Taloxa

MSD


Antiepileptikum, dikarbamat.

N03A X10 (Felbamat)TABLETTER 600 mg: Hver tablett inneh.: Felbamat 600 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Tilleggsbehandling ved Lennox-Gastaut syndrom hos voksne og barn >4 år og behandlingsresistent partiell epilepsi, med og uten sekundær generalisering, hos voksne og barn >14 år.

Dosering

Behandling skal startes og følges opp av spesialist i nevrologi eller pediatri.
Voksne og barn >14 år: Dosering sammen med andre antiepileptika: Anbefalt initial dose 600-1200 mg/dag fordelt på 2-3 doser. Med intervaller på ca. 1 uke kan dosen økes med 600-1200 mg/dag til klinisk respons, uten å overstige 3600 mg/dag fordelt på 3-4 doser.
Barn 4-14 år: Dosering sammen med andre antiepileptika: Anbefalt initial dose 7,5-15 mg/kg/dag fordelt på 2-3 doser. Med intervaller på minst 1 uke kan dosen økes med 7,5-15 mg/kg. Maks. anbefalt dose er 45 mg/kg/dag (skal ikke overstige 3600 mg/dag) fordelt på 3-4 doser.
Dosejustering av andre antiepileptika: Samtidig som felbamatbehandling startes, reduseres dosen av karbamazepin, fenytoin, fenobarbital og/eller valproat med 20-30%. Ytterligere dosejustering av karbamazepin, fenytoin, fenobarbital og/eller valproat bør vurderes etterhvert som felbamatdosen økes, og baseres på kliniske observasjoner og steady state-plasmakonsentrasjoner.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Skal ikke brukes ved nåværende eller tidligere nedsatt leverfunksjon pga. risiko for levertoksisitet. Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet skal utvises. Ved ClCR <50 ml/minutt anbefales en halvering av initial dose, forsiktig titrering og nøye oppfølging. Barn <4 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre >65 år: Ingen spesielle restriksjoner, men forsiktig dosetitrering anbefales.
Administrering: Svelges med rikelig vann. Kan tas med eller uten mat. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Tidligere sykehistorie med bloddyskrasi eller nedsatt leverfunksjon. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Før behandlingsoppstart bør pasienten informeres om at bruk av felbamat kan ha sammenheng med aplastisk anemi og leversvikt, som begge er potensielt fatale tilstander. Pga. faren for alvorlige hematologiske bivirkninger og alvorlig levertoksisitet, inkl. trombocytopeni, leukopeni, pancytopeni, anemi og aplastisk anemi, bør hemoglobin- og blodcelleverdier inkl. differensialtelling og leverfunksjonsprøver (ASAT, ALAT, bilirubin) kontrolleres før behandling startes og hver 2. uke under behandlingen. Ved nøytropeni (nøytrofile <1,5 × 109 celler/liter) og/eller trombocytopeni (plater <150 × 109 celler/liter) skal behandlingen avsluttes og pasienten utredes med tanke på mulig aplastisk anemi. Ved kliniske tegn som ekkymose, petekkier, blødning eller tegn på infeksjon og/eller anemi, skal blodcelletelling gjøres umiddelbart. Ved unormale (endringer av klinisk betydning) leverfunksjonsprøver skal behandlingen avsluttes. Ved kliniske tegn og symptomer som ikterus, anoreksi, kvalme, oppkast eller abdominalsmerter skal behandlingen avsluttes og leverfunksjonsprøver tas umiddelbart. Tilfellene av aplastisk anemi ble oppdaget 2-12 måneder etter oppstart. Imidlertid kan benmargssuppresjon, som