Bredspektret antibiotikum, fluorokinolon.

J01M A01 (Ofloksacin)TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg: Hver tablett inneh.: Ofloksacin 200 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Indisert hos voksne til behandling av akutt pyelonefritt og kompliserte urinveisinfeksjoner (UVI), bakteriell prostatitt, epididymo-orkitt og bekkensykdom (i kombinasjonsbehandling). Bør kun brukes ved ukomplisert cystitt og urethritt når antibakteriell behandling ansett som førstevalg er uegnet. Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Dosering

Kan også brukes til å fullføre behandling hos pasienter hvor innledende i.v. ofloksacin er vist å være effektiv. Behandlingstiden varierer avhengig av infeksjonens art, men bør fortsettes minst 48-72 timer etter at pasienten er afebril eller det er påvist at bakteriene er eradikert.

Indikasjon

Daglig dose (etter alvorlighet)

Behandlingsvarighet (etter alvorlighet)

Komplisert UVI

200 mg 2 ganger daglig (kan økes til 400 mg 2 ganger daglig)

7-21 dager

Akutt pyelonefritt

200 mg 2 ganger daglig (kan økes til 400 mg 2 ganger daglig)

7-10 dager (kan utvides til 14 dager)

Akutt prostatitt

200 mg 2 ganger daglig (kan økes til 400 mg 2 ganger daglig)

2-4 uker1

Kronisk prostatitt

200 mg 2 ganger daglig (kan økes til 400 mg 2 ganger daglig)

4-8 uker1

Epididymo-orkitt

200 mg 2 ganger daglig (kan økes til 400 mg 2 ganger daglig)

14 dager

Inflammatorisk bekkensykdom

400 mg 2 ganger daglig

14 dager

Ukomplisert cystitt

200 mg 2 ganger daglig
400 mg 1 gang daglig

3 dager
1 dag

Komplisert cystitt

200 mg 2 ganger daglig

7-14 dager

-Ikke-gonokokkisk urethritt

300 mg 2 ganger daglig

7 dager

-Neisseria gonorrhoeae urethritt

400 mg som engangsdose

1 dag

1Lengre behandlingsvarighet kan vurderes ved prostatitt etter nøye undersøkelse av pasienten.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon (f.eks. cirrhose med ascites): Maks. daglig dose er 400 mg. Se Forsiktighetsregler. Nedsatt nyrefunksjon: Startdose som ved normal dosering. Deretter tilpasses doseringen pasientens nyrefunksjon (dersom ClCR ikke kan måles kan den estimeres ut ifra kreatininnivået i serum vha. Cockcroft-Gault-formelen for voksne):

ClCR (ml/minutt)

Serumkreatinin (μmol/liter)

Dosering (mg)

>50

<100

200-400/12 timer

20-50

100-300

100-200/24 timer

<201

>300

100/24 timer

eller hemodialyse

 

eller

eller peritonealdialyse

 

200/48 timer

1Serumkonsentrasjonen av ofloksacin bør monitoreres hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon og hos dialysepasienter. Eldre: Nyrefunksjonen bør vurderes og dosen justeres hvis nødvendig (se Forsiktighetsregler).
Administrering: Ved dosering 1 gang daglig, bør dosen tas om morgenen. Døgndoser >400 mg må deles opp i 2 daglige doser som tas med omtrent samme intervall (ca. hver 12. time). Svelges med rikelige mengder drikke. For å unngå at absorpsjonen av ofloksacin hemmes, bør samtidig administrering av antacida og peroralt jern unngås. Kan tas med eller uten mat. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre kinoloner. Epilepsi. Sykehistorie med senelidelser knyttet til bruk av fluorokinoloner. Barn eller ungdom i vekstfasen1. Graviditet1. Amming1. 1Fordi man ut ifra dyreforsøk ikke kan utelukke risiko for skade på brusk i vekst.

