Temodal

MSD


Cytostatikum.

L01A X03 (Temozolomid)KAPSLER 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg og 250 mg: Hver kapsel inneh.: Temozolomid 20 mg, resp. 100 mg, 140 mg, 180 mg og 250 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 20 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 100 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 140 mg: Indigokarmin (E 132), titandioksid (E 171). 180 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 250 mg: Titandioksid (E 171). Alle styrker har svart merking som bl.a. inneholder svart jernoksid (E 172).


PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2,5 mg/ml: Hvert hetteglass inneh.: Temozolomid 100 mg, mannitol, treonin, polysorbat 80, natriumsitrat og saltsyre (for pH-justering).


Indikasjoner

Voksne med nydiagnostisert glioblastoma multiforme samtidig med strålebehandling og som påfølgende monoterapibehandling. Barn ≥3 år, ungdom og voksne med maligne gliomer, slik som glioblastoma multiforme eller anaplastisk astrocytom, som har residiv eller progresjon etter standardbehandling.

Dosering

Skal kun forskrives av leger med erfaring i onkologisk behandling av hjernetumorer. Antiemetisk terapi kan gis før eller rett etter administrering.
Nydiagnostisert glioblastoma multiforme hos voksne: Gis i kombinasjon med fokal strålebehandling (samtidig fase) etterfulgt av opptil 6 sykluser med monoterapi (monoterapifase). Samtidig fase: 75 mg/m2 daglig i 42 dager samtidig med fokal strålebehandling (60 Gy gitt som 30 fraksjoner). Ingen dosereduksjon anbefales. Fullstendig blodtelling skal utføres i løpet av behandlingstiden. Opphold eller avslutning av Temodal-behandlingen i samtidig fase avgjøres ukentlig iht. hematologiske og ikke-hematologiske toksisitetskriterier (se tabell 1).
Tabell 1. Opphold eller avslutning av temozolomid ved samtidig strålebehandling:

Toksisitet

Opphold i behandling

Avslutt behandling

Antall nøytrofile granulocytter

≥0,5 og <1,5 × 109/liter

<0,5 × 109/liter

Antall trombocytter

≥10 og <100 × 109/liter

<10 × 109/liter

CTC ikke-hematologisk toksisitet
(unntatt alopesi, kvalme, oppkast)

CTC grad 2

CTC grad 3 eller 4

Samtidig behandling med preparatet kan fortsette dersom følgende kriterier er oppfylt: Antall nøytrofile granulocytter er ≥1,5 × 109/liter, antall trombocytter er ≥100 × 109/liter, CTC (Common Toxicity Criteria) ikke-hematologisk toksisitet er ≤ grad 1 (unntatt alopesi, kvalme og oppkast). Monoterapifase: 4 uker etter samtidig fase gis temozolomid i opptil 6 sykluser som monoterapi. Dose i syklus 1 er 150 mg/m2 1 gang daglig i 5 dager etterfulgt av 23 dager uten behandling. Når syklus 2 starter, økes dosen til 200 mg/m2 hvis CTC ikke-hematologisk toksisitet for syklus 1 er ≤ grad 2 (unntatt alopesi, kvalme og oppkast), antall nøytrofile granulocytter er ≥1,5 × 109/liter og antall trombocytter er ≥100 × 109/liter. Hvis dosen ikke økes i syklus 2, skal den heller ikke økes i de etterfølgende syklusene. Ved økning, skal dosen holdes på 200 mg/m2 pr. dag de første 5 dagene av hver påfølgende syklus hvis ikke toksisitet inntreffer. Dosereduksjoner og avslutning av behandling i løpet av monoterapifasen skal gjøres iht. tabell 2 og 3. Fullstendig blodtelling skal utføres på dag 22 (21 dager etter 1. dose). Dosen skal reduseres eller behandlingen skal avsluttes iht. tabell 3.
Tabell 2. Dosenivåer for monoterapibehandling:

Dosenivå

Dose (mg/m2/dag)

