Sylvant

EUSA Pharma


Immunsuppressiv, interleukinhemmer.

L04A C11 (Siltuksimab)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg: Hvert hetteglass inneh.: Siltuksimab 100 mg, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, polysorbat 80, sukrose.


Indikasjoner

Behandling av voksne med multisentrisk Castlemans sykdom (MCD), som er humant immunsviktvirus (hiv)-negative og humant herpesvirus-8 (HHV‑8)-negative.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Skal administreres av kvalifisert helsepersonell og under adekvat medisinsk tilsyn. Anbefalt dose er 11 mg/kg siltuksimab hver 3. uke inntil behandlingssvikt. Hematologiske laboratorieprøver skal tas før hver dose de første 12 månedene og deretter før hver 3. doseringssyklus. Før administrering bør forskrivende lege vurdere å utsette behandlingen dersom behandlingskriteriene ikke oppfylles. Dosereduksjon er ikke anbefalt.

Behandlingskriterier

 

 

Laboratorieparameter

Krav før 1. administrering

Kriterier for gjentatt behandling

Absolutt nøytrofiltall

≥1 × 109/liter

≥1 × 109/liter

Trombocyttall

≥75 × 109/liter

≥50 × 109/liter

Hemoglobin1

<170 g/liter (10,6 mmol/liter)

<170 g/liter (10,6 mmol/liter)

1Siltuksimab kan øke hemoglobinnivået hos MCD-pasienter.Behandlingen skal utsettes ved alvorlig infeksjon eller alvorlig ikke‑hematologisk toksisitet, og kan startes igjen med samme dose etter restituering. Ved alvorlig infusjonsrelatert reaksjon, anafylaksi, alvorlig allergisk reaksjon eller cytokinfrigjøringssyndrom i forbindelse med infusjonen, skal videre administrering opphøre. Seponering bør vurderes ved mer enn 2 doseutsettelser, som følge av behandlingsrelaterte bivirkninger de første 48 ukene.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Se Forsiktighetsregler. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen formelle farmakokinetikkstudier er utført. Barn og ungdom ≤17 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data. Eldre: Ingen store aldersrelaterte forskjeller i farmakokinetikken eller sikkerhetsprofilen er observert. Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Kun til engangsbruk. Preparatet skal ha romtemperatur under tilberedning. Hvert hetteglass rekonstitueres med 5,2 ml vann til injeksjonsvæsker til engangsbruk, hvilket gir en konsentrasjon på 20 mg/ml. Trekk ikke ut innholdet før alt pulver er fullstendig oppløst. Inspiser hetteglasset for partikler og misfarging før dosetilberedning. Skal ikke brukes dersom oppløsningen er synlig opak eller inneholder fremmedpartikler og/eller misfarging. Rekonstituert oppløsning fortynnes til 250 ml med steril dekstrose 5%, ved å trekke ut et volum tilsv. volumet av rekonstituert oppløsning fra dekstroseposen. Erstatt dette volumet ved å tilsette rekonstituert siltuksimaboppløsning langsomt til infusjonsposen. Bland forsiktig. For ytterligere detaljer, se SPC eller pakningsvedlegg. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Administrering: Rekonstituert og fortynnet oppløsning gis som i.v infusjon i løpet av 1 time. Administreres vha. administreringssett belagt med PVC, polyuretan (PU) eller PE, inneholdende 0,2 µm polyetersulfon (PES)-slangefilter.