er hovedårsaken til aplastisk anemi, oppstå uker til måneder tidligere. Dette innebærer at pasienter som har seponert felbamat kan utvikle aplastisk anemi i opptil flere måneder etter nedtrapping. Selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd er rapportert hos pasienter behandlet med antiepileptika for flere indikasjoner. Pasienten bør derfor overvåkes nøye for tegn på selvmordstanker eller selvmordsrelatert atferd, og nødvendig behandling bør vurderes. Pasienter (og pårørende) bør oppfordres til å kontakte medisinsk hjelp omgående dersom selvmordstanker eller selvmordsrelatert atferd oppstår. Brukes med forsiktighet hos pasienter med kjent overømfintlighet for andre karbamater. Alvorlige overømfintlighetsreaksjoner som anafylaktisk sjokk, Stevens-Johnsons syndrom, bulløs erupsjon og epidermal nekrolyse har vært rapportert. Disse oppstod 2-3 uker etter behandlingsstart. Symptomene inkluderte utslett, feber, oppsvulmede slimhinner og anafylaksi, leukopeni, trombocytopeni, forhøyede leverfunksjonsprøver, leddsmerter, muskelsmerter og faryngitt. I tilfeller med hypersensitivitetsreaksjon må felbamat seponeres og symptomatisk behandling startes. Antiepileptisk behandling bør vanligvis ikke stoppes plutselig pga. mulighet for økt anfallsfrekvens. Dette gjelder også for felbamat. Dersom alvorlighetsgraden av bivirkningen likevel tilsier at behandlingen må avbrytes uten nedtrapping, må dette gjøres under nøye medisinsk overvåkning. Pasienter som avbryter behandlingen med felbamat pga. alvorlige bivirkninger antatt å være relatert til legemidlet, bør ikke bruke preparatet senere. Pasienten bør være godt hydrert for å redusere risikoen for krystalluri. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1mmol (23mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet og tretthet er mulige bivirkninger, og forsiktighet bør utvises inntil pasientens reaksjon på preparatet er klarlagt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Felbamats innvirkning på andre antiepileptika: Karbamazepin: Steady state-plasmakonsentrasjon av karbamazepin senkes med ca. 25%, mens konsentrasjonen av den aktive metabolitten epoksid økes med ca. 50%. Fenytoin: Plasmakonsentrasjonen av fenytoin øker (20-60%) pga. en doseavhengig hemming av fenytoins clearance. Fenobarbital: AUC for fenobarbital øker (ca. 25%). Valproat: Doseavhengig økning av valproats steady state-plasmakonsentrasjon. Klonazepam, okskarbazepin, lamotrigin og vigabatrin: Pga. at farmakodynamisk interaksjon ikke kan utelukkes, bør dosejusteringer alltid gjøres på grunnlag av kliniske observasjoner. Innvirkning av andre antiepileptika på felbamat: Karbamazepin/fenytoin/fenobarbital: Når karbamazepin eller fenytoin administreres sammen med felbamat kan steady state-plasmakonsentrasjon av felbamat bli redusert med opptil 20%. Gis felbamat sammen med fenobarbital, vil minimumskonsentrasjonen av felbamat i plasma reduseres med ca. 35%. Valproat: Synes å ha minimal effekt på felbamat-clearance. En enkelt studie har imidlertid vist at minimumskonsentrasjonen for felbamat ble økt med 50% i forhold til når felbamat ble gitt som monoterapi. P-piller: Effekten av lavdosekombinasjonspiller kan bli redusert dersom disse anvendes sammen med felbamat.