Kommentar

-1

100

Reduksjon for tidligere toksisitet

0

150

Dose i løpet av syklus 1

1

200

Dose i løpet av syklusene 2-6 uten toksisitet

Tabell 3. Reduksjon eller avslutning under monoterapifasen:

Toksisitet

Reduser med ett dosenivå1

Avslutt behandling

Antall nøytrofile granulocytter

<1,0 × 109/liter

Se2

Antall trombocytter

<50 × 109/liter

Se2

CTC ikke-hematologisk toksisitet
(unntatt alopesi, kvalme, oppkast)

CTC grad 3

CTC grad 42

1 Dosenivåer er oppført i tabell 2. 2 Behandling skal avsluttes dersom dosenivå -1 (100 mg/m2) fortsatt resulterer i uakseptabel toksisitet og den samme grad 3 ikke-hematologiske toksisiteten (unntatt alopesi, kvalme, oppkast) dukker opp igjen etter dosereduksjon.
Residiverende eller progressive maligne gliomer: Voksne, ungdom og barn ≥3 år: En behandlingssyklus varer i 28 dager. For pasienter som tidligere ikke er blitt behandlet med kjemoterapi, gis 200 mg/m2 1 gang daglig de første 5 dagene, etterfulgt av 23 behandlingsfrie dager. For pasienter som tidligere har gjennomgått kjemoterapi, er den initiale dosen 150 mg/m2 1 gang daglig som deretter økes i den 2. syklusen til 200 mg/m2 1 gang daglig i 5 dager hvis hematologisk toksisitet ikke foreligger.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Det er usannsynlig at dosereduksjoner kreves ved nedsatt nyrefunksjon eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Forsiktighet bør likevel utvises, se Forsiktighetsregler. Barn og ungdom: Erfaring fra behandling ved residiverende eller progressive maligne gliomer hos eldre barn og tenåringer er svært begrenset. Det finnes ingen erfaring med behandling av pasienter <3 år. Eldre: Administreres med forsiktighet til eldre pasienter >70 år, da disse har en høyere risiko for nøytropeni og trombocytopeni.
Tilberedning/Håndtering: Pulver til infusjonsvæske: Se pakningsvedlegg for rekonstituering og håndtering av preparatet.
Administrering: Dersom oppkast oppstår etter at dosen er gitt, skal det ikke gis en ny dose samme dag. Kapsler: Skal tas på fastende mage, f.eks. minst 1 time før planlagt måltid. Skal svelges hele med et glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. Skal ikke åpnes. Pulver til infusjonsvæske: Rekonstituert oppløsning skal kun administreres som en i.v. infusjon over en periode på 90 minutter ved bruk av en pumpe. Skal ikke gis på andre måter som f.eks. intratekalt, intramuskulært eller subkutant. Kan administreres i samme infusjonslinje som 0,9% natriumkloridinjeksjon. Den er inkompatibel med dekstroseoppløsninger.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig myelosuppresjon. Graviditet. Amming.

