PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 500 mg/500 mg: Hvert hetteglass inneh.: Imipenem 500 mg, cilastatinnatrium tilsv. cilastatin 500 mg, natriumhydrogenkarbonat 37,6 mg.


Indikasjoner

Voksne og barn >1 år: Til behandling av følgende infeksjoner: Kompliserte intraabdominale infeksjoner, alvorlig pneumoni inkl. sykehuservervet og respiratorassosiert lungebetennelse, intrapartum og postpartum infeksjoner, kompliserte urinveisinfeksjoner og kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner. Kan brukes til behandling av pasienter med febrile nøytropenier som mistenkes å ha opphav i bakterieinfeksjon. Behandling av bakteriemi som oppstår i forbindelse med, eller mistenkes å være forbundet med, noen av infeksjonene som er nevnt ovenfor. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Dosering

Daglig dose bør baseres på infeksjonstype og gis i likt fordelte doser basert på mottakelighetsgraden til patogenet(ne) og pasientens nyrefunksjon. Daglig maks. dose må ikke overskride 4000 mg/4000 mg pr. dag. For infusjonshastighet, se Administrering.
Voksne og ungdom med normal nyrefunksjon: Anbefalt dosering ved normal nyrefunksjon (ClCR ≥90 ml/minutt): 500 mg/500 mg hver 6. time eller 1000 mg/1000 mg hver 8. time eller hver 6. time. Infeksjoner mistenkt eller påvist pga. mindre følsomme bakteriearter (som Pseudomonas aeruginosa) og svært alvorlige infeksjoner (f.eks. hos pasienter med nøytropeni og feber) behandles med 1000 mg/1000 mg hver 6. time.
Voksne og ungdom med nedsatt nyrefunksjon: Dosen bestemmes med utgangspunkt i total daglig dose som vanligvis vil være egnet ved normal nyrefunksjon og fra tabellen velges aktuelt doseregime som er redusert iht. pasientens ClCR

ClCR
(ml/minutt)

Hvis total daglig dose er 2000 mg/dag

Hvis total daglig dose er 3000 mg/dag

Hvis total daglig dose er 4000 mg/dag

≥90 (normal)

500 mg hver 6. time

1000 mg hver 8. time

1000 mg hver 6. time

Redusert dose for pasienter med nedsatt nyrefunksjon:

