Zinforo

Pfizer


Antibiotikum, cefalosporin.

J01D I02 (Ceftarolinfosamil)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 600 mg: Hvert hetteglass inneh.: Ceftarolinfosamilacetatmonohydrat tilsv. ceftarolinfosamil 600 mg, arginin.


Indikasjoner

Behandling av følgende infeksjoner hos nyfødte, spedbarn, barn, ungdom og voksne: Kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner (cSSTI). Pneumoni ervervet utenfor sykehus (CAP). Offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler må tas i betraktning.

Dosering

Anbefalt behandlingsvarighet er 5-14 dager for cSSTI og 5-7 dager for CAP.
Standard dose ved cSSTI og CAP
Voksne med ClCR >50 ml/minutt: 600 mg hver 12. time. Barn og ungdom med ClCR >50 ml/minutt: Ungdom ≥12-<18 år med kroppsvekt ≥33 kg: 600 mg hver 12. time. Ungdom ≥12-<18 år med kroppsvekt <33 kg og barn ≥2-<12 år: 12 mg/kg til maks. 400 mg hver 8. time. Småbarn ≥2 måneder-<2 år: 8 mg/kg hver 8. time. Nyfødte fra fødsel til <2 måneder: 6 mg/kg hver 8. time.
Høydose ved cSSTI forårsaket av S. aureus hvor laveste hemmende konsentrasjon (MIC) for ceftarolin er 2 eller 4 mg/liter
Voksne med ClCR >50 ml/minutt: 600 mg hver 8. time. Barn og ungdom med ClCR >50 ml/minutt: Barn og ungdom ≥2-<18 år: 12 mg/kg til maks. 600 mg hver 8. time. Småbarn ≥2 måneder-<2 år: 10 mg/kg hver 8. time. Ved MIC ≤1 mg/liter anbefales standard dose.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Standard dose ved cSSTI og CAP: Voksne: Ved ClCR >30-≤50 ml/minutt bør dosen justeres til 400 mg hver 12. time, ved ClCR ≥15-≤30 ml/minutt til 300 mg hver 12. time og ved terminal nyresvikt (ESRD) inkl. hemodialyse til 200 mg hver 12. time. Barn og ungdom: Ungdom ≥12-<18 år med kroppsvekt ≥33 kg: Ved ClCR >30-≤50 ml/minutt bør dosen justeres til 400 mg hver 12. time, ved ClCR ≥15-≤30 ml/minutt til 300 mg hver 12. time og ved ESRD inkl. hemodialyse til 200 mg hver 12. time. Ungdom ≥12-<18 år med kroppsvekt <33 kg og barn ≥2-<12 år: Ved ClCR >30-≤50 ml/minutt bør dosen justeres til 8 mg/kg til maks. 300 mg hver 8. time, ved ClCR ≥15-≤30 ml/minutt til 6 mg/kg til maks. 200 mg hver 8. time. Høydose ved cSSTI forårsaket av S. aureus hvor MIC for ceftarolin er 2 eller 4 mg/liter: Voksne: Ved ClCR >30-≤50 ml/minutt bør dosen justeres til 400 mg hver 8. time, ved ClCR ≥15-≤30 ml/minutt til 300 mg hver 8. time, og ved ESRD inkl. hemodialyse til 200 mg hver 8. time. Barn og ungdom ≥2-<18 år: Ved ClCR >30-≤50 ml/minutt bør dosen justeres til 10 mg/kg til maks. 400 mg hver 8. time og ved ClCR ≥15-≤30 ml/minutt til 8 mg/kg til maks. 300 mg hver 8. time. Ved MIC ≤1 mg/liter anbefales standard dose. Generelt: ClCR skal overvåkes nøye og dosen justeres iht. endringer i nyrefunksjon. Skal gis etter hemodialyse på dager med hemodialyse. Det finnes ikke tilstrekkelig informasjon til å anbefale dosejustering hos ungdom ≥12-<18 år med kroppsvekt <33 kg, hos barn ≥2-<12 år med terminal nyresvikt (ESRD) og hos barn <2 år med moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller ESRD.
  • Eldre: Ingen dosejustering nødvendig ved ClCR-verdier >50 ml/minutt.
  • Cystisk fibrose: Det kan være behov for høyere ceftarolinfosamildose, pga. mulig endret farmakokinetikk av ceftarolin som gir subterapeutiske nivåer. Clearance var lik som ved CAP eller cSSTI. Sentralt ceftarolinvolum var tilsvarende som hos friske.
Tilberedning/Håndtering Se pakningsvedlegg for bruksanvisning. Standard aseptiske metoder bør benyttes. Pulveret rekonstitueres med 20 ml sterilt vann til injeksjonsvæsker. Rekonstitueringstid er <2 minutter. Rekonstituert konsentrat skal være lysegult og uten partikler. Konsentratet må ristes før det fortynnes ved overføring til infusjonspose eller -flaske med natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9%), glukoseoppløsning 50 mg/ml (5%), natriumklorid 4,5 mg/ml og glukoseoppløsning 25 mg/ml eller Ringer-laktat. En infusjonspose på 250 ml, 100 ml eller 50 ml kan brukes for tillaging av infusjonsvæske, basert på pasientens volumbehov. Infusjonsvolum for pediatriske pasienter vil variere iht. kroppsvekten. Totalt tidsbruk for rekonstituering og fortynning bør ikke overstige 30 minutter. Konsentrasjon av infusjonsoppløsningen under tilberedning og administrering bør ikke overstige 12 mg/ml ceftarolinfosamil.
Administrering Til i.v. bruk. Hver dose gis som i.v. infusjon over 5-60 minutter for standard dose (60 minutter for nyfødte fra fødsel til <2 måneder), eller 120 minutter for høy dose ved alle infusjonsvolumer. For pasienter med nyreclearance over normalen som får standard dose, kan en infusjonstid på 60 minutter foretrekkes. Infusjonsrelaterte reaksjoner (som flebitt) kan behandles ved å forlenge infusjonsvarigheten.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller cefalosporiner. Umiddelbar og alvorlig overfølsomhet (f.eks. anafylaktisk reaksjon) for et hvilket som helst annet betalaktamantibiotikum (f.eks. penicilliner eller karbapenemer).

