Vaksine mot stivkrampe.

ATC-nr.: J07A M01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J07A M01
Tetanustoksoid
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 23.02.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: En dose (0,5 ml) inneh.: Tetanustoksoid ≥40 IE adsorbert til aluminiumshydroksid ≤1,25 mg Al3+, natriumklorid 41 mg, dinatriumfosfatdihydrat 0,5 mg, kaliumdihydrogenfosfat 2,4 mg, vann til injeksjonsvæsker til 0,5 ml.


Indikasjoner

Profylakse mot tetanus (stivkrampe).

Dosering

Primærvaksinering: 2 doser med 1-2 måneders mellomrom. 3. dose gis 6-12 måneder etter 2. dose.
Boostervaksinering: 1 dose gis 10 år etter primærvaksinering. Deretter gis 1 dose hvert 10. år. Gjentatt vaksinering mot tetanus bør være iht. offisielle retningslinjer.
Forebyggende mot neonatal tetanus: Uvaksinerte kvinner kan gis 2 doser med minimum 4 ukers intervall. 1. dose bør gis 90 dager eller mer før forventet fødsel.
Sårskader: Vaksinen gis så snart som mulig, ev. samtidig med humant tetanus immunglobulin og/eller antibiotika iht. offisielle anbefalinger, se for øvrig SPC.
Tilberedning/Håndtering: Ristes før injisering for å få en homogen suspensjon.
Administrering: Injiseres i.m., i låret hos barn <1 år, ellers i overarmen (dyp s.c. injeksjon kan også benyttes). Skal ikke injiseres intravaskulært.

Kontraindikasjoner

Tidligere alvorlig reaksjon på vaksinen, eller overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Vaksinering skal utsettes ved akutt sykdom med feber eller evolutiv kronisk sykdom. For å forebygge overfølsomhetsreaksjoner skal vaksinering unngås hos voksne som har fullført primærvaksinering og boostervaksinering i løpet av de siste 5 år. Immunogen effekt kan reduseres ved immunsuppressiv behandling eller ved nedsatt immunforsvar. I slike tilfeller bør vaksinering utsettes til sykdommen eller behandlinger er over, unntatt ved kronisk nedsatt immunforsvar. Ved forekomst av Guillain-Barrés syndrom eller brakial nevritt etter tidligere vaksinering med tetanustoksoid, skal potensiell nytte/risiko overveies nøye før vaksinering. Utstyr til behandling av en ev. anafylaktisk reaksjon, inkl. adrenalin-injeksjonsvæske, bør være tilgjengelig til øyeblikkelig bruk. Ved vaksinering av svært premature spedbarn (født ≤28. svangerskapsuke) bør risiko for apné og behovet for respiratorisk overvåkning i 48-72 timer vurderes.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J07A M01
Kan gis samtidig med immunglobulin mot tetanus og andre vaksiner, men i separate sprøyter og på forskjellige injeksjonssteder.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan brukes under graviditet. Bruk hos gravide indikerer ingen teratogene effekter på foster eller nyfødte.
Amming: Kan brukes under amming.
Vaksiner

Bivirkninger

Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Blod/lymfe: Lymfadenopati. Hjerte/kar: Hypotensjon. Hud: Allergilignende symptomer, f.eks. generalisert pruritt, urticaria eller erytem. Immunsystemet: Type I overfølsomhetsreaksjoner. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, artralgi. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Øvrige: Smerte på injeksjonsstedet, utslett, indurasjon eller ødem som kan oppstå innen 48 timer og vedvare i 1-2 dager, dannelse av subkutan knute, aseptiske abscesser, forbigående pyreksi, malaise. Potensielle bivirkninger (bivirkninger rapportert for andre vaksiner med tetanustoksoid): Brakial nevritt og Guillain-Barrés syndrom. Apné hos spedbarn født ≤28. svangerskapsuke.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Tetanusvaksine.
Virkningsmekanisme: Stimulerer immunforsvaret til produksjon av spesifikke antistoffer mot tetanustoksin. Beskyttelse oppnås kort tid etter 2. dose, forsterkes etter 3. dose og varer ca. 10 år etter en 4. dose.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Vaksine som har vært frosset, skal ikke brukes.

Sist endret: 10.11.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.10.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Tetavax, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 stk. (ferdigfylt glassprøyte)
003238
SPC_ICON-
-
93,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abscess (byll, abscessdannelse, bylldannelse): Avgrenset infeksjon som gir bylldannelse i vevet. Som regel infeksjon med bakterier. Byllen fylles med puss, som består av vevsrester, bakterier og hvite blodceller.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

apné: Pause eller total stans i lungenes ventilasjon.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

guillain-barrés syndrom (akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati, aidp): Akutt, autoimmun nervebetennelse der myelin (et fettlag som omgir visse typer nerveceller) i nerver og nerverøtter skades. Sykdommen starter ofte etter en virus- eller bakteieinfeksjon, etter kirurgi, kreft eller etter utsettelse for giftige stoffer. Vanlige symptomer er økende tretthet, nummenhet og tap av dype senereflekser. Senere kan smerter, muskelsvakhet og lammelser opptre.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

intravaskulært (intravaskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

stivkrampe (tetanus): Stivkrampe er en sykdom som rammer nervesystemet. Stivkrampe skyldes et giftstoff (toksin) fra bakterien Clostridium tetani.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.