksjon. Dehydrering bør håndteres aggressivt med rehydrering og andre hensiktsmessige tiltak. Ved dehydrering av grad 2 (eller høyere) skal behandling utsettes og dehydrering korrigeres. Behandlingen bør ikke gjenopptas før dehydrering og underliggende årsaker er korrigert eller adekvat kontrollert. Dosejustering bør igangsettes ved oppståtte bivirkninger etter behov, se Dosering. Renal toksisitet: Samtidig behandling med cisplatin kan være forbundet med forbigående fall i glomerulær filtrasjonsrate (GFR), som først og fremst skyldes prerenale faktorer (f.eks. dehydrering, ubalanse i elektrolytter etc.). Bivirkninger av grad 3 eller høyere, slik som økt serumkreatinin, redusert ClCR, toksisk nefropati og akutt nyresvikt er sett ved samtidig behandling med cisplatin. Renale parametre bør overvåkes nøye under behandling (f.eks. serumkreatinin, ClCR). Ved forverring av GFR bør dosene av Teysuno og/eller cisplatin justeres iht. tabell 4 (se Dosering) og hensiktsmessige tiltak igangsettes. Dehydrering og diaré kan øke risikoen for renal toksisitet for cisplatin. Hyperhydrering (forsterket diurese) bør igangsettes ifølge preparatomtalen for cisplatin, for å redusere risikoen for renal toksisitet forbundet med cisplatin. Gimeracil øker eksponeringen for 5-FU ved å hemme DPD. Gimeracil utskilles hovedsakelig renalt, og ved nedsatt nyrefunksjon øker eksponeringen for 5-FU. Behandlingsrelatert toksisitet kan forventes å øke etter hvert som eksponeringen for 5-FU øker. Okulær toksisitet: De fleste okulære reaksjoner vil gå over eller bedres ved seponering og riktig øyebehandling. Forhåndsregler for tidlig identifisering av okulære reaksjoner bør foretas, inkl. tidlig konsultasjon hos øyelege ved vedvarende eller synsreduserende okulære symptomer, som f.eks. økt tåreutskillelse eller hornhinnesymptomer. Se preparatomtalen for cisplatin for øyelidelser ved cisplatinbehandling. Kumarinderivert antikoagulant: Oral behandling med kumarinderivert antikoagulant krever nøye overvåkning mht. antikoagulantrespons (INR eller protrombintid), og antikoagulantdosen skal justeres deretter. Samtidig bruk med kumarinderivert antikoagulantium er forbundet med forhøyet INR og gastrointestinal blødning, blødningstendens, hematuri og anemi. Brivudin: Brivudin skal ikke administreres samtidig med Teysuno. Det skal være et opphold på minst 4 uker mellom avsluttet behandling med brivudin og behandlingsstart med Teysuno. Behandling med brivudin kan igangsettes 24 timer etter siste dose med Teysuno (se Kontraindikasjoner og Interaksjoner). Ved utilsiktet administrering av brivudin til pasienter som får behandling med Teysuno, bør effektive tiltak igangsettes for å redusere toksisiteten av Teysuno. Umiddelbar sykehusinnleggelse anbefales. Alle tiltak som igangsettes bør forhindre systemiske infeksjoner og dehydrering. Dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)-mangel: DPD-aktivitet er hastighetsbegrensende i katabolisme av 5-FU. Pasienter med DPD-mangel har økt risiko for fluoropyrimidinrelatert toksisitet, inkl. f.eks. stomatitt, diaré, slimhinnebetennelse, nøytropeni og nevrotoksisitet. Toksisitet relatert til DPD-mangel oppstår vanligvis i løpet av 1. behandlingssyklus eller etter doseøkning. Total DPD-mangel: Er