Zerbaxa

MSD


Antibiotikum, cefalosporin + betalaktamasehemmer.

J01D I54 (Ceftolozan, Tazobaktam)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 g/0,5 g: Hvert hetteglass inneh.: Ceftolozansulfat tilsv. ceftolozan 1 g og tazobaktamnatrium tilsv. tazobaktam 0,5 g, natriumklorid, arginin, vannfri sitronsyre.


Indikasjoner

Til voksne for behandling av kompliserte intraabdominale infeksjoner, akutt pyelonefritt, kompliserte urinveisinfeksjoner og sykehuservervet pneumoni (HAP) inkl. ventilatorassosiert pneumoni (VAP).

Dosering

Komplisert intraabdominal infeksjon: Voksne: 1 g ceftolozan/0,5 g tazobaktam hver 8. time i 4-14 dager. I kombinasjon med metronidazol ved mistanke om anaerobe patogener.
Komplisert urinveisinfeksjon, akutt pyelonefritt: Voksne: 1 g ceftolozan/0,5 g tazobaktam hver 8. time i 7 dager.
Sykehuservervet pneumoni (HAP), ventilatorassosiert pneumoni (VAP): Voksne: 2 g ceftolozan/1 g tazobaktam hver 8. time i 8-14 dager. I kombinasjon med antibiotikum mot grampositive patogener når det er kjent/mistenkt at disse bidrar til infeksjonsprosessen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon (ClCR >50 ml/minutt). Dosering iht. tabellen under ved moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon og til hemodialysepasienter med terminal nyresykdom (gjelder alle indikasjoner):

ClCR (ml/minutt)

 

Kompliserte intraabdominale infeksjoner, kompliserte urinveisinfeksjoner, akutt pyelonefritt

 

Sykehuservervet pneumoni (HAP), ventilatorassosiert pneumoni (VAP)

30-50

 

500 mg ceftolozan/250 mg tazobaktam i.v. hver 8. time.

 

1 g ceftolozan/0,5 g tazobaktam i.v. hver 8. time

15-29

 

250 mg ceftolozan/125 mg tazobaktam i.v. hver 8. time.

 

500 mg ceftozolan/250 mg tazobaktam i.v. hver 8. time

Hemodialyse m/terminal nyresykdom

 

Én enkel metningsdose på 500 mg ceftolozan/250 mg tazobaktam etterfulgt av en vedlikeholdsdose på 100 mg ceftolozan/50 mg tazobaktam etter 8 timer. Vedlikeholdsdosen gis hver 8. time i resten av behandlingsperioden (på dager med hemodialyse gis dosen så tidlig som mulig etter fullført hemodialyse).

 

Én enkel metningsdose på 1,5 g ceftozolan/0,75 g tazobaktam, etterfulgt av en vedlikeholdsdose på 300 mg ceftolozan/150 mg tazobaktam etter 8 timer. Vedlikeholdsdosen gis hver 8. time i resten av behandlingsperioden (på dager med hemodialyse gis dosen så tidlig som mulig etter fullført hemodialyse)

Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering.
Tilberedning/Håndtering: Rekonstitueres med 10 ml vann til injeksjonsvæske eller natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske. For tilberedning av dosen 1 g ceftolozan/0,5 g tazobaktam, trekkes hele det rekonstituerte innholdet opp i en sprøyte og overføres til en infusjonspose med 100 ml natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske eller glukose 50 mg/ml injeksjonsvæske. For tilberedning av redusert dose ved nedsatt nyrefunksjon, se SPC.
Administrering: Ferdig tilberedt infusjonsvæske gis i.v. over en periode på 1 time.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene og for cefalosporiner. Alvorlig overfølsomhet (anafylaktisk reaksjon, alvorlig hudreaksjon) for andre betalaktamantibiotika (penicilliner eller karbapenemer).

