Dyssosial personlighetsforstyrrelse

Hva er dyssosial personlighetsforstyrrelse?

Et menneskes personlighetsstruktur er vedvarende mønstre for tanke- og følelsesliv, behovstilfredsstillelse og forhold til andre mennesker. Noen menneskers personlighetsstruktur passer dårlig til den kulturen de lever i. Det kan føre til en personlighetsforstyrrelse preget av dårlige forhold til andre og vanskeligheter med å skjøtte en jobb.

Hvordan forløper sykdommen?

Lidelsen opptrer i barne- eller ungdomsårene og preger voksenlivet, men avdempes vanligvis med alderen.

Hvem får sykdommen?

Lidelsen sees langt hyppigere hos menn enn hos kvinner, hvor den er relativt sjelden.

Hva er årsaken til dyssosial personlighetsforstyrrelse?

Lidelsen skyldes et komplekst samspill mellom genetiske (arvelige) og miljømessige forhold, som fører til mangelfull utvikling av sosiale ferdigheter under hele oppveksten, ofte betinget av oppvekst under ustabile og belastende forhold preget av vold og misbruk hos foreldrene. Hjerneskader kan også være årsak til sykdommen. Misbruk av alkohol og rusmidler kan forverre lidelsen.

Symptomer

Dyssosial personlighetsforstyrrelse er preget av mangelfull hensynstagelse til sosiale forpliktelser og normer samt forholdet til andre mennesker. Forholdet er preget av likegyldighet. Det er ofte lav frustrasjonsterskel med tilbøyelighet til aggressiv atferd. Det er mangelfull evne til å føle skyld og ansvar. Forskjellige former for kriminalitet og misbruk sees derfor hyppigere.

Undersøkelser

Grundig psykiatrisk vurdering er nødvendig for å utelukke at symptomene skyldes annen psykisk eller fysisk sykdom.

Behandling

Behandlingen er først og fremst pedagogisk og psykologisk, med fokus på å oppnå bedre innsikt i de mange problemer som følger av den uhensiktsmessige atferden, og større evne til å takle forhold til andre mennesker.


Medisinsk behandling:

Medisinsk behandling kan være aktuelt ved depresjon, spesielle former for aggressiv atferd eller misbruk. Sosial rehabilitering er meget viktig.

Spesielle forhold hos barn

Barn har en rekke symptomer på forskjellige atferdsforstyrrelser, uro, nasking og lignende, som vanskeliggjør skolegang.

Sist revidert: 24.04.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.