sjeldent (0,1-0,5% hos hvite) og disse har høy risiko for livstruende/dødelig toksisitet og skal ikke behandles med Teysuno, se Kontraindikasjoner. Delvis DPD-mangel: Ca. 3‑9% hos hvite. Disse har økt risiko for alvorlig og potensielt livstruende toksisitet. Redusert startdose bør vurderes. DPD-mangel bør vurderes sammen med andre rutinemessige tiltak for dosereduksjon. Redusert startdose kan påvirke behandlingseffekt. Hvis alvorlig toksisitet ikke forekommer, kan påfølgende doser økes under tett monitorering. Test for DPD-mangel: Fenotype- og/eller genotypetest før behandlingsoppstart anbefales, selv om det er usikkerhet rundt optimale testmetoder. Gjeldende kliniske retningslinjer bør tas i betraktning. Genotype karakterisering av DPD-mangel: Test for sjeldne mutasjoner i DPYD-genet før behandling kan identifisere DPD-mangel. Noen DPYD-varianter kan gi totalt fravær/reduksjon av DPD-enzymaktivitet, se SPC. Fenotype-karakterisering av DPD-mangel: Måling av preterapeutiske blodnivåer av endogent DPD-substrat uracil i plasma anbefales. Økte uracilkonsentrasjoner før behandling er forbundet med økt risiko for toksisitet. Tross usikkerhet rundt terskelverdier av uracil, som definerer total og delvis DPD-mangel, bør et uracilnivå i blod på ≥16 ng/ml og <150 ng/ml anses som tegn på delvis DPD-mangel forbundet med økt risiko for fluoropyrimidintoksisitet. Uracilnivå i blod på ≥150 ng/ml bør anses som tegn på total DPD-mangel forbundet med risiko for livstruende/dødelig fluoropyrimidintoksisitet. Mikrosatelittinstabilitet (MSI): Bruk ved magekreft med MSI er ikke undersøkt. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Andre orale fluoropyrimidiner: Teysuno kan ikke brukes som erstatning for andre orale 5-FU-preparater pga. manglende data Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, da fatigue, svimmelhet, tåkesyn og kvalme er vanlig ved samtidig administrering med cisplatin.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Brivudin: En klinisk signifikant interaksjon mellom brivudin og fluoropyrimidiner (f.eks. kapecitabin, 5-fluorouracil (5-FU), tegafur) er sett, som er et resultat av brivudins hemming av dihydropyrimidindehydrogenase (DPD), som fører til økt fluoropyrimidintoksisitet, og er potensielt dødelig (dødsfall er rapportert som følge av interaksjonen med kapecitabin). Brivudin skal derfor ikke administreres samtidig med Teysuno (se Kontraindikasjoner). Det skal være et opphold på minst 4 uker mellom avsluttet behandling med brivudin og behandlingsstart med Teysuno, se Forsiktighetsregler. Andre fluoropyrimider: Samtidig administrering av andre fluoropyrimidiner slik som kapecitabin, 5-FU eller flucytosin kan gi additiv toksisitet og er kontraindisert. En utvaskningsperiode på ≥7 dager mellom administrering av Teysuno og andre fluoropyrimidiner anbefales. Utvaskningsperioden for andre fluoropyrimidiner bør følges hvis Teysuno skal administreres etter andre fluoropyrimidiner. CYP2A6-hemmere: Samtidig administrering av kjent CYP2A6-hemmer bør unngås, da effekten av Teysuno kan reduseres. Folinat/folsyre: Samtidig behandling med Teysuno/cisplatin og folsyre vil potensielt kunne øke cytotoksisiteten av 5-FU. Forsiktighet anbefales, da folsyre er kjent for å øke aktiviteten av 