Kontraindikasjoner

Alvorlig overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Fysikalsk biokjemisk forlikelighetsstudie for vurdering av samtidig administrering av andre legemidler er ikke utført. Ikke gi preparatet samtidig med andre legemidler i samme slange. Aktiv, alvorlig infeksjon: Infeksjoner, inkl. lokale infeksjoner, skal behandles før administrering. Alvorlige infeksjoner, inkl. pneumoni og sepsis, er observert. Hypoglobulinemi er observert hos 4-11,3%. Reduksjon i totalnivå av IgG, IgA eller IgM under det normale er observert hos 4-11%. I alle studier ble pasienter med klinisk signifikant infeksjon ekskludert, inkl. de som var kjent hepatitt B-overflateantigenpositive. 2 tilfeller av reaktivert hepatitt B er rapportert ved samtidig administrering av høydose deksametason og bortezomib, melfalan og prednison hos myelomatosepasienter. Siltuksimab kan maskere tegn og symptomer på akutt inflammasjon, inkl. demping av feber og akuttfasereaktanter, som C‑reaktivt protein (CRP). Forskrivende lege skal derfor overvåke pasienten for mulige alvorlige infeksjoner. Vaksiner: Levende, svekkede vaksiner skal ikke gis samtidig med eller siste 4 uker før oppstart med siltuksimab, da klinisk sikkerhet ikke er fastslått. Lipidparametre: Økning i triglyserider og kolesterol er observert, og pasienten skal behandles i samsvar med gjeldende kliniske retningslinjer for hyperlipidemibehandling. Infusjonsrelaterte reaksjoner og overfølsomhet: Ved i.v. infusjon kan lette til moderate infusjonsreaksjoner bedres ved å redusere hastighet eller stoppe infusjonen. Ved opphør av reaksjonen kan det vurderes å starte infusjonen igjen med lavere infusjonshastighet, og terapeutisk administrering av antihistaminer, paracetamol og kortikosteroider. Preparatet bør seponeres hos pasienter som ikke tåler infusjonen etter slike intervensjoner. Behandlingen bør seponeres under eller etter infusjon ved alvorlige infusjonsrelaterte overfølsomhetsreaksjoner (f.eks. anafylaksi). Behandling av alvorlige infusjonsreaksjoner bør styres av tegn og symptomer. Relevant personell og legemidler skal være tilgjengelig for behandling av anafylaksi. Malignitet: Immunmodulerende legemidler kan øke risikoen for malignitet. Begrenset erfaring med siltuksimab indikerer ingen økt risiko for malignitet. Gastrointestinal (GI)-perforasjon: GI-perforasjon er rapportert, og preparatet skal brukes med forsiktighet ved økt risiko for GI-perforasjon. Pasienter med symptomer som kan være forbundet med eller indikere GI-perforasjon, skal utredes omgående. Nedsatt leverfunksjon: I kliniske studier er det sett forbigående eller intermitterende milde til moderate økninger i levertransaminasenivåer eller andre leverfunksjonsprøver som bilirubin. Pasienter med kjent nedsatt leverfunksjon, samt pasienter med forhøyede transaminase- eller bilirubinnivåer, bør overvåkes under behandling. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier utført.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data foreligger. Studier på dyr har ikke vist skadelige effekter på drektighetsforløpet eller på embryo-/fosterutvikling. Siltuksimab er ikke anbefalt under graviditet og til fertile kvinner, som ikke bruker prevensjon. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under og i 3 måneder etter behandling. Skal kun gis til gravide dersom nytten klart oppveier risikoen. Siltuksimab passerer placenta (observert i studier med aper), og følgelig kan barn født av kvinner behandlet med siltuksimab ha økt infeksjonsrisiko. Forsiktighet anbefales ved administrering av levende vaksiner til disse barna.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen med siltuksimab skal avsluttes.
Fertilitet: Ikke undersøkt. Tilgjengelige prekliniske data indikerer ingen påvirkning av fertilitet.