Forsiktighetsregler

Overfølsomhetsreaksjoner: Alvorlige, inkl. fatale, tilfeller kan forekomme. Ved tidligere overfølsomhet for cefalosporiner, penicilliner eller andre betalaktamantibiotika, kan pasienten også være overfølsom for ceftarolinfosamil, se Kontraindikasjoner. Brukes med forsiktighet ved tidligere ikke-alvorlige overfølsomhetsreaksjoner overfor andre typer betalaktamantibiotika (f.eks. penicillin eller karbapenemer). Alvorlige kutane bivirkninger (SCAR), inkl. Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN), legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) og akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) er sett ved behandling med betalaktamantibiotika (inkl. cefalosporiner). Ved alvorlig allergisk reaksjon eller SCAR bør preparatet seponeres og adekvate tiltak igangsettes. Clostridium difficile-assosiert diaré: Antibiotikaassosiert kolitt og pseudomembranøs kolitt er sett, og alvorlighetsgraden kan variere fra mild til livstruende. Diagnosen bør derfor vurderes ved diaré under eller etter bruk av ceftarolinfosamil. Seponering av ceftarolinfosamil, iverksetting av støttende tiltak, samt spesifikk behandling av C. difficile-infeksjonen, bør vurderes. Ikke-følsomme organismer: Superinfeksjoner kan forekomme under og etter ceftarolinfosamilbehandling. Krampeanfall: Er sett i toksikologiske studier ved 7-25 ganger humane ceftarolin Cmax-nivåer. Svært begrenset erfaring med ceftarolinfosamil hos pasienter med krampeanfall i anamnesen, og forsiktighet utvises. Serokonversjon ved direkte antiglobulintest (Coombs test) og potensiell risiko for hemolytisk anemi: Utvikling av positiv direkte antiglobulintest (DAT) kan forekomme under cefalosporinbehandling. Forekomsten av DAT-serokonversjon hos pasienter som mottok ceftarolinfosamil var 11,2% i 5 sammenslåtte studier. Hemolyse ble ikke påvist hos pasienter som utviklet positiv DAT under behandling. Muligheten for hemolytisk anemi under cefalosporinbehandling, inkl. ceftarolinfosamil, kan imidlertid ikke utelukkes. Pasienter som får anemi under eller etter behandling med ceftarolinfosamil bør undersøkes for denne muligheten. Begrensninger i kliniske data: Ingen erfaring med behandling av CAP i følgende pasientgrupper: Immunsupprimerte, ved alvorlig sepsis/septisk sjokk, ved alvorlig underliggende lungesykdom (f.eks cystisk fibrose), ved PORT risikoklasse V, og/eller CAP som krever ventilering ved ankomst pga. meticillinresistente S. aureus, eller ved behov for intensiv behandling. Forsiktighet bør utvises hos disse pasientene. Ingen erfaring med behandling av cSSTI i følgende pasientgrupper: Immunsupprimerte, ved alvorlig sepsis/septisk sjokk, ved nekrotiserende fasciitt, ved perirektal abscess og ved 3. grads og omfattende brannsår. Begrenset erfaring ved diabetiske fotinfeksjoner og forsiktighet bør utvises. Bør ikke brukes til behandling av cSSTI forårsaket av S. aureus hvor MIC for ceftarolin er >4 mg/liter. Infusjonstider på <60 minutter, doseanbefaling for nyfødte og høye doseanbefalinger er kun basert på farmakokinetiske og farmakodynamiske analyser. Doseanbefaling for barn/ungdom er basert på farmakokinetisk-farmakodynamisk modellering og simulering. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet kan forekomme og kan ha innvirkning på bilkjøring og bruk av maskiner.