5-FU. Nitroimidazoler, inkl. metronidazol og misonidazol: Nitroimidazoler kan redusere clearance av 5-FU og forsiktighet anbefales da samtidig administrering kan gi økt Teysunotoksisitet. Metotreksat: Polyglutamert metotreksat kan potensielt øke cytotoksisiteten av 5-FU og forsiktighet anbefales da samtidig administrering kan gi økt Teysunotoksisitet. Klozapin: Forsiktighet anbefales ved samtidig administrering av klozapin og Teysuno/cisplatin, pga. økt risiko for og økt alvorlighetsgrad av hematologisk toksisitet av Teysuno. Cimetidin: Samtidig administrering av cimetidin og Teysuno/cisplatin kan redusere clearance og øke plasmanivåene av 5-FU, og forsiktighet anbefales da samtidig administrering kan gi økt Teysunotoksisitet. Kumarinderiverte antikoagulanter: Teysuno øker aktiviteten av kumarinderiverte antikoagulanter, og forsiktighet anbefales da samtidig behandling kan øke blødningsrisikoen. Fenytoin: Fluoropyrimidiner kan øke plasmakonsentrasjonen av fenytoin, og samtidig administrering kan gi fenytointoksisitet. Hyppig overvåkning av blod-/plasmanivåer av fenytoin anbefales ved samtidig administrering. Hvis indisert bør fenytoindosen justeres iht. preparatomtalen for fenytoin. Ved fenytointoksisitet bør hensiktsmessige tiltak igangsettes. Andre: Allopurinol kan redusere antitumoreffekten pga. undertrykking av fosforylering av 5-FU, og samtidig administrering bør unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

Se for øvrig preparatomtalen for cisplatin.
Graviditet: Kontraindisert. Fertile kvinner bør rådes til ikke å bli gravide under behandling. Prevensjonstiltak skal igangsettes for både mannlige og kvinnelige pasienter under og opptil 6 måneder etter avsluttet behandling. Noen tilfeller av fødselsanomalier er sett. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet, fosterdød og teratogenisitet. Ved graviditet under behandling skal behandling seponeres og potensiell risiko for fosteret forklares for pasienten. Genetisk rådgivning bør overveies.
Amming: Kontraindisert. Overgang i human morsmelk er ukjent, overgang er sett hos dyr. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. Amming skal avsluttes under behandling.
Fertilitet: Ingen humane data foreligger. Dyrestudier indikerer ikke påvirkning på fertilitet hos hverken hann- eller hunnrotte.

 

Bivirkninger

Vanligste alvorlige bivirkninger (≥ grad 3 med en hyppighet på ≥10%) ved kombinasjon med cisplatin i kliniske studier er nøytropeni, anemi og fatigue.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Vanlige Febril nøytropeni, lymfopeni
Mindre vanlige Eosinofili, forkortet protrombintid, forlenget protrombintid, granulocytose, hypoprotrombinemi, leukocytose, lymfocytose, pancytopeni, redusert monocyttall, trombocytose, økt INR, økt monocyttall
Sjeldne Disseminert intravaskulær koagulasjon1
Endokrine
Mindre vanlige Binyreblødning
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Vanlige Abdominalsmerte, abdominalt ubehag, dysfagi, dyspepsi, flatulens, gastrointestinal blødning, gastrointestinal inflammasjon, munntørrhet, stomatitt
