Zavicefta

Pfizer


Antibiotikum, cefalosporin + betalaktamasehemmer.

J01D D52 (Avibaktam, Ceftazidim)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2 g/0,5 g: Hvert hetteglass inneh.: Ceftazidimpentahydrat tilsv. ceftazidim 2 g, avibaktamnatrium tilsv. avibaktam 0,5 g, natriumkarbonat.


Indikasjoner

Følgende infeksjoner hos voksne, ungdom og barn ≥3 måneder: Komplisert intraabdominal infeksjon (cIAI), komplisert urinveisinfeksjon (cUVI) inkl. pyelonefritt, sykehuservervet pneumoni inkl. ventilator-assosiert pneumoni (VAP). Behandling av voksne med bakteriemi som er eller mistenkes å være assosiert med disse. Infeksjoner forårsaket av aerobe, gramnegative mikroorganismer ved begrensede behandlingsmuligheter.

Dosering

Voksne ≥18 år med ClCR1 >50 ml/minutt: Anbefalt dose er 2 g/0,5 g (1 hetteglass) som skal gis hver 8. time med infusjonstid på 2 timer. Behandlingsvarighet avhenger av infeksjonstype:

Infeksjonstype

Behandlingsvarighet

cIAI2,3

5-14 dager

cUVI, inkl. pyelonefritt3

5-10 dager4

Sykehuservervet pneumoni, inkl. VAP3

7-14 dager

Bakteriemi

I samsvar med infeksjonssted

Infeksjoner forårsaket av aerobe, gramnegative mikroorganismer2,3,6

Avhengig av infeksjonens alvorlighetsgrad, patogener og pasientens kliniske og bakteriologiske utvikling5

1ClCR estimert vha. Cockcroft-Gault formel. 2Skal brukes i kombinasjon med metronidazol når man vet/mistenker at anaerobe patogener bidrar til infeksjonsprosessen. 3Skal brukes i kombinasjon med et antibakterielt middel som virker mot grampositive patogener når man vet/mistenker at disse bidrar til infeksjonsprosessen. 4Total varighet som er vist kan inkludere i.v. ceftazidim/avibaktam etterfulgt av hensiktsmessig peroral behandling. 5Svært begrenset erfaring med bruk >14 dager. 6Til behandling av infeksjoner forårsaket av aerobe, gramnegative mikroorganismer hos voksne med begrensede behandlingsmuligheter kun etter konsultasjon med lege med egnet erfaring fra behandling av infeksjonssykdommer.
Ungdom og barn ≥6 måneder til <18 år med ClCR1 >50 ml/minutt/1,73m2: Anbefalt dose skal gis hver 8. time med infusjonstid på 2 timer:

Infeksjonstype

Dose ceftazidim/avibaktam

Behandlingsvarighet

cIAI2,350 mg/12,5 mg pr. kg
til maks.
2 g/0,5 g (1 hetteglass)

cIAI: 5-14 dager.

cUVI, inkl. pyelonefritt3

cUVI4: 5-14 dager.

Sykehuservervet pneumoni/VAP3

Sykehuservervet pneumoni/VAP: 7-14 dager.

Infeksjoner forårsaket av aerobe gramnegative mikroorganismer (LTO)2,3,6

LTO: Avhengig av infeksjonens alvorlighetsgrad, patogener og pasientens kliniske og bakteriologiske utvikling5.

1ClCR estimert vha. Cockcroft-Gault formel. 2Skal brukes i kombinasjon med metronidazol når man vet/mistenker at anaerobe patogener bidrar til infeksjonsprosessen. 3Skal brukes i kombinasjon med et antibakterielt middel som virker mot grampositive patogener når man vet/mistenker at disse bidrar til infeksjonsprosessen. 4Total varighet som er vist kan inkludere i.v. ceftazidim/avibaktam etterfulgt av hensiktsmessig peroral behandling. 5Svært begrenset erfaring med bruk >14 dager. 6Til behandling av infeksjoner forårsaket av aerobe, gramnegative mikroorganismer hos barn med begrensede behandlingsmuligheter kun etter konsultasjon med lege med egnet erfaring fra behandling av infeksjonssykdommer.
Barn ≥3-<6 måneder med ClCR1 >50 ml/minutt/1,73m2: Begrenset erfaring med bruk hos denne pasientgruppen. Anbefalt dose skal gis hver 8. time med infusjonstid på 2 timer:

Infeksjonstype

Dose ceftazidim/avibaktam

Behandlingsvarighet

cIAI2,3

 

cIAI: 5-14 dager.

cUVI, inkl. pyelonefritt3

 

cUVI4: 5-14 dager.