Interaksjoner

Ingen kliniske interaksjonsstudier er utført, men in vitro-studier indikerer at ceftarolin eller ceftarolinfosamil ikke er hemmere eller induktorer av CYP450-enzymer, og er hverken substrat eller hemmer av transportørene for renal absorpsjon (OCT2, OAT1 og OAT3). Som for voksne, antas interaksjonspotensialet hos barn å være lavt.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data fra bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen skadelige effekter mtp. reproduksjon. Som en forsiktighetsregel bør ikke ceftarolinfosamil brukes under graviditet, med mindre kvinnens kliniske tilstand krever behandling med et antibiotikum som har ceftarolinfosamils antibakterielle profil.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. En risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetEffekt av ceftarolinfosamil på human fertilitet er ikke undersøkt. Dyrestudier med ceftarolinfosamil indikerer ingen skadelige virkninger mht. fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerBegrensede data fra pasienter som fikk doser høyere enn anbefalt, viser lignende bivirkninger som ved anbefalte doser. Nedsatt nyrefunksjon: Relativ overdosering kan forekomme ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Nevrologisk følgesykdom, inkl. encefalopati, er sett der betalaktamantibiotika (inkl. cefalosporiner) er gitt til pasienter med nedsatt nyrefunksjon uten dosereduksjon.
BehandlingFølg standard medisinsk praksis. Ceftarolin kan fjernes ved hemodialyse. Over en 4-timers dialyseperiode ble ca. 74% av en gitt dose gjenvunnet i dialysatet.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeAktivitet mot grampositive og -negative bakterier. Baktericid effekt medieres gjennom binding til viktige penicillinbindende proteiner (PBP). Ceftarolin har høy affinitet til PBP2a hos meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) og PBP2x hos Streptococcus pneumoniae (PNSP) som ikke er følsom overfor penicillin. Se SPC for ytterligere informasjon.
ProteinbindingLav (ca. 20%).
FordelingDistribueres ikke inn i erytrocyttene.
HalveringstidGjennomsnittlig terminal t1/2 for ceftarolin hos friske voksne er ca. 2,5 time.
UtskillelseCa. 88% i urin og 6% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares <30°C og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Ferdig tilberedt infusjonsoppløsning: Bør brukes innen 6 timer. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i inntil 24 timer ved 2-8°C. Når ferdig tilberedt infusjonsoppløsning tas ut av kjøleskapet må den brukes i løpet av 6 timer.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres til bruk på menneske.

 

Pakninger, priser og refusjon

Zinforo, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
600 mg 10 × 20 ml (hettegl.)
467810
Blå resept 7 799,70 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Zinforo PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 600 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.01.2021


Sist endret: 11.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)