Spersallerg

Laboratoires Théa


Antihistamin + vasokonstriktor.

S01G A52 (Antazolin, Tetryzolin)ØYEDRÅPER, oppløsning 0,5 mg/ml + 0,4 mg/ml: 1 ml inneh.: Antazolinhydroklorid 0,5 mg, tetryzolinhydroklorid 0,4 mg, benzalkoniumklorid 0,05 mg, hypromellose, natriumklorid, fortynnet saltsyre (til pH-justering), sterilt vann.


ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 0,5 mg/ml + 0,4 mg/ml: 1 ml inneh.: Antazolinhydroklorid 0,5 mg, tetryzolinhydroklorid 0,4 mg, hypromellose, natriumklorid, fortynnet saltsyre (til pH-justering), sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Allergisk konjunktivitt.
Reseptfri bruk: Behandling av øyeplager ved pollenallergi.

Dosering

Voksne og ungdom: 1 dråpe dryppes i øyet 2-4 ganger daglig i inntil 14 dager. Skal ikke brukes >14 dager da dette kan gi tilbakevendende hyperemi og toksisk follikulær konjunktivitt.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Effekt og sikkerhet er ikke undersøkt.
Administrering: Til bruk i øyet. Etter instillasjon i øyet kan avklemming av tårekanalene eller lukking av øynene i 3 minutter redusere systemisk absorpsjon (kan redusere systemiske bivirkninger og gi økt lokal virkning). Hvis >1 preparat skal instilleres bør det gå minst 5 minutter mellom applikasjon av de ulike preparatene. Innholdet i plastflasken og endosebeholderen er sterilt inntil forseglingen brytes. Pasienten må instrueres i å unngå at tuppen kommer i kontakt med øyet eller området rundt øyet da dette kan kontaminere oppløsningen. Ved bruk av plastflaske bør kontaktlinser fjernes før drypping, og ikke gjeninnsettes før etter minst 15 minutter pga. plastflasken inneholder konserveringsmidlet benzalkoniumklorid. Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping/bruk og ev. overskuddsvæske kastes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av monoaminoksidase (MAO)-hemmere. Glaukom med trang kammervinkel.

Forsiktighetsregler

Skal brukes med forsiktighet hos eldre med alvorlig kardiovaskulær sykdom, inkl. arytmi, dårlig kontrollert hypertensjon eller diabetes. Sympatomimetika bør brukes med forsiktighet ved diabetes, hypertensjon, hypertyreoidisme og forhøyet thyreoideahormon-konsentrasjon, arytmier eller takyarytmier og feokromocytom. Forsiktighet bør utvises ved risiko for trangvinkelglaukom, med mindre iridektomi (eller iridotomi) har vært utført. Pasienten bør informeres om at overforbruk av vasokonstriktorer kan gi rebound-hyperemi. Preparatet bør ikke brukes hos pasienter med tørre øyne. Pasienter med symptomer på tørre øyne bør undersøkes. Øyeinfeksjoner kan maskeres ved bruk av preparatet. Pasienter med rhinitis sicca bør være ekstra nøye med å utføre nasolakrimal okklusjon riktig for å hindre at preparatet når neseslimhinnen. Pasienten bør rådes til å kontakte lege dersom symptomene på allergisk konjunktivitt vedvarer i >3-4 dager, blir mer alvorlige, eller ved smerte i øynene og tåkesyn under behandlingen. Hjelpestoffer: Plastflasken inneholder konserveringsmidlet benzalkoniumklorid som kan irritere øyet og misfarge myke kontaktlinser, se Administrering. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan medføre tretthet, svimmelhet, søvnløshet eller tåkesyn. Pasienter som opplever noen av disse bivirkningene bør ikke kjøre eller betjene maskiner inntil effekten har avtatt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk med MAO-hemmere er kontraindisert. Sedative antihistaminer kan forsterke sedativ effekt av CNS-dempende midler, inkl. alkohol, hypnotika, smertestillende opioider, angstdempende sedativer og antipsykotika. Samtidig bruk med andre legemidler med antimuskarinerg effekt gir additiv effekt, som f.eks. atropin og noen antidepressiver (både TCA og MAO-hemmere). Da systemisk absorpsjon av antazolin er mulig, bør det utvises forsiktighet ved samtidig bruk med disse legemidlene.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data. Bør bare brukes hvis fordelene oppveier ulempene for foster eller spedbarn.
Amming: Ukjent om noen av virkestoffene går over i morsmelk. Forsiktighet må utvises ved bruk under amming.