Forsiktighetsregler

Overfølsomhetsreaksjoner: Se Kontraindikasjoner. Ved alvorlig allergisk reaksjon skal legemidlet seponeres og hensiktsmessige tiltak iverksettes. Effekt på nyrefunksjon: Redusert nyrefunksjon er sett ved bruk av ceftolozan/tazobaktam. Pasienter med nedsatt nyrefunksjon ved baseline skal undersøkes for enhver endring i nyrefunksjon under behandlingen, og dosen tilpasses som påkrevd. Begrensninger i kliniske data: Immunkompromitterte pasienter, pasienter med alvorlig nøytropeni og pasienter med terminal nyresykdom som får hemodialyse ble ekskludert fra kliniske studier. Kliniske effektdata ved komplisert nedre urinveisinfeksjon er begrensede. For andre begrensninger, se SPC. Clostridioides diffcile-relatert diaré: Lett til livstruende kolitt og pseudomembranøs er sett, og må vurderes ved diaré under/etter behandling med ceftolozan/tazobaktam. I slike tilfeller bør behandlingen seponeres og støttetiltak med spesifikk behandling mot C. difficile iverksettes. Ikke-følsomme mikroorganismer: Kan fremskynde overvekst av ikke-følsomme mikroorganismer. Dersom superinfeksjon oppstår under/etter behandlingen, må hensiktsmessige tiltak igangsettes. Er ikke virksomt mot bakterier som produserer betalaktamase-enzymer som ikke hemmes av tazobaktam. Coombs test og hemolytisk anemi: Positiv Coombs test er sett under behandling. Hemolytisk anemi er imidlertid ikke sett hos positive pasienter. Natriuminnhold: Inneholder 256 mg natrium etter rekonstituering med natriumklorid injeksjonsvæske, og dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha en liten påvirkning. Svimmelhet kan oppstå etter administrering.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen signifikante legemiddelinteraksjoner forventes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data. Tazobaktam passerer placenta. Ukjent om ceftolozan passerer placenta. Skal kun brukes under graviditet hvis forventet nytte oppveier mulig risiko for den gravide og fosteret.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ikke undersøkt hos mennesker.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Trombocytose1
Mindre vanlige Anemi1
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerte1, diaré3, forstoppelse1, kvalme1, oppkast3
Mindre vanlige Abdominal distensjon1, dyspepsi1, flatulens1, gastritt1, paralytisk ileus1
Generelle
Vanlige Feber3, reaksjon på infusjonsstedet1
Hjerte
Mindre vanlige Angina pectoris1, atrieflimmer1, takykardi1
Hud
Vanlige Utslett1
Mindre vanlige Urticaria1
Infeksiøse
Vanlige Clostridioides difficile-kolitt2
Mindre vanlige Clostridioides difficile-infeksjon2, Clostridioides difficile-kolitt1, orofarynks- og vulvovaginal candidiasis1, urinveisinfeksjon pga. sopp1
Kar
Vanlige Hypotensjon1
Mindre vanlige Flebitt1, venetrombose1
Luftveier
Mindre vanlige Dyspné1
Nevrologiske
Vanlige Hodepine1, svimmelhet1
Mindre vanlige Iskemisk hjerneslag1
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Nedsatt nyrefunksjon1, nyresvikt1
Psykiske
Vanlige Angst1, insomni1
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hypokalemi1
Mindre vanlige Hyperglykemi1, hypofosfatemi1, hypomagnesemi1
Undersøkelser
Vanlige Unormal leverfunksjonstest2, økt ALAT3, økt ASAT3, økt alkalisk fosfatase i blod2, økt serum γ-GT2, økte transaminaser2
Mindre vanlige Positiv Clostridioides-test2, positiv Coombs test3, økt serum alkalisk fosfatase1, økt serum γ-GT1
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Blod/lymfe Trombocytose1
Gastrointestinale Abdominalsmerte1, diaré3, forstoppelse1, kvalme1, oppkast3
Generelle Feber3, reaksjon på infusjonsstedet1
Hud Utslett1
Infeksiøse Clostridioides difficile-kolitt2
Kar Hypotensjon1
Nevrologiske Hodepine1, svimmelhet1
Psykiske Angst1, insomni1
Stoffskifte/ernæring Hypokalemi1
Undersøkelser Unormal leverfunksjonstest2, økt ALAT3, økt ASAT3, økt alkalisk fosfatase i blod2, økt serum γ-GT2, økte transaminaser2
Mindre vanlige
Blod/lymfe Anemi1
Gastrointestinale Abdominal distensjon1, dyspepsi1, flatulens1, gastritt1, paralytisk ileus1
Hjerte Angina pectoris1, atrieflimmer1, takykardi1
Hud Urticaria1
Infeksiøse Clostridioides difficile-infeksjon2, Clostridioides difficile-kolitt1, orofarynks- og vulvovaginal candidiasis1, urinveisinfeksjon pga. sopp1
Kar Flebitt1, venetrombose1
Luftveier Dyspné1
Nevrologiske Iskemisk hjerneslag1
Nyre/urinveier Nedsatt nyrefunksjon1, nyresvikt1
Stoffskifte/ernæring Hyperglykemi1, hypofosfatemi1, hypomagnesemi1
Undersøkelser Positiv Clostridioides-test2, positiv Coombs test3, økt serum alkalisk fosfatase1, økt serum γ-GT1

1Ved indikasjonene kompliserte intraabdominale infeksjoner, akutt pyelonefritt og kompliserte urinveisinfeksjoner.

2Ved indikasjonen sykehuservervet pneumoni (HAP) inkl. ventilatorassosiert pneumoni (VAP).

3Alle indikasjoner.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen erfaring med overdose. Preparatet seponeres og generell symptomatisk behandling gis. Kan fjernes ved hemodialyse. Høyeste enkeltdose administrert i kliniske studier er 3 g ceftolozan og 1,5 g tazobaktam.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ceftolozan har baktericid effekt ved å binde seg til viktige penicillinbindende proteiner (PBP), som hemmer bakterienes celleveggsyntese og gir påfølgende celledød. Tazobaktam hemmer mange molekylære betalaktamaser i klasse A. For klinisk effekt mot spesifikke patogener og oversikt over resistensmekanismer, se SPC.
Absorpsjon: Cmax og AUC for ceftolozan/tazobaktam øker ca. proporsjonalt med dosen innenfor et enkeltdoseområde på 250 mg-3 g ceftolozan og 500 mg-1,5 g tazobaktam. Ingen vesentlig akkumulering er sett etter gjentatte infusjoner hos friske voksne med normal nyrefunksjon.
Proteinbinding: Lav.
Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss for friske voksne menn etter i.v. enkeltdose på ceftolozan 1 g og tazobaktam 0,5 g er hhv. 13,5 liter og 18,2 liter.
Halveringstid: Ca. 3 timer for ceftolozan og 1 time for tazobaktam. Plasmaclearance etter enkeltdose: 4,1-6,7 liter/time.
Metabolisme: Ceftolozan metaboliseres ikke i vesentlig grad. Tazobaktams betalaktamring hydrolyseres til en farmakologisk inaktiv metabolitt.
Utskillelse: Via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Etter rekonstituering er kjemisk og fysisk bruksstabilitet vist i 4 dager ved 2-8°C. Legemidlet er lysømfintlig og bør beskyttes mot lys. Bør av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart etter rekonstituering, og innen 24 timer ved oppbevaring 2-8°C.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres til bruk på menneske.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Zerbaxa, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 g/0,5 g 10 × 20 ml (hettegl.)
392550
Blå resept
-
11137,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.06.2020