Sinemet Depot Mite

MSD


Antiparkinsonmiddel.

N04B A02 (Karbidopa, Levodopa)DEPOTTABLETTER 25 mg/100 mg: Hver depottablett inneh.: Karbidopa 25 mg, levodopa 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Parkinsons sykdom og syndrom. Til pasienter med «on-off»-syndrom for å redusere «off»-tiden.

Dosering

Dagsdose og doseringsintervall bør tilpasses individuelt avhengig av terapeutisk respons. Ved dosejustering bør pasienten følges nøye, spesielt mtp. forverring av kvalme og ufrivillige bevegelser inkl. dyskinesi, korea og dystoni. Pga. lavere biologisk tilgjengelighet vil dagsdosen av levodopa fra depottabletter vanligvis være noe høyere enn for vanlige tabletter. Kan gis til pasienter som får multivitaminpreparater med vitamin B6 (pyridoksin).
Pasienter som allerede behandles med konvensjonelle levodopa/dekarboksylasehemmere: Døgndosen av levodopa depottabletter vil være ca. 10-30% høyere enn vanlige levodopa tabletter for å oppnå ønskede plasmanivåer (pga. lavere biotilgjengelighet). Doseringsintervallet bør være 4-12 timer i løpet av den våkne perioden (se tabell). Daglig dose av levodopa:

Vanlige tabletter levodopa (mg)

Depottabletter levodopa (mg)

300-400

400 mg fordelt på 2 doser

500-600

600 mg fordelt på 2-3 doser

700-800

800 mg fordelt på minst 3 doser

900-1000

1000 mg fordelt på minst 3 doser


Pasienter som behandles med levodopa alene: Levodopa seponeres minst 8 timer før behandling med depottabletter startes. Ved mild/moderat parkinsonisme er anbefalt startdose 2 depottabletter 2-3 ganger daglig.
Pasienter som tidligere ikke er behandlet med levodopa: Ved mild/moderat parkinsonisme er anbefalt startdose 1 depottablett 2 ganger daglig. Initial døgndose bør ikke overstige 600 mg levodopa. Doseringsintervallet bør ikke være <6 timer.
Titrering/vedlikeholdsbehandling: Individuell, med justering avhengig av klinisk respons. Doser delt opp i 4-12 timers doseringsintervall i løpet av den våkne perioden anbefales. Depottabletter kan gi en forsinket effekt med opptil 1 time etter 1. morgendose sammenlignet med vanlige tabletter. Dersom det gis ulike store doser i løpet av dagen, anbefales de laveste dosene gitt mot slutten av dagen. Det bør gå minst 3 dager mellom hver dosejustering.
Tillegg av andre antiparkinsonmidler: Kan gis sammen med antikolinerge stoffer, dopaminagonister og amantadin. Dosejustering kan være nødvendig. Depottabletter og vanlige tabletter kan kombineres hos selekterte pasienter med avansert sykdom.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Preparatet skal ikke gis til denne pasientgruppen.
Administrering: Skal svelges hele. Ingen delestrek. Skal ikke deles, tygges eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet og amming. Samtidig bruk av ikke-selektive monoaminoksidase (MAO)-hemmere; disse skal seponeres minst 2 uker før behandling startes. Preparatet kan gis samtidig med anbefalt dose av selektiv MAO-B-hemmer, f.eks. selegilinhydroklorid. Trangvinklet glaukom. Suspekte udiagnostiserte hudlesjoner eller melanom i anamnesen (levodopa kan muligens aktivere maligne melanomer).