Mindre vanlige Aerofagi, akutt pankreatitt, analblødning, ascites, brekning, gastrointestinal infeksjon, gastrointestinal lidelse, gastrointestinal obstruksjon, gastrointestinal perforasjon, gastroøsofageal reflukssykdom, glossodyni, hemoroider, ileus, keilitt, leppeødem, magesår, orale smerter, raping, refluksgastritt, retroperitoneal fibrose, spyttkjertelforstyrrelse, tannskjørhet, økt spyttsekresjon, øsofageal spasme, øsofagitt
Sjeldne Akutt pankreatitt1
Generelle
Svært vanlige Asteni, fatigue
Vanlige Feber, frysninger, mukositt, perifert ødem, redusert vekt
Mindre vanlige Ansiktsødem, brystsmerte, brystubehag, generalisert ødem, kuldefølelse, lokalisert hevelse, lokalisert ødem, malaise, multiorgansvikt, reaksjon på injeksjonsstedet, redusert ytelsesnivå, smerte, tidlig metthetsfølelse, ødem
Hjerte
Mindre vanlige Akutt hjerteinfarkt, angina pectoris, atrieflimmer, hjerteflimmer, hjertesvikt, palpitasjoner, perikardeffusjon, takykardi
Hud
Vanlige Alopesi, hyperpigmentering av hud, kløe, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, tørr hud, utslett
Mindre vanlige Akneiform dermatitt, allergisk dermatitt, blodblemme, eksfoliativt utslett, erytem, hudeksfoliasjon, hudmisfarging, hudreaksjon, hyperhidrose, hypertrikose, nattesvette, negleatrofi, nekrolytisk vandrende erytem, pigmenteringslidelse, purpura, økt tendens til blåmerker
Sjeldne Fotosensitivitetsreaksjon1, neglesykdom1, Stevens-Johnsons syndrom1, toksisk epidermal nekrolyse1
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet
Infeksiøse
Mindre vanlige Akutt pyelonefritt, bakteriemi, candidiasis, faryngitt, furunkel, infeksjon, luftveisinfeksjon, nasofaryngitt, neglerotbetennelse, nøytropen sepsis, oral herpes, pneumoni, rhinitt, sepsis, septisk sjokk, tanninfeksjon, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Sjeldne Reaktivering av hepatitt B1
Kar
Vanlige Dyp venetrombose, hypertensjon, hypotensjon
Mindre vanlige Arterietrombose i ekstremitet, bekkenvenetrombose, flebitt, flushing, hematom, hetetokter, hyperemi, hypovolemisk sjokk, ortostatisk hypotensjon, overflatisk flebitt, tromboflebitt, trombose, trombose i arteria iliaca
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Brystvortesmerter, erektil dysfunksjon, ømhet i brystene
Lever/galle
Vanlige Hyperbilirubinemi, økt ALAT, økt ASAT
Mindre vanlige Unormal leverfunksjonstest, økt γ-GT
Sjeldne Akutt leversvikt1
Luftveier
Vanlige Dyspné, epistakse, hikke, hoste
Mindre vanlige Allergisk rhinitt, anstrengelsesdyspné, dysfoni, faryngealt erytem, faryngolaryngeal smerte, luftveisblødning, lungeembolisme, rhinoré, slimhoste, tett nese
Sjeldne Interstitiell lungesykdom1
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Muskel-skjelettsmerter
Mindre vanlige Artralgi, hevelse i ledd, muskelkramper, muskelspenning, muskelsvakhet, nakkesmerte, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerte i ekstremitet, ubehag i ekstremiteter
Sjeldne Rabdomyolyse1
Nevrologiske
Svært vanlige Perifer nevropati3
Vanlige Hodepine, metallsmak, svimmelhet
Mindre vanlige Afasi, ageusi, akustisk nevritt, ataksi, balanseforstyrrelse, bevissthetstap, cerebrovaskulær hendelse, cerebrovaskulær lidelse, hemiparese, infarkt i lillehjernen, iskemisk hjerneslag, krampeanfall, maurkrypning i huden, metabolsk encefalopati, parosmi, somnolens, svekket hukommelse, svie, synkope, tremor
Sjeldne Anosmi1, leukoencefalopati1
Nyre/urinveier
