Tardiben

AOP Orphan


Sentraltvirkende monoaminreduserende middel, benzylisokinolinderivat.

N07X X06 (Tetrabenazin)TABLETTER 25 mg: Hver tablett inneh.: Tetrabenazin 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Hyperkinetiske motoriske forstyrrelser ved Huntingtons chorea. Behandling av moderat til alvorlig tardiv dyskinesi som er invalidiserende og/eller sosialt sjenerende, dersom tilstanden vedvarer til tross for seponering av antipsykotisk behandling, seponering av antipsykotiske legemidler ikke er et alternativ, tilstanden vedvarer til tross for dosereduksjon av antipsykotiske legemidler eller tilstanden vedvarer til tross for bytte til atypiske antipsykotiske legemidler.

Dosering

Behandlingen bør overvåkes av lege med erfaring i behandling av hyperkinetiske forstyrrelser.
Huntingtons chorea: Voksne: Individuell dosering, følgende doseringsanbefalinger er kun veiledende: Anbefalt startdose er 12,5 mg 1-3 ganger daglig. Dosen kan økes hver 3. eller 4. dag med 12,5 mg, inntil optimal effekt eller til det oppstår symptomer på intoleranse (sedasjon, parkinsonisme, depresjon). Maks. døgndose er 200 mg. Dersom tilstanden ikke forbedres i løpet av 7 dager med maks. dose, er det ikke sannsynlig at legemidlet vil gi pasienten noen fordeler, hverken ved doseøkning eller forlenget behandlingstid.
Tardiv dyskinesi: Anbefalt startdose er 12,5 mg daglig med påfølgende titrering iht. respons. Legemidlet bør seponeres dersom det ikke gir noen klare fordeler eller dersom bivirkningene ikke kan tolereres.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Halv startdose og langsommere opptitrering av dosen anbefales ved lett og moderat nedsatt leverfunksjon. Ikke studert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, ytterligere forsiktighet tilrådes. Nedsatt nyrefunksjon: Ikke studert, forsiktighet tilrådes ved nedsatt nyrefunksjon. Barn: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. Anbefales ikke til barn. Eldre: Det er ikke utført spesifikke studier hos eldre. Parkinson-lignende bivirkninger er ganske vanlige hos eldre, og kan være dosebegrensende.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kan deles i 2 like store deler (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tetrabenazin kan blokkere virkningen av reserpin, derfor skal disse stoffene ikke tas samtidig. Bruk av MAO-hemmere. Tilstedeværelse av akinetisk-rigid syndrom (parkinsonisme). Ubehandlet eller utilstrekkelig behandlet depresjon. Pasienter som er aktivt suicidale. Amming. Feokromocytom. Prolaktinavhengige tumorer, f.eks. hypofyse- eller brystkreft.