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke til behandling av legemiddelinduserte ekstrapyramidale reaksjoner. Dyskinesi kan forekomme hos pasienter som tidligere ble behandlet med levodopa alene, siden karbidopa medfører at en større andel av levodopa når hjernen og derfor gir økt mengde dopamin. Dosereduksjon kan være nødvendig ved slike dyskinesier. Eksisterende sykdom: Bør gis med forsiktighet til pasienter med alvorlig kardiovaskulær eller pulmonal sykdom, asthma bronchiale, renal, hepatisk eller endokrin sykdom, eller med tidligere magesår (pga. mulighet for øvre gastrointestinale blødninger). Pasienter med myokardinfarkt, koronarinsuffisiens eller hjertearytmi i anamnesen må kontrolleres regelmessig (særlig ved initiale dosejusteringer og dosetitrering). Dosereduksjon av antihypertensiver kan være nødvendig. Mentale forandringer: Alle pasienter bør følges nøye mht. utvikling av mentale forandringer, som suicidal depresjon eller asosial atferd. Pasienter med aktuelle psykoser må gis forsiktig behandling. Observer nøye pasienter med alvorlige ufrivillige bevegelser eller psykotiske episoder i anamnesen ved behandling med levodopa alene; disse reaksjonene antas å skyldes økt mengde dopamin i hjernen. Bruk av preparatet kan forårsake tilbakefall. Samtidig administrering av psykoaktive legemidler bør skje med forsiktighet, og pasienten må følges nøye mht. tap av antiparkinsoneffekten. Pasienter med konvulsjoner i anamnesen bør behandles med forsiktighet. Ved kronisk vidvinkelglaukom: Det intraokulære trykket må måles regelmessig. Det er ikke nødvendig å seponere preparatet i forbindelse med generell anestesi. Ved ev. temporær seponering gis vanlig dose så snart pasienten kan ta legemidler peroralt. Rask dosereduksjon/seponering: Et symptomkompleks som ligner malignt nevroleptikasyndrom, er sett ved brå seponering av antiparkinsonmidler. Pasienter bør derfor observeres ved rask dosereduksjon eller seponering. Dette er spesielt viktig hos pasienter som samtidig får nevroleptika. Plutselig innsovning/tretthet: Plutselig innsovning om dagen, i noen tilfeller uten tretthet eller annet forvarsel, er sett i svært sjeldne tilfeller. Pasienten bør informeres om dette og anbefales å utvise forsiktighet ved bilkjøring og bruk av maskiner, under behandling. Pasienter som har opplevd søvnighet og/eller plutselig innsovning, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Dosereduksjon eller seponering kan være aktuelt. Langvarig behandling: Periodiske evalueringer av hepatiske, hematopoetiske, kardiovaskulære og renale funksjoner anbefales ved langvarig behandling. Melanom: Pasienter med Parkinsons sykdom har 2 til ca. 6 × høyere risiko for utvikling av melanom. Det er uklart om dette skyldes legemiddelbehandlingen. Pasient og/eller pårørende bør derfor sjekke relativt ofte for melanom, og ideelt bør slike hudundersøkelser gjøres periodisk av kvalifiserte personer (f.eks. dermatologer). Dopaminergt dysreguleringssyndrom (DDS): Før behandlingsstart bør pasient og omsorgspersoner advares om den potensielle risikoen for å utvikle DDS. DDS er en vanedannende lidelse som resulterer i overdreven bruk av legemidlet, noe som i noen tilfeller kan gi alvorlige dyskinesier. Impulskontrollforstyrrelser: Pasienter/omsorgspersoner bør informeres om at atferdssymptomer på impulskontrollforstyrrelser, som patologisk spilleavhengighet, hyperseksualitet, tvangsmessig forbruk av penger og innkjøp, overspising og tvangsspising, kan oppstå ved bruk av dopaminagonister og/eller levodopa. Ved utvikling av slike symptomer bør behandlingen revurderes. Interferens med laboratorietester: Unormale verdier av laboratorietester, som alkalisk fosfatase, ASAT, ALAT, LDH, bilirubin, blodureanitrogen, kreatinin, urinsyre og positiv Coombs test, har forekommet med levodopa-karbidopa-kombinasjoner. Redusert hemoglobin, hematokrit, forhøyet serumglukose, samt hvite blodceller, bakterier og blod i urinen er sett. Legemidler med karbidopa-levodopa kan gi falsk positiv reaksjon for ketonuri ved bruk av testtape. Reaksjonen endres ikke ved å koke urinprøven. Falsk negativ reaksjon på glukosuri kan forekomme ved glukose-oksidase-metoder. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienter som opplever søvnighet og/eller episoder av plutselig innsovning, må informeres om å avstå fra bilkjøring eller aktiviteter hvor nedsatt årvåkenhet kan medføre risiko for alvorlig skade eller død for dem selv eller andre (f.eks. operere maskiner). Dette gjelder inntil slike tilbakevendende episoder eller søvnighet har opphørt (se også ovenfor).