Vanlige Nyresvikt, redusert GFR, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
Mindre vanlige Hematuri, nedsatt nyrefunksjon, oliguri, pollakisuri, redusert kreatinin i blod, toksisk nefropati, økt kreatin i blod
Psykiske
Vanlige Insomni
Mindre vanlige Angst, depresjon, forvirringstilstand, hallusinasjon, personlighetsforstyrrelse, rastløshet, redusert libido, seksuell hemming
Skader/komplikasjoner
Mindre vanlige Kontusjon, medisineringsfeil
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Anoreksi
Vanlige Dehydrering, hyperkalemi, hypoalbuminemi, hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi
Mindre vanlige Hyperglobulinemi, hyperglykemi, hyperlipidemi, hypermagnesemi, hyperproteinemi, hypofagi, hypofosfatemi, urinsyregikt, økt LDH i blod, økt alkalisk fosfatase i blod
Svulster/cyster
Mindre vanlige Kreftsmerter, svulstblødning
Undersøkelser
Mindre vanlige Økt vekt
Øre
Vanlige Døvhet, hørselstap
Mindre vanlige Vertigo, øretetthet, øreubehag
Øye
Vanlige Konjunktivitt, korneaforstyrrelse2, synsforstyrrelse4, tårevæskeforstyrrelse5, øyelidelser6
Mindre vanlige Øyeallergi, øyelokkserytem, øyelokksptose
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Generelle Asteni, fatigue
Nevrologiske Perifer nevropati3
Stoffskifte/ernæring Anoreksi
Vanlige
Blod/lymfe Febril nøytropeni, lymfopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerte, abdominalt ubehag, dysfagi, dyspepsi, flatulens, gastrointestinal blødning, gastrointestinal inflammasjon, munntørrhet, stomatitt
Generelle Feber, frysninger, mukositt, perifert ødem, redusert vekt
Hud Alopesi, hyperpigmentering av hud, kløe, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, tørr hud, utslett
Kar Dyp venetrombose, hypertensjon, hypotensjon
Lever/galle Hyperbilirubinemi, økt ALAT, økt ASAT
Luftveier Dyspné, epistakse, hikke, hoste
Muskel-skjelettsystemet Muskel-skjelettsmerter
Nevrologiske Hodepine, metallsmak, svimmelhet
Nyre/urinveier Nyresvikt, redusert GFR, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
Psykiske Insomni
Stoffskifte/ernæring Dehydrering, hyperkalemi, hypoalbuminemi, hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi
Øre Døvhet, hørselstap
Øye Konjunktivitt, korneaforstyrrelse2, synsforstyrrelse4, tårevæskeforstyrrelse5, øyelidelser6
Mindre vanlige
Blod/lymfe Eosinofili, forkortet protrombintid, forlenget protrombintid, granulocytose, hypoprotrombinemi, leukocytose, lymfocytose, pancytopeni, redusert monocyttall, trombocytose, økt INR, økt monocyttall
Endokrine Binyreblødning
Gastrointestinale Aerofagi, akutt pankreatitt, analblødning, ascites, brekning, gastrointestinal infeksjon, gastrointestinal lidelse, gastrointestinal obstruksjon, gastrointestinal perforasjon, gastroøsofageal reflukssykdom, glossodyni, hemoroider, ileus, keilitt, leppeødem, magesår, orale smerter, raping, refluksgastritt, retroperitoneal fibrose, spyttkjertelforstyrrelse, tannskjørhet, økt spyttsekresjon, øsofageal spasme, øsofagitt
Generelle Ansiktsødem, brystsmerte, brystubehag, generalisert ødem, kuldefølelse, lokalisert hevelse, lokalisert ødem, malaise, multiorgansvikt, reaksjon på injeksjonsstedet, redusert ytelsesnivå, smerte, tidlig metthetsfølelse, ødem
Hjerte Akutt hjerteinfarkt, angina pectoris, atrieflimmer, hjerteflimmer, hjertesvikt, palpitasjoner, perikardeffusjon, takykardi
