Taptiqom

Santen

Glaukommiddel.

ATC-nr.: S01E D51

  

  Timolol forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 S01E D01
Timolol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av timolol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Timolol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at timolol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Alcon Nordic.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere: 1 ml inneh.: Tafluprost 15 μg, timolol (som maleat) 5 mg, glyserol, dinatriumfosfatdodekahydrat, dinatriumedetat, polysorbat 80, saltsyre/natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Reduksjon av intraokulært trykk (IOP) hos voksne med åpenvinkelglaukom eller okulær hypertensjon som ikke responderer tilstrekkelig på monoterapi med topikale betablokkere eller prostaglandinanaloger og trenger kombinasjonsterapi, og som kan ha nytte av øyedråper uten konserveringsmiddel.

Dosering

Anbefalt dose er 1 dråpe i konjunktivalsekken i det/de berørte øyet/øynene 1 gang daglig. Skal ikke overskrides.
Glemt dose: Ved glemt dose tas neste dose som planlagt.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ikke undersøkt, bør derfor brukes med forsiktighet. Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes da sikkerhet og effekt ikke er fastslått.
Tilberedning/Håndtering: Kun til engangsbruk, én beholder er tilstrekkelig til behandling av begge øynene. Ubrukt oppløsning kastes umiddelbart.
Administrering: Okulær bruk. Overflødig oppløsning bør tørkes bort for å redusere risikoen for mørkfarging av øyelokkshud. Nasolakrimal okklusjon eller lukking av øyelokket i 2 minutter reduserer systemisk absorpsjon og øker lokal aktivitet. Ved bruk av flere lokale øyemidler, må de administreres med ≥5 minutters mellomrom. Kontaktlinser fjernes før administrering og kan settes inn igjen etter 15 minutter. Pga. risiko for øyeskade og synstap, må pasienten informeres om å unngå at beholderen kommer i kontakt med øyet/omkringliggende vev, og at øyeoppløsninger kan forurenses av vanlige bakterier som gir øyeinfeksjoner, hvis de ikke behandles korrekt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Reaktiv luftveissykdom, inkl. bronkialastma, sykehistorie med bronkialastma eller alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Sinusbradykardi, syk-sinus-syndrom, inkl. sinoatrialt blokk, AV-blokk grad II eller III, ikke kontrollert med pacemaker. Åpenbar hjertesvikt eller kardiogent sjokk.

