Immunsuppressivt middel, TNF-α-hemmer.

L04A B02 (Infliksimab)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg: Hvert hetteglass inneh.: Infliksimab 100 mg, sukrose, polysorbat 80, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumfosfatdihydrat.


Indikasjoner

Revmatoid artritt: Voksne: Reduksjon av tegn og symptomer, samt forbedring av fysisk funksjon i kombinasjon med metotreksat hos pasienter med aktiv sykdom som ikke har respondert tilfredsstillende på andre sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD), inkl. metotreksat. Reduksjon av tegn og symptomer i kombinasjon med metotreksat hos pasienter med alvorlig, aktiv og progredierende sykdom som ikke tidligere er behandlet med metotreksat eller andre DMARD. I disse pasientgruppene er det, målt ved røntgen, vist en reduksjon i progresjonshastigheten av leddskade. Crohns sykdom: Voksne: Behandling av moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom hos pasienter som ikke har respondert på en fullstendig og adekvat behandling med et kortikosteroid og/eller et immunsuppressivt legemiddel, eller som ikke tolererer eller har kontraindikasjon mot slike behandlinger. Behandling av aktiv fistulerende Crohns sykdom hos pasienter som ikke har respondert på en fullstendig og adekvat konvensjonell behandling (inkl. antibiotika, drenasje og immunsuppressiv behandling). Barn og ungdom: Behandling av alvorlig, aktiv Crohns sykdom hos pasienter i alderen 6-17 år som ikke har respondert på konvensjonell behandling inkl. kortikosteroid, immunmodulator og ernæringsterapi, eller som ikke tolererer eller har kontraindikasjoner mot slike behandlinger. Ulcerøs kolitt: Voksne: Behandling av moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt hos pasienter som ikke har respondert tilfredsstillende på konvensjonell behandling med kortikosteroider, 6-merkaptopurin (6-MP) eller azatioprin (AZA), eller som ikke tolererer eller har kontraindikasjon mot slike behandlinger. Barn og ungdom: Behandling av alvorlig aktiv ulcerøs kolitt hos pasienter i alderen 6-17 år, som ikke har respondert tilfredsstillende på konvensjonell behandling, inkl. kortikosteroider, 6-MP eller AZA, eller som ikke tolererer eller har kontraindikasjoner mot slike behandlinger. Ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom): Voksne: Behandling av alvorlig, aktiv ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) hos pasienter som ikke har respondert tilfredsstillende på konvensjonell behandling. Psoriasisartritt: Voksne: Behandling av aktiv og progredierende psoriasisartritt når responsen på tidligere DMARD-behandling ikke har vært tilfredsstillende. Gitt alene (hos pasienter som ikke tåler metotreksat eller hvor metotreksat er kontraindisert) eller i kombinasjon med metotreksat. Infliksimab har vist å forbedre fysisk funksjon ved psoriasisartritt og redusere progresjonshastigheten av perifer leddskade, målt ved røntgen, ved polyartikulære symmetriske subtyper av sykdommen. Psoriasis: Voksne: Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos pasienter som ikke har respondert på, som har en kontraindikasjon mot eller som ikke tolererer annen systemisk behandling, inkl. ciklosporin, metotreksat eller PUVA.

Dosering

For å bedre sporbarheten av biologiske legemidler skal handelsnavn og batchnr. noteres. Igangsettes og følges opp av lege med erfaring i å diagnostisere og behandle en eller flere av de godkjente indikasjonene. Infliksimabinfusjoner skal gis av kvalifisert helsepersonell som har trening i å oppdage infusjonsrelaterte problemer. Pasienter som behandles med infliksimab bør få utlevert pakningsvedlegget og det spesielle pasientkortet.
Revmatoid artritt hos voksne ≥18 år: 3 mg/kg etterfulgt av 3 mg/kg, 2 og 6 uker etter 1. infusjon, deretter hver 8. uke. Gis i kombinasjon med metotreksatbehandling. Klinisk respons oppnås vanligvis innen 12 ukers behandling. Ved inadekvat respons eller tap av respons etter denne perioden, bør trinnvis doseøkning med ca. 1,5 mg/kg opp til maks. 7,5 mg/kg hver 8. uke vurderes. Alternativt kan det vurderes å gi 3 mg/kg så ofte som hver 4. uke. Dersom tilstrekkelig respons oppnås skal pasienten fortsette med valgt dose eller dosefrekvens. Fortsatt behandling bør nøye revurderes hos pasienter som ikke viser tegn til terapeutisk nytte innen de 12 første behandlingsukene eller etter dosejustering.
Moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom hos voksne ≥18 år: 5 mg/kg etterfulgt av 5 mg/kg 2 uker etter 1. dose. Dersom ingen respons etter 2 doser, bør det ikke gis ytterligere doser. Tilgjengelige data støtter ikke videre behandling hos pasienter som ikke responderer innen 6 uker etter 1. infusjon. Hos pasienter som responderer er de alternative strategiene for fortsatt behandling enten vedlikeholdsbehandling eller fornyet behandling: Vedlikeholdsbehandling: Ytterligere infusjoner på 5 mg/kg 6 uker etter 1. dose, deretter hver 8. uke. Fornyet behandling: Infusjon på 5 mg/kg dersom tegn og symptomer på sykdommen kommer tilbake. Begrenset data fra pasienter som initialt responderte på 5 mg/kg, men som mistet responsen, indikerer at noen pasienter kan gjeninnhente responsen med doseøkning. Fortsatt behandling bør nøye revurderes hos pasienter som ikke viser tegn på terapeutisk nytte etter dosejustering.
Aktiv fistulerende Crohns sykdom hos voksne ≥18 år: 5 mg/kg etterfulgt av 5 mg/kg 2 og 6 uker senere. Dersom pasienten ikke responderer etter 3 infusjoner, bør det ikke gis ytterligere infliksimabbehandling. Hos pasienter som responderer, er de alternative strategiene for fortsatt behandling enten vedlikeholdsbehandling eller fornyet behandling: Vedlikeholdsbehandling: Ytterligere infusjoner på 5 mg/kg hver 8. uke. Fornyet behandling: Infusjon på 5 mg/kg dersom tegn eller symptomer på sykdommen kommer tilbake, etterfulgt av infusjoner på 5 mg/kg hver 8. uke. Begrenset data fra pasienter som initialt responderte på 5 mg/kg men som mistet responsen, indikerer at noen pasienter kan gjeninnhente responsen med doseøkning. Fortsatt behandling bør nøye revurderes hos pasienter som ikke viser tegn på terapeutisk nytte etter dosejustering. Erfaring med fornyet behandling dersom tegn eller symptomer kommer tilbake er begrenset, og sammenlignende data på nytte/risiko for de alternative strategiene for fortsatt behandling mangler.
Fornyet behandling ved Crohns sykdom og revmatoid artritt hos voksne ≥18 år: Dersom tegn eller symptomer på sykdom kommer tilbake kan ny infusjon gis <16 uker etter den siste infusjonen. Forsinkede hypersensitivitetsreaksjoner etter infliksimabopphold <1 år har forekommet, se Forsiktighetsregler. Sikkerhet og effekt ved gjentatt administrering etter infliksimabopphold på >16 uker er ikke fastslått. Dette gjelder både for pasienter med Crohns sykdom og revmatoid artritt.
Ulcerøs kolitt, psoriasisartritt og psoriasis hos voksne ≥18 år: 5 mg/kg etterfulgt av 5 mg/kg 2 og 6 uker senere, deretter hver 8. uke. Klinisk respons ved ulcerøs kolitt oppnås vanligvis innen 14 ukers behandling (3 infusjoner). Fortsatt behandling bør nøye revurderes hos pasienter som ikke viser noen tegn til terapeutisk nytte innen denne tidsperioden. Pasienter med psoriasisartritt og psoriasis som ikke responderer etter 14 uker (etter 4 infusjoner), bør ikke gis flere behandlinger. Fornyet behandling ved ulcerøs kolitt og psoriasisartritt: Sikkerhet og effekt ved gjentatt behandling, annet enn hver 8. uke, er ikke undersøkt. Fornyet behandling ved psoriasis: Begrenset erfaring fra fornyet behandling i form av re-induksjonsbehandling etter oppbluss av sykdomsaktivitet, antyder en økt insidens av infusjonsreaksjoner, også alvorlige, sammenlignet med 8 ukers vedlikeholdsbehandling.
Ankyloserende spondylitt hos voksne ≥18 år: 5 mg/kg etterfulgt av 5 mg/kg 2 og 6 uker senere, deretter hver 6.-8. uke. Dersom en pasient ikke responderer innen 6 uker (dvs. etter 2 infusjoner), bør det ikke gis flere behandlinger. Fornyet behandling: Sikkerhet og effekt ved gjentatt behandling, annet enn hver 6.-8. uke, er ikke undersøkt.
Fornyet behandling ved alle godkjente indikasjoner hos voksne ≥18 år: Dersom vedlikeholdsbehandling avbrytes og det er behov for ny oppstart av behandling, anbefales ikke re-induksjonsbehandling. I slike tilfeller bør infliksimab gis som en enkelt dose etterfulgt av 8 ukers vedlikeholdsbehandling.