Forsiktighetsregler

Opportunistiske infeksjoner (som Pneumocystis jirovecii-pneumoni) og reaktivering av infeksjoner (som HBV, CMV) er observert. Herpetisk meningoencefalitt (inkl. fatal) er sett hos pasienter som får temozolomid i kombinasjon med strålebehandling, inkl. tilfeller av samtidig administrerte steroider. Pasienter som får temozolomid samtidig med strålebehandling har vist seg å være i spesiell fare for å utvikle Pneumocystis jirovecii-pneumoni (PCP), og profylakse er derfor nødvendig for pasienter som får samtidig behandling i 42 dager (maks. 49 dager) uavhengig av antall lymfocytter. Pasienter som får lymfopeni skal fortsette med profylakse til graden av lymfopeni er ≤1. Det kan være høyere forekomst av PCP når temozolomid gis i et lengre doseringsregime. Alle pasienter som får temozolomid, spesielt pasienter som får steroider, skal likevel kontrolleres nøye for utvikling av PCP uavhengig av regimet. Hepatitt forårsaket av reaktivering av hepatitt B-virus (HBV) har i noen tilfeller resultert i dødsfall. Spesialist i leversykdommer skal konsulteres før behandling kan startes hos pasienter med positiv hepatitt B-serologi (inkl. de med aktiv sykdom). Leverskade inkl. dødelig leversvikt er rapportert. Leverfunksjonstester bør utføres før behandlingsstart. Dersom testen er unormal, bør legen vurdere nytte/risiko, inkl. risikoen for dødelig leversvikt, før oppstart. For pasienter som behandles i en 42-dagerssyklus skal leverfunksjonstester gjentas midtveis i syklusen. Leverfunksjonstester bør utføres etter hver behandlingssyklus for alle pasienter. Ved signifikant unormal leverfunksjon, skal legen vurdere nytte/risiko av å fortsette behandlingen. Levertoksisitet kan oppstå flere uker eller mer etter siste behandling. Tilfeller av respiratorisk svikt med dødelig utgang er rapportert ved bruk av temozolomid, spesielt i kombinasjon med deksametason eller andre steroider. Tilfeller av interstitiell pneumonitt og pneumonitt er rapportert svært sjeldent. Tilfeller av myelodysplastisk syndrom og sekundære maligniteter, inkl. myeloisk leukemi er observert svært sjeldent. For voksne med nydiagnostisert glioblastoma multiforme, anbefales antiemetisk profylakse før den initielle dosen av samtidig fase, og anbefales sterkt i løpet av monoterapifasen. Pasienter med residiverende eller progressive maligne gliomer som kastet opp mye (grad 3 eller 4) i tidligere sykluser, kan trenge antiemetisk behandling. Pasienter som behandles med temozolomid kan oppleve myelosuppresjon, inkl. forlenget pancytopeni som kan resultere i aplastisk anemi, som i enkelte tilfeller har vært fatal. Samtidig eksponering for legemidler som er forbundet med aplastisk anemi, inkl. karbamazepin, fenytoin og sulfametoksazol/trimetoprim, kan vanskeliggjøre vurderingen. Før administrering må følgende oppfylles: Antall nøytrofile granulocytter ≥1,5 × 109/liter og antall trombocytter ≥100 × 109/liter. En fullstendig blodtelling skal utføres dag 22 (21 dager etter første dose) eller innen 48 timer fra denne dag, og deretter hver uke, til antall nøytrofile granulocytter er >1,5 × 109/liter og antall trombocytter er >100 × 109/liter. Hvis antall granulocytter faller under 1 × 109/liter eller hvis antall trombocytter er lavere enn 50 × 109/liter i en syklus, skal dosen reduseres med ett dosenivå i neste syklus. Dosenivåene er 100 mg/m2, 150 mg/m2 og 200 mg/m2. Den laveste anbefalte dosen er 100 mg/m2. Menn som behandles med temozolomid skal frarådes å befrukte en kvinne frem til 6 måneder etter siste dose, se Graviditet, amming og fertilitet. Hjelpestoffer: Kapsler: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Pulver til infusjonsvæske: Inneholder 55,2 mg natrium pr. hetteglass, tilsv. 2,8% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for en voksen. Dette bør vurderes ved en kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner pga. tretthet og søvnighet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Bruk av temozolomid i kombinasjon med andre myelosuppressive stoffer kan øke risikoen for benmargssuppresjon. Samtidig administrering av valproinsyre gir en liten reduksjon i clearance av temozolomid.

Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner.
Graviditet: Risiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Kvinner i fertil alder bør anbefales å bruke effektiv prevensjon for å unngå graviditet under behandling med temozolomid. Menn som behandles med temozolomid skal frarådes å befrukte en kvinne frem til 6 måneder etter siste dose. Sikker prevensjon må brukes.
Amming: Ukjent om temozolomid går over i morsmelk. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan få skadelige effekter.
Fertilitet: Temozolomid kan ha gentoksiske effekter hos menn (toksisk for reproduksjonsorganer i hanndyr). Pga. risiko for irreversibel infertilitet, bør menn som skal behandles gis råd om kryokonservering av spermier før behandlingsstart.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeAnemi, febril nøytropeni, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Mindre vanligeAplastisk anemi (inkl. fatale tilfeller), forlenget pancytopeni, pancytopeni, petekkier
Endokrine
VanligeCushingoid3
Mindre vanligeDiabetes insipidus
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
VanligeAbdominalsmerte8, dysfagi, dyspepsi, stomatitt
Mindre vanligeAbdominal distensjon, fekal inkontinens, gastrointestinal forstyrrelse, hemoroider, munntørrhet
Generelle
Svært vanligeFatigue
VanligeAsteni, feber, influensalignende symptomer, malaise, perifert ødem9, smerte, ødem
Mindre vanligeAnsiktsødem, frysninger, misfarging av tunge, sykdomsforverring, tannsykdom, tørste
Hjerte
Mindre vanligePalpitasjoner
Hud
Svært vanligeAlopesi, utslett
VanligeErytem, kløe, tørr hud
Mindre vanligeAngioødem, dermatitt, erythema multiforme, erytrodermi, fotosensitivitetsreaksjon, hudeksfoliasjon, hyperhidrose, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, unormal pigmentering, urticaria, utslett
Ukjent frekvensDRESS
Immunsystemet
VanligeAllergisk reaksjon
Mindre vanligeAnafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
VanligeFaryngitt1, herpes zoster, infeksjon, oral candidiasis
Mindre vanligeCytomegalovirus-infeksjon, gastroenteritt2, hepatitt B-virus (inkl. fatale tilfeller), herpes simplex, herpetisk meningoencefalitt (inkl. fatale tilfeller), opportunistiske infeksjoner (inkludert Pneumocystis jirovecii-pneumoni), reaktivering av cytomegalovirus, reaktivering av infeksjon, sepsis (inkl. fatale tilfeller), sårinfeksjon
Kar
VanligeBlødning, dyp venetrombose, hypertensjon, lungeembolisme
Mindre vanligeFlushing, hetetokter, hjerneblødning
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeAmenoré, erektil dysfunksjon, menoragi, smerter i brystene, vaginalblødning, vaginitt
Lever/galle
Mindre vanligeHepatitt, hyperbilirubinemi, kolestase, leverskade, leversvikt (inkl. fatale tilfeller)
Luftveier
VanligeBronkitt, dyspné, hoste, pneumoni, sinusitt, øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanligeInterstitiell pneumonitt/pneumonitt, lungefibrose, respirasjonssvikt, tett nese
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, muskel-skjelettsmerter, muskelsvakhet, myalgi, myopati, ryggsmerter
Nevrologiske
Svært vanligeAfasi/dysfasi, hemiparese, hodepine, kramper
VanligeAtaksi, dysgeusi, hypoestesi, kognitiv svekkelse, nedsatt balanse, nevrologisk forstyrrelse, nevropati4, parestesi, redusert bevissthet, somnolens, svekket hukommelse, svekket konsentrasjonsevne, svimmelhet, taleforstyrrelse, tremor
Mindre vanligeEkstrapyramidale forstyrrelser, hemiplegi, hyperestesi, parosmi, sanseforstyrrelse, status epilepticus, unormal gange, unormal koordinasjon
Nyre/urinveier
VanligePollakisuri, urininkontinens
Mindre vanligeDysuri
Psykiske
VanligeAgitasjon, amnesi, angst, depresjon, forvirring, insomni
Mindre vanligeAffektlabilitet, apati, atferdsforstyrrelse, hallusinasjon
Skader/komplikasjoner
VanligeStrålingsskade11