Forsiktighetsregler

Systemiske effekter: Absorberes systemisk. Samme kardiovaskulære, pulmonære og andre bivirkninger som for systemiske betablokkere kan forekomme. Hjerte-karsykdom: Betablokkerbehandling overveies nøye, og andre virkestoffer bør vurderes hos pasienter med hjerte- og karsykdommer og hypotensjon. Pasienter med hjerte- og karsykdommer bør overvåkes for tegn på forverring av disse sykdommene og bivirkninger. Pga. negativ virkning på ledningshastighet, må betablokkere kun gis med forsiktighet ved hjerteblokk grad I. Forsiktighet utvises ved alvorlig perifer sirkulasjonsforstyrrelse/-sykdom (dvs. alvorlige former av Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom). Sykdom i luftveiene: Luftveisreaksjoner, inkl. død, pga. bronkospasme er sett hos astmatikere etter bruk av oftalmisk betablokker. Må brukes med forsiktighet ved mild/moderat kols, og kun hvis potensiell nytte overgår risiko. Hypoglykemi/diabetes: Kan maskere tegn/symptomer på akutt hypoglykemi. Må gis med forsiktighet til pasienter utsatt for spontan hypoglykemi eller ved labil diabetes. Kan maskere tegn på hypertyreoidisme. Brå seponering kan fremskynde forverring av symptomer. Hornhinnesykdom: Forsiktighet må utvises. Kan gi tørre øyne. Andre betablokkere: Effekt på IOP eller kjente virkninger på systemisk betablokade kan forsterkes hos pasienter som allerede får en systemisk betablokker. Responsen må overvåkes nøye. Bruk av 2 topikale betablokkere anbefales ikke. Vinkelblokkglaukom: Det umiddelbare målet med behandlingen å åpne vinkelen. Dette krever sammentrekking av pupillen med miotika. Timolol har liten eller ingen innvirkning på pupillen. Når timolol brukes for å redusere forhøyet intraokulært trykk ved vinkelblokkglaukom, bør det brukes sammen med miotika og ikke alene. Anafylaktiske reaksjoner: Pasienter med tidligere alvorlig anafylaktisk reaksjon overfor flere allergener kan være mer reaktive ved gjentatt eksponering, og ikke respondere på vanlige adrenalindoser. Koroidal avløsning: Er sett ved administrering av legemidler som reduserer kammervannsproduksjonen (f.eks. timolol) etter filtreringsprosedyrer. Kirurgisk anestesi: Kan blokkere systemisk betaagonisteffekt, f.eks. av adrenalin. Anestesilegen bør informeres når pasienten får timolol. Okulære effekter: Før behandlingsstart skal pasienten informeres om mulig vekst av øyevipper, mørkfarging av øyelokkshud og økt irispigmentering. Endringene kan være varige og gi forskjeller i utseende mellom øynene når kun ett øye behandles. Økt irispigmentering inntrer langsomt, og vil muligens ikke merkes før etter flere måneder. Øyefargeendring er hovedsakelig sett ved blandet øyefarge. Risiko for langvarig heterokromi mellom øynene i unilaterale tilfeller. Hårvekst kan oppstå i områder hvor oppløsningen gjentatte ganger kommer i kontakt med hudoverflaten. Ingen erfaring med tafluprost ved neovaskulært, vinkelblokk-, trangvinklet eller medfødt glaukom. Begrenset erfaring med tafluprost ved afaki, pigmentglaukom eller pseudoeksfoliativt glaukom. Forsiktighet bør utvises ved afaki, pseudofaki med rift i bakre linsekapsel/forkammerlinser, kjent risiko for cystoid makulaødem eller iritt/uveitt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Forbigående uklart syn kan forekomme etter administrering. Pasienten bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner før dette har gått over.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01E D51
Interaksjonsstudier er ikke utført. Potensial for tilleggseffekter som gir hypotensjon og/eller markert bradykardi ved samtidig bruk av oral kalsiumkanalblokker, betablokker, antiarytmika (inkl. amiodaron), digitalisglykosid, parasympatomimetika eller guanetidin. Oral betablokker kan forverre tilbakevendende hypertensjon, som kan forekomme etter klonidinseponering. Potensert systemisk betablokade er sett ved kombinasjon med CYP2D6-hemmer og timolol. Mydriase som skyldes samtidig bruk av oftalmisk betablokker og adrenalin er sett.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under behandling. Tafluprost kan ha skadelige farmakologiske effekter på svangerskapsforløp og/eller på foster/ nyfødt barn. Tegn/symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotensjon, luftveisreaksjoner og hypoglykemi) hos nyfødte er sett når betablokker gis frem til fødsel. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig. Ved bruk frem til fødselen, bør den nyfødte overvåkes nøye de første levedagene.
Amming: Utskilles i morsmelk. Ved terapeutiske doser er det ikke sannsynlig at det er tilstrekkelige mengder i morsmelk til å gi kliniske symptomer hos den nyfødte. Amming anbefales ikke.
Fertilitet: Ingen data.
Timolol|Tafluprost

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Fra kliniske studier

OrganklasseBivirkning
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine
Øye
VanligeFotofobi, følelse av fremmedlegeme i øyet, kløe i øyet, konjunktival/okulær hyperemi, misfarging av øyevipper, tåkesyn, øyeirritasjon, øyesmerte, øyevippeforandringer (økt lengde, tykkelse og antall vipper)
Mindre vanligeAstenopi, blefaritt, inflammasjon i fremre øyekammer, konjunktivitt, overflatisk punktkeratitt, tørre øyne, unormal følelse i øyet, økt lakrimasjon, øyeallergi, øyelokkserytem, øyelokksødem, øyeubehag

Fra kliniske studier

FrekvensBivirkning
Vanlige
ØyeFotofobi, følelse av fremmedlegeme i øyet, kløe i øyet, konjunktival/okulær hyperemi, misfarging av øyevipper, tåkesyn, øyeirritasjon, øyesmerte, øyevippeforandringer (økt lengde, tykkelse og antall vipper)
Mindre vanlige
NevrologiskeHodepine
ØyeAstenopi, blefaritt, inflammasjon i fremre øyekammer, konjunktivitt, overflatisk punktkeratitt, tørre øyne, unormal følelse i øyet, økt lakrimasjon, øyeallergi, øyelokkserytem, øyelokksødem, øyeubehag