Crohns sykdom hos barn og ungdom 6-17 år: 5 mg/kg etterfulgt av 5 mg/kg 2 og 6 uker senere, deretter hver 8. uke. Enkelte kan trenge et kortere eller lengre doseringsintervall. Kortere doseringsintervall (<8 uker) kan gi høyere risiko for bivirkninger, og skal nøye vurderes hos pasienter som ikke viser ytterligere terapeutisk nytte etter endret doseringsintervall. Behandlingen skal stoppes dersom pasienten ikke responderer innen de første 10 behandlingsukene.
Ulcerøs kolitt hos barn og ungdom 6-17 år: 5 mg/kg etterfulgt av 5 mg/kg 2 og 6 uker senere, deretter hver 8. uke. Behandling skal stoppes dersom pasienten ikke responderer innen de første 8 behandlingsukene.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon: Ikke undersøkt. Ingen doseanbefalinger kan gis. Barn <6 år: Sikkerhet og effekt ikke undersøkt. Ingen doseanbefalinger kan gis. Eldre: Ingen dosejustering er nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Innholdet i hvert hetteglass skal rekonstitueres med 10 ml vann til injeksjonsvæsker vha. sprøyte med 21 gauge (0,8 mm) eller tynnere nål. Den totale dosen av den rekonstituerte oppløsningen fortynnes videre med natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml til 250 ml. Ingen andre fortynningsvæsker må brukes til å fortynne den rekonstituerte oppløsningen. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.
Administrering: Skal administreres i.v. over en 2-timers periode. Bruk et lavproteinbindende filter (porestr. 1,2 μmeter eller mindre) under infusjonen. Alle pasienter må observeres i minst 1-2 timer etter infusjonen mhp. akutte infusjonsrelaterte reaksjoner. Ved indikasjoner til voksne: Hos nøye utvalgte pasienter som har tolerert 3 initiale 2-timersinfusjoner og som får vedlikeholdsbehandling, kan det overveies å gi påfølgende infusjoner med varighet på ikke mindre enn 1 time. Kortere infusjoner ved doser >6 mg/kg er ikke undersøkt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller murine proteiner. Tuberkulose og andre alvorlige infeksjoner som sepsis, abscesser og opportunistiske infeksjoner. Moderat eller alvorlig hjertesvikt (NYHA klasse III/IV).

Forsiktighetsregler

Erfaring viser at hos noen pasienter er eget forsvar mot infeksjoner nedsatt under behandling. Hemming av TNF-α kan maskere symptomer på infeksjon som f.eks. feber. Tidlig gjenkjennelse av et atypisk klinisk forløp for alvorlige infeksjoner og for typiske kliniske forløp for sjeldne og uvanlige infeksjoner er kritisk for å redusere forsinkelse av diagnostisering og behandling. Ved fistulerende Crohns sykdom med akutte suppurative fistler skal ikke behandling initieres før mulig infeksjonskilde, spesielt abscess, er utelukket. Pasienter må monitoreres nøye for infeksjoner inkl. tuberkulose før, under og etter behandling. Siden eliminasjonen av infliksimab kan ta opptil 6 måneder, skal monitorering fortsette gjennom hele perioden. Videre behandling skal ikke gis ved utvikling av alvorlig infeksjon eller sepsis. Forsiktighet utvises om infliksimab skal gis til pasienter med kronisk infeksjon, som har hatt tilbakevendende infeksjoner samtidig med immunsuppressiv behandling. Pasientene bør unngå potensielle risikofaktorer for infeksjon. Infeksjoner er oftere rapportert hos barn, enn hos voksne. Pasienter som får TNF-hemmere er mer mottagelige for alvorlige infeksjoner. Tuberkulose, bakterielle infeksjoner, inkl. sepsis og pneumoni, invasive soppinfeksjoner, virale infeksjoner og andre opportunistiske infeksjoner er rapportert. Noen av disse har vært dødelige; de mest frekvent rapporterte med en mortalitetsrate på >5% inkluderer pneumocystose, candidose, listeriose og aspergillose. Pasienter som utvikler ny infeksjon under behandlingen skal overvåkes nøye og gjennomgå en fullstendig diagnostisk evaluering. Infliksimab seponeres ved utvikling av ny alvorlig infeksjon eller sepsis, og passende antimikrobiell eller antifungal behandling skal påbegynnes inntil infeksjonen er under kontroll. Det er begrenset informasjon om samtidig bruk av infliksimab med andre biologiske legemidler som brukes til å behandle de samme sykdommene. Samtidig bruk anbefales derfor ikke pga. muligheten