Forsiktighetsregler

Ofloksacin skal unngås hos pasienter som tidligere har fått alvorlige bivirkninger av kinoloner eller fluorokinoloner. Bør derfor kun brukes når det ikke finnes alternative behandlingsmuligheter og etter grundig vurdering. Det er sett svært sjeldne tilfeller av langvarige, invalidiserende og potensielt irreversible alvorlige bivirkninger på forskjellige og ev. flere kroppsfunksjoner hos pasienter som får kinoloner og fluorokinoloner, uavhengig av alder og eksisterende risikofaktorer. Ofloksacin skal seponeres umiddelbart ved første tegn/symptomer på alvorlige bivirkninger, og pasienten skal oppfordres til å kontakte lege. Det er vist økt risiko for aortaaneurisme og -disseksjon ved bruk av fluorokinoloner, særlig hos eldre. Bør derfor kun brukes etter nøye vurdering, og etter vurdering av andre behandlingsmetoder hos pasienter med aneurisme i familieanamnesen, som har aortaaneurisme og/eller -disseksjon, eller predisponerende risikofaktorer (f.eks. Marfans syndrom, Ehlers-Danlos’ sykdom av vaskulær type, Takayasus arteritt, kjempecellearteritt, Behçets syndrom, hypertensjon, kjent aterosklerose). Ved plutselig abdominal-, bryst- eller ryggsmerte, bør pasienten kontakte legevakt umiddelbart. MRSA-infeksjon: S. aureus som er resistent overfor meticillin har mest sannsynlig ko-resistente egenskaper overfor fluorokinoliner. Derfor anbefales ikke ofloksacin til behandling av kjente eller mistenkte MRSA-infeksjoner, med mindre laboratorietester viser at organismen er følsom for ofloksacin (og vanlig anbefalte antibakterielle legemidler for behandling av MRSA-infeksjoner ikke er ansett hensiktsmessig). E. coli-infeksjon: Resistens overfor fluorokinoloner i E. coli varierer i Europa. Leger anbefales å ta hensyn til lokal prevalens av resistens i E. coli. N. gonorrhoeae-infeksjon: Pga. økt resistens mot N. gonorrhoeae bør ofloksacin ikke brukes som empirisk behandlingsvalg ved mistanke om gonokokkinfeksjon (urethral gonokokkinfeksjon, inflammatorisk bekkensykdom og epididymo-orkitt) hvis ikke patogenet er identifisert og bekreftet følsomt for ofloksacin. Hvis klinisk bedring ikke oppnås etter 3 dagers behandling bør behandlingen revurderes. Inflammatorisk bekkensykdom: Ved inflammatorisk bekkensykdom skal ofloksacin bare brukes i kombinasjon med legemidler med virkning mot anaerobe organismer. Hud- og/eller slimhinnereaksjoner: Tilfeller av alvorlige bulløse reaksjoner er sett (f.eks. SJS eller TEN) og pasienter bør rådes til å ta kontakt med lege øyeblikkelig før de fortsetter behandlingen dersom hud- og/eller slimhinnereaksjoner oppstår. Overfølsomhet og allergiske reaksjoner: Er rapportert for fluorokinoloner etter 1. dose. Anafylaktiske og anafylaktoide reaksjoner kan utvikle seg til livstruende sjokk, også etter den 1. dosen. I slike tilfeller skal ofloksacin seponeres og egnet behandling initieres. Clostridium difficile-assosiert diaré (CDAD): Diaré, særlig hvis alvorlig, vedvarende og/eller blodig, ≤10 uker etter ofloksacinbehandling kan indikere pseudomembranøs kolitt. Alvorligheten av CDAD kan variere fra mild til livstruende, den mest alvorlige formen er pseudomembranøs kolitt. Det er derfor viktig å vurdere denne diagnosen hos pasienter som utvikler alvorlig diaré under eller etter behandling med ofloksacin. Ved mistanke om pseudomembranøs kolitt skal behandling med ofloksacin avsluttes umiddelbart og egnet spesifikk antibiotikaterapi bør iverksettes straks. Legemidler som hemmer peristaltikken er kontraindisert i denne kliniske situasjonen. Risiko for epileptiske anfall: Kinoloner kan senke krampeterskelen og kan utløse anfall. Ofloksacin er kontraindisert hos pasienter med epilepsi i anamnesen og bør brukes med ekstrem forsiktighet