Sykehuservervet pneumoni/VAP3

40 mg/10 mg pr. kg

Sykehuservervet pneumoni/VAP: 7-14 dager.

Infeksjoner forårsaket av aerobe gramnegative mikroorganismer (LTO)2,3,6

 

LTO: Avhengig av infeksjonens alvorlighetsgrad, patogener og pasientens kliniske og bakteriologiske utvikling5.

1ClCR estimert vha. Cockcroft-Gault formel. 2Skal brukes i kombinasjon med metronidazol når man vet/mistenker at anaerobe patogener bidrar til infeksjonsprosessen. 3Skal brukes i kombinasjon med et antibakterielt middel som virker mot grampositive patogener når man vet/mistenker at disse bidrar til infeksjonsprosessen. 4Total varighet som er vist kan inkludere i.v. ceftazidim/avibaktam etterfulgt av hensiktsmessig peroral behandling. 5Svært begrenset erfaring med bruk >14 dager. 6Til behandling av infeksjoner forårsaket av aerobe, gramnegative mikroorganismer hos barn med begrensede behandlingsmuligheter kun etter konsultasjon med lege med egnet erfaring fra behandling av infeksjonssykdommer.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon (estimert ClCR >50-≤80 ml/minutt). Nedsatt nyrefunksjon hos voksne: Anbefalt dose ved estimert ClCR ≤501 ml/minutt, med en infusjonstid på 2 timer:

Estimert ClCR1 (ml/minutt)

Dose2 ceftazidim/avibaktam

Frekvens

31-50

1 g/0,25 g

Hver 8. time

16-30

0,75 g/0,1875 g

Hver 12. time

6-15

0,75 g/0,1875 g

Hver 24. time

Nyresykdom i sluttstadiet inkl. i hemodialyse3

0,75 g/0,1875 g

Hver 48. time

1ClCR estimert vha. Cockcroft-Gault formel. 2Basert på farmakokinetisk modellering. 3Ceftazidim/avibaktam fjernes ved hemodialyse. Dosering på dager med hemodialyse skal skje etter fullført hemodialyse. Nedsatt nyrefunksjon hos barn og ungdom ≥2-<18 år: Anbefalt dose ved estimert ClCR ≤50 ml/minutt/1,73 m2, med en infusjonstid på 2 timer:

Estimert ClCR1 (ml/minutt/1,73 m2)

Dose2 ceftazidim/avibaktam

Frekvens

31-50

25 mg/6,25 mg pr. kg til maks. 1 g/0,25 g

Hver 8. time

16-30

18,75 mg/4,75 mg pr. kg til maks. 0,75 g/0,1875 g

Hver 12. time

6-15

18,75 mg/4,75 mg pr. kg til maks. 0,75 g/0,1875 g

Hver 24. time

Nyresykdom i sluttstadiet inkl. i hemodialyse3

18,75 mg/4,75 mg pr. kg til maks. 0,75 g/0,1875 g

Hver 48. time

1ClCR estimert vha. Schwartz formel. 2Basert på farmakokinetisk modellering. 3Ceftazidim/avibaktam fjernes ved hemodialyse. Dosering på dager med hemodialyse skal skje etter fullført hemodialyse.Nedsatt nyrefunksjon hos barn og ungdom ≥2-<18 år: Anbefalt dose ved estimert ClCR ≤50 ml/minutt/1,73 m2, med en infusjonstid på 2 timer:

Aldersgruppe

Estimert ClCR1 (ml/minutt/1,73 m2)

