Sinemet Depot Mite

MSD


Antiparkinsonmiddel.

N04B A02 (Levodopa, Karbidopa)DEPOTTABLETTER: Hver depottablett inneh.: Karbidopa 25 mg, levodopa 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Parkinsons sykdom og syndrom. Til pasienter med «on-off»-syndrom for å redusere «off»-tiden.

Dosering

Dagsdose og doseringsintervall bør tilpasses individuelt avhengig av terapeutisk respons. Ved dosejustering bør pasientene følges nøye, spesielt med tanke på forverring av kvalme og ufrivillige bevegelser inkl. dyskinesi, korea og dystoni. Pga. lavere biologisk tilgjengelighet vil dagsdosen av levodopa fra depottabletter vanligvis være noe høyere enn for vanlige tabletter. Kan gis til pasienter som får multivitaminpreparater med vitamin B6 (pyridoksin).
Pasienter som allerede behandles med konvensjonelle levodopa/dekarboksylasehemmere: Doseringsintervallet bør være 4-12 timer i løpet av den våkne perioden (se tabell). Daglig dose av levodopa:

Vanlige tabletter levodopa (mg)

Depottabletter levodopa (mg)

300-400

400 mg fordelt på 2 doser

500-600

600 mg fordelt på 2-3 doser

700-800

800 mg fordelt på minst 3 doser

900-1000

1000 mg fordelt på minst 3 doser


Pasienter som behandles med levodopa alene: Levodopa seponeres minst 8 timer før behandling startes. Hos pasienter med mild/moderat parkinsonisme er anbefalt initialdose 2 tabletter 2-3 ganger daglig.
Pasienter som tidligere ikke er behandlet med levodopa: Hos pasienter med mild/moderat parkinsonisme er anbefalt initialdose 1 tablett 2 ganger daglig. Initial døgndose bør ikke overstige 600 mg levodopa. Doseringsintervallet bør ikke være <6 timer.
Titrering/vedlikeholdsbehandling: Individuell med justering avhengig av klinisk respons. Doser delt opp i 4-12 timers doseringsintervall i løpet av den våkne perioden anbefales. Depottabletter kan gi en forsinket effekt med opptil 1 time etter første morgendose sammenlignet med vanlige tabletter. Dersom det gis ulike store doser i løpet av dagen, anbefales de laveste dosene gitt mot slutten av dagen. Det bør gå minst 3 dager mellom hver dosejustering.
Tillegg av andre antiparkinsonmidler: Kan gis sammen med antikolinerge stoffer, dopaminagonister og amantadin. Dosejustering kan være nødvendig. Depottabletter og vanlige tabletter kan kombineres hos selekterte pasienter med avansert sykdom.
Administrering: Ingen delestrek. Skal ikke deles, tygges eller knuses.

Kontraindikasjoner

Ikke-selektive MAO-hemmere skal seponeres minst 2 uker før behandling startes. Kan gis samtidig med anbefalt dose av selektiv MAO-B-hemmer, f.eks. selegilinhydroklorid. Trangvinklet glaukom. Suspekte udiagnostiserte hudlesjoner eller melanom i anamnesen. Levodopa kan muligens aktivere maligne melanomer. Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene i preparatet. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Se Sinemet «MSD» tabletter.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Se Sinemet «MSD» tabletter.

Graviditet, amming og fertilitet

Se Sinemet «MSD» tabletter.

Bivirkninger

Det er ikke dokumentert bivirkninger som er unike for depotformuleringen. Dyskinesier inntrer noe oftere med Sinemet Depot Mite enn med konvensjonell levodopa-karbidopa-behandling. Bivirkninger som er rapportert med levodopa og/eller levodopa-karbidopa-kombinasjoner, er potensielle bivirkninger ved Sinemet Depot Mite. Se for øvrig Sinemet «MSD» tabletter.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Sinemet «MSD» tabletter.

Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjon av karbidopa, aromatisk aminosyredekarboksylasehemmer, og levodopa, metabolsk prekursor til dopamin, i forholdet 1:4. Depottablett med kontrollerte frisettingsegenskaper som gir mindre variasjon i plasmanivåer av levodopa sammenlignet med konvensjonelle tabletter.
Virkningsmekanisme: Se Sinemet «MSD» tabletter. Hos pasienter med motoriske fluktuasjoner minsker «off»-tiden sammenlignet med behandling med konvensjonelle tabletter. Hos pasienter uten motoriske fluktuasjoner gir depottabletter samme terapeutiske effekt med lengre doseringsintervall.
Absorpsjon: Levodopa absorberes kontinuerlig over 4-6 timer. Biologisk tilgjengelighet for depottablettene er ca. 70% sammenlignet med vanlige tabletter. Cmax for levodopa nås vanligvis i løpet av 2 timer, er jevnere og i gjennomsnitt ca. 60% lavere for depottabletter enn for vanlige tabletter.
Halveringstid: Ca. 3 timer. Se Sinemet «MSD» tabletter.
Metabolisme: Nesten fullstendig. Hovedsakelig til dopamin og katekolaminer.
Utskillelse: Hovedsakelig i urin.

Andre opplysninger

Se Sinemet «MSD» tabletter.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Sinemet Depot Mite, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 stk. (blister)
570649
Blå resept
-
241,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.10.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.11.2016