for infeksjoner, og andre farmakologiske interaksjoner. Ved bytte fra en biologisk behandling til en annen skal pasienten overvåkes for tegn på infeksjon. Overlappende biologisk aktivitet kan øke bivirkningsrisikoen. Aktiv tuberkulose er rapportert, hovedandelen ekstrapulmonal, beskrevet som lokal eller disseminert sykdom. Før oppstart med infliksimab skal alle pasienter undersøkes nøye for tuberkulose (både aktiv og latent). Undersøkelsen skal inneholde en detaljert anamnese mtp. tidligere forekomst av tuberkulose, ev. mulig tidligere kontakt med tuberkulose og tidligere og/eller pågående immunsuppressiv behandling. Relevante screening-tester dvs. tuberkulintest og røntgen av lungene bør utføres på alle pasienter (lokale retningslinjer kan benyttes). Vær oppmerksom på at en kan få falsk negativ tuberkulintest spesielt hos pasienter som er alvorlig syke eller immunsupprimerte. Dersom aktiv tuberkulose diagnostiseres, skal ikke infliksimabbehandling startes. Dersom latent tuberkulose mistenkes, bør lege med ekspertise i tuberkulosebehandling konsulteres. I alle situasjoner beskrevet under skal nytte-risikoforholdet ved infliksimabbehandling vurderes svært nøye. Dersom latent tuberkulose diagnostiseres, skal behandling startes iht. lokale retningslinjer før oppstart med infliksimab. Ved flere eller signifikante risikofaktorer for tuberkulose og negativ test for latent tuberkulose, eller ved tidligere latent eller aktiv tuberkulose hvor adekvat behandling ikke kan bekreftes, bør anti-tuberkulosebehandling overveies før oppstart med infliksimab. Alle pasienter skal informeres om å søke medisinsk hjelp dersom tegn/symptomer på tuberkulose oppstår (f.eks. vedvarende hoste, tæring/vekttap, mild feber) under eller etter infliksimabbehandling. Hos pasienter behandlet med infliksimab og som utvikler alvorlig systemisk sykdom, kan man mistenke invasiv soppinfeksjon, f.eks. aspergillose, candidiasis, pneumocystose, histoplasmose, coccidioidomykose eller blastomykose. Lege med ekspertise innen diagnose og behandling av invasive soppinfeksjoner bør konsulteres i tidlig fase ved utredning. Invasive soppinfeksjoner opptrer heller som disseminerte enn lokaliserte, og antigen- og antistofftesting kan være negativ hos noen med aktiv sykdom. Hensiktsmessig empirisk antifungal behandling bør vurderes. For pasienter som har vært bosatt i eller reist til områder hvor invasive soppinfeksjoner som histoplasmose, coccidioidomykose eller blastomykose er endemiske, skal nytte-risikoforholdet ved infliksimabbehandling overveies nøye før behandling startes. Det anbefales å fullføre alle vaksinasjoner iht. gjeldende retningslinjer før behandling innledes. Pasienter kan vaksineres under behandling, men ikke med levende vaksiner. Begrensede data foreligger mht. respons på vaksinering med levende vaksiner eller sekundær overføring av infeksjon med levende vaksiner ved anti-TNF-behandling. Bruk av levende vaksiner kan gi infeksjoner (inkl. systemiske) og samtidig administrering anbefales derfor ikke. Fatal systemisk BCG-infeksjon er rapportert hos spedbarn eksponert for infliksimab in utero og som fikk BCG-vaksine etter fødsel. Administrering av levende vaksiner til spedbarn som har vært utsatt for infliksimab i livmoren, er ikke anbefalt de første 6 måneder etter fødsel. Det anbefales at barn vaksineres iht. gjeldende retningslinjer før oppstart av behandling. Barn kan vaksineres under behandling, men ikke med levende vaksiner. Terapeutisk behandling med infeksiøse agens som levende, svekkede bakterier (f.eks. instillasjon av tuberkulosevaksine i urinblære til behandling av kreft) kan gi infeksjoner (inkl. systemiske), og samtidig administrering anbefales derfor ikke. Det foreligger begrenset sikkerhetserfaring fra kirurgi inkl. artroplastikk hos pasienter behandlet med infliksimab. Den lange halveringstiden til infliksimab bør tas i betraktning dersom kirurgi er planlagt. Behandlede pasienter som trenger kirurgi, bør monitoreres nøye for infeksjoner, og passende tiltak iverksettes. Reaktivering av hepatitt B-virus (HBV) er sett hos kroniske bærere av viruset. Noen tilfeller med dødelig utfall. Pasienter