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeAnoreksi
VanligeHyperglykemi
Mindre vanligeHypokalemi, økt ALP
Svulster/cyster
Mindre vanligeMyelodysplastisk syndrom, sekundære maligniteter inkl. myeloid leukemi
Undersøkelser
VanligeForhøyede leverenzymverdier10, redusert vekt, økt vekt
Mindre vanligeØkt γ-GT
Øre
VanligeDøvhet6, tinnitus, vertigo, øresmerte7
Mindre vanligeHypakusi, hyperakusi, otitis media
Øye
VanligeDiplopi, hemianopi, synsfeltdefekt, synsforstyrrelse5, tåkesyn, øyesmerte
Mindre vanligeRedusert synsskarphet, tørre øyne
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
GenerelleFatigue
HudAlopesi, utslett
NevrologiskeAfasi/dysfasi, hemiparese, hodepine, kramper
Stoffskifte/ernæringAnoreksi
Vanlige
Blod/lymfeAnemi, febril nøytropeni, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni
EndokrineCushingoid3
GastrointestinaleAbdominalsmerte8, dysfagi, dyspepsi, stomatitt
GenerelleAsteni, feber, influensalignende symptomer, malaise, perifert ødem9, smerte, ødem
HudErytem, kløe, tørr hud
ImmunsystemetAllergisk reaksjon
InfeksiøseFaryngitt1, herpes zoster, infeksjon, oral candidiasis
KarBlødning, dyp venetrombose, hypertensjon, lungeembolisme
LuftveierBronkitt, dyspné, hoste, pneumoni, sinusitt, øvre luftveisinfeksjon
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskel-skjelettsmerter, muskelsvakhet, myalgi, myopati, ryggsmerter
NevrologiskeAtaksi, dysgeusi, hypoestesi, kognitiv svekkelse, nedsatt balanse, nevrologisk forstyrrelse, nevropati4, parestesi, redusert bevissthet, somnolens, svekket hukommelse, svekket konsentrasjonsevne, svimmelhet, taleforstyrrelse, tremor
Nyre/urinveierPollakisuri, urininkontinens
PsykiskeAgitasjon, amnesi, angst, depresjon, forvirring, insomni
Skader/komplikasjonerStrålingsskade11
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi
UndersøkelserForhøyede leverenzymverdier10, redusert vekt, økt vekt
ØreDøvhet6, tinnitus, vertigo, øresmerte7
ØyeDiplopi, hemianopi, synsfeltdefekt, synsforstyrrelse5, tåkesyn, øyesmerte
Mindre vanlige
Blod/lymfeAplastisk anemi (inkl. fatale tilfeller), forlenget pancytopeni, pancytopeni, petekkier
EndokrineDiabetes insipidus
GastrointestinaleAbdominal distensjon, fekal inkontinens, gastrointestinal forstyrrelse, hemoroider, munntørrhet
GenerelleAnsiktsødem, frysninger, misfarging av tunge, sykdomsforverring, tannsykdom, tørste
HjertePalpitasjoner
HudAngioødem, dermatitt, erythema multiforme, erytrodermi, fotosensitivitetsreaksjon, hudeksfoliasjon, hyperhidrose, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, unormal pigmentering, urticaria, utslett
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
InfeksiøseCytomegalovirus-infeksjon, gastroenteritt2, hepatitt B-virus (inkl. fatale tilfeller), herpes simplex, herpetisk meningoencefalitt (inkl. fatale tilfeller), opportunistiske infeksjoner (inkludert Pneumocystis jirovecii-pneumoni), reaktivering av cytomegalovirus, reaktivering av infeksjon, sepsis (inkl. fatale tilfeller), sårinfeksjon
KarFlushing, hetetokter, hjerneblødning
Kjønnsorganer/brystAmenoré, erektil dysfunksjon, menoragi, smerter i brystene, vaginalblødning, vaginitt
Lever/galleHepatitt, hyperbilirubinemi, kolestase, leverskade, leversvikt (inkl. fatale tilfeller)
LuftveierInterstitiell pneumonitt/pneumonitt, lungefibrose, respirasjonssvikt, tett nese
NevrologiskeEkstrapyramidale forstyrrelser, hemiplegi, hyperestesi, parosmi, sanseforstyrrelse, status epilepticus, unormal gange, unormal koordinasjon
Nyre/urinveierDysuri
PsykiskeAffektlabilitet, apati, atferdsforstyrrelse, hallusinasjon
Stoffskifte/ernæringHypokalemi, økt ALP
Svulster/cysterMyelodysplastisk syndrom, sekundære maligniteter inkl. myeloid leukemi
UndersøkelserØkt γ-GT
ØreHypakusi, hyperakusi, otitis media
ØyeRedusert synsskarphet, tørre øyne
Ukjent frekvens
HudDRESS

