Zavicefta

Pfizer


Antibiotikum, cefalosporin + betalaktamasehemmer.

J01D D52 (Ceftazidim, Avibaktam)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2 g/0,5 g: Hvert hetteglass inneh.: Ceftazidimpentahydrat tilsv. ceftazidim 2 g, avibaktamnatrium tilsv. avibaktam 0,5 g, natriumkarbonat.


Indikasjoner

Følgende infeksjoner hos voksne: Komplisert intraabdominal infeksjon (cIAI), komplisert urinveisinfeksjon (cUVI) inkl. pyelonefritt, sykehuservervet pneumoni inkl. ventilator-assosiert pneumoni (VAP). Bakteriemi som er eller mistenkes å være assosiert med disse. Infeksjoner forårsaket av aerobe, gramnegative organismer ved begrensede behandlingsmuligheter.

Dosering

Voksne inkl. eldre: Anbefalt i.v. dose ved estimert ClCR ≥51 ml/minutt er 2 g/0,5 g gitt hver 8. time. Infusjonstid 2 timer. Behandlingsvarighet avhenger av infeksjonstype:

Infeksjonstype

Behandlingsvarighet

cIAI1,2

5-14 dager

cUVI, inkl. pyelonefritt2

5-10 dager3

Sykehuservervet pneumoni, inkl. VAP2

7-14 dager

Bakteriemi

I samsvar med infeksjonssted

Infeksjoner forårsaket av aerobe, gramnegative organismer1,2,5

Avhengig av infeksjonens alvorlighetsgrad, patogener og pasientens kliniske og bakteriologiske utvikling4

1Skal brukes i kombinasjon med metronidazol når man vet/mistenker at anaerobe patogener bidrar til infeksjonsprosessen. 2Skal brukes i kombinasjon med et antibakterielt middel som virker mot grampositive patogener når man vet/mistenker at disse bidrar til infeksjonsprosessen. 3Total varighet som er vist kan inkludere i.v. ceftazidim/avibaktam etterfulgt av hensiktsmessig peroral behandling. 4Svært begrenset erfaring med bruk >14 dager. 5Til behandling av infeksjoner forårsaket av aerobe, gramnegative organismer hos voksne med begrensede behandlingsmuligheter kun etter konsultasjon med lege med egnet erfaring fra behandling av infeksjonssykdommer.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon (estimert ClCR ≥51-≤80 ml/minutt). Anbefalte i.v. doser ved estimert ClCR ≤50 ml/minutt:

Estimert ClCR (ml/minutt)

Dose

Frekvens

31-50

1 g/0,25 g

Hver 8. time

16-30

0,75 g/0,1875 g

Hver 12. time

6-15

0,75 g/0,1875 g

Hver 24. time

ESRD inkl. i hemodialyse1

0,75 g/0,1875 g

Hver 48. time

1Dosering på dager med hemodialyse skal skje etter fullført hemodialyse. Barn og ungdom <18 år: Ingen doseanbefaling kan gis. Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Standard aseptisk teknikk skal brukes. Pulveret rekonstitueres med 10 ml sterilt vann til injeksjonsvæsker. Rekonstitueringstid er <2 minutter. Rekonstituert konsentrat skal være svakt gult og fritt for partikler. Fortynnes umiddelbart ved overføring til infusjonspose med natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9%), dekstrose (glukose)-oppløsning 50 mg/ml (5%), natriumklorid- 4,5 mg/ml og dekstrose (glukose)-oppløsning 25 mg/ml eller Ringer-laktat. En infusjonspose på 100 ml kan brukes for tillaging av infusjonsvæske, basert på pasientens volumbehov. Total tidsbruk for rekonstituering og fortynning bør ikke overstige 30 minutter.
Administrering: Gis som i.v. infusjon over 120 minutter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller cefalosporiner. Alvorlig overfølsomhet for ethvert annet betalaktamantibiotikum (f.eks. penicilliner, monobaktamer eller karbapenemer).