hos pasienter med risiko for epileptiske anfall. Dette kan være pasienter med eksisterende CNS-skader, samtidig behandling med fenbufen og lignende NSAID eller legemidler som senker krampeterskelen, som f.eks. teofyllin (se Interaksjoner). Oppstår krampeanfall skal behandling med ofloksacin seponeres. Tendinitt og seneruptur: Tendinitt og seneruptur (særlig, men ikke begrenset til akillessenen), også bilateralt, kan oppstå i løpet av 48 timer etter behandlingsstart og er sett opptil flere måneder etter seponering. Risikoen er økt hos eldre, pasienter med nedsatt nyrefunksjon, pasienter som har gjennomgått organtransplantasjon og hos pasienter som bruker kortikosteroider samtidig med fluorokinoloner. Daglig dosering bør justeres hos eldre basert på ClCR og tett oppfølging er derfor nødvendig. Forsiktighet bør utvises hos transplanterte pasienter, da disse har økt risiko for tendinitt og seneruptur ved bruk av fluorokinoloner. Alle pasienter bør kontakte lege dersom de opplever symptomer på tendinitt og ved mistanke om tendinitt skal behandling avbrytes straks og egnet behandling må initieres. Psykotisk lidelse i anamnesen: Psykotiske reaksjoner er rapportert. I enkelte tilfeller har disse utviklet seg til selvmordstanker eller selvskading, inkl. selvmordsforsøk, noen ganger etter én enkeltdose. Hvis pasienten utvikler slike reaksjoner skal ofloksacin seponeres umiddelbart ved første tegn/symptom, og passende behandling iverksettes. Brukes med forsiktighet hos pasienter med psykotisk lidelse i anamnesen og hos pasienter med psykisk lidelse. Nedsatt leverfunksjon: Brukes med forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon, fordi leverskade kan oppstå. Tilfeller av fulminant hepatitt som potensielt kan føre til leversvikt (inkl. fatal) er sett. Pasienten skal rådes til å avslutte behandlingen og kontakte lege dersom symptomer på leversykdom utvikles. Myasthenia gravis: Fluorokinoloner blokkerer nevromuskulær aktivitet og kan forverre muskelsvakhet hos pasienter med myasthenia gravis. Alvorlige bivirkninger, inkl. dødelig utgang og behov for assistert ventilasjon, har vært forbundet med bruk av fluorokinoloner hos pasienter med myasthenia gravis. Ofloksacin er derfor ikke anbefalt til pasienter med myasthenia gravis i anamnesen. Fotosensibilisering: Pga. risiko for fotosensibilisering bør sterkt sollys og UV-stråler unngås under behandling og i 48 timer etter avsluttet behandling. Sekundærinfeksjon: Bruk av ofloksacin, særlig langtidsbruk, kan føre til overvekst av ikke-følsomme organismer. Gjentatt evaluering av pasientens tilstand er essensielt. Ved sekundærinfeksjon skal egnede tiltak iverksettes. Forlenget QT-intervall: Svært sjeldne tilfeller av forlenget QT-intervall er sett. Forsiktighet skal utvises ved kjente risikofaktorer for forlenget QT-intervall, som f.eks. hos eldre og kvinner, ukorrigert elektrolyttforstyrrelse, medfødt forlenget QT-syndrom, hjertesykdom, og samtidig bruk av legemidler som kan forlenge QT-intervallet. Dysglykemi: Forstyrrelser i blodglukosen er sett, inkl. både hypo- og hyperglykemi, ofte hos eldre, og vanligvis hos diabetikere som behandles med perorale blodglukosesenkende midler eller insulin. Hos diabetespasienter anbefales det å overvåke blodglukosenivået nøye. Behandling stanses umiddelbart ved forstyrrelser i blodglukosen. Perifer nevropati: Sensorisk- eller sensorimotorisk perifer nevropati er sett. Dette kan oppstå raskt, og pasienten må rådes til å informere lege før behandlingen fortsetter dersom det oppstår symptomer på nevropati. Ofloksacin skal seponeres ved symptomer på nevropati. Dette vil minimere den mulige risikoen for å utvikle en irreversibel tilstand. Glukose-6-fosfatdehydrogenase (G6PD)-mangel: Pasienter med en latent eller diagnostisert G6PD-mangel kan være predisponert for hemolytiske reaksjoner ved behandling med kinoloner og ofloksacin bør derfor gis med forsiktighet. Synsforstyrrelse: Dersom pasienten opplever nedsatt syn eller andre effekter på øynene, skal en øyespesialist kontaktes øyeblikkelig. Interferens med laboratorietester: Bestemmelse av opiater eller porfyriner i urin kan gi falske positive resultater. Det kan være nødvendig å bekrefte positive opiat- eller porfyrinresultater med mer spesifikke metoder. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten bør informeres om at bivirkninger som svimmelhet, tretthet og synsforstyrrelser, særlig i starten av behandlingen, gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes slik at evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner forringes.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Didanosin tabletter inneholder treverdige kationer som kan danne chelatkompleks med fluorokinoloner og hemme absorpsjonen. Kombinasjonen bør unngås, eller fluorokinoloner inntas minst 2 timer før didanosin. Antacida som inneholder aluminium og magnesiumhydroksider, aluminiumfosfat og sink, samt jern og kalsium kan redusere absorpsjonen av ofloksacin. Ofloksacin bør tas minst 2 timer før eller etter antacida. Ved samtidig bruk av sukralfat reduseres absorpsjonen av fluorokinoloner kraftig pga. chelatbinding. Kombinasjonen bør unngås, eller fluorokinolonet inntas minst 2 timer før sukralfat. Terskelen for krampeanfall i hjernen kan senkes signifikant ved samtidig bruk av teofyllin, NSAID eller andre midler som senker krampeterskelen. Brukes med forsiktighet ved samtidig bruk av andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet (f.eks. antiarytmika klasse IA og III, TCA, makrolider, antipsykotika). Pga. en mulig økning i resultatverdiene av koagulasjonstester (PT/INR) og/eller blødning hos pasienter behandlet med fluorokinoloner, i kombinasjon med vitamin K-antagonist, bør koagulasjonstester følges nøye. Ofloksacin kan forårsake en liten økning i serumkonsentrasjonen av samtidig administrert glibenklamid. Ved samtidig bruk anbefales nøye overvåkning av pasienten. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk med legemidler som påvirker renal tubulær sekresjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Reproduksjonstoksiske effekter kan ikke utelukkes. En begrenset mengde humane data på bruk av fluorokinoloner i 1. trimester indikerer ikke økt risiko for alvorlige misdannelser, eller andre skadelige effekter på utfallet av graviditeten. I dyrestudier er det vist skade på brusk i voksende ledd, men ingen teratogene effekter. Skal derfor ikke brukes under graviditet.
Amming: Kontraindisert. Små mengder går over i morsmelk. Pga. risikoen for artropati og andre alvorlige toksiske effekter hos barn som ammes, skal preparatet ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldneAnemi, eosinofili, hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Ukjent frekvensAgranulocytose, benmargssvikt
Gastrointestinale
Mindre vanligeAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
SjeldneEnterokolitt (noen ganger med blødning)
Svært sjeldneKolestatisk gulsott, pseudomembranøs kolitt
Ukjent frekvensDyspepsi, flatulens, forstoppelse, pankreatitt
Generelle
Ukjent frekvensAsteni, feber, smerte (inkl. i ryggen, brystet og ekstremitetene)
Hjerte
SjeldneTakykardi
Ukjent frekvensForlenget QT-tid, torsades de pointes (primært ved risikofaktorer for QT-forlengelse), ventrikkelarytmi
Hud
Mindre vanligeKløe, utslett
SjeldneHetetokter, hyperhidrose, pustuløst utslett, urticaria
Svært sjeldneErythema multiforme, fotosensitivitetsreaksjon, legemiddelutslett, toksisk epidermal nekrolyse, vaskulitt (inkl. hudnekrose), vaskulær purpura