bør testes for HBV før oppstart, ved positiv test bør pasienten henvises til lege med ekspertise på HBV. Bærere av HBV skal overvåkes nøye for tegn og symptomer på aktiv HBV under og i flere måneder etter avsluttet behandling. Ved reaktivering av HBV skal infliksimab seponeres og effektiv antiviral behandling med egnet støttebehandling igangsettes. Isolerte tilfeller av leversvikt som resulterte i levertransplantasjon eller død har forekommet. Ved symptomer eller tegn på leverdysfunksjon, skal det undersøkes for tegn på leverskade. Ved gulsott og/eller ALAT-økning ≥5 ganger den øvre normalgrensen, skal preparatet seponeres og grundig undersøkelse gjennomføres. Akutte infusjonsreaksjoner, inkl. sjeldne anafylaktiske reaksjoner, kan utvikles under (i løpet av sekunder) eller innen få timer etter infusjon. Dersom akutte infusjonsreaksjoner inntreffer skal infusjonen avbrytes umiddelbart og dersom alvorlige reaksjoner oppstår, må symptomatisk behandling gis og infliksimabbehandling avsluttes. Utstyr for akuttbehandling må være tilgjengelig. Pasienten kan behandles på forhånd med f.eks. et antihistamin, hydrokortison og/eller paracetamol, og infusjonshastigheten kan senkes for å redusere risikoen for infusjonsrelaterte reaksjoner, spesielt dersom infusjonsreaksjoner har inntruffet tidligere. Antistoffer mot infliksimab kan utvikles og er forbundet med økt frekvens av infusjonsreaksjoner. Det er også sett en sammenheng mellom utvikling av antistoffer mot infliksimab og redusert varighet av respons. Samtidig administrering av immunmodulerende legemidler er forbundet med lavere insidens av antistoffer og redusert frekvens av infusjonsreaksjoner. Effekten av samtidig immunsuppressiv behandling er mer uttalt hos pasienter behandlet episodisk enn ved vedlikeholdsbehandling. Annen samtidig medisinering (f.eks. kortikosteroider og immunsuppressiver) bør være optimalisert. Pasienter som slutter med immunsuppressiver før eller under infliksimabbehandling, har større risiko for utvikling av antistoffer, som ikke alltid detekteres i serumprøver. Alvorlige infusjonsreaksjoner ved fornyet behandling er sett hos pasienter med moderat til alvorlig psoriasis. Pasientene fikk ikke samtidig immunsupprimerende behandling. Flesteparten oppstod under den andre infusjonen (uke 2). Symptomer inkluderte, men var ikke begrenset til, dyspné, urticaria, ansiktsødem og hypotensjon. I alle tilfellene ble infliksimab seponert og/eller annen behandling igangsatt med påfølgende fullstendig opphør av alle tegn og symptomer. Forsinkede hypersensitivitetsreaksjoner har forekommet etter legemiddelopphold <1 år. Tegn og symptomer inkluderte myalgi og/eller artralgi med feber og/eller utslett. Noen opplever kløe, ødem i ansikt, hender eller lepper, dysfagi, urticaria, sår hals og hodepine. Data antyder økt risiko for forsinket hypersensitivitet med økende lengde på legemiddeloppholdet. Pasienter må rådes til umiddelbart å søke medisinsk hjelp dersom de opplever forsinkede bivirkninger. Dersom pasienter behandles på nytt etter et lengre opphold, må de overvåkes nøye for tegn og symptomer på forsinket hypersensitivitetsreaksjon. En mulig risiko for utvikling av lymfomer eller andre maligniteter ved behandling med TNF-hemmere hos barn og voksne kan ikke utelukkes. Særlig forsiktighet utvises ved vurdering av behandling av pasienter som utvikler maligniteter mens de får infliksimab, ved maligniteter i anamnesen, samt hos pasienter med økt risiko for maligniteter pga. storrøyking. Forsiktighet skal også utvises ved psoriasis og ekstensiv immunsuppressiv behandling, eller forlenget PUVA-behandling i anamnesen. Økt forekomst av livmorhalskreft er sett hos kvinner (inkl. de >60 år) med revmatoid artritt behandlet med infliksimab. Regelmessig screening bør opprettholdes, inkl. hos de >60 år. Pasienter med ulcerøs kolitt, som har økt risiko for dysplasi eller tykktarmskreft (f.eks. pasienter med mangeårig ulcerøs kolitt eller primær skleroserende kolangitt) eller som har hatt dysplasi eller tykktarmskreft, bør undersøkes for dysplasi jevnlig før behandling og gjennom hele sykdomsforløpet. Undersøkelsen bør inkl. koloskopi og