Forsiktighetsregler

Overfølsomhetsreaksjoner: Alvorlige, og noen ganger fatale, overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. Ved overfølsomhetsreaksjoner må behandling seponeres umiddelbart og tilstrekkelige akuttiltak iverksettes. Forsiktighet bør utvises dersom ceftazidim/avibaktam gis til pasienter med ikke-alvorlig overfølsomhetsreaksjon for penicilliner, monobaktamer eller karbapenemer. Clostridum difficile-assosiert diaré: Er sett ved bruk, og kan nødvendiggjøre seponering og spesifikk behandling. Nedsatt nyrefunksjon: Nøye monitorering av estimert ClCR anbefales, da ClCR kan endres raskt, særlig tidlig i behandlingsforløpet. Direkte antiglobulintest (DAGT eller Coombs test) serokonversjon og potensiell risiko for hemolytisk anemi: Bruk av ceftazidim/avibaktam kan føre til positiv direkte antiglobulintest (DAGT eller Coombs test), som kan interferere med krysstesting av blod og/eller føre til legemiddelindusert immunhemolytisk anemi. Ved anemi under/etter behandling skal denne muligheten undersøkes. Aktivitetsspektrum: Ceftazidim har liten eller ingen effekt på de fleste grampositive organismer og de anaerobe, og ytterligere antibakterielle midler skal brukes ved kjennskap til eller mistanke om disse. Avibaktam hemmer ikke klasse B-enzymer (metallo-betalaktamaser) og mange av klasse D-enzymene. Ikke-følsomme organismer: Langvarig bruk kan føre til overvekst av ikke-følsomme organismer (f.eks. enterokokker, sopp) som kan kreve behandlingsavbrudd eller andre egnede tiltak. Interaksjoner med laboratorietester: Ceftazidim kan interferere med tester som baserer seg på kopperreduksjon (Benedicts, Fehlings, Clinitest) for deteksjon av glukosuri, som fører til falske positive resultater. Hjelpestoffer: Hvert hetteglass inneholder 6,44 mmol natrium (ca. 148 mg), og dette skal vurderes ved kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Bivirkninger som kan påvirke bilkjøring/maskinbruk (f.eks. svimmelhet) kan oppstå.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av probenecid anbefales ikke. Samtidig høydosebehandling med cefalosporiner og nefrotoksiske legemidler som aminoglykosider eller potente diuretika (f.eks. furosemid) kan påvirke nyrefunksjonen negativt. Samtidig bruk av kloramfenikol bør unngås pga. mulig antagonisme.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal kun brukes dersom fordel oppveier risiko. Dyrestudier med ceftazidim indikerer ingen direkte/indirekte skadelige effekter mhp. graviditet, embryonal/føtal utvikling, fødsel eller postnatal utvikling. Dyrestudier med avibaktam har vist reproduksjonstoksisitet uten bevis for teratogene effekter.
Amming: Ceftazidim går over i morsmelk i små mengder. Ukjent om avibaktam går over i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ikke undersøkt hos mennesker.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligePositiv direkte Coombs test
VanligeEosinofili, trombocytopeni, trombocytose
Mindre vanligeLeukopeni, lymfocytose, nøytropeni
Ukjent frekvensAgranulocytose, hemolytisk anemi
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
Mindre vanligeDysgeusi
Generelle
VanligeFeber, trombose/flebitt på infusjonsstedet
Hud
VanligeKløe, makulopapuløst utslett, urticaria
Ukjent frekvensAngioødem, DRESS, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
VanligeCandidiasis (inkl. vulvovaginal candidiasis og oral candidiasis)
Mindre vanligeClostridioides difficile-kolitt, pseudomembranøs kolitt
Lever/galle
VanligeØkt ALAT, økt ALP i blod, økt ASAT, økt LDH i blod, økt γ-GT
Ukjent frekvensGulsott
Nevrologiske
VanligeHodepine, svimmelhet
Mindre vanligeParestesi
Nyre/urinveier
Mindre vanligeAkutt nyreskade, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
Svært sjeldneTubulointerstitiell nefritt
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfePositiv direkte Coombs test
Vanlige
Blod/lymfeEosinofili, trombocytopeni, trombocytose
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
GenerelleFeber, trombose/flebitt på infusjonsstedet
HudKløe, makulopapuløst utslett, urticaria
InfeksiøseCandidiasis (inkl. vulvovaginal candidiasis og oral candidiasis)
Lever/galleØkt ALAT, økt ALP i blod, økt ASAT, økt LDH i blod, økt γ-GT
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Mindre vanlige
Blod/lymfeLeukopeni, lymfocytose, nøytropeni
GastrointestinaleDysgeusi
InfeksiøseClostridioides difficile-kolitt, pseudomembranøs kolitt
NevrologiskeParestesi
Nyre/urinveierAkutt nyreskade, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
Svært sjeldne
Nyre/urinveierTubulointerstitiell nefritt
Ukjent frekvens
Blod/lymfeAgranulocytose, hemolytisk anemi
HudAngioødem, DRESS, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
Lever/galleGulsott

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kan føre til nevrologiske følgesykdommer inkl. encefalopati, kramper og koma pga. ceftazidim.
Behandling: Serumnivå av ceftazidim kan reduseres ved hemodialyse eller peritoneal dialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ceftazidim: Baktericid, hemmer bakterienes celleveggsyntese. Avibaktam: Betalaktamasehemmer. Danner kovalent addukt med enzymet, og hemmer både Ambler klasse A- og C- og enkelte klasse D-enzymer, inkl. de med utvidet spektrum (ESBL), KPC- og OXA-48-karbapenemaser, og AmpC-enzymer. Effekt er vist mot følgende arter in vitro: cIAI: Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, E. coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. cUVI: E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa. Sykehuservervet pneumoni inkl. VAP: Enterobacter cloacae, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa. Klinisk effekt er ikke fastslått mot følgende arter: Citrobacter koseri, Enterobacter aerogenes, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Proviencia rettgeri. Følgende arter er ikke følsomme iht. in vitro data: Staphylococcus aureus, anaerobe, Enterococcus spp. Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter spp.
Proteinbinding: Ca. 10% og 8% for hhv. ceftazidim og avibaktam.
Fordeling: Vdss hhv. ca. 22 liter og 18 liter for ceftazidim og avibaktam.
Halveringstid: 2 timer etter i.v. administrering for både ceftazidim og avibaktam.
Metabolisme: Ceftazidim metaboliseres ikke. Metabolisme av avibaktam ble ikke sett i humane leverkulturer.
Utskillelse: Ceftazidim utskilles uendret i urinen via glomerulær filtrasjon. Ca. 80-90% av gitt dose gjenfinnes i urinen innen 24 timer, <1% via galle. Avibaktam utskilles uendret i urinen med renal clearance på ca. 158 ml/minutt via tubulær sekresjon og glomerulær filtrasjon. Ca. 95% av dosen gjenfinnes i urinen innen 12 timer, <0,25% via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Etter rekonstituering: Fortynnes umiddelbart. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk stabilitet er vist i opptil 24 timer ved 2-8°C, etterfulgt av opptil 12 timer <25°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C/romtemperatur, med mindre fortynning/rekonstituering er utført under aseptiske forhold.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres til bruk på menneske.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Zavicefta, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 g/0,5 g10 stk. (hettegl.)
183133
-
-
13422,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 28.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.08.2020