<90-≥60

400 mg hver 6. time

500 mg hver 6. time

750 mg hver 8. time

<60-≥30

300 mg hver 6. time

500 mg hver 8. time

500 mg hver 6. time

<30-≥15

200 mg hver 6. time

500 mg hver 12. time

500 mg hver 12. time

Ved ClCR <15 ml/minutt bør ikke pasienten få Tienam, med mindre hemodialyse initieres innen 48 timer.
Pasienter i hemodialyse: Ved behandling av pasienter med ClCR <15 ml/minutt som er i dialyse, brukes doseanbefaling som for pasienter med ClCR 15-29 ml/minutt (se tabell). Både imipenem og cilastatin elimineres fra sirkulasjonen ved hemodialyse. Pasienten bør få Tienam etter hemodialyse og i 12 timers intervaller regnet fra hemodialysens slutt. Dialysepasienter, særlig de med underliggende sykdom i sentralnervesystemet (CNS) bør overvåkes nøye. Pasienter i hemodialyse anbefales Tienam kun når fordelen oppveier den potensielle risikoen for kramper. Foreløpig er det utilstrekkelige med data til å kunne anbefale bruk av Tienam til pasienter i peritonealdialyse.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering anbefales. Nedsatt nyrefunksjon: Voksne og ungdom: Se dosering ovenfor. Barn: Kliniske data er utilstrekkelige for å kunne anbefale dosering til barn med nedsatt nyrefunksjon (serumkreatinin >2 mg/dl). Barn <1 år: Kliniske data er utilstrekkelige for å kunne anbefale dosering. Barn ≥1 år: Anbefalt dose er 15/15 eller 25/25 mg/kg administrert hver 6. time. Infeksjoner mistenkt eller påvist å være mindre følsomme pga. bakteriearter (som Pseudomonas aeruginosa) og veldig alvorlige infeksjoner (f.eks. pasienter med nøytropeni og feber) behandles med 25/25 mg/kg administrert hver 6. time. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig for eldre med normal nyrefunksjon.
Tilberedning/Håndtering: Rekonstituering: Innholdet i hvert hetteglass skal overføres til 100 ml 9 mg/ml natriumklorid infusjonsvæske. Ved spesielle forhold når 9 mg/ml natriumklorid ikke kan brukes av kliniske grunner, kan 50 mg/ml glukose brukes istedenfor. Start med å tilsette 10 ml væske til hetteglasset. Rist godt og overfør suspensjonen til infusjonsvæsken. NB! Suspensjonen er ikke til direkte infusjon. Gjenta ved å tilsette ytterligere 10 ml infusjonsvæske for å sikre at alt innholdet i hetteglasset er overført til infusjonsvæsken. Blandingen skal ristes til den er klar. Konsentrasjonen av rekonstituert oppløsning er ca. 5 mg/ml av både imipenem og cilastatin. Kan ikke blandes med infusjonsvæske som inneholder laktat. Kan administreres gjennom samme i.v. system som laktat infusjonsvæske. Skal ikke blandes med andre legemidler enn de som er nevnt ovenfor.
Administrering: Preparatet skal rekonstitueres og fortynnes ytterligere før administrering. Doser ≤500 mg/500 mg bør gis som i.v. infusjon over 20-30 minutter. Doser >500 mg/500 mg bør infunderes over 40-60 minutter. Hos pasienter som utvikler kvalme under infusjon, kan infusjonshastigheten reduseres.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for virkestoffene, hjelpestoffet eller andre andre karbapenemantibiotika. Alvorlig overfølsomhet (f.eks. anafylaktisk reaksjon, alvorlig hudreaksjon) for andre typer betalaktamantibiotika (f.eks. penicilliner eller cefalosporiner).

