Sinemet

MSD


Antiparkinsonmiddel.

N04B A02 (Karbidopa, Levodopa)TABLETTER 12,5 mg/50 mg: Hver tablett inneh.: Karbidopa 12,5 mg, levodopa 50 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Kinolingult (E 104).


TABLETTER 25 mg/100 mg: Hver tablett inneh.: Karbidopa 25 mg, levodopa 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Kinolingult (E 104).


Indikasjoner

Parkinsons sykdom og syndrom.

Dosering

Dosen bør titreres individuelt, og dette kan kreve både korrigering av dose og administreringsfrekvens. Enkelte ganger er effekt allerede registrert etter 1 dag, og noen ganger etter 1 dose. Effektiv behandlingsdose oppnås vanligvis innen en uke sammenlignet med uker eller måneder ved levodopabehandling alene. Tilstrekkelig mengde karbidopa til fullstendig hemning av perifert dopadekarboksylase slik at optimal terapeutisk effekt oppnås, fremkommer først ved karbidopadoser på ca. 70 til 100 mg daglig. Mindre mengder karbidopa er assosiert med økt frekvens av kvalme og brekninger. Erfaringer med bruk av større karbidopamengder enn 200 mg daglig er begrenset. Enkelte pasienter kan kreve levodopa i tillegg. Annen antiparkinsonbehandling kan fortsettes selv om dosejustering kan være nødvendig. Kan gis til pasienter som får multivitaminpreparater med vitamin B6 (pyridoksin). Doseringstabell:

Tablettstyrke

Initial
døgndose

Doseøkning pr. dag
eller annenhver dag

Maks. døgndose

Sinemet 25/100

3 tabletter

1/2-1 tablett

8 tabletter

Sinemet 12,5/50

3-4 tabletter

1 tablett

16 tabletter


Sinemet 25/100: Til pasienter som trenger små mengder levodopa daglig. Fullstendig hemning av perifert dekarboksylase hos pasienter som trenger levodopadoser på under 750 mg daglig vil bare oppnås med denne tablettstyrken (og Sinemet 12,5/50).
Sinemet 12,5/50: Tilbyr doseringsfleksibilitet hos pasienter som krever små dosejusteringer.
Pasienter som tidligere ikke er behandlet med levodopa: De forskjellige tablettstyrkene kan enten gis separat eller i kombinasjon. Døgndosen deles oftest i 3-4. Behandling bør fortrinnsvis startes med Sinemet 25/100 3 ganger daglig. Det henvises til doseringstabellen for videre økning til optimal døgndose.
Pasienter som allerede behandles med levodopa: Levodopa må seponeres minst 12 timer før Sinemet-behandling institueres (24 timer for «slow release»-levodopa). Sinemet innsettes i en dose som tilsvarer ca. 20% av den tidligere levodopadosen. Terapeutisk effekt og bivirkninger, spesielt ufrivillige bevegelser, kommer normalt raskere med kombinasjonen karbidopa-levodopa enn levodopa alene. Pasienter bør derfor kontrolleres nøye, og ev. dosejustering foretas. Blefarospasme kan være et tidlig tegn på overdosering. Når en pasient overføres fra en annen kombinasjon av dekarboksylasehemmer/levodopa, bør dette seponeres 12 timer før Sinemet-behandling påbegynnes og Sinemet institueres med en levodopamengde som tilsvarer den tidligere kombinasjonen. Pasienter som trenger mindre enn 1500 mg levodopa daglig, bør starte med 1 tablett med Sinemet 25/100 3 eller 4 ganger daglig. For doseøkning henvises til doseringstabell.
Vedlikeholdsbehandling: Individuell, med justering avhengig av klinisk respons.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Skal ikke brukes.
Administrering: Dersom tabletten blir ødelagt når den fjernes fra blisterpakningen, skal den kun brukes dersom hele dosen kan tas. Hvis ikke, må det tas en ny tablett. Absorpsjonen kan hemmes av høyproteindiett. Kan deles (delestrek) for å lette svelging, ikke for å dele i like doser.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet og amming. Samtidig bruk av ikke-selektive MAO-hemmere må seponeres minst 2 uker før Sinemet-behandling startes. Preparatet kan gis samtidig med anbefalt dose av selektiv MAO-B-hemmer, f.eks. selegilinhydroklorid. Trangvinklet glaukom. Suspekte udiagnostiserte hudlesjoner eller melanom i anamnesen. (Levodopa kan muligens aktivere maligne melanomer.)

