Depresjon

Hva er depresjon?

Alle mennesker opplever kortvarige skiftninger i humøret. Det er helt normalt. Depresjon betegner en uttalt sykelig nedsettelse av humør, energi og lyst i minst 2 uker.

Hvordan forløper sykdommen?

Uten behandling så varer en depresjon i cirka 6 måneder, men det er store variasjoner. Hos noen kan den vare et år. Depresjoner kan komme igjen etter kortere eller lengre tids forløp (måneder til år). Hvis man har en tendens til å få depresjoner, får man i løpet av livet vanligvis 4-5 perioder med depresjoner, men noen får mange anfall i løpet av livet, og etter hvert kan depresjon bli kronisk.

Noen får kun depresjoner - det er det mest vanlige. Andre kan få perioder hvor stemningsleiet er unormalt løftet, og de er svært foretaksomme - se mani. Denne lidelsen kalte man tidligere for manisk-depressiv lidelse, men i dag heter den bipolar lidelse.

Hvem får sykdommen?

Risikoen for å få en depresjon på et eller annet tidspunkt i livet er 10% for menn og 20% for kvinner. Det er høye tall som omfatter alle depresjoner, alt fra de mildeste til de alvorligste. Tilstander med både depresjon og mani er langt sjeldnere, cirka 1-2% for begge kjønn.

Hva er årsaken til depresjon?

Det er en betydelig genetisk (arvelig) tilbøyelighet til bipolar lidelse, men langt mindre for andre depresjoner. De egentlige årsakene kjenner vi ikke, men en lang rekke belastninger av biologisk, psykologisk og sosial art kan utløse en depresjon. Men i mange tilfeller kan vi ikke peke på noe konkret.

Symptomer

Når humøret er nedsatt, er man ikke bare nedtrykt, men man har også mindre lyst til og interesse for dagligdagse ting, nedsatt energi, og man blir lett sliten. Humøret er som regel dårligst om morgenen, og bedres litt utover dagen. Utover dårlig humør så kan du ha mange andre symptomer, f.eks.:

  • søvnvansker

  • vanskeligheter med å ta beslutninger og med å konsentrere deg

  • tilbøyelighet til selvbebreidelser og skyldfølelse

  • fysiske symptomer i form av smerter, trykk og muskelspenninger

  • tankene kan kretse om død eller selvmord

  • du kan miste appetitten og gå ned flere kilo i vekt.

De fleste deprimerte tenker langsomt og virker hemmede i deres bevegelser. Men noen blir urolige, rastløse og har angst under en depresjon. Ved de alvorligste depresjonene kan den syke helt mistolke omgivelsene, og mene at han eller hun er skyld i krig og hungersnød.

Alvorlighetsgraden kan svinge fra lette depresjoner, hvor man med nød og neppe kan klare hverdagen, til de alvorlige, hvor man er helt handlingslammet, og føler at livet ikke er verdt å leve. Det er en betydelig risiko for selvmord ved depresjoner.

Undersøkelser

Legen stiller diagnosen etter en grundig samtale, og vurderer depresjonens alvorlighetsgrad. Legen må utelukke at symptomene skyldes fysisk sykdom.

Behandling

Det er viktig at man sammen med eventuell medisinsk behandling får opplysninger, støtte og veiledning omkring sykdommen, og om dine muligheter for å lette og forebygge symptomene. Ved lette depresjoner kan samtaleterapi være tilstrekkelig.


Medisinsk behandling:

Antidepressiver er legemidler som kan normalisere symptomerne ved en depresjon, og de brukes særlig til å behandle moderate og alvorlige depresjoner. De kan også forebygge at man i fremtiden får nye perioder med depresjon. Der finnes mange forskjellige typer antidepressiver. Stoffene virker på forskjellige måter og har forskjellige bivirkninger.

Ved depresjon skjer det en forstyrrelse av forskjellige kjemiske prosesser i hjernen. Antidepressive legemidler normaliserer gradvis alle symptomer ved depresjon i løpet av 3-8 uker. Det skjer ved en påvirkning av aktiviteten av et eller flere av hjernens signalstoffer. Herved normaliseres overføringen av nerveimpulser i hjernen. Det er særlig påvirkning av signalstoffene serotonin og noradrenalin som forbedrer humøret, mens bivirkningene skyldes påvirkning av andre signalstoffer, særlig acetylkolin og histamin.

Man skiller ofte mellom klassiske og nyere antidepressiver, avhengig av når de er blitt markedsført. Som tommelfingerregel påvirker de nyere færre signalstoffer, og de har færre bivirkninger.

Sist revidert: 24.04.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.