Forsiktighetsregler

Generelt: Ved valg av imipenem/cilastatin bør det tas hensyn til hvor godt preparatet er egnet basert på infeksjonens alvorlighetsgrad, forekomsten av resistens mot andre egnede antibiotika, og risikoen for seleksjon av karbapenemresistente bakterier. Hypersensitivitet: Alvorlige, og av og til fatale hypersensitivitetsreaksjoner (anafylaktiske reaksjoner), er rapportert for betalaktamer. Reaksjonene opptrer oftere hos personer med tidligere følsomhet for multiple allergener. Før behandlingen startes, bør tidligere hypersensitivitetsreaksjoner for karbapenemer, penicilliner, cefalosporiner, andre betalaktamer og andre allergener undersøkes nøye. Behandlingen avsluttes umiddelbart ved allergisk reaksjon på Tienam. Alvorlige anafylaktiske reaksjoner krever øyeblikkelig behandling. Lever: Leverfunksjon bør overvåkes nøye pga. risiko for levertoksisitet (transaminaseøkning, leversvikt og fulminant hepatitt). Leverfunksjonen hos pasienter med allerede eksisterende leversykdom bør overvåkes. Ingen dosejustering er nødvendig. Hematologi: En direkte eller indirekte Coombs test kan bli positiv under behandling med imipenem/cilastatin. Antibakterielt spektrum: Før oppstart av empirisk behandling, spesielt ved livstruende tilstander, bør det antibakterielle spekteret til imipenem/cilastatin tas hensyn til. Det bør utvises forsiktighet, pga. begrenset følsomhet hos spesifikke patogener knyttet til f.eks. bakterielle hud- og bløtdelsinfeksjoner. Bruk av imipenem/cilastatin er ikke egnet for behandling av disse infeksjonstypene med mindre patogenet allerede er dokumentert og kjent for å være følsom, eller ved svært sterk mistanke om at det mest sannsynlige patogenet(ene) er mottakelig for behandling. Samtidig bruk av et egnet anti-MRSA-middel kan være indisert der MRSA-infeksjoner er mistenkt eller påvist å være involvert. Samtidig bruk av aminoglykosid kan være indisert når Pseudomonas aeruginosa-infeksjoner er mistenkt eller påvist. Clostridioides difficile: Antibiotikaassosiert kolitt og pseudomembranøs kolitt er rapportert og alvorlighetsgraden kan variere fra mild til livstruende. Det er viktig å vurdere denne diagnosen hos pasienter som utvikler diaré under eller etter bruk av imipenem/cilastatin. Seponering av behandling med imipenem/cilastatin og administrering av spesifikk behandling for Clostridioides difficile bør vurderes. Peristaltikkhemmende legemidler bør ikke gis. Nedsatt nyrefunksjon: Imipenem/cilastatin akkumuleres hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Bivirkninger i CNS kan forekomme hvis dosen ikke justeres med hensyn på nyrefunksjonen. Meningitt: Anbefales ikke til behandling av meningitt. Sentralnervesystemet: CNS-bivirkninger som myoklon aktivitet, forvirringstilstander, eller krampeanfall er rapportert, spesielt når anbefalt dose overskrides. CNS-bivirkninger er oftest rapportert hos pasienter med CNS-lidelser (f.eks. hjerneskader eller tidligere krampeanfall) og/eller nedsatt nyrefunksjon, hvor doseakkumulering kan forekomme. Doseringsanbefalingen skal derfor følges nøye, spesielt hos disse pasientene. Antikonvulsiv behandling bør fortsette hos pasienter med kjente krampelidelser. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot nevrologiske symptomer eller kramper hos barn med kjent risiko for krampeanfall, eller ved samtidig behandling med legemidler som senker krampeterskelen. Hvis fokal tremor, myoklonus eller krampeanfall oppstår, bør pasientene vurderes nevrologisk og bli satt på antikonvulsiv behandling, dersom dette ikke allerede er initiert. Fortsetter CNS-symptomene bør Tienamdosen reduseres eller seponeres. Pasienter med ClCR ≤5 ml/minutt bør ikke få Tienam, med mindre hemodialyse initieres innen 48 timer. For hemodialysepasienter anbefales Tienam bare når fordelen oppveier potensiell risiko for krampeanfall. Hjelpestoffer: Inneholder 1,6 mmol (37,6 mg) natrium pr. hetteglass, tilsv. 1,9% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Generaliserte (krampe)anfall er rapportert ved samtidig bruk av ganciklovir og Tienam, og preparatene bør derfor ikke brukes samtidig med mindre potensiell fordel oppveier potensiell risiko. Reduksjon i valproinsyrenivå til under terapeutisk nivå er rapportert når valproinsyre gis samtidig med karbapenemer. Redusert valproinsyrenivå kan føre til mangelfull anfallskontroll. Samtidig bruk av imipenem og valproinsyre/natriumvalproat er derfor ikke anbefalt og alternativ antibakteriell eller antikonvulsiv behandling bør vurderes. Samtidig administrering av antibiotika og warfarin kan forsterke warfarins antikoagulerende effekt. Økt antikoagulerende effekt av oralt administrerte antikoagulasjonsmidler, inkl. warfarin, hos pasienter som samtidig får antibakterielle midler er rapportert hyppig. Risikoen kan variere med underliggende infeksjon, alder og generell status hos pasienten, slik at antibiotikumets bidrag til INR-økning er vanskelig å vurdere. INR bør overvåkes hyppig under og like etter samtidig administrering av antibiotika og orale antikoagulantia. Samtidig administrering av Tienam og probenecid gir minimal økning i plasmanivåene og plasmahalveringstid for imipenem. Mengden av aktiv (ikke metabolisert) imipenem gjenfunnet i urin reduseres til ca. 60% av dosen når Tienam gis samtidig med probenecid. Samtidig administrering av Tienam og probenecid fordobler plasmanivået og halveringstiden til cilastatin, men har ingen innvirkning på mengden cilastatin gjenfunnet i urin. Interaksjonsstudier er kun gjennomført hos voksne.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Studier med drektige aper har vist reproduksjonstoksisitet. Potensiell risiko for mennesker er ukjent. Skal bare brukes under graviditet hvis potensiell fordel oppveier mulig risiko for fosteret.