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke til behandling av legemiddelinduserte ekstrapyramidale reaksjoner. Dyskinesi kan forekomme hos pasienter som tidligere ble behandlet med levodopa alene, siden karbidopa medfører at en større andel av levodopa når hjernen og derfor gir økt mengde dopamin. Dosereduksjon kan være nødvendig ved slike dyskinesier. Bør gis med forsiktighet til pasienter med alvorlig kardiovaskulær eller pulmonal sykdom, asthma bronchiale, renal, hepatisk eller endokrin sykdom, eller med tidligere magesår (pga. mulighet for øvre gastrointestinale blødninger). Pasienter med myokardinfarkt, koronarinsuffisiens eller hjertearytmi i anamnesen må kontrolleres regelmessig (særlig ved initiale dosejusteringer og dosetitrering). Dosereduksjon av antihypertensiver kan være nødvendig. Alle pasienter bør følges nøye mht. utvikling av mentale forandringer, som suicidal depresjon eller asosial atferd. Pasienter med aktuelle psykoser må gis forsiktig behandling. Observer nøye pasienter med alvorlige ufrivillige bevegelser eller psykotiske episoder i anamnesen ved behandling med levodopa alene. Disse reaksjonene antas å skyldes økt mengde dopamin i hjernen. Bruk av preparatet kan forårsake tilbakefall. Samtidig administrering av psykoaktive legemidler bør skje med forsiktighet, og pasienten må følges nøye mht. tap av antiparkinsoneffekten. Pasienter med konvulsjoner i anamnesen bør behandles med forsiktighet. Hos pasienter med kronisk vidvinkelglaukom må det intraokulære trykket måles regelmessig. Det er ikke nødvendig å seponere preparatet i forbindelse med generell anestesi. Ved ev. temporær seponering gis vanlig dose så snart pasienten kan ta legemidler peroralt. Et symptomkompleks som ligner malignt nevroleptikasyndrom, er rapportert ved brå seponering av antiparkinsonmidler. Pasienter bør derfor observeres ved rask dosereduksjon eller seponering. Dette er spesielt viktig hos pasienter som samtidig får nevroleptika. Plutselig innsovning om dagen, i noen tilfeller uten tretthet eller annet forvarsel, er rapportert i svært sjeldne tilfeller. Pasienten bør informeres om dette og anbefales å utvise forsiktighet ved bilkjøring og bruk av maskiner når de behandles med levodopa. Pasienter som har opplevd søvnighet og/eller plutselig innsovning, må ikke kjøre bil eller betjene maskiner. Dosereduksjon eller seponering kan være aktuelt. Som med levodopa, anbefales periodiske evalueringer av hepatiske, hematopoetiske, kardiovaskulære og renale funksjoner ved langvarig behandling. Pasienter/omsorgspersoner bør informeres om at atferdssymptomer på impulskontrollforstyrrelser, som patologisk spilleavhengighet, hyperseksualitet, tvangsmessig forbruk av penger og innkjøp, overspising og tvangsspising, kan oppstå ved bruk av dopaminagonister og/eller levodopa. Ved utvikling av slike symptomer bør behandlingen revurderes. Pasienter med Parkinsons sykdom har 2-6 ganger høyere risiko for utvikling av melanom. Det er uklart om dette skyldes legemiddelbehandlingen. Pasient og/eller pårørende bør derfor sjekke relativt ofte for melanom, og ideelt bør slike undersøkelser gjøres periodisk av kvalifiserte personer (f.eks. dermatologer). Før behandlingsstart bør pasient og omsorgspersoner advares om den potensielle risikoen for å utvikle dopaminergt dysreguleringssyndrom, som er en vanedannende lidelse som resulterer i overdreven bruk av legemidlet, noe som i noen tilfeller kan gi alvorlige dyskinesier.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Pyridoksin øker metabolismen av levodopa til dopamin. Karbidopa hemmer denne effekten. Symptomatisk hypotensjon kan sees ved samtidig antihypertensiv behandling. Dosejustering kan bli aktuelt. Ved samtidig bruk av trisykliske antidepressiver er hypertensjon og dyskinesier blitt rapportert (sjeldent). Absorpsjonen av levodopa kan bli hemmet hos pasienter på høyproteindiett. Redusert biotilgjengelighet av karbidopa og/eller levodopa ved samtidig bruk med jernsulfat eller jernglukonat. Dopamin D2-reseptorantagonister (f.eks. fentiaziner, butyrofenoner og risperidon) og isoniazid kan redusere effekten av levodopa. Effekten av levodopa på Parkinsons sykdom kan bli reversert av fenytoin og papaverin, og ved samtidig bruk bør pasienter observeres grundig mht. tap av terapeutisk respons. Samtidig bruk med dopaminreduserende legemidler (f.eks. reserpin og tetrabenazin) eller andre legemidler som er kjent for å redusere lagrene av monoamin anbefales ikke. Samtidig behandling med selegilinhydroklorid og karbidopa-levodopa kan assosieres med alvorlig ortostatisk hypotensjon som ikke skyldes karbidopa-levodopa alene.

Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner.
Graviditet: Det er ukjent om fostre påvirkes. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter av både levodopa og kombinasjoner av karbidopa og levodopa (misdannelser og redusert overlevelse). Skal ikke brukes under graviditet.
Amming: Går over i morsmelk. Det er ikke klarlagt om barn som dier, kan skades. Skal ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Vanligste er unormale ufrivillige bevegelser (10% eller mer avhengig av sykdommens stadium). Skyldes oftest den sentrale nevrofarmakologiske aktiviteten av dopamin, og minskes vanligvis ved dosereduksjon. Muskelrykninger og blefarospasmer kan tas som tidlig tegn på at dosereduksjon bør vurderes. Levodopa er forbundet med somnolens og har i svært sjeldne tilfeller vært forbundet med uttalt somnolens om dagen og episoder med plutselig innsettende søvn.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Agranulocytose, hemolytisk eller ikke-hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Bitter smak, brekning, kvalme
Mindre vanlige Diaré, dysfagi, flatulens, forstoppelse, munntørrhet, ubehagsfølelse og abdominalsmerte, økt spyttsekresjon
Sjeldne Bruksisme, duodenalsår, dyspepsi, gastrointestinal blødning, hikke, mørkfarget spytt, svie på tungen
Generelle
Vanlige Appetittløshet, svimmelhet
Mindre vanlige Heshet, hetetokter, hodepine, nærsynkope, svakhet, tretthet, unormale respirasjonsmønstre, vektøkning eller vekttap, ødem
Sjeldne Brystsmerter, impulskontrollforstyrrelse1, somnolens2, svettetendens (mørk)
Hjerte
Vanlige Palpitasjoner, uregelmessig hjertevirksomhet
Hud
Sjeldne Aktivering av malignt melanom, alopesi, flushing, hudutslett, overfølsomhetsreaksjon3
Kar
Vanlige Ortostatisk hypotensjon
Mindre vanlige Hypertensjon
Sjeldne Flebitt
Luftveier
Sjeldne Dyspné
Nevrologiske
Vanlige Sporadisk/tilfeldig bradykinesi («on-off»-effekt), unormale ufrivillige bevegelser
Mindre vanlige Muskelkramper, muskelrykninger, synkope
Sjeldne Epilepsianfall, hypoestesi, malignt nevroleptikasyndrom, parestesi, trismus
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Mørk urin
Sjeldne Inkontinens, priapisme, urinretensjon
Psykiske
Vanlige Depresjon, eufori, forvirring, hallusinasjon, insomni, paranoide forestillinger, psykotiske episoder, rastløshet, sansebedrag, svekket hukommelse
Mindre vanlige Agitasjon, unormale drømmer
Sjeldne Økt libido
Ukjent frekvens Dopamin-dysreguleringssyndrom
Øye
Sjeldne Aktivering av latent Horners syndrom, blefarospasme, diplopi, mydriasis, okulogyr krise, tåkesyn

1Patologisk spilleavhengighet, økt libido, hyperseksualitet, kjøpegalskap, hyperfagi og tvangsmessig spising.

2Inkl. svært sjeldne tilfeller av plutselig innsettende søvn.

3Inkl. angioødem, urticaria, kløe, Henoch-Schönleins purpura.