Graviditet, amming og fertilitet

Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen og opptil 1 måned etter avsluttet behandling, se Interaksjoner.
Graviditet: Det er fare for benmargssuppresjon og levertoksisitet hos fosteret ved bruk av felbamat under graviditet. Skal kun brukes under graviditet hvis fordelen for moren oppveier risikoen for barnet. Ved bruk av antiepileptika generelt under graviditet er det vist en overhyppighet av misdannelser og at risiko for fosterskader er minst når monoterapi benyttes, når lavest mulig dose velges og når folattilskudd gis før og under graviditeten. Se SPC pkt. 4.6 for ytterligere informasjon.
Amming: Går over i morsmelk. Det er fare for benmargssuppresjon og levertoksisitet hos barn som ammes. Skal derfor ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Vanligst ved monoterapi er hodepine (25%) og kvalme (18%). Bivirkningsmønsteret er det samme hos voksne og barn. Det er rapportert om alvorlige tilfeller av leversvikt (fatal i 30% av tilfellene).
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Aplastisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Endokrine
Sjeldne Hypofosfatemi
Gastrointestinale
Vanlige Anoreksi, diaré, dyspepsi, kvalme, magesmerte, oppkast, redusert vekt
Ukjent frekvens Forstoppelse, ileus, obstruksjonsileus
Generelle
Vanlige Hodepine, insomni, redusert appetitt, somnolens, svimmelhet
Sjeldne Allergiske reaksjoner med feber, slimhinneødem, anafylaktisk reaksjon, artralgi.
Hud
Sjeldne Stevens-Johnsons syndrom, utslett
Immunsystemet
Svært sjeldne Lupus erythematosus-lignende syndrom
Lever/galle
Sjeldne Forhøyede leverfunksjonsverdier, leversvikt
Luftveier
Vanlige Rhinitt
Nevrologiske
Vanlige Ataksi
Sjeldne Taleforstyrrelse, unormalt ganglag, økt krampeanfallsfrekvens
Nyre/urinveier
Ukjent frekvens Krystalluri
Psykiske
Vanlige Rastløshet
Sjeldne Angst, depresjon, stupor
Øye
Vanlige Diplopi/synsforstyrrelse
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Anoreksi, diaré, dyspepsi, kvalme, magesmerte, oppkast, redusert vekt
Generelle Hodepine, insomni, redusert appetitt, somnolens, svimmelhet
Luftveier Rhinitt
Nevrologiske Ataksi
Psykiske Rastløshet
Øye Diplopi/synsforstyrrelse
Sjeldne
Blod/lymfe Aplastisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Endokrine Hypofosfatemi
Generelle Allergiske reaksjoner med feber, slimhinneødem, anafylaktisk reaksjon, artralgi.
Hud Stevens-Johnsons syndrom, utslett
Lever/galle Forhøyede leverfunksjonsverdier, leversvikt
Nevrologiske Taleforstyrrelse, unormalt ganglag, økt krampeanfallsfrekvens
Psykiske Angst, depresjon, stupor
Svært sjeldne
Immunsystemet Lupus erythematosus-lignende syndrom
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Forstoppelse, ileus, obstruksjonsileus
Nyre/urinveier Krystalluri
I tillegg har infeksjoner i de øvre luftveier ofte blitt observert hos barn, men sammenheng med behandlingen er ikke sannsynlig.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdoser opptil 40 g er rapportert. De fleste pasienter er blitt fullstendig restituert.
Symptomer: Milde til moderate bivirkninger som svimmelhet, forstoppelse, purpura, hodepine, kvalme, brekninger, vektreduksjon, feber, mellomørebetennelse, søvnighet og mild takykardi (100 slag pr. minutt) ble observert i et klinisk program med utilsiktede doser på 4-12 g daglig. Overdoser opptil 40 g ga bivirkninger som ataksi, nystagmus, diplopi, agitasjon, krystalluri eller koma. Dødsfall er rapportert ved overdose av flere legemidler samtidig.
Behandling: Ved overdosering skal generelle støttetiltak igangsettes. Det er ukjent om felbamat er dialyserbart.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Nøyaktig virkningsmekanisme er ukjent. Påvist effekt i dyremodeller med induserte kramper tyder på at glutamatreseptorer er involvert. Disse studiene indikerer at felbamat utøver sin effekt ved at krampeterskelen økes og at spredning av krampene forhindres. Antikonvulsiv effekt av felbamat motvirkes signifikant av α1-antagonister, hvilket tyder på interaksjon med det noradrenerge system.
Absorpsjon: ≥90%. Tmax 2-6 timer.
Proteinbinding: 22-25%, vesentlig til albumin.
Halveringstid: 15-23 timer.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Utskilles i stor grad uforandret via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C og i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Taloxa, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
600 mg 100 stk. (blister)
587931
Blå resept
-
1944,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.07.2020