 

Bivirkninger

Vanligst er mild og forbigående øyesvie ved drypping.
Organklasse Bivirkning
Generelle
Ikke angitt Svetting, øyesvie
Hjerte
Ikke angitt Angina pectoris, hypertensjon, takykardi
Immunsystemet
Svært sjeldne Overfølsomhetsreaksjon
Nevrologiske
Ikke angitt Hodepine, rastløshet, somnolens, svimmelhet, tremor, tretthet
Øye
Ikke angitt Akutt konjunktivitt, kronisk konjunktivitt, lokal allergisk reaksjon, mydriasis, pigmentdispergering av iris, reaktiv hyperemi, rebound tetthet, toksisk follikulær konjunktivitt, trangvinkelglaukom, tåkesyn, tørre øyne, øyesvie etter drypping
Vanligst er mild og forbigående øyesvie ved drypping.
Frekvens Bivirkning
Svært sjeldne
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjon
Ikke angitt
Generelle Svetting, øyesvie
Hjerte Angina pectoris, hypertensjon, takykardi
Nevrologiske Hodepine, rastløshet, somnolens, svimmelhet, tremor, tretthet
Øye Akutt konjunktivitt, kronisk konjunktivitt, lokal allergisk reaksjon, mydriasis, pigmentdispergering av iris, reaktiv hyperemi, rebound tetthet, toksisk follikulær konjunktivitt, trangvinkelglaukom, tåkesyn, tørre øyne, øyesvie etter drypping

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Utilsiktet inntak av en plastflaske (10 ml) antas ikke å ha noen alvorlige konsekvenser hos voksne. Hos barn, særlig <2 år, kan kvalme, søvnighet, arytmi/takykardi, og muligens sjokk forekomme. Demping av CNS, sjokklignende hypotensjon og koma har forekommet etter overdose av tetryzolin.
Behandling: Ved utilsiktet overdose etter oralt inntak kan brekninger induseres hvis pasienten er ved bevissthet. Ellers kan mageskylling og/eller aktivt kull vurderes. Kunstig åndedrett gis hvis nødvendig. Generell symptomatisk behandling kan være nødvendig i alvorlige tilfeller.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Gir en hurtig og langvarig effekt ved å motvirke hyperemi i konjunktiva. Antazolin gir samtidig en antiallergisk virkning.

Oppbevaring og holdbarhet

Plastflaske: Etter åpning: Holdbar i 4 uker. Endosebeholdere: Skal brukes straks etter åpning. Kastes etter hver inndrypping/bruk og ev. overskuddsvæske kastes.

Pakninger uten resept

Øyedråper 10 ml og 20 × 0,3 ml er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Spersallerg, ØYEDRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,5 mg/ml + 0,4 mg/ml 10 ml (plastflaske)
593218
Blå resept
Byttegruppe
* F
3 × 10 ml (plastflaske)
430640
Blå resept
Byttegruppe
260,70 C

Spersallerg, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,5 mg/ml + 0,4 mg/ml 20 × 0,3 ml (endosebeholdere)
060344
Blå resept
-
* F
60 × 0,3 ml (endosebeholdere)
087190
Blå resept
-
260,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Plastlaske: 27.07.2018

Endosebeholdere: 15.01.2019