Ukjent frekvensAkutt generalisert eksantematøs pustulose, eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom, stomatitt
Immunsystemet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon, anafylaktoid reaksjon, angioødem
Svært sjeldneAnafylaktisk sjokk, anafylaktoid sjokk
Infeksiøse
Mindre vanligePatogenresistens, soppinfeksjon
Kar
SjeldneHypotensjon
Lever/galle
SjeldneForhøyede leverenzymverdier (ALAT, ASAT, LDH, γ-GT og/eller alkalisk fosfatase), forhøyet bilirubin i blod
Ukjent frekvensAlvorlig leverskade (inkl. akutt leversvikt, også fatal, primært hos pasienter med underliggende leversykdom), hepatitt
Luftveier
Mindre vanligeHoste, nasofaryngitt
SjeldneBronkospasme, dyspné
Ukjent frekvensAllergisk pneumonitt, alvorlig dyspné
Medfødte/genetiske
Ukjent frekvensPorfyrianfall (hos pasienter med porfyri)
Muskel-skjelettsystemet
SjeldneTendinitt
Svært sjeldneArtralgi, myalgi, seneruptur
Ukjent frekvensArtritt, ligamentruptur, muskelruptur, muskelstrekk, muskelsvakhet, rabdomyolyse og/eller myopati
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine, svimmelhet
SjeldneDysgeusi, parestesi, parosmi, somnolens
Svært sjeldneEkstrapyramidale symptomer (eller andre forstyrrelser i koordinering av musklene), krampeanfall, perifer sensorimotorisk nevropati, perifer sensorisk nevropati
Ukjent frekvensAgeusi, dyskinesi, synkope, tremor
Nyre/urinveier
SjeldneØkt serumkreatinin
Svært sjeldneAkutt nyresvikt
Ukjent frekvensAkutt interstitiell nefritt
Psykiske
Mindre vanligeAgitasjon, insomni, søvnforstyrrelse
SjeldneAngst, delirium, depresjon, forvirring, mareritt, psykose
Ukjent frekvensNervøsitet, psykose og depresjon med selvskading (inkl. selvmordstanker-/forsøk)
Stoffskifte/ernæring
SjeldneAnoreksi, hypoglykemisk koma
Ukjent frekvensHyperglykemi, hypoglykemi (hos diabetikere behandlet med blodglukosesenkende midler)
Øre
Mindre vanligeVertigo
Svært sjeldneHørselstap, tinnitus
Ukjent frekvensRedusert hørsel
Øye
Mindre vanligeØyeirritasjon
SjeldneSynsforstyrrelse
Ukjent frekvensUveitt
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
HudKløe, utslett
InfeksiøsePatogenresistens, soppinfeksjon
LuftveierHoste, nasofaryngitt
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
PsykiskeAgitasjon, insomni, søvnforstyrrelse
ØreVertigo
ØyeØyeirritasjon
Sjeldne
GastrointestinaleEnterokolitt (noen ganger med blødning)
HjerteTakykardi
HudHetetokter, hyperhidrose, pustuløst utslett, urticaria
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, anafylaktoid reaksjon, angioødem
KarHypotensjon
Lever/galleForhøyede leverenzymverdier (ALAT, ASAT, LDH, γ-GT og/eller alkalisk fosfatase), forhøyet bilirubin i blod
LuftveierBronkospasme, dyspné
Muskel-skjelettsystemetTendinitt
NevrologiskeDysgeusi, parestesi, parosmi, somnolens
Nyre/urinveierØkt serumkreatinin
PsykiskeAngst, delirium, depresjon, forvirring, mareritt, psykose
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, hypoglykemisk koma
ØyeSynsforstyrrelse
Svært sjeldne
Blod/lymfeAnemi, eosinofili, hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleKolestatisk gulsott, pseudomembranøs kolitt
HudErythema multiforme, fotosensitivitetsreaksjon, legemiddelutslett, toksisk epidermal nekrolyse, vaskulitt (inkl. hudnekrose), vaskulær purpura
ImmunsystemetAnafylaktisk sjokk, anafylaktoid sjokk
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi, seneruptur
NevrologiskeEkstrapyramidale symptomer (eller andre forstyrrelser i koordinering av musklene), krampeanfall, perifer sensorimotorisk nevropati, perifer sensorisk nevropati
Nyre/urinveierAkutt nyresvikt
ØreHørselstap, tinnitus
Ukjent frekvens
Blod/lymfeAgranulocytose, benmargssvikt
GastrointestinaleDyspepsi, flatulens, forstoppelse, pankreatitt