1Inkl. faryngitt, nasofaryngeal faryngitt, streptokokkfaryngitt.

2Inkl. gastroenteritt, viral gastroenteritt.

3Inkl. cushingoid, Cushings syndrom.

4Inkl. nevropati, perifer nevropati, polynevropati, perifer sensorisk nevropati, perifer motorisk nevropati.

5Inkl. synsvansker, øyesykdom.

6Inkl. døvhet, bilateral døvhet, nevrosensorisk døvhet, unilateral døvhet.

7Inkl. øreverk, ubehag i øret.

8Inkl. abdominalsmerter, nedre abdominalsmerter, øvre abdominalsmerter, abdominalt ubehag.

9Inkl. perifert ødem, perifer hevelse.

10Inkl. forhøyede leverfunksjonstester, økt ALAT, økt ASAT, forhøyede leverenzymer.

11Inkl. stråleskade, stråleskade på huden.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Totale doser pr. 5 dagers syklus på 500, 750, 1000 og 1250 mg/m2 er undersøkt. Hematologisk, dosebegrensende toksisitet er rapportert ved alle doser, men er antatt å være mer alvorlig ved høyere doser. En overdose på 10 g (totaldose pr. syklus på 5 dager) hos en pasient, resulterte i pancytopeni, pyreksi, multiorgansvikt og død. Pasienter som har tatt anbefalte dose i mer enn 5 dager (opptil 64 dager), har fått benmargsdepresjon med eller uten infeksjon, i noen tilfeller alvorlig og vedvarende, og med død som følge.
Behandling: I tilfeller av overdosering anbefales en hematologisk kontroll og allmenn understøttende behandling ved behov.

Egenskaper

Klassifisering: Alkylerende cytostatikum. Temozolomid er en prodrug som ved fysiologisk pH raskt omdannes til den aktive komponenten monometyl-triazenoimidazol-karboksamid (MTIC).
Virkningsmekanisme: MTIC reagerer med guanin i DNA som medfører en inaktivering av DNA når det gjelder celledeling og genetisk funksjon.
Absorpsjon: Cmax nås etter 1/2-11/2 time. Samtidig inntak av mat reduserer Cmax med 33% og AUC med 9%. Preparatet skal derfor tas uten mat.
Proteinbinding: 10-20%.
Fordeling: Passerer raskt blod-hjerne-barrieren og er til stede i cerebrospinalvæsken.
Halveringstid: Ca. 1,8 timer.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene. Ca. 5-10% av dosen gjenfinnes uforandret i urinen i løpet av 24 timer.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Temodal, KAPSLER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg5 stk. (endose)
031303
H-resept
Byttegruppe
506,10C
100 mg5 stk. (endose)
031325
H-resept
Byttegruppe
2055,80C
20 stk. (endose)
031337
H-resept
Byttegruppe
8114,40C
140 mg5 stk. (endose)
031348
H-resept
Byttegruppe
2722,80C
20 stk. (endose)
031359
H-resept
Byttegruppe
10782,40C
180 mg5 stk. (endose)
031371
H-resept
Byttegruppe
3824,60C
250 mg5 stk. (endose)
031394
H-resept
Byttegruppe
4611,70C

Temodal, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2,5 mg/ml1 stk. (hettegl.)
029912
-
-
3928,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.09.2020