Forsiktighetsregler

Tetrabenazinmetabolittene alfa-dihydrotetrabenazin (alfa-HTBZ) og beta-dihydrotetrabenazin (beta-HTBZ) er substrater for CYP2D6. Doseringskravene kan derfor bli påvirket av pasientens evne til metabolisme via CYP2D6 og samtidig bruk av sterke CYP2D6-hemmere. Tetrabenazin er et sentraltvirkende monoaminreduserende middel som kan forårsake ekstrapyramidale symptomer og teoretisk forårsake tardiv dyskinesi. Parkinsonisme: Tetrabenazin kan indusere parkinsonisme og forverre allerede eksisterende symptomer på Parkinsons sykdom. Hvis dette er tilfellet, bør dosen reduseres, og seponering vurderes dersom symptomene ikke forsvinner. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): Sjelden komplikasjon. Forekommer oftest tidlig i behandlingen som respons på doseendring eller etter langtidsbehandling. Dersom MNS mistenkes, bør tetrabenazin seponeres umiddelbart og hensiktsmessig behandling igangsettes. QTC-forlengelse: Tetrabenazin gir en liten økning (opptil 8 msek) i korrigert QT-intervall, og bør brukes med forsiktighet i kombinasjon med andre legemidler kjent for å forlenge QTC og hos pasienter med medfødt lang QT-tid-syndrom og tidligere hjertearytmier. Depresjon/selvmordstanker: Tetrabenazin kan gi depresjon og forverre allerede eksisterende depresjon. Særlig forsiktighet skal utvises ved tidligere depresjon, tidligere selvmordsforsøk eller -tanker. Pasienten skal overvåkes nøye for utvikling av slike bivirkninger, og pasient/omsorgsperson bør informeres om risikoen og instrueres om å rapportere ev. bekymringer umiddelbart til lege. Depresjon/selvmordstanker kan kontrolleres ved å redusere tetrabenazindosen og/eller igangsette antidepressiv behandling. Dersom depresjonen og selvmordstankene er dype og fortsetter, bør seponering av tetrabenazin og igangsetting av antidepressiv behandling vurderes. Sinne og aggressiv atferd kan oppstå/forverres ved tidligere depresjon eller andre psykiatriske sykdommer. MAO-hemmere: Er kontraindisert og må avsluttes 14 dager før tetrabenazinbehandling starter. Akatisi, rastløshet og uro: Pasienten bør overvåkes for ekstrapyramidale symptomer og akatisi. Pasienten bør også overvåkes for tegn og symptomer på rastløshet og uro, da dette kan være indikatorer for utvikling av akatisi. Tetrabenazindosen bør reduseres dersom akatisi utvikles. Hos noen kan seponering være påkrevet. Ortostatisk hypotensjon: Tetrabenazin kan indusere postural hypotensjon ved terapeutiske doser. Dette må tas med i vurderingen av pasienter som kan være sårbare overfor hypotensjon eller effektene av dette, og overvåkning av vitale tegn ved oppreist stilling bør vurderes hos disse. Hyperprolaktinemi: Tetrabenazin øker serumkonsentrasjonen av prolaktin, noe som bør vurderes ved tidligere påvist brystkreft. Klinisk betydning av den forhøyede prolaktinkonsentrasjonen er ukjent. Kronisk økning i serumprolaktinnivå er forbundet med lave østrogen-nivåer og økt risiko for osteoporose. Ved mistanke om symptomatisk hyperprolaktinemi, bør hensiktsmessige laboratorieprøver tas, og seponering vurderes. Binding til melaninholdige vev: Tetrabenazin og dets metabolitter binder seg og kan akkumuleres til melaninholdige vev, noe som kan forårsake toksisitet i disse vevene etter utstrakt bruk. Klinisk relevans er ukjent. Det foreligger ingen spesifikke anbefalinger for regelmessig oftalmologisk overvåkning, men man bør være oppmerksom på muligheten for oftalmologiske effekter etter langtidseksponering. Nedsatt leverfunksjon: Forsiktighet bør utvises, se Dosering. Laktose: Preparatet bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi søvnighet i varierende grad avhengig av dose og individuell følsomhet, og dette bør tas hensyn til.