Tambocor

Meda


Antiarytmikum, klasse Ic.

C01B C04 (Flekainid)INJEKSJONSVÆSKE 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Flekainidacetat 10 mg, natriumacetat 14,85 mg, konsentrert eddiksyre, vann til injeksjonsvæsker 1,07 mg.


TABLETTER 100 mg: Hver tablett inneh.: Flekainidacetat 100 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Profylaktisk behandling kun ved alvorlige, sterkt invalidiserende tilfeller av supraventrikulære arytmier. Injeksjonsvæske: Konvertering av nyoppstått atrieflimmer, atrietakykardi og forsøksvis ved atrieflutter. Anfallsbehandling av paroksysmal supraventrikulær reentrytakykardi (nodal eller ved preeksitasjon, WPW-syndrom). Konvertering av livstruende ventrikulær takykardi. Tabletter: Profylakse mot: Paroksysmale atriearytmier (atrieflimmer, atrieflutter og atrietakykardi), paroksysmal supraventrikulær reentrytakykardi (nodal eller ved preeksitasjon, WPW-syndrom), residiv av atriearytmi etter elektrokonvertering, livstruende paroksysmal ventrikkeltakykardi.

Dosering

Initiering av behandling og doseendring bør foretas på sykehus under EKG-overvåking og kontroll av plasmanivået. Klinisk avgjørelse om å initiere behandling skal tas i samråd med spesialist.
Injeksjonsvæske hos voksne og barn >12 år: Bolusinjeksjon: Initialt anbefales 2 mg/kg gitt langsomt over minst 10 minutter eller i oppdelte doser. Kontinuerlig EKG-måling er påkrevd. Injeksjonen stoppes når arytmien er under kontroll. Maks. dose er 150 mg. I.v. infusjon: Kan startes umiddelbart etter initial bolusinjeksjon med 1,5 mg/kg/time (1. time), deretter 0,1-0,25 mg/kg/time. Maks. kumulativ dose de første 24 timer bør ikke overskride 600 mg. Til risikopasienter: Det anbefales dosereduksjon sammen med EKG-monitorering ved persisterende ventrikulær takykardi og/eller med samtidig hjerteinsuffisiens/nyreinsuffisiens. Det anbefales en initialdose på 1 mg/kg over 30 minutter, deretter 0,75 mg/kg i 1 time. Påfølgende timer: 0,1 mg/kg. Infusjonstiden bør ikke overskride 24 timer. Dessuten, i de tilfeller hvor det anses nødvendig, eller hos pasienter med høy dosering, bør plasmanivåmålinger gjennomføres. Maks. kumulativ dose i løpet av de første 24 timer bør ikke overskride 300 mg.
Overgang fra injeksjonsvæske til tabletter hos voksne og barn >12 år: 1 tablett (100 mg) gis og infusjonen minskes gradvis med 20% hver time og avsluttes etter 4 timer. 1-2 tabletter gis 12 timer etter den første orale dose, deretter normal vedlikeholdsdose basert på eliminasjonskapasitet.
Tabletter hos voksne og barn >12 år: Anbefalt initialdose er 1 tablett (100 mg) 2 ganger daglig. Maks. dose er 400 mg pr. dag basert på effekt og toleranse.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Se Forsiktighetsregler. Nedsatt nyrefunksjon: Ved ClCR <20 mg/minutt bør initialdosen være 1/2 tablett (50 mg) 2 ganger daglig. Deretter kan dosen oppjusteres forsiktig basert på effekt og toleranse. Doseøkning bør først skje hver 6.-7. dag. Enkelte kan ha en svært langsom flekainidclearance med forlenget halveringstid på 50-60 timer. Barn <12 år: Bruk anbefales ikke pga. utilstrekkelige data. Eldre med nedsatt hjertefunksjon: Startdose 1/2-1 tablett (50-100 mg) 2 ganger daglig.
Tilberedning/Håndtering: Injeksjonsvæske: Kan fortynnes eller injiseres i glukose 50 mg/ml. Om kloridholdige oppløsninger som natriumklorid 9 mg/ml eller Ringer-laktat brukes, skal injeksjonsvæsken fortynnes i volum på minst 500 ml for å unngå utfelling.
Administrering: Injeksjonsvæske: Gis i.v. Tabletter: Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hjertesvikt hos pasienter som har hatt hjerteinfarkt som enten har asymptomatisk ventrikulær ektopi eller asymptomatisk, forbigående ventrikulær takykardi. Kardiogent sjokk. Langvarig atrieflimmer som ikke er forsøkt konvertert til sinusrytme. Hemodynamisk signifikant hjerteklaffsykdom. Kjent Brugadas syndrom. Med mindre akutt pacing er tilgjengelig, skal ikke flekainid gis ved sinusknutedysfunksjon, atrial ledningsfeil, AV-blokk grad II og III, komplett høyre eller venstre grenblokk, bifasikulært grenblokk eller distalblokk. Betydelig nedsatt venstre ventrikkelfunksjon eller uttalt venstre ventrikkelhypertrofi.