biopsi ifølge lokale retningslinjer. Ved nydiagnostisert dysplasi bør det vurderes nøye hvorvidt infliksimabbehandlingen skal avsluttes. Tilfeller av hepatosplenisk T-cellelymfom er rapportert hos pasienter behandlet med TNF-hemmere, inkl. infliksimab. Denne sjeldne typen T-cellelymfom har et veldig aggressivt sykdomsforløp og er vanligvis dødelig. Alle tilfellene med infliksimab inntraff hos pasienter med Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt, primært ungdom eller unge voksne menn. Alle pasientene hadde fått behandling med AZA eller 6-MP samtidig eller rett før infliksimab. Den potensielle risikoen med kombinasjonen av AZA eller 6-MP og infliksimab bør overveies nøye. Melanom og merkelcellekarsinom er rapportert hos pasienter behandlet med TNF-hemmere, inkl. infliksimab. Regelmessig hudundersøkelse anbefales, spesielt ved risikofaktorer for hudkreft. Forsiktighet utvises ved mild hjertesvikt (NYHA klasse I/II). Utvikles nye eller forverrede symptomer på hjertesvikt, skal behandling avbrytes. Pasienter som utvikler tegn på bloddyskrasier (f.eks. vedvarende feber, blåmerker, blødning, blekhet) skal øyeblikkelig søke medisinsk hjelp. Ved hematologiske unormaliteter skal seponering vurderes. Det relative underskuddet av TNF-α som forårsakes av anti-TNF-behandling, kan forårsake en autoimmuniseringsprosess. Hvis en pasient utvikler antistoffer mot dobbelttrådet DNA og symptomer som indikerer et lupus-lignende syndrom etter infliksimabbehandling, må videre behandling med infliksimab ikke gis. Bruk av TNF-hemmere, inkl. infliksimab, har vært forbundet med debut eller forverring av kliniske symptomer og/eller radiografiske tegn på demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet, inkl. multippel sklerose, og perifere demyeliniserende sykdommer, inkl. Guillain-Barrés syndrom. Nytte/risiko må derfor vurderes nøye før oppstart med anti-TNF-behandling hos pasienter med eksisterende eller nylig inntruffet debut av demyeliniserende tilstander. Hvis noen av disse sykdommene oppstår skal seponering vurderes. Manglende respons på behandling av Crohns sykdom kan indikere en vedvarende fibrotisk striktur som kan kreve kirurgisk behandling. Hos eldre bør det utvises spesiell oppmerksomhet angående risikoen for infeksjon. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt, men fortynnes med natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml, som bør vurderes ved kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Mindre påvirkning. Svimmelhet kan forekomme.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Sikkerhet og effekt av anakinra brukt i kombinasjon med infliksimab er ikke etablert. Derimot er det sett økt risiko for alvorlige infeksjoner og nøytropeni ved kombinasjon av annen anti-TNF-α-behandling og anakinra, og ingen ytterligere nytte sammenlignet med TNF-α-hemmer gitt alene. Kombinasjonen er derfor ikke anbefalt. I kliniske studier har samtidig administrering av TNF-hemmere og abatacept vært assosiert med en økt risiko for infeksjoner, inkl. alvorlige infeksjoner sammenlignet med TNF-hemmere alene, uten økt klinisk nytte. Kombinasjonen av infliksimab med andre biologiske legemidler brukt for å behandle de samme sykdommene, inkl. anakinra og abatacept, er ikke anbefalt. Det anbefales at levende vaksiner ikke gis samtidig med infliksimab. Samtidig terapeutisk behandling med infeksiøse agens anbefales ikke.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen økt hyppighet av misdannelser hos nyfødte. Økt risiko for keisersnitt, prematur fødsel, liten vekst mht. gestasjonsalder og lav fødselsvekt er sett, men medvirkningen av infliksimab og/eller underliggende sykdom på disse utfallene er uklar. Infliksimab hemmer TNF-α og det er derfor mulig at bruk under graviditet kan påvirke normale immunresponser hos nyfødte. Begrenset klinisk erfaring. Skal kun brukes under graviditet dersom klart nødvendig. Fertile kvinner bør bruke sikker prevensjon under og i minst 6 måneder etter siste behandling.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent, men immunglobuliner utskilles i melk. Amming frarådes før minst 6 måneder etter avsluttet behandling.