Ytterligere bivirkninger som kan forekomme med tafluprost

OrganklasseBivirkning
Hud
Ikke angittHypertrikose på øyelokk
Luftveier
Ikke angittAstmaeksaserbasjon, dyspné
Øye
Ikke angittAllergisk konjunktivitt, celler eller flytende partikler i fremre kammer, fordypet fure på øyelokket, iritt/uveitt, konjunktival pigmentering, konjunktivale follikler, konjunktivalt ødem, makulaødem/cystoid makulaødem, redusert synsskarphet, økt irispigmentering, øyelokkspigmentering, øyeutflod

Ytterligere bivirkninger som kan forekomme med tafluprost

FrekvensBivirkning
Ikke angitt
HudHypertrikose på øyelokk
LuftveierAstmaeksaserbasjon, dyspné
ØyeAllergisk konjunktivitt, celler eller flytende partikler i fremre kammer, fordypet fure på øyelokket, iritt/uveitt, konjunktival pigmentering, konjunktivale follikler, konjunktivalt ødem, makulaødem/cystoid makulaødem, redusert synsskarphet, økt irispigmentering, øyelokkspigmentering, øyeutflod

Ytterligere bivirkninger som kan forekomme med timolol

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ikke angittDiaré, dysgeusi, dyspepsi, kvalme, magesmerte, munntørrhet, oppkast
Generelle
Ikke angittAsteni/fatigue, tørste
Hjerte
Ikke angittAV-blokk, arytmi, bradykardi, brystsmerte, hjerteblokk, hjertestans, hjertesvikt, kongestiv hjertesvikt, palpitasjoner, ødem
Hud
Ikke angittAlopesi, hudutslett, psoriasislignende utslett/forverring av psoriasis
Immunsystemet
Ikke angittSymptomer på allergiske reaksjoner inkl. angioødem, urticaria, lokalisert og generalisert utslett, anafylaksi, pruritus
Kar
Ikke angittHypotensjon, kalde hender og føtter, klaudikasjon, Raynauds fenomen
Kjønnsorganer/bryst
Ikke angittPeyronies sykdom, redusert libido, seksuell dysfunksjon
Luftveier
Ikke angittBronkospasme, dyspné, hoste, respirasjonssvikt
Muskel-skjelettsystemet
Ikke angittArtropati, myalgi, systemisk lupus erythematosus
Nevrologiske
Ikke angittCerebral iskemi, cerebrovaskulær hendelse, forverring av myasthenia gravis, parestesi, svimmelhet, synkope
Psykiske
Ikke angittAmnesi, depresjon, hallusinasjon, insomni, mareritt, nervøsitet
Stoffskifte/ernæring
Ikke angittHypoglykemi
Øre
Ikke angittTinnitus
Øye
Ikke angittDiplopi, keratitt, korneal erosjon, koroidalløsning etter filtreringskirurgi, redusert følsomhet i kornea, rifter, synsforstyrrelser inkl. refraktive endringer (pga. seponering av miotisk terapi i noen tilfeller), øyelokksptose

Ytterligere bivirkninger som kan forekomme med timolol

FrekvensBivirkning
Ikke angitt
GastrointestinaleDiaré, dysgeusi, dyspepsi, kvalme, magesmerte, munntørrhet, oppkast
GenerelleAsteni/fatigue, tørste
HjerteAV-blokk, arytmi, bradykardi, brystsmerte, hjerteblokk, hjertestans, hjertesvikt, kongestiv hjertesvikt, palpitasjoner, ødem
HudAlopesi, hudutslett, psoriasislignende utslett/forverring av psoriasis
ImmunsystemetSymptomer på allergiske reaksjoner inkl. angioødem, urticaria, lokalisert og generalisert utslett, anafylaksi, pruritus
KarHypotensjon, kalde hender og føtter, klaudikasjon, Raynauds fenomen
Kjønnsorganer/brystPeyronies sykdom, redusert libido, seksuell dysfunksjon
LuftveierBronkospasme, dyspné, hoste, respirasjonssvikt
Muskel-skjelettsystemetArtropati, myalgi, systemisk lupus erythematosus
NevrologiskeCerebral iskemi, cerebrovaskulær hendelse, forverring av myasthenia gravis, parestesi, svimmelhet, synkope
PsykiskeAmnesi, depresjon, hallusinasjon, insomni, mareritt, nervøsitet
Stoffskifte/ernæringHypoglykemi
ØreTinnitus
ØyeDiplopi, keratitt, korneal erosjon, koroidalløsning etter filtreringskirurgi, redusert følsomhet i kornea, rifter, synsforstyrrelser inkl. refraktive endringer (pga. seponering av miotisk terapi i noen tilfeller), øyelokksptose
Forkalkning på hornhinnen er sett i svært sjeldne tilfeller ved bruk av øyedråper med fosfat hos enkelte pasienter med svært skadet kornea.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Topisk overdose er ikke sannsynlig.
Symptomer: Som for systemiske betablokkere; svimmelhet, hodepine, kortpustethet, bradykardi, bronkospasme og hjertestans.
Behandling: Symptomatisk og støttende. Timolol fjernes ikke lett ved dialyse.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For timolol C07A A06 og prostaglandinanaloger S01E E

Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjon av tafluprost, en fluorisert prostaglandin F-analog, der metabolitten tafluprostsyre er en høypotent og selektiv human prostanoid-FP-reseptoragonist, og timolol, en ikke-selektiv betablokker.
Virkningsmekanisme: Tafluprost reduserer IOP ved å øke uveoskleralt avløp av kammervann. Timolol senker IOP ved å redusere væskedannelse.
Absorpsjon: Via hornhinnen.
Proteinbinding: Tafluprostsyre: 99% til humant serumalbumin in vitro.
Halveringstid: Timolol: Ca. 4 timer.
Metabolisme: Tafluprost hydrolyseres til tafluprostsyre (aktiv metabolitt), som videre glukuronideres eller betaoksideres til inaktive metabolitter. Den viktigste esterasen er karboksylesterase. Timolol metaboliseres primært i lever via CYP2D6 til inaktive metabolitter.
Utskillelse: Tafluprost: Ca. 27-38% i urin og ca. 44-58% i feces. Timolol: Hovedsakelig som inaktive metabolitter i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Uåpnet foliepose: Kjøleskap (2-8°C). Etter at folieposen er åpnet: Endosebeholderne oppbevares ved høyst 25°C, og i folieposen for å beskytte mot lys.

Sist endret: 04.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.01.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Taptiqom, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
30 × 0,3 ml (endosebeholdere)
581417
SPC_ICONBlå resept
-
241,60C
90 × 0,3 ml (endosebeholdere)
388898
SPC_ICONBlå resept
-
652,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk konjunktivitt: Betennelse i øyets bindehinne forårsaket av overfølsomhet for ulike allergenfremkallende substanser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

amnesi (hukommelsestap, minnetap): Kan referere til både kortvarig hukommelsestap eller varig svekket hukommelse.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

cyp2d6: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2D6-hemmere.

cyp2d6-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP2D6. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP2D6, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP2D6: Bupropion, cinacelet, duloksetin, fluoksetin, levomepromacin, metadon, mirabegron, paroksetin, terbinafin.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forhøyet intraokulært trykk (økt intraokulært trykk, økt iop): Forhøyet væsketrykk i øyet.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet, okulær lysømfintlighet): Når lys som treffer øyet oppfattes som plagsomt eller direkte smertefullt.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertyreoidisme (tyreotoksikose, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

iritt (regnbuehinnebetennelse): Akutt betennelse i øyets regnbuehinne. Symptomer er lysskyhet, smerter, tåreflod, irritasjon og rødhet i øyet.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

klaudikasjon (claudicatio intermittens, åreforkalkning i benene, røykeben): Smerter i leggen pga. utilstrekkelig oksygentilførsel. Forekommer som regel ved anstrengelse av muskelen f.eks. ved gåing. Årsaken til claudicatio intermittens er åreforkalkning, som reduserer blodgjennomstrømningen i muskelen.

kols (kronisk obstruktiv lungesykdom): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

korneal erosjon (hornhinneerosjon, erosjon av hornhinnen): Skader (rift eller avskrapning) i øyets horhinne.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

mydriase (mydriasis, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes

redusert libido (nedsatt libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

sinoatrialt blokk (sa-blokk, sinoaurikulært blokk): Impulser fra sinusknuten til forkamrene (atriene) i hjertet er blokkert.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

uveitt: Betennelse/inflammasjon i øyet som rammer uvea. Uvea inkluderer regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliare) og årehinnen (choroidea).

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.