RotaTeq

MSD Vaccins


Vaksine mot rotavirus, pentavalent, levende reassortert.

J07B H02 (Rotavirus, pentavalent, levende, reassortert)MIKSTUR, oppløsning: 1 dose (2 ml) inneh.: Rotavirus serotype1 G1 ≥2,2 × 106 IU2,3, rotavirus serotype1 G2 ≥2,8 × 106 IU2,3, rotavirus serotype1 G3 ≥2,2 × 106 IU2,3, rotavirus serotype1 G4 ≥2 × 106 IU2,3, rotavirus serotype1 P1A[8] ≥2,3 × 106 IU2,3, sukrose, natriumsitrat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumhydroksid, polysorbat 80, dyrkningsmedium (uorganiske salter, aminosyrer, vitaminer), renset vann til 2 ml. 1Humane-bovine rotavirus-reassortanter (levende), fremstilt i Vero-celler 2Infeksiøse enheter 3Som nedre konfidensgrense (p=0,95)


Indikasjoner

Profylakse mot gastroenteritt forårsaket av rotavirusinfeksjon hos spedbarn fra 6-32 uker. Ikke indisert hos barn fra fødsel til 6 uker og hos barn fra 33 uker til 18 år. Skal brukes iht. offisielle anbefalinger.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen.
Barn fra fødsel til 6 uker: Ikke indisert. Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Barn fra 6-32 uker: Vaksinasjonsregimet består av maks. 3 doser (à 2 ml). 1. dose (à 2 ml) kan gis fra 6 ukers alder, men ikke senere enn 12 ukers alder, og gis med minst 4 ukers intervaller. Kan gis til premature spedbarn forutsatt at svangerskapsperioden var på minst 25 uker. Fortrinnsvis bør alle 3 doser gis før barnet er 20-22 uker gammelt. Ev. kan den 3. dosen gis inntil barnet er 32 uker gammelt. Det anbefales at samme rotavirusvaksine benyttes for alle 3 påfølgende dosene. Det er ikke nødvendig med flere doser etter fullført vaksinasjon med 3 doser. Ved sterk mistanke om at ikke hele dosen inntas, kan én enkelt erstatningsdose gis ved samme vaksinasjonsbesøk (ikke undersøkt i kliniske studier). Hvis problemet gjentar seg må det ikke gis flere erstatningsdoser.
Barn fra 33 uker til 18 år: Ikke indisert.
Tilberedning/Håndtering: Se bruksanvisning i pakningsvedlegget. Skal ikke blandes med andre vaksiner eller oppløsninger. Skal ikke fortynnes. Ubrukt legemiddel og avfall skal destrueres iht. lokale krav.
Administrering: Kun til oral bruk. Skal ikke injiseres. Kan gis uten hensyn til mat, drikke eller morsmelk. Vaksinen skal gis umiddelbart etter at den er tatt ut av kjøleskap, se pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Overfølsomhet etter tidligere vaksinasjon med rotavirusvaksine. Tidligere tarminvaginasjon (intussusception). Pasienter med medfødt misdannelse i mage-tarmkanalen som kan være predisponerte for tarminvaginasjon. Spedbarn med kjent eller mistenkt immunsvikt. Vaksinasjon skal utsettes ved akutt, alvorlig febersykdom, akutt diaré eller oppkast.