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Pyridoksin øker metabolismen av levodopa til dopamin; karbidopa hemmer denne effekten. Symptomatisk hypotensjon kan sees ved samtidig antihypertensiv behandling; dosejustering kan bli aktuelt. Ved samtidig bruk av TCA er hypertensjon og dyskinesier sett (sjeldent). Absorpsjonen av levodopa kan bli hemmet hos pasienter på høyproteindiett. Redusert biotilgjengelighet av karbidopa og/eller levodopa er sett ved samtidig bruk av jernsulfat eller jernglukonat. Dopamin D2-reseptorantagonister (f.eks. fentiaziner, butyrofenoner og risperidon) og isoniazid kan redusere effekten av levodopa. Effekten av levodopa på Parkinsons sykdom kan bli reversert av fenytoin og papaverin, og ved samtidig bruk bør pasienter observeres grundig mht. tap av terapeutisk respons. Samtidig bruk med dopaminreduserende legemidler (f.eks. reserpin og tetrabenazin) eller andre legemidler som er kjent for å redusere lagrene av monoamin anbefales ikke. Samtidig behandling med selegilinhydroklorid og karbidopa-levodopa kan assosieres med alvorlig ortostatisk hypotensjon som ikke skyldes karbidopa-levodopa alene.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Ukjent om fostre påvirkes. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter av både levodopa og kombinasjoner av karbidopa og levodopa (misdannelser og redusert overlevelse). Skal ikke brukes under graviditet.
Amming: Kontraindisert. Går over i morsmelk. Det er ikke klarlagt om barn som dier, kan skades. Skal ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Det er ikke dokumentert bivirkninger som er unike for depotformuleringen. Bivirkninger som er rapportert med levodopa og/eller levodopa-karbidopa-kombinasjoner, er potensielle bivirkninger ved Sinemet Depot Mite.

Dyskinesier inntrer noe oftere med Sinemet Depot Mite enn med konvensjonell levodopa-karbidopa-behandling.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Agranulocytose, hemolytisk eller ikke-hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Bitter smak, kvalme, oppkast
Mindre vanlige Abdominale ubehag og smerter, diaré, dysfagi, flatulens, forstoppelse, munntørrhet, økt spyttsekresjon
Sjeldne Bruksisme, duodenalsår, dyspepsi, gastrointestinal blødning, hikke, misfarget spytt (mørkfarget spytt), svie på tungen
Generelle
Vanlige Appetittløshet, svimmelhet
Mindre vanlige Asteni, bisarre respirasjonsmønstre, fatigue, heshet, hetetokter, hodepine, presynkope, svakhet, ødem, økt eller redusert vekt
Sjeldne Brystsmerte, somnolens (inkl. svært sjeldne tilfeller av plutselig innsettende søvn), svettetendens (mørk svette)
Hjerte
Vanlige Palpitasjoner, uregelmessig hjertevirksomhet
Hud
Sjeldne Aktivering av malignt melanom, alopesi, flushing, hudutslett, overfølsomhetsreaksjoner (inkl. angioødem, urticaria, kløe, Henoch-Schönleins purpura)
Kar
Vanlige Ortostatisk hypotensjon
Mindre vanlige Hypertensjon
Sjeldne Flebitt
Luftveier
Sjeldne Dyspné
Nevrologiske
Vanlige Sporadisk/tilfeldig bradykinesi og on-off-fenomen, unormale ufrivillige bevegelser
Mindre vanlige Muskelkramper, muskelrykninger, synkope
Sjeldne Desorientering, falltendenser, ganglagsforstyrrelser, hypoestesi, krampeanfall, malignt nevroleptikasyndrom, parestesi, redusert årvåkenhet, trismus
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Misfarget urin (mørk urin)
Sjeldne Inkontinens, priapisme, urinretensjon
Psykiske
Vanlige Depresjon, eufori, forvirring, hallusinasjon, hukommelsesforstyrrelse, insomni, paranoide forestillinger, psykotiske episoder, rastløshet, vrangforestilling
Mindre vanlige Agitasjon, unormale drømmer
Sjeldne Økt libido
Ukjent frekvens Dopamin-dysreguleringssyndrom
Øye
Sjeldne Aktivering av latent Horners syndrom, blefarospasme, diplopi, mydriasis, okulogyr krise, tåkesyn

Det er ikke dokumentert bivirkninger som er unike for depotformuleringen. Bivirkninger som er rapportert med levodopa og/eller levodopa-karbidopa-kombinasjoner, er potensielle bivirkninger ved Sinemet Depot Mite.

