Middel mot håndeksem.

D11A H04 (Alitretinoin)KAPSLER, myke 10 mg og 30 mg: Hver kapsel inneh.: Alitretinoin 10 mg, resp. 30 mg, soyaolje, sorbitol, helracemisk α-tokoferol, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Alvorlig kronisk håndeksem hos voksne som ikke responderer på behandling med sterke topikale kortikosteroider. Pasienter som hovedsakelig har hyperkeratotisk eksem, vil trolig få en bedre effekt av behandlingen enn ved eksem hovedsakelig av pomfolyks karakter.

Dosering

Skal kun forskrives av dermatolog eller lege med erfaring med bruk av systemiske retinoider og som har full forståelse for risikoene forbundet med systemisk retinoidbehandling og kravene til overvåkning.
Voksne
10 eller 30 mg 1 gang daglig. Anbefalt startdose er 30 mg 1 gang daglig. En dosereduksjon til 10 mg 1 gang daglig kan vurderes ved uakseptable bivirkninger ved 30 mg-dosen. En behandling kan vare i 12-24 uker, avhengig av respons. Seponering anbefales ved eksemfrie eller nesten eksemfrie hender tidligere enn 24 uker. Seponering skal vurderes ved fortsatt alvorlig sykdom etter de første 12 ukene med kontinuerlig behandling. Ved tilbakefall kan pasienten ha nytte av flere behandlinger.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Ikke anbefalt ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Kontraindisert ved alvorlig nyreinsuffisiens.
  • Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke.
  • Eldre >65 år: Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering Tas 1 gang daglig, fortrinnsvis på samme tidspunkt. Bør tas samtidig med et hovedmåltid for å gi høyest mulig eksponering. Skal svelges hele. Skal ikke tygges.

Kontraindikasjoner

Graviditet. Amming. Fertile kvinner med mindre alle betingelsene i det graviditetsforebyggende programmet er oppfylt. Leverinsuffisiens. Alvorlig nyreinsuffisiens. Ubehandlet hyperkolesterolemi eller hypertriglyseridemi. Ubehandlet hypotyreoidisme. A-hypervitaminose. Hypersensitivitet for alitretinoin, andre retinoider eller noen av hjelpestoffene. Jordnøtt (peanøtt)- eller soyaallergi. Sjelden, arvelig fruktoseintoleranse pga. hjelpestoffet sorbitol. Samtidig bruk av tetrasykliner pga. fare for økt intrakranielt trykk.

Forsiktighetsregler

Preparatet er et kraftig teratogent middel som induserer høy hyppighet av alvorlige og livstruende fosterskader, og er strengt kontraindisert hos gravide samt hos fertile kvinner (med mindre alle betingelser i det graviditetsforebyggende programmet er oppfylt). Graviditetsforebyggende program: Potensialet for graviditet vurderes hos alle kvinner. Kvinnen forstår den teratogene risikoen, forstår og aksepterer krav til prevensjon og behovet for strenge månedlige kontroller. Effektiv prevensjon er minst 1 svært effektiv prevensjonsmetode (dvs. en bruker-uavhengig type), eller 2 komplementære bruker-avhengige former for prevensjon uten avbrudd, 1 måned før, under og 1 måned etter avsluttet behandling. Krav til prevensjon gjelder også ved amenoré. Individuelle omstendigheter vurderes og kvinnen involveres i diskusjon om valg av prevensjonsmetode. Graviditetstester gjennomføres før, regelmessig (ideelt sett månedlig) under og 1 måned etter avsluttet behandling. Kvinnen forstår potensielle konsekvenser av graviditet og behovet for raskt å ta kontakt med lege ved risiko for eller mulig graviditet. Forskrivende lege må forsikre seg om at: Pasienten overholder betingelsene for forebygging av graviditet, og bekrefter forannevnte betingelser, bruker prevensjonsmidler som forannevnt og negativ graviditetstest foreligger før, under og 1 måned etter avsluttet behandling. Hvis forskrivende lege ikke kan gi informasjon om prevensjonsmetoder, bør pasienten henvises til relevant helsepersonell. Hvis graviditet forekommer, må behandling opphøre og pasienten bør henvises til lege som er spesialist eller har erfaring innen fosterskader av legemidler, for evaluering og råd. Bruk opplæringsmateriell for pasienter, forskriver og farmasøyt. Se også SPC for ytterligere informasjon. Resepter til kvinner i fertil alder: Begrenset til 30 dagers behandling, fortsatt behandling krever ny resept. Graviditetstesting, utstedelse av resept og utlevering samme dag skal tilstrebes. Se nasjonale utleveringsbestemmelser. Psykiske lidelser: Alle pasienter skal følges opp, både før behandlingsstart og under behandling, for tegn på depresjon, og henvises til hensiktsmessig behandling hvis nødvendig. Spesiell varsomhet må utvises ved tidligere depresjon. Behandlingen bør seponeres dersom pasienten utvikler depresjon, humørforstyrrelser, psykoser eller aggresjon, og videre psykiatrisk evaluering kan være nødvendig. Bevissthet om dette blant familie/venner kan være til hjelp for å oppdage forverringer av den mentale helsen. UV-lys: Effektene ev UV-stråling forsterkes så pasienten bør unngå sterk eksponering for sollys og bruk av sollamper uten tilsyn. Solfaktor på minst SPF 15 bør benyttes ved UV-eksponering. Hud: Ved tørr(e) hud/lepper bør fuktighetssalve eller -krem/leppepomade brukes. Muskler, bindevev og skjelett: Myalgi, artralgi og økt CK i serum er sett hos pasienter behandlet med alitretinoin. Øyesykdommer: Behandlingen er forbundet med tørre øyne. Intoleranse for kontaktlinser kan forekomme slik at bruk av briller kan være nødvendig. Korneal uklarhet, keratitt og redusert nattsyn kan forekomme og forsvinner vanligvis etter endt behandling. Ved synsproblemer bør pasienten henvises til øyelege. Seponering kan være nødvendig. Benign intrakraniell hypertensjon: Ved tegn på benign intrakraniell hypertensjon bør behandlingen straks avbrytes. Skjoldkjertelens funksjon: Endringer er oftest sett som en reversibel reduksjon i nivåene av TSH og T4. Sykdommer i lever og galleveier: Ved vedvarende klinisk relevant forhøyelse av transaminasenivåene bør det vurderes å redusere dosen eller avbryte behandlingen. Gastrointestinale sykdommer: Ved alvorlig diaré, bør IBD-diagnose vurderes og behandlingen avbrytes øyeblikkelig. Høyrisikopasienter/lipidmetabolisme/pankreatitt: Serumkolesterol, triglyserider (fastende verdier) og blodglukose bør overvåkes (ev. hyppigere kontroll hos pasienter med diabetes, fedme, kardiovaskulære risikofaktorer, forstyrrelse i lipidmetabolismen). Behandlingen bør opphøre hvis hypertriglyseridemi ikke kan kontrolleres på akseptabelt nivå eller hvis symptomer på pankreatitt oppstår. Allergiske reaksjoner: Ved alvorlige allergiske reaksjoner må behandling avbrytes og pasienten må overvåkes nøye.