Hud Akneiform dermatitt, allergisk dermatitt, blodblemme, eksfoliativt utslett, erytem, hudeksfoliasjon, hudmisfarging, hudreaksjon, hyperhidrose, hypertrikose, nattesvette, negleatrofi, nekrolytisk vandrende erytem, pigmenteringslidelse, purpura, økt tendens til blåmerker
Immunsystemet Overfølsomhet
Infeksiøse Akutt pyelonefritt, bakteriemi, candidiasis, faryngitt, furunkel, infeksjon, luftveisinfeksjon, nasofaryngitt, neglerotbetennelse, nøytropen sepsis, oral herpes, pneumoni, rhinitt, sepsis, septisk sjokk, tanninfeksjon, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Kar Arterietrombose i ekstremitet, bekkenvenetrombose, flebitt, flushing, hematom, hetetokter, hyperemi, hypovolemisk sjokk, ortostatisk hypotensjon, overflatisk flebitt, tromboflebitt, trombose, trombose i arteria iliaca
Kjønnsorganer/bryst Brystvortesmerter, erektil dysfunksjon, ømhet i brystene
Lever/galle Unormal leverfunksjonstest, økt γ-GT
Luftveier Allergisk rhinitt, anstrengelsesdyspné, dysfoni, faryngealt erytem, faryngolaryngeal smerte, luftveisblødning, lungeembolisme, rhinoré, slimhoste, tett nese
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, hevelse i ledd, muskelkramper, muskelspenning, muskelsvakhet, nakkesmerte, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerte i ekstremitet, ubehag i ekstremiteter
Nevrologiske Afasi, ageusi, akustisk nevritt, ataksi, balanseforstyrrelse, bevissthetstap, cerebrovaskulær hendelse, cerebrovaskulær lidelse, hemiparese, infarkt i lillehjernen, iskemisk hjerneslag, krampeanfall, maurkrypning i huden, metabolsk encefalopati, parosmi, somnolens, svekket hukommelse, svie, synkope, tremor
Nyre/urinveier Hematuri, nedsatt nyrefunksjon, oliguri, pollakisuri, redusert kreatinin i blod, toksisk nefropati, økt kreatin i blod
Psykiske Angst, depresjon, forvirringstilstand, hallusinasjon, personlighetsforstyrrelse, rastløshet, redusert libido, seksuell hemming
Skader/komplikasjoner Kontusjon, medisineringsfeil
Stoffskifte/ernæring Hyperglobulinemi, hyperglykemi, hyperlipidemi, hypermagnesemi, hyperproteinemi, hypofagi, hypofosfatemi, urinsyregikt, økt LDH i blod, økt alkalisk fosfatase i blod
Svulster/cyster Kreftsmerter, svulstblødning
Undersøkelser Økt vekt
Øre Vertigo, øretetthet, øreubehag
Øye Øyeallergi, øyelokkserytem, øyelokksptose
Sjeldne
Blod/lymfe Disseminert intravaskulær koagulasjon1
Gastrointestinale Akutt pankreatitt1
Hud Fotosensitivitetsreaksjon1, neglesykdom1, Stevens-Johnsons syndrom1, toksisk epidermal nekrolyse1
Infeksiøse Reaktivering av hepatitt B1
Lever/galle Akutt leversvikt1
Luftveier Interstitiell lungesykdom1
Muskel-skjelettsystemet Rabdomyolyse1
Nevrologiske Anosmi1, leukoencefalopati1

1Står med frekvens Sjeldne/svært sjeldne i SPC.

2Inkl. korneaepiteldefekt, korneaerosjon, kornealesjon, korneauklarhet, korneaperforasjon, keratitt, punktkeratitt, ulcerøs keratitt, limbal stamcellemangel, nedsatt synsskarphet, synssvekkelse, tåkesyn.

3Omfatter også perifer sensorisk nevropati, parestesi, hypoestesi, polynevropati, nevrotoksisitet og dysestesi.

4Omfatter tåkesyn, diplopi, fotopsi, nedsatt synsskarphet (eneste okulær bivirkning av ≥ grad 3), blindhet.

5Omfatter økt lakrimasjon, tørre øyne, dakryostenose.