Dyskinesier inntrer noe oftere med Sinemet Depot Mite enn med konvensjonell levodopa-karbidopa-behandling.
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Bitter smak, kvalme, oppkast
Generelle Appetittløshet, svimmelhet
Hjerte Palpitasjoner, uregelmessig hjertevirksomhet
Kar Ortostatisk hypotensjon
Nevrologiske Sporadisk/tilfeldig bradykinesi og on-off-fenomen, unormale ufrivillige bevegelser
Psykiske Depresjon, eufori, forvirring, hallusinasjon, hukommelsesforstyrrelse, insomni, paranoide forestillinger, psykotiske episoder, rastløshet, vrangforestilling
Mindre vanlige
Gastrointestinale Abdominale ubehag og smerter, diaré, dysfagi, flatulens, forstoppelse, munntørrhet, økt spyttsekresjon
Generelle Asteni, bisarre respirasjonsmønstre, fatigue, heshet, hetetokter, hodepine, presynkope, svakhet, ødem, økt eller redusert vekt
Kar Hypertensjon
Nevrologiske Muskelkramper, muskelrykninger, synkope
Nyre/urinveier Misfarget urin (mørk urin)
Psykiske Agitasjon, unormale drømmer
Sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose, hemolytisk eller ikke-hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Bruksisme, duodenalsår, dyspepsi, gastrointestinal blødning, hikke, misfarget spytt (mørkfarget spytt), svie på tungen
Generelle Brystsmerte, somnolens (inkl. svært sjeldne tilfeller av plutselig innsettende søvn), svettetendens (mørk svette)
Hud Aktivering av malignt melanom, alopesi, flushing, hudutslett, overfølsomhetsreaksjoner (inkl. angioødem, urticaria, kløe, Henoch-Schönleins purpura)
Kar Flebitt
Luftveier Dyspné
Nevrologiske Desorientering, falltendenser, ganglagsforstyrrelser, hypoestesi, krampeanfall, malignt nevroleptikasyndrom, parestesi, redusert årvåkenhet, trismus
Nyre/urinveier Inkontinens, priapisme, urinretensjon
Psykiske Økt libido
Øye Aktivering av latent Horners syndrom, blefarospasme, diplopi, mydriasis, okulogyr krise, tåkesyn
Ukjent frekvens
Psykiske Dopamin-dysreguleringssyndrom

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Symptomatisk. Hovedsakelig samme behandling som for akutt overdose av levodopa. EKG-overvåkning, om nødvendig antiarytmisk behandling. Pyridoksin har ingen effekt som antidot.

Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjon av karbidopa, aromatisk aminosyredekarboksylasehemmer, og levodopa, metabolsk prekursor til dopamin, i forholdet 1:4. Depottablett med kontrollerte frisettingsegenskaper som gir mindre variasjon i plasmanivåer av levodopa sammenlignet med konvensjonelle tabletter.
Virkningsmekanisme: Levodopa dekarboksyleres til dopamin som fører til økning av dopaminmengden i basalgangliene. Karbidopa passerer ikke blod-hjerne-barrieren og hemmer ekstracerebral dekarboksylering av levodopa. Større mengde levodopa blir derfor tilgjengelig for hjernen med påfølgende metabolisering til dopamin. Kombinasjonen kan gis i lavere dose enn levodopa alene (ca. 20% av normal levodopadose), noe som reduserer eller eliminerer flere bivirkninger, hvorav enkelte kan tilskrives dannelse av dopamin ekstracerebralt. Terapeutisk effekt synes å bli noe større med kombinasjonen enn med levodopa alene. Hos pasienter med motoriske fluktuasjoner minsker «off»-tiden ved depottabletter sammenlignet med konvensjonelle tabletter. Hos pasienter uten motoriske fluktuasjoner gir depottabletter samme terapeutiske effekt med lengre doseringsintervall.
Absorpsjon: Levodopa absorberes kontinuerlig over 4-6 timer. Biologisk tilgjengelighet for depottablettene er ca. 70% sammenlignet med vanlige tabletter. Cmax for levodopa nås vanligvis i løpet av 2 timer, er jevnere og i gjennomsnitt ca. 60% lavere for depottabletter enn for vanlige tabletter.
Halveringstid: For levodopa ca. 1 time, men ved samtidig inntak av karbidopa forlenges t1/2 for levodopa til ca. 3 timer.
Metabolisme: Nesten fullstendig. Hovedsakelig til dopamin og katekolaminer.
Utskillelse: Hovedsakelig i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Sinemet Depot Mite, DEPOTTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg/100 mg 100 stk. (blister)
570649
Blå resept
-
259,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.10.2017