 

Bivirkninger

Alvorligste bivirkning er anafylaktisk reaksjon.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerte, diaré, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, kvalme, oppkast, sår i munnen
Generelle
Svært vanlige Lokalisert ødem
Hud
Svært vanlige Eksem, kløe, utslett
Immunsystemet
Vanlige Anafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
Svært vanlige Nasofaryngitt, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Kar
Svært vanlige Hypertensjon
Luftveier
Svært vanlige Orofaryngeal smerte
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, svimmelhet
Nyre/urinveier
Svært vanlige Nedsatt nyrefunksjon
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hypertriglyseridemi, hyperurikemi
Vanlige Hyperkolesterolemi
Undersøkelser
Svært vanlige Økt vekt
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerte, diaré, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, kvalme, oppkast, sår i munnen
Generelle Lokalisert ødem
Hud Eksem, kløe, utslett
Infeksiøse Nasofaryngitt, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Kar Hypertensjon
Luftveier Orofaryngeal smerte
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, smerte i ekstremitet
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Nyre/urinveier Nedsatt nyrefunksjon
Stoffskifte/ernæring Hypertriglyseridemi, hyperurikemi
Undersøkelser Økt vekt
Vanlige
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Stoffskifte/ernæring Hyperkolesterolemi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller av overdosering i kliniske studier.
Behandling: Ved overdosering skal pasienten overvåkes for tegn/symptomer på bivirkninger, og nødvendig symptomatisk behandling skal iverksettes umiddelbart.

Egenskaper

Klassifisering: Kimært (humant-murint) immunglobulin G1κ (IgG1κ) monoklonalt antistoff, produsert i ovariecellelinje fra kinesisk hamster (CHO) ved rekombinant DNA-teknologi.
Virkningsmekanisme: Siltuksimab danner stabile høyaffinitetskomplekser med løselige, bioaktive former av humant interleukin-6 (IL‑6). Siltuksimab hindrer binding av humant IL‑6 til både løselige og membranbundne IL‑6-reseptorer (IL‑6R), og hindrer dermed dannelse av det heksamere signalkomplekset med gp130 på celleoverflaten. Interleukin-6 er et pleiotropt, proinflammatorisk cytokin som produseres av en rekke celletyper, inkl. T‑celler og B‑celler, lymfocytter, monocytter og fibroblaster, samt maligne celler. IL‑6 er vist å være involvert i diverse normale fysiologiske prosesser, som induksjon av immunglobulinsekresjon, initiering av leversyntese av akuttfaseproteiner og stimulering av proliferasjon og differensiering av hematopoetiske forløperceller. Overproduksjon av IL‑6 ved kronisk inflammatorisk sykdom og malignitet har vært knyttet til anemi og kakeksi, og en hypotese har vært at dette spiller en sentral rolle for fremdrift av plasmacelleproliferasjon og systemiske manifestasjoner hos pasienter med CD.
Absorpsjon: 1. administrering (doser fra 0,9-15 mg/kg) gir doseavhengig økning i AUC og Cmax, mens Cl er doseuavhengig.
Halveringstid: Etter enkeltdoseadministrering i anbefalt doseringsregime (11 mg/kg 1 gang hver 3. uke), er Cl 3,54 ± 0,44 ml/kg/døgn, og t1/2 16,3 ± 4,2 døgn. Etter gjentatt dosering med anbefalt dose er Cl uendret over tid, med moderat systemisk akkumulering (akkumuleringsindeks 1,7). I samsvar med t1/2 etter 1. dose, nådde serumkonsentrasjonen steady state ved 6. infusjon (intervall hver 3. uke), og gjennomsnittlig (±SD) høyeste og laveste konsentrasjon er hhv. 332 ± 139 og 84 ± 66 µg/ml.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Etter rekonstituering og fortynning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i inntil 8 timer ved romtemperatur. Av mikrobiologiske hensyn bør legemidlet brukes umiddelbart, hvis ikke metoden for håndtering utelukker risiko for mikrobiell kontaminering. Dersom preparatet ikke brukes umiddelbart, er bruker ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk. Rekonstituert oppløsning skal ikke oppbevares i >2 timer før tilsetning til infusjonsposen. Infusjonen skal fullføres innen 6 timer etter tilsetning av rekonstituert oppløsning til infusjonsposen. Preparatet inneholder ikke konserveringsmiddel. Oppbevar derfor ikke ubrukt rest av infusjonsoppløsningen til senere bruk.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Sylvant, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
100 mg 1 stk. (hettegl.)
161783
H-resept
-
6432,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09/2019