Talzenna

Pfizer


Antineoplastisk middel, PARP-hemmer.

L01X K04 (Talazoparib)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KAPSLER, harde 0,25 mg og 1 mg: Hver kapsel inneh.: Talazoparibtosylat tilsv. talazoparib 0,25 mg, resp. 1 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Begge styrker: Gult og svart jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 1 mg: Rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Monoterapi til behandling av voksne med kimcelle BRCA1/2-mutasjoner med HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft. Pasienter skal tidligere ha blitt behandlet med antrasyklin og/eller taksan i (neo)adjuvant, lokalavansert eller metastatisk setting, med mindre disse behandlingene var uegnet. Hormonreseptor (HR)-positive brystkreftpasienter skal tidligere ha blitt behandlet med endokrinbasert terapi, med mindre denne behandlingen var uegnet.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler


Dosering

Behandling skal startes opp og overvåkes av lege med erfaring i bruk av kreftlegemidler. Pasienter bør selekteres for behandling basert på funn av skadelige/mistenkt skadelige kimcelle BRCA-mutasjoner, som bør undersøkes i kvalifisert laboratorium med validert testmetode. Genetisk rådgivning til disse pasientene bør utføres iht. lokale retningslinjer.
Voksne
Anbefalt startdose er 1 mg 1 gang daglig til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet oppstår.
Dosejustering
For å håndtere bivirkninger bør behandlingsavbrudd eller dosereduksjon vurderes, basert på alvorlighetsgrad og klinisk tilstand. Anbefalte dosereduksjoner ved toksisitet:

 

Dosenivå

Anbefalt startdose

1 mg (1 kapsel à 1 mg) daglig

1. dosereduksjon

0,75 mg (3 kapsler à 0,25 mg) daglig

2. dosereduksjon

0,5 mg (2 kapsler à 0,25 mg) daglig

3. dosereduksjon

0,25 mg (1 kapsel à 0,25 mg) daglig

Fullstendig hematologisk status bør kontrolleres før behandlingsstart, og deretter overvåkes månedlig og ellers som klinisk indisert. Doseendring og håndtering:

 

Seponer behandlingen
til nivåene er

Fortsett behandlingen

Hemoglobin <8 g/dl

≥9 g/dl


Fortsett behandlingen med nærmeste lavere dose

Blodplater <50 000/µl

≥75 000/µl

Nøytrofile <1000/µl

≥1500/µl

Ikke‑hematologisk
bivirkning grad 3 eller 4

≤grad 1

Vurder å gjenoppta behandlingen med nærmeste lavere dose, eller seponer

Samtidig bruk av P-gp-hemmere: Sterke P-gp-hemmere kan øke eksponeringen for talazoparib. Samtidig bruk av sterke P‑gp-hemmere (se Interaksjoner) skal unngås og kun vurderes etter nøye evaluering av potensiell nytte/risiko. Dersom samtidig bruk ikke kan unngås, bør talazoparibdosen reduseres til den nærmeste lavere dosen. Når den sterke P-gp-hemmeren seponeres, skal talazoparibdosen økes (etter 3-5 × t1/2 til P-gp-hemmeren) til dosen som ble brukt før oppstart.
Glemt/utelatt dose/oppkast Ekstra dose skal ikke tas. Neste dose skal tas til vanlig tid.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Anbefalt startdose er 0,75 mg 1 gang daglig ved moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≥30-<60 ml/minutt). Anbefalt startdose er 0,5 mg 1 gang daglig ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≥15-<30 ml/minutt). Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≥60-<90 ml/minutt). Studier er ikke utført ved ClCR <15 ml/minutt eller hemodialyse.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data.
  • Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering kreves.
Administrering Tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. Skal ikke åpnes eller oppløses; kontakt med kapselinnholdet må unngås.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