Interaksjoner

Samtidig behandling med CYP3A4-hemmere som ketokonazol øker plasmanivået av alitretinoin. En dosereduksjon av alitretinoin til 10 mg bør vurderes. Gjelder også for potente CYP2C9- og CYP2C8-hemmere. Alitretinoin kan øke eksponeringen av CYP2C8-substrater. Forsiktighet bør utvises med andre legemidler som er substrater for CYP2C8. Samtidig simvastatinbehandling reduserer plasmanivåene på <25% av simvastatin og simvastatinsyre. Samtidig behandling med tetrasykliner må unngås (risiko for benign intrakraniell hypertensjon). Samtidig inntak av vitamin A bør unngås pga. risiko for A-hypervitaminose.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetToctino er sterkt teratogent og graviditet er en absolutt kontraindikasjon ved behandling. Graviditetsforebyggende program (se Forsiktighetsregler) må følges 1 måned før, under og i måneden etter avsluttet behandling. Dersom man likevel skulle bli gravid, er det høy risiko for svært alvorlig misdannelse av fosteret. Dette inkluderer misdannelser i CNS (hydrocefalus, misdannelser/avvik i cerebellum, mikrokefali), facial dysmorfi, ganespalte, misdannelser av ytre øre (manglende ytre øre, små eller manglende ytre øreganger), øyeabnormiteter (mikroftalmi), kardiovaskulære misdannelser (konotrunkale misdannelser som f.eks. Fallots tetrade, transposisjon av store kar, septumdefekter) og misdannelser av thymus og parathyreoidea. Det er også økt frekvens av spontanabort.
AmmingAlitretinoin er svært lipofilt og det er svært sannsynlig at det utskilles i morsmelk. Kontraindisert hos kvinner som ammer pga. potensiell risiko for bivirkninger hos diende barn.
FertilitetSe SPC.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerVed doser >10 ganger terapeutisk dose: Sterk hodepine, diaré, ansiktsrødme, hypertriglyseridemi (i samsvar med retinoidtoksisitet). Disse effektene er reversible.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringAlitretinoin (et retinoid) er et derivat av vitamin A.
VirkningsmekanismeDen farmakologiske virkningen av retinoider kan forklares ved deres effekter på celleproliferasjon, celledifferensiering, apoptose, angiogenese, keratinisering, sebumproduksjon og immunmodulering. Alitretinoin (RAR- og RXR-agonist) har vist immunmodulerende og antiinflammatoriske effekter som er relevante for hudinflammasjon. Alitretinoin undertrykker produksjonen av kjemokiner.
AbsorpsjonVariabel og doseproporsjonal over 10-30 mg. Blir ikke konsistent absorbert fra mage- og tarmkanalen under faste. Mengden tilgjengelig for absorpsjon varierer med fettinntak, se Administrering.
Proteinbinding99,1% til plasmaproteiner.
HalveringstidGjennomsnittlig 9-10 timer.
MetabolismeAlitretinoin metaboliseres til 4-okso-alitretinoin. Begge gjennomgår isomerisering til tretinoin (eller isotretinoin) og deres 4-okso metabolitter. 4-okso-alitretinoin glukuronideres og utskilles i urin.
UtskillelseHovedsakelig ca. 63% i urin, ca. 30% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C og i originalemballasjen. Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Utleveringsbestemmelser

Til fertile kvinner skal det kun utleveres alitretinoin tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.

 

Pakninger, priser og refusjon

Toctino, KAPSLER, myke:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 mg 30 stk. (blister)
148363

Blå resept

3 009,50 (trinnpris 1 703,00) C
30 mg 30 stk. (blister)
148374

Blå resept

3 624,30 (trinnpris 1 703,00) C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Toctino KAPSLER, myke 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Toctino KAPSLER, myke 30 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.01.2021


Sist endret: 21.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)