 

Bivirkninger

Fra kliniske studier og spontanrapporter

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi, leukopeni, lymfadenopati, nøytropeni
Mindre vanlige Lymfocytose, lymfopeni, trombocytopeni
Sjeldne Agranulocytose (inkl. hos spedbarn eksponert for infliksimab in utero), hemolytisk anemi, immunologisk trombocytopeni, pancytopeni, trombotisk trombocytopenisk purpura
Gastrointestinale
Svært vanlige Kvalme, magesmerter
Vanlige Diaré, dyspepsi, forstoppelse, gastrointestinal blødning, gastroøsofageal refluks
Mindre vanlige Divertikulitt, intestinal perforasjon, intestinal stenose, keilitt, pankreatitt
Generelle
Svært vanlige Infusjonsrelatert reaksjon, smerter
Vanlige Brystsmerter, feber, frysninger, reaksjon på injeksjonsstedet, tretthet, ødem
Mindre vanlige Svekket sårtilheling
Sjeldne Granulomatøs lesjon
Ukjent frekvens Alvorlige infusjonsrelaterte reaksjoner (inkl. dyspné, urticaria, ansiktsødem, hypotensjon) ved reinduksjonsbehandling
Hjerte
Vanlige Palpitasjoner, takykardi
Mindre vanlige Arytmi, bradykardi, hjertesvikt (ny eller forverret), synkope
Sjeldne Cyanose, perikardeffusjon
Ukjent frekvens Hjerteiskemi/-infarkt
Hud
Vanlige Alopesi, debut av eller forverret psoriasis, inkl. pustuløs psoriasis (hovedsakelig i håndflater og fotsåler), eksem, hyperhidrose, kløe, soppdermatitt, tørr hud, urticaria, utslett
Mindre vanlige Bulløs erupsjon, hudpapillom, hyperkeratose, rosacea, seboré, unormal pigmentering
Sjeldne AGEP, bulløs lineær IgA-dermatose, erythema multiforme, furunkulose, lichenoid reaksjon, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Ukjent frekvens Forverring av symptomer på dermatomyositt
Immunsystemet
Vanlige Allergiske luftveissymptomer
Mindre vanlige Anafylaktisk reaksjon, lupuslignende syndrom, serumsyke eller serumsykelignende reaksjon
Sjeldne Anafylaktisk sjokk, sarkoidlignende reaksjon, vaskulitt
Ukjent frekvens Anafylaksilignende reaksjoner (inkl. laryngealt/faryngealt ødem og alvorlige bronkospasmer), forsinket overfølsomhet
Infeksiøse
Svært vanlige Virusinfeksjon (f.eks. influensa, herpesvirusinfeksjon)
Vanlige Bakterielle infeksjoner (f.eks. sepsis, cellulitt, abscesser)
Mindre vanlige Soppinfeksjoner (f.eks. candidiasis, onykomykose), tuberkulose
Sjeldne Meningitt, opportunistiske infeksjoner (som invasive soppinfeksjoner, f.eks. Pneumocystis jirovecii-pneumoni, histoplasmose, aspergillusinfeksjon, koksidioidomykose, kryptokokkose og blastomykose; bakterielle infeksjoner, f.eks. atypisk mykobakterieinfeksjon, listeriose og salmonellose og virusinfeksjoner f.eks. cytomegalovirus), parasittinfeksjon, reaktivering av hepatitt B
Ukjent frekvens Gjennombruddsinfeksjon av vaksine (etter in utero-eksponering for infliksimab)
Kar
Vanlige Ekkymose, flushing, hetetokter, hypertensjon, hypotensjon
Mindre vanlige Hematom, perifer iskemi, tromboflebitt
Sjeldne Petekkier, sirkulatorisk kollaps, vasospasme
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Vaginitt
Lever/galle
Vanlige Unormal leverfunksjon, økte transaminaser
Mindre vanlige Hepatitt, hepatocellulær skade, kolecystitt
Sjeldne Autoimmun hepatitt, gulsott
Ukjent frekvens Leversvikt
Luftveier
Svært vanlige Sinusitt, øvre luftveisinfeksjon
Vanlige Dyspné, epistakse, infeksjon i nedre luftveier (f.eks. bronkitt, pneumoni)
Mindre vanlige Bronkospasme, lungeødem, pleuraeffusjon, pleuritt
Sjeldne Interstitiell lungesykdom (inkl. raskt progredierende sykdom, lungefibrose og pneumonitt)
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Hypoestesi, parestesi, svimmelhet, vertigo
Mindre vanlige Krampeanfall, nevropati
Sjeldne Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet (multippel sklerose-lignende sykdom og optikusnevritt), perifere demyeliniserende sykdommer (slik som Guillain-Barrés syndrom, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati og multifokal motornevropati), transvers myelitt
Ukjent frekvens Cerebrovaskulære hendelser i nær tidsmessig tilknytning til infusjon
Nyre/urinveier
Vanlige Urinveisinfeksjon
Mindre vanlige Pyelonefritt
Psykiske
Vanlige Depresjon, insomni
Mindre vanlige Agitasjon, amnesi, forvirring, nervøsitet, somnolens
Sjeldne Apati
Svulster/cyster
Sjeldne Hodgkins sykdom, leukemi, livmorhalskreft, lymfom, melanom, non-Hodgkins lymfom
Ukjent frekvens Hepatosplenisk T-cellelymfom (primært hos ungdom og unge voksne med Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt), Kaposis sarkom, merkelcellekarsinom
Undersøkelser
Mindre vanlige Autoantistoff-positiv
Sjeldne Unormalt komplementfaktornivå
Øye
Vanlige Konjunktivitt
Mindre vanlige Hordeolum, keratitt, periorbitalt ødem
Sjeldne Endoftalmitt
Ukjent frekvens Forbigående synstap under eller innen 2 timer etter infusjon

Se SPC for mer detaljer om enkelte bivirkninger. Noen bivirkninger har hatt dødelig utfall.