GenerelleAsteni, feber, smerte (inkl. i ryggen, brystet og ekstremitetene)
HjerteForlenget QT-tid, torsades de pointes (primært ved risikofaktorer for QT-forlengelse), ventrikkelarytmi
HudAkutt generalisert eksantematøs pustulose, eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom, stomatitt
Lever/galleAlvorlig leverskade (inkl. akutt leversvikt, også fatal, primært hos pasienter med underliggende leversykdom), hepatitt
LuftveierAllergisk pneumonitt, alvorlig dyspné
Medfødte/genetiskePorfyrianfall (hos pasienter med porfyri)
Muskel-skjelettsystemetArtritt, ligamentruptur, muskelruptur, muskelstrekk, muskelsvakhet, rabdomyolyse og/eller myopati
NevrologiskeAgeusi, dyskinesi, synkope, tremor
Nyre/urinveierAkutt interstitiell nefritt
PsykiskeNervøsitet, psykose og depresjon med selvskading (inkl. selvmordstanker-/forsøk)
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi, hypoglykemi (hos diabetikere behandlet med blodglukosesenkende midler)
ØreRedusert hørsel
ØyeUveitt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Symptomatisk. EKG bør overvåkes pga. risikoen for QT-forlengelse. Antacida kan brukes for å beskytte mageslimhinnene. En del av ofloksacin kan fjernes vha. hemodialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Baktericid. Blokkerer enzymet DNA-gyrase som er ansvarlig for spiralvridningen av DNA-molekylet i bakteriecellen. Hurtig innsettende effekt, også på bakterier i hvilefasen samt intracellulære bakterier. Liten forskjell mellom minste baktericide konsentrasjon (MBC) og minste hemmende konsentrasjon (MIC). Fluorokinoloner har en konsentrasjonsavhengig baktericid effekt, med moderat postantibiotisk effekt. Den kliniske effekten forutses av forholdet mellom AUC og MIC eller Cmax og MIC. Prevalensen av resistens kan variere geografisk og tidsmessig for valgte specier. Ekspertråd bør søkes dersom lokal prevalens av resistens er så høy at nytteverdien av et middel er usikker for enkelte infeksjoner. Resistens overfor ofloksacin erverves via en trinnvis prosess, med mutasjoner på bindingssetet i både type II topoisomeraser, DNA-gyrase og topoisomerase IV. Andre mekanismer for resistens, som nedsatt permeabilitet og membrantransportsystemer kan også påvirke følsomheten overfor ofloksacin. Bredt antibakterielt spektrum omfattende både grampositive og -negative bakterier. Spesielt høy aktivitet overfor gramnegative bakterier tilhørende Enterobacteriaceae, H. influenzae og Neisseria. Pseudomonas aeruginosa er som regel følsomme/moderat følsomme. Chlamydia, mykobakterier og grampositive bakterier som stafylokokker er som regel følsomme. Pneumokokker og streptokokker noe varierende. Anaerobe bakterier er som regel lite følsomme/resistente. Ingen kryssresistens med andre grupper antibiotika.
Absorpsjon: Hurtig og nærmest fullstendig. Tmax etter 1-2 timer. Ofloksacin 200 mg gir Cmax opp mot 2,8 μg/ml og 400 mg gir Cmax opp mot 5,6 μg/ml. Konsentrasjon i urin og ved infeksjonsstedet for UVI overskrider de som er målt i serum med 5-100 ganger.
Proteinbinding: Ca. 25%.
Fordeling: Distribueres godt til de fleste vev og kroppsvæsker, vevskonsentrasjonen overstiger ofte konsentrasjonen i serum.
Halveringstid: I serum 6-7 timer ved normal nyrefunksjon.
Metabolisme: <5% av dosen utskilles som inaktive metabolitter.
Utskillelse: Via nyrene ved glomerulær filtrasjon og tubulær sekresjon. Ved normal nyrefunksjon utskilles ca. 90% av dosen i løpet av 72 timer. Forsinket utskillelse ved nedsatt nyrefunksjon.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Tarivid, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg20 stk. (blister)
177022
Blå resept
-
198,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.01.2020