6Omfatter også kløe i øyet, okulær hyperemi, øyeirritasjon, følelse av fremmedlegeme i øyet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, oppkast, diaré, mukositt, gastrointestinal irritasjon, blødning, benmargsdepresjon og respirasjonssvikt. Leukopeni (grad 3) er sett etter enkeltdose på 1400 mg.
Behandling: Vanlige og støttende medisinske intervensjoner for korrigering av kliniske manifestasjoner og for hindring av komplikasjoner.

Egenskaper

Klassifisering: Oralt fluoropyrimidin mot kreft med fastsatt dosekombinasjon av virkestoffene tegafur, gimeracil og oteracil.
Virkningsmekanisme: Tegafur omdannes til 5-FU, primært vha. CYP2A6 i lever. 5-FU metaboliseres av DPD. 5-FU aktiveres i cellene ved fosforylering til aktiv metabolitt, 5-fluorodeoksyuridinmonofosfat (FdUMP). FdUMP og redusert folat bindes til tymidylatsyntase, som gir dannelse av et ternært kompleks som hemmer DNA-syntesen. 5-fluorouridintrifosfat (FUTP) innlemmes også i RNA, og gir forstyrrelse av RNA-funksjoner. Gimeracil hemmer metabolisme av 5-FU ved reversibel og selektiv DPD-hemming. Oteracil, en orotatfosforibosyltransferase (OPRT)-hemmer, hemmer aktivitet av 5-FU i normal gastrointestinal slimhinne. Molar ratio (1:0,4:1) er fastsatt for opprettholdelse av 5-FU-eksponering og således opprettholdelse av antitumoraktivitet, samtidig som toksisitet forbundet med 5-FU alene reduseres.
Absorpsjon: Etter enkeltdose på 50 mg (tegafur) var median Tmax for tegafur, 5-FU, gimeracil og oteracil hhv. 0,5, 2, 1 og 2 timer, og etter multiple doser på 30 mg/m2 (tegafur) 2 ganger daglig i 14 dager, hhv. 0,8, 2, 1 og 2 timer. For 5-FU var gjennomsnittlig AUC0-inf og Cmax etter enkeltdose på 50 mg (tegafur), hhv. 842 ± 252 ng × time/ml og 174 ± 58 ng/ml, og etter multiple doser på 30 mg/m2 (tegafur) 2 ganger daglig i 14 dager, hhv. 870 ± 405 ng × time/ml og 165 ± 62 ng/ml. Administrering sammen med mat reduserer eksponering av oteracil og gimeracil, med mer uttalt effekt for oteracil enn for gimeracil.
Proteinbinding: 8,4%, 32,2%, 18,4% og 52,3% for hhv. oteracil, gimeracil, 5-FU og tegafur.
Fordeling: Vd overslagsberegnet til 16 liter/m2, 17 liter/m2 og 23 liter/m2 for hhv. tegafur, gimeracil og oteracil.
Halveringstid: Etter enkeltdose er terminal t1/2 6,7-11,3, 3,1-4,1 og 1,8-9,5 timer for hhv. tegafur, gimeracil og oteracil. Etter administrering av 30 mg/m2 nås steady state for tegafur, gimeracil og oteracil senest ved dag 8.
Utskillelse: Etter enkeltdose ca. 3,8-4,2%, 65-72% og 3,5-3,9% av hhv. tegafur, gimeracil og oteracil uforandret i urin. Av metabolittene blir 9,5-9,7% av administrert tegafurdose utskilt i urin som 5-FU og ca. 70-77% som 5-FU-metabolitten alfafluorobetaalanin (FBAL).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Teysuno, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
15 mg/4,35 mg/11,8 mg 42 stk. (blister)
482719
H-resept
-
1260,60 C
126 stk. (blister)
134175
H-resept
-
3709,30 C
20 mg/5,8 mg/15,8 mg 42 stk. (blister)
185610
H-resept
-
1677,10 C
84 stk. (blister)
582618
H-resept
-
3317,90 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.07.2020