Undersøkelser: Unormale laboratorietestverdier, f.eks. leverfunksjonstester som alkalisk fosfatase, ASAT, ALAT, LDH, bilirubin, blodureanitrogen, kreatinin, urinsyre og positiv Coombs test kan forekomme. Redusert hemoglobin, hematokrit, økt blodglukose, samt hvite blodceller, bakterier og blod i urinen er sett.
Vanligste er unormale ufrivillige bevegelser (10% eller mer avhengig av sykdommens stadium). Skyldes oftest den sentrale nevrofarmakologiske aktiviteten av dopamin, og minskes vanligvis ved dosereduksjon. Muskelrykninger og blefarospasmer kan tas som tidlig tegn på at dosereduksjon bør vurderes. Levodopa er forbundet med somnolens og har i svært sjeldne tilfeller vært forbundet med uttalt somnolens om dagen og episoder med plutselig innsettende søvn.
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Bitter smak, brekning, kvalme
Generelle Appetittløshet, svimmelhet
Hjerte Palpitasjoner, uregelmessig hjertevirksomhet
Kar Ortostatisk hypotensjon
Nevrologiske Sporadisk/tilfeldig bradykinesi («on-off»-effekt), unormale ufrivillige bevegelser
Psykiske Depresjon, eufori, forvirring, hallusinasjon, insomni, paranoide forestillinger, psykotiske episoder, rastløshet, sansebedrag, svekket hukommelse
Mindre vanlige
Gastrointestinale Diaré, dysfagi, flatulens, forstoppelse, munntørrhet, ubehagsfølelse og abdominalsmerte, økt spyttsekresjon
Generelle Heshet, hetetokter, hodepine, nærsynkope, svakhet, tretthet, unormale respirasjonsmønstre, vektøkning eller vekttap, ødem
Kar Hypertensjon
Nevrologiske Muskelkramper, muskelrykninger, synkope
Nyre/urinveier Mørk urin
Psykiske Agitasjon, unormale drømmer
Sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose, hemolytisk eller ikke-hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Bruksisme, duodenalsår, dyspepsi, gastrointestinal blødning, hikke, mørkfarget spytt, svie på tungen
Generelle Brystsmerter, impulskontrollforstyrrelse1, somnolens2, svettetendens (mørk)
Hud Aktivering av malignt melanom, alopesi, flushing, hudutslett, overfølsomhetsreaksjon3
Kar Flebitt
Luftveier Dyspné
Nevrologiske Epilepsianfall, hypoestesi, malignt nevroleptikasyndrom, parestesi, trismus
Nyre/urinveier Inkontinens, priapisme, urinretensjon
Psykiske Økt libido
Øye Aktivering av latent Horners syndrom, blefarospasme, diplopi, mydriasis, okulogyr krise, tåkesyn
Ukjent frekvens
Psykiske Dopamin-dysreguleringssyndrom

1Patologisk spilleavhengighet, økt libido, hyperseksualitet, kjøpegalskap, hyperfagi og tvangsmessig spising.

2Inkl. svært sjeldne tilfeller av plutselig innsettende søvn.

3Inkl. angioødem, urticaria, kløe, Henoch-Schönleins purpura.

Undersøkelser: Unormale laboratorietestverdier, f.eks. leverfunksjonstester som alkalisk fosfatase, ASAT, ALAT, LDH, bilirubin, blodureanitrogen, kreatinin, urinsyre og positiv Coombs test kan forekomme. Redusert hemoglobin, hematokrit, økt blodglukose, samt hvite blodceller, bakterier og blod i urinen er sett.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Symptomatisk. Hovedsakelig samme behandling som for akutt overdose av levodopa. Elektrokardiografisk overvåkning, om nødvendig antiarytmisk behandling. Pyridoksin har ingen effekt som antidot.

Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjon av karbidopa, aromatisk aminosyredekarboksylasehemmer, og levodopa, metabolsk forløper til dopamin.
Virkningsmekanisme: Levodopa dekarboksyleres til dopamin som fører til økning av dopaminmengden i basalgangliene. Karbidopa passerer ikke blod-hjerne-barrieren og hemmer ekstracerebral dekarboksylering av levodopa. Større mengde levodopa blir derfor tilgjengelig for hjernen med påfølgende metabolisering til dopamin. Kombinasjonen kan gis i lavere dose enn levodopa alene (ca. 20% av normal levodopadose), noe som reduserer eller eliminerer flere bivirkninger, hvorav enkelte kan tilskrives dannelse av dopamin ekstracerebralt. Terapeutisk effekt synes å bli noe større med kombinasjonen enn med levodopa alene.
Absorpsjon: Raskt. Cmax for levodopa nås vanligvis i løpet av 1/2-2 timer.
Halveringstid: For levodopa ca. 1 time, men ved samtidig inntak av karbidopa forlenges t1/2 for levodopa til ca. 3 timer.
Metabolisme: Nesten fullstendig. Hovedsakelig til dopamin og katekolaminer.
Utskillelse: Raskt i urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

Andre opplysninger

Unormale verdier av laboratorietester, som alkalisk fosfatase, ASAT, ALAT, LDH, bilirubin, blodureanitrogen, kreatinin, urinsyre og positiv Coombs test, har forekommet med levodopa-karbidopa-kombinasjoner. Redusert hemoglobin, hematokrit, forhøyet serumglukose, samt hvite blodceller, bakterier og blod i urinen er rapportert. Legemidler med karbidopa-levodopa kan gi falsk positiv reaksjon for ketonuri ved bruk av testtape. Reaksjonen endres ikke ved å koke urinprøven. Falsk negativ reaksjon på glukosuri kan forekomme ved glukose-oksidase-metoder.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Sinemet, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
12,5 mg/50 mg 100 stk. (blister)
378870
Blå resept
Byttegruppe
162,70 C

Sinemet, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg/100 mg 100 stk. (plastboks)
024018
Blå resept
Byttegruppe
209,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.01.2021