Dose2 ceftazidim/avibaktam

Frekvens

3-<6 måneder

31-50

20 mg/5 mg pr. kg

Hver 8. time

6 måneder-<2 år

31-50

25 mg/6,25 mg pr. kg

Hver 8. time

3-<6 måneder

16-30

15 mg/3,75 mg pr. kg

Hver 12. time

6 måneder-<2 år

16-30

18,75 mg/4,75 mg pr. kg

Hver 12. time

1ClCR estimert vha. Schwartz formel. 2Basert på farmakokinetisk modellering.Barn <2 år med ClCR <16 ml/minutt/1,73 m2: Tilstrekkelig informasjon finnes ikke. Barn <3 måneder: Ingen doseanbefaling kan gis. Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Standard aseptisk teknikk skal brukes. Pulveret skal rekonstitueres med 10 ml sterilt vann til injeksjonsvæsker (rekonstitueringstid er <2 minutter) og deretter umiddelbart fortynnes før bruk. En infusjonspose eller en infusjonssprøyte kan brukes for fortynning av rekonstituert konsentrat, basert på pasientens alder og volumbehov, se pakningsvedlegget for detaljert bruksanvisning. Total tidsbruk for rekonstituering og fortynning bør ikke overstige 30 minutter.
Administrering: Gis som i.v. infusjon over 2 timer.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller cefalosporiner. Alvorlig overfølsomhet for ethvert annet betalaktamantibiotikum (f.eks. penicilliner, monobaktamer eller karbapenemer).

Forsiktighetsregler

Overfølsomhetsreaksjoner: Alvorlige, og noen ganger fatale, overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. Ved overfølsomhetsreaksjoner må behandling seponeres umiddelbart og tilstrekkelige akuttiltak iverksettes. Forsiktighet bør utvises dersom ceftazidim/avibaktam gis til pasienter med ikke-alvorlig overfølsomhetsreaksjon for penicilliner, monobaktamer eller karbapenemer. Clostridioides difficile-assosiert diaré: Er sett ved bruk, og kan nødvendiggjøre seponering og spesifikk behandling. Nedsatt nyrefunksjon: Nøye monitorering av estimert ClCR anbefales, da ClCR kan endres raskt, særlig tidlig i behandlingsforløpet. Direkte antiglobulintest (DAGT eller Coombs test) serokonversjon og potensiell risiko for hemolytisk anemi: Bruk av ceftazidim/avibaktam kan føre til positiv direkte antiglobulintest (DAGT eller Coombs test), som kan interferere med krysstesting av blod og/eller føre til legemiddelindusert immunhemolytisk anemi. Ved anemi under/etter behandling skal denne muligheten undersøkes. Aktivitetsspektrum: Ceftazidim har liten eller ingen effekt på de fleste grampositive mikroorganismer og de anaerobe, og ytterligere antibakterielle midler skal brukes ved kjennskap til eller mistanke om disse. Avibaktam hemmer ikke klasse B-enzymer (metallo-betalaktamaser) og mange av klasse D-enzymene. Ikke-følsomme mikroorganismer: Langvarig bruk kan føre til overvekst av ikke-følsomme mikroorganismer (f.eks. enterokokker, sopp) som kan kreve behandlingsavbrudd eller andre egnede tiltak. Interaksjoner med laboratorietester: Ceftazidim kan interferere med tester som baserer seg på kopperreduksjon (Benedicts, Fehlings, Clinitest) for deteksjon av glukosuri, som fører til falske positive resultater. Hjelpestoffer: Inneholder ca. 146 mg natrium pr. hetteglass, tilsv. 7,3% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne og er ansett som natriumrik; dette skal vurderes ved kontrollert natriumdiett. Kan fortynnes med oppløsninger som inneholder natrium. Bør vurderes i forhold til total mengde natrium. Det er risiko for overdosering av natrium, særlig hos barn <1 år, og dose må beregnes med forsiktighet. Bilkjøring og bruk av maskiner: Bivirkninger som kan påvirke bilkjøring/maskinbruk (f.eks. svimmelhet) kan oppstå.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av probenecid anbefales ikke. Samtidig høydosebehandling med cefalosporiner og nefrotoksiske legemidler som aminoglykosider eller potente diuretika (f.eks. furosemid) kan påvirke nyrefunksjonen negativt. Samtidig bruk av kloramfenikol bør unngås pga. mulig antagonisme.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal kun brukes dersom fordel oppveier risiko. Dyrestudier med ceftazidim indikerer ingen direkte/indirekte skadelige effekter mhp. graviditet, embryonal/føtal utvikling, fødsel eller postnatal utvikling. Dyrestudier med avibaktam har vist reproduksjonstoksisitet uten bevis for teratogene effekter.
Amming: Ceftazidim går over i morsmelk i små mengder. Ukjent om avibaktam går over i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ikke undersøkt hos mennesker.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Positiv direkte Coombs test
Vanlige Eosinofili, trombocytopeni, trombocytose
Mindre vanlige Leukopeni, lymfocytose, nøytropeni
Ukjent frekvens Agranulocytose, hemolytisk anemi
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerter, diaré, kvalme, oppkast
Mindre vanlige Dysgeusi
Generelle
Vanlige Feber, trombose/flebitt på infusjonsstedet
Hud
Vanlige Kløe, makulopapuløst utslett, urticaria
Ukjent frekvens Angioødem, DRESS, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
Vanlige Candidiasis1
Mindre vanlige Clostridioides difficile-kolitt, pseudomembranøs kolitt
Lever/galle
Vanlige Økt ALAT, økt ALP i blod, økt ASAT, økt LDH i blod, økt γ-GT
Ukjent frekvens Gulsott
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, svimmelhet
Mindre vanlige Parestesi
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Akutt nyreskade, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
Svært sjeldne Tubulointerstitiell nefritt
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Positiv direkte Coombs test
Vanlige
Blod/lymfe Eosinofili, trombocytopeni, trombocytose
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, kvalme, oppkast
Generelle Feber, trombose/flebitt på infusjonsstedet
Hud Kløe, makulopapuløst utslett, urticaria
Infeksiøse Candidiasis1
Lever/galle Økt ALAT, økt ALP i blod, økt ASAT, økt LDH i blod, økt γ-GT
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Mindre vanlige
Blod/lymfe Leukopeni, lymfocytose, nøytropeni
Gastrointestinale Dysgeusi
Infeksiøse Clostridioides difficile-kolitt, pseudomembranøs kolitt
Nevrologiske Parestesi
Nyre/urinveier Akutt nyreskade, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
Svært sjeldne
Nyre/urinveier Tubulointerstitiell nefritt
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Agranulocytose, hemolytisk anemi
Hud Angioødem, DRESS, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Lever/galle Gulsott