Amming: Imipenem og cilastatin utskilles i morsmelk i små mengder. Begge virkestoffene absorberes i liten grad etter peroral administrering, og det er derfor usannsynlig at diende barn vil bli utsatt for betydelige mengder. Dersom bruk anses som nødvendig, bør fordelen ved amming veies opp mot mulig risiko for barnet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeEosinofili
Mindre vanligeLeukopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni, trombocytose
SjeldneAgranulocytose
Svært sjeldneBenmargssuppresjon, hemolytisk anemi
Gastrointestinale
VanligeDiaré, kvalme, oppkast
SjeldneMisfarging av tenner og/eller tunge
Svært sjeldneAbdominalsmerte, glossitt, halsbrann, hemoragisk kolitt, hypertrofi av tungepapiller, økt spyttsekresjon
Generelle
Mindre vanligeErytem på infusjonsstedet, feber, indurasjon på infusjonsstedet, lokal smerte på infusjonsstedet
Svært sjeldneAsteni/svakhet, brystubehag
Hjerte
Svært sjeldneCyanose, palpitasjoner, takykardi
Hud
VanligeUtslett (f.eks. eksantematisk)
Mindre vanligeKløe, urticaria
SjeldneAngioødem, eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Svært sjeldneForandringer i hudstruktur, hyperhidrose
Immunsystemet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
SjeldneCandidiasis, pseudomembranøs kolitt
Svært sjeldneGastroenteritt
Kar
VanligeTromboflebitt
Mindre vanligeHypotensjon
Svært sjeldneFlushing
Kjønnsorganer/bryst
Svært sjeldneVulval kløe
Lever/galle
SjeldneHepatitt, leversvikt
Svært sjeldneFulminant hepatitt
Luftveier
Svært sjeldneDyspné, faryngeal smerte, hyperventilering
Muskel-skjelettsystemet
Svært sjeldnePolyartralgi, smerter i ryggradens torakale del
Nevrologiske
Mindre vanligeKrampeanfall, myoklonus, somnolens, svimmelhet
SjeldneEncefalopati, fokal tremor, parestesi, smaksforstyrrelse
Svært sjeldneForverring av myasthenia gravis, hodepine
Ukjent frekvensAgitasjon, dyskinesi
Nyre/urinveier
SjeldneAkutt nyresvikt, misfarget urin, oliguri/anuri, polyuri
Psykiske
Mindre vanligePsykiske forstyrrelser (inkl. hallusinasjoner og forvirringstilstander)
Undersøkelser
VanligeØkt ALP i blod, økte transaminaser i blod
Mindre vanligeForlenget protrombintid, positiv direkte Coombs test, redusert hemoglobin, økt bilirubin i blod, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
Øre
SjeldneHørselstap
Svært sjeldneTinnitus, vertigo
FrekvensBivirkning
Vanlige
Blod/lymfeEosinofili
GastrointestinaleDiaré, kvalme, oppkast
HudUtslett (f.eks. eksantematisk)
KarTromboflebitt
UndersøkelserØkt ALP i blod, økte transaminaser i blod
Mindre vanlige
Blod/lymfeLeukopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni, trombocytose
GenerelleErytem på infusjonsstedet, feber, indurasjon på infusjonsstedet, lokal smerte på infusjonsstedet
HudKløe, urticaria
KarHypotensjon
NevrologiskeKrampeanfall, myoklonus, somnolens, svimmelhet
PsykiskePsykiske forstyrrelser (inkl. hallusinasjoner og forvirringstilstander)
UndersøkelserForlenget protrombintid, positiv direkte Coombs test, redusert hemoglobin, økt bilirubin i blod, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
Sjeldne
Blod/lymfeAgranulocytose
GastrointestinaleMisfarging av tenner og/eller tunge
HudAngioødem, eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
InfeksiøseCandidiasis, pseudomembranøs kolitt
Lever/galleHepatitt, leversvikt
NevrologiskeEncefalopati, fokal tremor, parestesi, smaksforstyrrelse
Nyre/urinveierAkutt nyresvikt, misfarget urin, oliguri/anuri, polyuri
ØreHørselstap
Svært sjeldne
Blod/lymfeBenmargssuppresjon, hemolytisk anemi
GastrointestinaleAbdominalsmerte, glossitt, halsbrann, hemoragisk kolitt, hypertrofi av tungepapiller, økt spyttsekresjon
GenerelleAsteni/svakhet, brystubehag
HjerteCyanose, palpitasjoner, takykardi
HudForandringer i hudstruktur, hyperhidrose
InfeksiøseGastroenteritt
KarFlushing
Kjønnsorganer/brystVulval kløe
Lever/galleFulminant hepatitt
LuftveierDyspné, faryngeal smerte, hyperventilering
Muskel-skjelettsystemetPolyartralgi, smerter i ryggradens torakale del
NevrologiskeForverring av myasthenia gravis, hodepine
ØreTinnitus, vertigo
Ukjent frekvens
NevrologiskeAgitasjon, dyskinesi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Er i samsvar med bivirkningsprofilen og kan inkludere krampeanfall, forvirring, tremor, kvalme, oppkast, hypotensjon, bradykardi.
Behandling: Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om behandling av overdosering med Tienam. Imipenem/cilastatin kan fjernes ved hemodialyse, men nytten ved overdosering ukjent.

Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjon av imipenem og cilastatin. Imipenem er et bredspektret betalaktamantibiotikum, et tienamycin, karbapenem. Cilastatin er en spesifikk enzyminhibitor, som hemmer metaboliseringen av imipenem i nyrene. Imipenem er resistent mot bakteriell betalaktamase, og har et meget bredt antibakterielt spektrum. Det omfatter flertallet grampositive og gramnegative aerobe og anaerobe kokker og staver inkl. Staphylococcus aureus, enterokokker, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides fragilis og gjelder enten de er betalaktamaseproduserende eller ikke. Imipenem har ikke effekt overfor Stenotrophomonas maltophilia (tidligere Pseudomonas maltophilia), noen stammer av Burkholderia cepacia-kompleks og Enterococcus faecium. Noen meticillinresistente stafylokokker og noen gruppe D streptokokker er ikke følsomme for imipenem.
Virkningsmekanisme: Imipenem er en potent hemmer av bakterienes celleveggsyntese via spesifikk binding til de såkalte penicillin-bindende proteiner (med høyest affinitet til PBP 2 og PBP 1b). Dette gir en rask baktericid effekt. For de fleste species vil baktericid konsentrasjon være tilnærmet lik bakteriostatisk konsentrasjon. Cilastatin mangler antibakteriell effekt, men hemmer det renale enzym som inaktiverer imipenem i nyrene. Derved oppnås effektive konsentrasjoner av imipenem også i urinveiene.
Absorpsjon: Imipenem: Cmax etter 20 minutters i.v. infusjon varierer fra 12-20 µg/ml for 250 mg/250 mg dose, 21-58 µg/ml for 500 mg/500 mg dose og 41-83 µg/ml for 1000 mg/1000 mg dose. Gjennomsnittlig Cmax etter doser på 250 mg/250 mg, 500 mg/500 mg og 1000 mg/1000 mg er hhv. 17, 39 og 66 µg/ml. Ved disse dosene reduseres plasmanivået til ≤1 µg/ml i løpet av 4-6 timer. Cilastatin: Cmax etter 20 minutters i.v. infusjon varierer fra 21-26 µg/ml for 250 mg/250 mg dose, 21-55 µg/ml for 500 mg/500 mg dose og fra 56-88 µg/ml for 1000 mg/1000 mg dose. Gjennomsnittlig Cmax etter doser på 250 mg/250 mg, 500 mg/500 mg og 1000 mg/1000 mg er hhv. 22, 42 og 72 µg/ml.
Proteinbinding: Ca. 20% for imipenem, ca. 40% for cilastatin.
Halveringstid: Ca. 1 time etter i.v. infusjon, ved normal nyrefunksjon, gjelder begge stoffer.
Metabolisme: Når gitt alene metaboliseres imipenem i nyrene av dehydropeptidase-I. Individuell gjenvinning i urin varierer fra 5-40%, med en gjennomsnittlig gjenvinningsgrad på 15-20%. Cilastatin er spesifikk dehydropeptidase-I-enzymhemmer og hemmer effektivt metabolismen av imipenem slik at samtidig bruk av imipenem og cilastatin muliggjør oppnåelse av terapeutisk antibakterielt nivå både i urin og plasma.
Utskillelse: I urin, hovedsakelig uforandret (ca. 70%), gjelder begge stoffer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Etter rekonstituering: Fortynnede oppløsninger bør brukes umiddelbart. Tiden fra rekonstitueringen starter til i.v. infusjon avsluttes skal ikke overskride 2 timer. Rekonstituert oppløsning skal ikke fryses.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres til bruk på menneske.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Tienam, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg/500 mg10 × 20 ml (hettegl.)
110760
Blå resept
-
1546,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.11.2020