Forsiktighetsregler

Hjerte/kar: Ved asymptomatisk ventrikkelarytmi øker flekainid mortalitetsrisikoen etter hjerteinfarkt. Pga. risiko for proarytmisk effekt, bør hjertefunksjonen undersøkes nøye før behandlingsstart, også ved supraventrikulær arytmi. Ved paroksysmal ventrikulær takykardi bør elektrofysiologisk test utføres før behandlingsstart. Bør unngås ved strukturell hjertesykdom eller unormal venstre ventrikkelfunksjon. Bør brukes med forsiktighet i tilfeller med akutt atrieflimmer etter hjertekirurgi. Forlenger QT-intervallet og utvider QRS-komplekset med 12-20%. Effekten på JT-intervallet er ubetydelig. Brugadas syndrom kan demaskeres under behandling. Ved utvikling av EKG-endringer som kan tyde på Brugadas syndrom, bør seponering av behandlingen vurderes. Alvorlig bradykardi eller uttalt hypotensjon bør korrigeres før behandling. Kan øke stimuleringsterskelen under endokardial pacemakerbehandling. Bør brukes med forsiktighet ved permanent pacemaker/midlertidige pace-elektroder. Bør ikke gis ved eksisterende lav terskel/ikke-programmerbare pacemakere hvis det ikke er mulighet for akutt pacing. Ved hjertesvikt kan det tenkes at den svake negative inotrope effekten kan få økt klinisk betydning. Eliminasjonshastigheten kan reduseres. Hos enkelte har defibrillering vært vanskelig. De fleste rapporterte tilfellene hadde preeksisterende hjertesykdom med forstørret hjerte, hjerteinfarkt, arteriosklerotisk hjertesykdom eller hjertesvikt. Plasmanivåmålinger anbefales ved hjerteinsuffisiens, høydosepasienter og ved langtidsbehandling. Signifikant nedsatt leverfunksjon: Bør ikke brukes med mindre mulig fordel oppveier risiko, da plasmaeliminasjon kan være betydelig nedsatt. Plasmanivåmålinger anbefales. Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet utvises og overvåking anbefales, se Dosering. Elektrolyttforstyrrelser: Bør korrigeres før behandling. Hjelpestoffer: Injeksjonsvæsken inneholder 37,6 mg natrium pr. 15 ml glassampulle, tilsv. 1,9% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Tabletten inneholder <1 mmol natrium (23 mg), og er så godt som natriumfri. Bilkjøring og bruk av maskiner: Evnen til å kjøre, bruke maskiner og utføre risikofylt arbeid kan påvirkes av bivirkninger som svimmelhet og synsforstyrrelser.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Anbefales ikke brukt sammen med andre klasse I-antiarytmika. Forsiktighet bør utvises sammen med klasse II-antiarytmika (pga. mulig negativ inotrop effekt), og klasse IV-antiarytmika (kalsiumblokkere). Ved samtidig bruk av amiodaron, bør vanlig flekainiddose halveres, pasienten overvåkes nøye for bivirkninger og overvåking av plasmanivået anbefales. Livstruende/fatale bivirkninger kan oppstå pga. interaksjoner som gir økt plasmanivå. Flekainid metaboliseres i stor grad av CYP2D6, og samtidig bruk av hemmere eller induktorer av dette isoenzymet, kan hhv. øke eller redusere plasmanivået av flekainid. Hypokalemi kan oppstå ved samtidig bruk av diuretika, kortikosteroider eller laksativer. Samtidig bruk av mizolastin, terbinafin, ritonavir, lopinavir og indinavir bør unngås pga. økt risiko for ventrikkelarytmi. Fluoksetin, paroksetin og andre antidepressiver øker plasmanivået av flekainid. Økt risiko for arytmi med TCA. Begrensede data for pasienter som har fått kjente enzyminduktorer (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin) tyder på ca. 30% økt eliminasjonshastighet av flekainid. Klozapin gir økt risiko for arytmier. Kinin øker plasmanivået av flekainid. Terbinafin kan øke plasmanivået av flekainid pga. hemmet CYP2D6-aktivitet. Cimetidin hemmer flekainidmetabolismen. Samtidig bruk av bupropion (metaboliseres av CYP2D6) utføres med forsiktighet. Ved igangsetting av behandling bør dosen av legemidlet som administreres samtidig, velges fra nedre del av doseringsområdet. Dersom bupropion blir lagt til behandlingsregimet som allerede inneholder flekainid, bør behov for dosereduksjon av det opprinnelige legemidlet vurderes. Flekainid kan øke plasmanivået av digoksin med ca. 15% (synes ikke å ha noen klinisk betydning hos pasienter med plasmanivåer innenfor det terapeutiske området). Hos pasienter som behandles med digitalis, anbefales måling av plasmanivået av digoksin tidligst 6 timer etter administrering av digoksin, før eller etter flekainidadministrering. Kan gis sammen med heparin og orale antikoagulanter (warfarin). Det er ingen kjente interaksjoner med nye orale antikoagulanter.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Det er vist at flekainid går over i placenta og fosteret. Bør ikke brukes ved graviditet med mindre fordel oppveier risiko.
Amming: Går over i morsmelk. Plasmakonsentrasjoner hos diende spedbarn er 5-10 ganger lavere enn terapeutisk legemiddelkonsentrasjon. Selv om risikoen for bivirkninger hos diende spedbarn er svært liten, bør flekainid kun brukes hvis fordel oppveier risiko.