1Inkl. vulvovaginal candidiasis og oral candidiasis.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kan føre til nevrologiske følgesykdommer inkl. encefalopati, kramper og koma pga. ceftazidim.
Behandling: Serumnivå av ceftazidim kan reduseres ved hemodialyse eller peritoneal dialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ceftazidim: Baktericid, hemmer bakterienes celleveggsyntese. Avibaktam: Betalaktamasehemmer. Danner kovalent addukt med enzymet, og hemmer både Ambler klasse A- og C- og enkelte klasse D-enzymer, inkl. de med utvidet spektrum (ESBL), KPC- og OXA-48-karbapenemaser, og AmpC-enzymer. Effekt er vist mot følgende arter in vitro: cIAI: Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, E. coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. cUVI: E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa. Sykehuservervet pneumoni inkl. VAP: Enterobacter cloacae, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa. Klinisk effekt er ikke fastslått mot følgende arter: Citrobacter koseri, Enterobacter aerogenes, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Proviencia rettgeri. Følgende arter er ikke følsomme iht. in vitro data: Staphylococcus aureus, anaerobe, Enterococcus spp. Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter spp.
Proteinbinding: Ca. 10% og 8% for hhv. ceftazidim og avibaktam.
Fordeling: Vdss hhv. ca. 22 liter og 18 liter for ceftazidim og avibaktam.
Halveringstid: 2 timer etter i.v. administrering for både ceftazidim og avibaktam.
Metabolisme: Ceftazidim metaboliseres ikke. Metabolisme av avibaktam ble ikke sett i humane leverkulturer.
Utskillelse: Ceftazidim utskilles uendret i urinen via glomerulær filtrasjon. Ca. 80-90% av gitt dose gjenfinnes i urinen innen 24 timer, <1% via galle. Avibaktam utskilles uendret i urinen med renal clearance på ca. 158 ml/minutt via tubulær sekresjon og glomerulær filtrasjon. Ca. 95% av dosen gjenfinnes i urinen innen 12 timer, <0,25% via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Etter rekonstituering: Fortynnes umiddelbart. Etter fortynning: Infusjonsposer: Kjemisk og fysisk stabilitet etter anbrudd er vist i opptil 24 timer ved 2-8°C, etterfulgt av opptil 12 timer <25°C. Infusjonssprøyter: Kjemisk og fysisk stabilitet etter anbrudd er vist i opptil 6 timer ved 15-25°C. Infusjonsposer/-sprøyter: Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C (infusjonsposer) og 15-25°C (infusjonssprøyter), med mindre fortynning/rekonstituering er utført under aseptiske forhold.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres til bruk på menneske.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Zavicefta, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2 g/0,5 g 10 stk. (hettegl.)
183133
-
-
13422,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.02.2021