Forsiktighetsregler

Myelosuppresjon: Myelosuppresjon med anemi, leukopeni/nøytropeni og/eller trombocytopeni er rapportert. Før oppstart bør pasienten være restituert etter hematologisk toksisitet forårsaket av tidligere behandling (≤grad 1). Hematologiske parametre og tegn/symptomer på anemi, leukopeni/nøytropeni og/eller trombocytopeni bør overvåkes rutinemessig. Ved slike hendelser anbefales dosereduksjon eller -avbrudd. Støttebehandling med/uten blod- og/eller blodplatetransfusjoner og/eller administrering av kolonistimulerende faktorer kan brukes hvis hensiktsmessig. Myelodysplastisk syndrom/akutt myelogen leukemi (MDS/AML): MDS/AML er rapportert hos pasienter med solid tumor som fikk PARP (poly(adenosindifosfatribose)polymerase)-hemmere, inkl. talazoparib. Potensielle medvirkende årsaker til utviklingen inkluderer tidligere platinaholdig kjemoterapi, andre DNA-skadelige midler eller strålebehandling. Fullstendig hematologisk status bør kontrolleres ved baseline og overvåkes månedlig for tegn på hematologisk toksisitet. Dersom MDS/AML bekreftes, skal behandlingen seponeres. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Tretthet/asteni eller svimmelhet kan oppstå.

Interaksjoner

Talazoparib er et P‑gp- og BCRP-substrat. Elimineres hovedsakelig uendret ved renal clearance. P‑gp-hemmere: Sterke P-gp-hemmere kan øke eksponeringen for talazoparib. Samtidig bruk av sterke P‑gp-hemmere (f.eks. amiodaron, karvedilol, klaritromycin, kobicistat, darunavir, dronedaron, erytromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, lapatinib, lopinavir, propafenon, kinidin, ranolazin, ritonavir, sakinavir, telaprevir, tipranavir og verapamil) skal unngås og kun vurderes etter nøye evaluering av potensiell nytte/risiko, se Dosering for dosejustering. P‑gp-induktorer: P‑gp-induktorer (f.eks. karbamazepin, fenytoin og johannesurt (prikkperikum)) kan redusere eksponeringen for talazoparib. BCRP-hemmere: Samtidig bruk av BCRP-hemmere kan øke eksponeringen av talazoparib. Samtidig bruk av sterke BCRP-hemmere (f.eks. ciklosporin og kosttilskudd med kurkumin (finnes i gurkemeierot; som krydder i mat vil det sannsynligvis ikke være noe problem)) bør unngås. Hvis samtidig bruk ikke kan unngås, bør pasienten overvåkes for potensielt økte bivirkninger.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data. Dyrestudier har vist embryoføtal toksisitet. Kan gi fosterskader hos gravide. Anbefales ikke under graviditet, eller til fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Gravide kvinner skal informeres om potensiell risiko for fosteret. Fertile kvinner skal ikke bli gravide under behandling, og skal ikke være gravide ved behandlingsstart. Graviditetstest skal utføres før oppstart. Fertile kvinner må bruke svært sikre prevensjonsmidler under, og i 7 måneder etter avsluttet behandling. Siden bruk av hormonelle prevensjonsmetoder ikke anbefales ved brystkreft, skal 2 ikke-hormonelle, komplementære prevensjonsmetoder brukes. Mannlige pasienter med fertil eller gravid kvinnelig partner bør rådes til å bruke sikre prevensjonsmidler (også etter vasektomi) under behandling og i minst 4 måneder etter siste dose.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Amming frarådes under behandling og i minst 1 måned etter siste dose.
FertilitetIngen data. Basert på prekliniske funn i testikler (delvis reversible) og eggstokk (reversible), kan mannlig fertilitet reduseres, se SPC.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerBegrenset erfaring, symptomer ikke fastslått.
BehandlingBehandling bør stoppes og lege bør vurdere gastrisk dekontaminering, iverksette generelle støttende tiltak og behandle symptomatisk.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismePARP1- og PARP2-enzymhemmer. Hemmer katalytisk aktivitet og PARP-fangst, øker γH2AX-nivåer.
AbsorpsjonTmax 1-2 timer.
Proteinbinding74%.
FordelingVd 420 liter.
HalveringstidPeroral clearance 6,5 liter/time. Terminal t1/2 90 (±58) timer.
MetabolismeMinimal.
Utskillelse55% og 14% uendret i hhv. urin og i feces.

 

Pakninger, priser og refusjon

Talzenna, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,25 mg 30 stk. (boks)
476818
H-resept 22 791,20 C
1 mg 30 stk. (boks)
105827
H-resept 68 298,10 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Talzenna KAPSLER, harde 0,25 mg

Talzenna KAPSLER, harde 1 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.12.2021


Sist endret: 14.06.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)