 

Bivirkninger

Flekainids moderate negative inotrope effekt gjør seg særlig gjeldende ved for rask i.v. injeksjon eller infusjon ved nedsatt venstre ventrikkelfunksjon.

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeRedusert antall hvite blodceller, redusert antall røde blodceller, redusert blodplatetall
Gastrointestinale
Mindre vanligeAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, kvalme2, oppkast2, redusert appetitt
Generelle
VanligeAsteni, fatigue, feber, ødem
Hjerte
VanligeProarytmi (mest sannsynlig ved strukturell hjertesykdom)1
Mindre vanligeVed atrieflutter kan 1:1 AV-ledning med økt hjertefrekvens utvikles
Ukjent frekvensAV-blokk grad II og III, bradykardi, brystsmerte, demaskering av pre-eksisterende Brugada syndrom, doserelatert økning av PR- og QRS-intervallet, endret pacingterskel, hjerteinfarkt, hjertestans, hjertesvikt/kongestiv hjertesvikt, hypotensjon, palpitasjoner, sinusarrest og takykardi (AT/VT), ventrikkelflimmer
Hud
Mindre vanligeAllergisk dermatitt (inkl. utslett), alopesi
SjeldneAlvorlig urticaria
Svært sjeldneFotosensitivitetsreaksjon
Immunsystemet
Svært sjeldneØkt ANA, med og uten systemisk inflammasjon
Lever/galle
SjeldneØkte leverenzymer, med og uten gulsott
Ukjent frekvensNedsatt leverfunksjon
Luftveier
VanligeDyspné
SjeldneLungeinfeksjon
Ukjent frekvensInterstitiell lungesykdom, lungefibrose
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensArtralgi, myalgi
Nevrologiske
Svært vanligeSvimmelhet, vanligvis forbigående
SjeldneAtaksi, dyskinesi, flushing, hodepine, hyperhidrose, hypoestesi, kramper, parestesi, perifer nevropati, somnolens, synkope, tremor
Psykiske
SjeldneAmnesi, angst, depresjon, forvirringstilstand, hallusinasjon, insomni
Øre
SjeldneTinnitus, vertigo
Øye
Svært vanligeDiplopi, tåkesyn
Svært sjeldneKorneale avleiringer