Forsiktighetsregler

Medisinsk behandling må være lett tilgjengelig i tilfelle anafylaktisk reaksjon etter administrering. Det foreligger ikke data om sikkerhet eller effekt vedrørende bruk til immunsupprimerte spedbarn, spedbarn eksponert for immunsuppressiv behandling in utero, spedbarn med hiv-infeksjon eller som har fått blodtransfusjon eller immunglobuliner i løpet av 42 dager etter dosering. Asymptomatisk hiv-infeksjon forventes ikke å påvirke sikkerhet eller effekt, men siden det ikke foreligger tilstrekkelige data, anbefales det ikke at vaksinen gis til asymptomatiske hiv-smittede spedbarn. Bruk til spedbarn eksponert for immunsuppressiv behandling in utero, skal være nøye nytte-/risikovurdert. Bør gis med forsiktighet til personer som har nær kontakt med personer som er immunsupprimert, (dvs. personer med maligniteter eller som på annen måte har nedsatt immunforsvar eller mottar immunsupprimerende behandling). Omsorgspersoner til nylig vaksinerte barn bør være nøye med hygienen, spesielt etter å ha håndtert avføring. Det foreligger ikke data om sikkerhet eller effekt ved vaksinasjon av spedbarn med aktive gastrointestinale sykdommer (inkl. kronisk diaré) eller veksthemming. Slike barn kan vaksineres med forsiktighet når det medfører større risiko å ikke vaksinere. Tilfeller med gastroenteritt assosiert med vaksinevirus hos barn med alvorlig kombinert immunsvikt er rapportert. Den potensielle risikoen for apné og behovet for respiratorisk overvåking i 48-72 timer bør vurderes ved primærvaksinasjon til svært premature spedbarn (født ≤28. svangerskapsuke), og spesielt for de med en tidligere historie av respiratorisk umodenhet. Vaksinasjon bør gjennomføres i denne gruppen, da fordelen er stor. Studiedata antyder at rotavirusvaksinasjoner medfører en økt risiko for tarminvaginasjoner. Som en forholdsregel bør helsepersonell følge opp ethvert symptom på tarminvaginasjon (alvorlige magesmerter, vedvarende oppkast, blod i avføringen, oppblåst mage og/eller høy feber). Foreldre/foresatte bør rådes til å melde fra til helsepersonell om slike symptomer umiddelbart. Hjelpestoffer: Inneholder sukrose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalapsorpsjon eller sukrase-isomaltaseinsuffisiens skal ikke få vaksinen. Inneholder 37,6 mg natrium pr. dose, som tilsv. 1,88% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for en voksen person.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kan gis samtidig med monovalente eller kombinerte barnevaksiner som inneholder ett eller flere av følgende antigener: DTaP, Hib, IPV eller OPV, HBV, PCV og MenCC.

Graviditet, amming og fertilitet

Er kun ment til bruk hos spedbarn.

 

Bivirkninger

Fra kliniske studier

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, oppkast
Mindre vanlige Øvre abdominalsmerte
Generelle
Svært vanlige Feber
Hud
Mindre vanlige Utslett
Infeksiøse
Vanlige Øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanlige Nasofaryngitt, otitis media
Luftveier
Sjeldne Bronkospasme

Fra kliniske studier

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Diaré, oppkast
Generelle Feber
Vanlige
Infeksiøse Øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanlige
Gastrointestinale Øvre abdominalsmerte
Hud Utslett
Infeksiøse Nasofaryngitt, otitis media
Sjeldne
Luftveier Bronkospasme

Etter markedsføring

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanlige Blod i avføringen
Svært sjeldne Tarminvaginasjon
Ukjent frekvens Gastroenteritt med utskillelse av vaksinevirus hos spedbarn med alvorlig kombinert immunsvikt (SCID)
Generelle
Ukjent frekvens Irritabilitet
Hud
Sjeldne Urticaria
Ukjent frekvens Angioødem
Immunsystemet
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon
Luftveier
Ukjent frekvens Apné hos svært premature spedbarn (≤28 ukers graviditet)

Etter markedsføring

Frekvens Bivirkning
Mindre vanlige
Gastrointestinale Blod i avføringen
Sjeldne
Hud Urticaria
Svært sjeldne
Gastrointestinale Tarminvaginasjon
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Gastroenteritt med utskillelse av vaksinevirus hos spedbarn med alvorlig kombinert immunsvikt (SCID)
Generelle Irritabilitet
Hud Angioødem
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Luftveier Apné hos svært premature spedbarn (≤28 ukers graviditet)

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Den immunologiske mekanismen er ikke fullstendig forstått. 92,5-100% av mottakerne oppnår en signifikant økning i serum antirotavirus IgA etter 3. dosering. Det er vist beskyttelseseffekt mot gastroenteritt forårsaket av rotavirus av genotypene G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] og G9P[8]. Vaksinen induserer en immunrespons (dvs. dannelse av serumnøytraliserende antistoff) til de 5 human-rotavirusproteinene som er uttrykt på reassortantene (G1, G2, G3, G4 og P[8]).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Tuben oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

RotaTeq, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2 ml (tube)
066678
-
-
422,30 C
10 × 2 ml (tube)
063215
-
-
3896,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.08.2020