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Bør ikke brukes samtidig med reserpin og MAO-hemmere. Levodopa bør administreres med forsiktighet ved nærvær av tetrabenazin. Muligheten for sedative tilleggseffekter bør vurderes ved samtidig bruk av CNS-depressiver. Ved samtidig bruk av nevroleptika er det potensial for betydelig deplesjon av dopamin, og pasienten bør overvåkes klinisk for utvikling av parkinsonisme. Malignt nevroleptikasyndrom er sett i isolerte tilfeller. Samtidig bruk av antihypertensiver og betablokkere kan øke risikoen for ortostatisk hypotensjon. Begrensede data mhp. metaboliserende enzymer. Ingen in vivo interaksjonsstudier er utført. In vitro-studier indikerer at tetrabenazin kan være en CYP2D6-hemmer, og dermed gi økt plasmakonsentrasjon av CYP2D6-substrater. Tetrabenazinmetabolittene alfa-HTBZ og beta-HTBZ er substrater for CYP2D6. Tetrabenazin og CYP2D6-hemmere må derfor bare kombineres med forsiktighet. Reduksjon av tetrabenazindosen kan være nødvendig. Tetrabenazin skal brukes med forsiktighet sammen med legemidler kjent for å forlenge QTC-intervallet, inkl. antipsykotika, antibiotika og klasse Ia og III antiarytmika.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier er utilstrekkelige, men indikerer ingen effekt på graviditet eller overlevelse in utero. Ingen humane data, risikoen er ukjent. Bør ikke brukes under graviditet med mindre ingen annen behandling er tilgjengelig.
Amming: Kontraindisert under amming. Amming skal opphøre dersom tetrabenazinbehandling er nødvendig.
Fertilitet: Øker lengden på menstruasjonssyklus, forsinkelse av fertilitet er sett.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDiaré, dysfagi, forstoppelse, kvalme, oppkast
Generelle
Mindre vanligeHypotermi
Kar
VanligeHypotensjon
Ukjent frekvensBradykardi, epigastrisk smerte, munntørrhet, ortostatisk hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvensUregelmessig menstruasjonssyklus
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeAlvorlige ekstrapyramidale symptomer, inkl. muskelrigiditet, autonom dysfunksjon
Svært sjeldneSkjelettmuskelskade
Nevrologiske
Svært vanligeParkinsonlignende syndrom (ved høyere doser), somnolens (ved høyere doser)
Mindre vanligeEndret bevissthetstilstand
SjeldneMalignt nevroleptikasyndrom
Ukjent frekvensAkatisi, amnesi, ataksi, dystoni, svimmelhet
Psykiske
Svært vanligeDepresjon
VanligeAngst, forvirring, insomni
Ukjent frekvensDesorientering, nervøsitet
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
NevrologiskeParkinsonlignende syndrom (ved høyere doser), somnolens (ved høyere doser)
PsykiskeDepresjon
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, dysfagi, forstoppelse, kvalme, oppkast
KarHypotensjon
PsykiskeAngst, forvirring, insomni
Mindre vanlige
GenerelleHypotermi
Muskel-skjelettsystemetAlvorlige ekstrapyramidale symptomer, inkl. muskelrigiditet, autonom dysfunksjon
NevrologiskeEndret bevissthetstilstand
Sjeldne
NevrologiskeMalignt nevroleptikasyndrom
Svært sjeldne
Muskel-skjelettsystemetSkjelettmuskelskade
Ukjent frekvens
KarBradykardi, epigastrisk smerte, munntørrhet, ortostatisk hypotensjon
Kjønnsorganer/brystUregelmessig menstruasjonssyklus
NevrologiskeAkatisi, amnesi, ataksi, dystoni, svimmelhet
PsykiskeDesorientering, nervøsitet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Tegn og symptomer på overdosering kan omfatte akutt dystoni, okulogyrisk krise, kvalme, oppkast, diaré, forvirring, hallusinasjoner, somnolens, svetting, hypotensjon, hypotermi, rubor og tremor.
Behandling: Symptomatisk. Generelle tiltak som brukes i håndtering av overdosering av CNS-aktive legemidler. Generelle støttetiltak og symptombehandling anbefales. Hjerterytme og vitale tegn bør overvåkes. Muligheten for at flere legemidler kan være involvert skal vurderes.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer reopptak av monoaminer i nerveterminalen i presynaptiske nevroner i CNS, ved en reversibel og kortvarig binding til den vesikulære monoamin-transporteren (VMAT). Dette resulterer i en deplesjon av monoaminer, inkl. dopamin. Dopamindeplesjon fører til hypokinesi, som igjen fører til en reduksjon av alvorlighetsgraden av chorea.
Absorpsjon: Raskt og fullstendig. Biotilgjengeligheten er lav og uregelmessig (4,9-6%). Omfattende førstepassasje-metabolisme.
Halveringstid: 1,9 timer.
Metabolisme: De primære metabolittene blir hovedsakelig metabolisert av CYP2D6.
Utskillelse: Hovedsakelig i metabolisert form via urin (kun 2,1% uforandret).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Tardiben, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg112 stk. (boks)
437478
-
-
1547,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.05.2018