Flekainids moderate negative inotrope effekt gjør seg særlig gjeldende ved for rask i.v. injeksjon eller infusjon ved nedsatt venstre ventrikkelfunksjon.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
NevrologiskeSvimmelhet, vanligvis forbigående
ØyeDiplopi, tåkesyn
Vanlige
GenerelleAsteni, fatigue, feber, ødem
HjerteProarytmi (mest sannsynlig ved strukturell hjertesykdom)1
LuftveierDyspné
Mindre vanlige
Blod/lymfeRedusert antall hvite blodceller, redusert antall røde blodceller, redusert blodplatetall
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, kvalme2, oppkast2, redusert appetitt
HjerteVed atrieflutter kan 1:1 AV-ledning med økt hjertefrekvens utvikles
HudAllergisk dermatitt (inkl. utslett), alopesi
Sjeldne
HudAlvorlig urticaria
Lever/galleØkte leverenzymer, med og uten gulsott
LuftveierLungeinfeksjon
NevrologiskeAtaksi, dyskinesi, flushing, hodepine, hyperhidrose, hypoestesi, kramper, parestesi, perifer nevropati, somnolens, synkope, tremor
PsykiskeAmnesi, angst, depresjon, forvirringstilstand, hallusinasjon, insomni
ØreTinnitus, vertigo
Svært sjeldne
HudFotosensitivitetsreaksjon
ImmunsystemetØkt ANA, med og uten systemisk inflammasjon
ØyeKorneale avleiringer
Ukjent frekvens
HjerteAV-blokk grad II og III, bradykardi, brystsmerte, demaskering av pre-eksisterende Brugada syndrom, doserelatert økning av PR- og QRS-intervallet, endret pacingterskel, hjerteinfarkt, hjertestans, hjertesvikt/kongestiv hjertesvikt, hypotensjon, palpitasjoner, sinusarrest og takykardi (AT/VT), ventrikkelflimmer
Lever/galleNedsatt leverfunksjon
LuftveierInterstitiell lungesykdom, lungefibrose
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi

1Flekainid kan virke proarytmisk, særlig ved doser >300 mg/døgn. Faren er størst ved nedsatt venstre ventrikkelfunksjon, betydelig venstre ventrikkelhypertrofi og gjennomgått hjerteinfarkt. Arytmien kan forverres (som 1:1-overledning ved atrieflutter) eller ny arytmi oppstå (som torsades de pointes-ventrikkeltakykardi).

2Opptrer særlig i starten av behandlingen og hvis flekanid gis for raskt i.v. Forsvinner vanligvis ved fortsatt behandling/dosereduksjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Potensielt livstruende medisinsk akuttsituasjon. Hemodialyse og hemoperfusjon er uten effekt.
Behandling: Støttende. Kan inkludere fjerning av uabsorbert legemiddel fra mage-tarmkanalen, inotrope legemidler, hjertestimulerende midler som dopamin, dobutamin eller isoproterenol, kunstig respirasjon, assistert sirkulasjon, innsettelse av temporær pacemaker ved store ledningsforstyrrelser. Pga. lang plasma t1/2, kan det hende at støttetiltakene må opprettholdes over lengre tid. Forsert diurese med surgjøring av urinen skal teoretisk fremme utskillelsen av legemidlet.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Har liten effekt på hjertets automatisitet og ingen antikolinerge effekter. Ledningshastigheten av impulser i atrier, atrioventrikulærknuten og fremfor alt i His-Purkinjesystemet nedsettes. Forlenger selektivt ledningstiden og effektiv refraktærperiode i både antegrad og retrograd retning i aksessoriske ledningsbaner. Effekten kan sees på EKG som en forlengelse av PR-intervallet og en QRS-breddeøkning. Effekten på JT-intervallet er ubetydelig.
Absorpsjon: Hurtig og nesten fullstendig fra mage-tarmkanalen. Når maks. plasmanivå innen 2-3 timer.
Proteinbinding: 40%.
Fordeling: Til alle vev. Vd: 6-8 liter/kg.
Halveringstid: Ca. 14 timer. Hos eldre ca. 20 timer. Enkelte kan ha betydelig lengre t1/2 (se Dosering).
Terapeutisk serumkonsentrasjon: 200-1000 ng/ml (0,4-2,0 μmol/liter).
Utskillelse: Ca. 86% utskilles via nyrene, halvparten som uendret flekainid.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Tambocor, INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg/ml5 × 15 ml (amp.)
068452
Blå resept
-
219,60C

Tambocor, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg20 stk. (blister)
068437
Blå resept
Byttegruppe
132,60C
100 stk. (blister)
068445
Blå resept
Byttegruppe
323,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Injeksjonsvæske: 20.10.2020

Tabletter: 09.10.2020