Fra kliniske studier og spontanrapporter

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Kvalme, magesmerter
Generelle Infusjonsrelatert reaksjon, smerter
Infeksiøse Virusinfeksjon (f.eks. influensa, herpesvirusinfeksjon)
Luftveier Sinusitt, øvre luftveisinfeksjon
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, lymfadenopati, nøytropeni
Gastrointestinale Diaré, dyspepsi, forstoppelse, gastrointestinal blødning, gastroøsofageal refluks
Generelle Brystsmerter, feber, frysninger, reaksjon på injeksjonsstedet, tretthet, ødem
Hjerte Palpitasjoner, takykardi
Hud Alopesi, debut av eller forverret psoriasis, inkl. pustuløs psoriasis (hovedsakelig i håndflater og fotsåler), eksem, hyperhidrose, kløe, soppdermatitt, tørr hud, urticaria, utslett
Immunsystemet Allergiske luftveissymptomer
Infeksiøse Bakterielle infeksjoner (f.eks. sepsis, cellulitt, abscesser)
Kar Ekkymose, flushing, hetetokter, hypertensjon, hypotensjon
Lever/galle Unormal leverfunksjon, økte transaminaser
Luftveier Dyspné, epistakse, infeksjon i nedre luftveier (f.eks. bronkitt, pneumoni)
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske Hypoestesi, parestesi, svimmelhet, vertigo
Nyre/urinveier Urinveisinfeksjon
Psykiske Depresjon, insomni
Øye Konjunktivitt
Mindre vanlige
Blod/lymfe Lymfocytose, lymfopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Divertikulitt, intestinal perforasjon, intestinal stenose, keilitt, pankreatitt
Generelle Svekket sårtilheling
Hjerte Arytmi, bradykardi, hjertesvikt (ny eller forverret), synkope
Hud Bulløs erupsjon, hudpapillom, hyperkeratose, rosacea, seboré, unormal pigmentering
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, lupuslignende syndrom, serumsyke eller serumsykelignende reaksjon
Infeksiøse Soppinfeksjoner (f.eks. candidiasis, onykomykose), tuberkulose
Kar Hematom, perifer iskemi, tromboflebitt
Kjønnsorganer/bryst Vaginitt
Lever/galle Hepatitt, hepatocellulær skade, kolecystitt
Luftveier Bronkospasme, lungeødem, pleuraeffusjon, pleuritt
Nevrologiske Krampeanfall, nevropati
Nyre/urinveier Pyelonefritt
Psykiske Agitasjon, amnesi, forvirring, nervøsitet, somnolens
Undersøkelser Autoantistoff-positiv
Øye Hordeolum, keratitt, periorbitalt ødem
Sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose (inkl. hos spedbarn eksponert for infliksimab in utero), hemolytisk anemi, immunologisk trombocytopeni, pancytopeni, trombotisk trombocytopenisk purpura
Generelle Granulomatøs lesjon
Hjerte Cyanose, perikardeffusjon
Hud AGEP, bulløs lineær IgA-dermatose, erythema multiforme, furunkulose, lichenoid reaksjon, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet Anafylaktisk sjokk, sarkoidlignende reaksjon, vaskulitt
Infeksiøse Meningitt, opportunistiske infeksjoner (som invasive soppinfeksjoner, f.eks. Pneumocystis jirovecii-pneumoni, histoplasmose, aspergillusinfeksjon, koksidioidomykose, kryptokokkose og blastomykose; bakterielle infeksjoner, f.eks. atypisk mykobakterieinfeksjon, listeriose og salmonellose og virusinfeksjoner f.eks. cytomegalovirus), parasittinfeksjon, reaktivering av hepatitt B
Kar Petekkier, sirkulatorisk kollaps, vasospasme
Lever/galle Autoimmun hepatitt, gulsott
Luftveier Interstitiell lungesykdom (inkl. raskt progredierende sykdom, lungefibrose og pneumonitt)
Nevrologiske Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet (multippel sklerose-lignende sykdom og optikusnevritt), perifere demyeliniserende sykdommer (slik som Guillain-Barrés syndrom, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati og multifokal motornevropati), transvers myelitt
Psykiske Apati
Svulster/cyster Hodgkins sykdom, leukemi, livmorhalskreft, lymfom, melanom, non-Hodgkins lymfom
Undersøkelser Unormalt komplementfaktornivå
Øye Endoftalmitt
Ukjent frekvens
Generelle Alvorlige infusjonsrelaterte reaksjoner (inkl. dyspné, urticaria, ansiktsødem, hypotensjon) ved reinduksjonsbehandling
Hjerte Hjerteiskemi/-infarkt
Hud Forverring av symptomer på dermatomyositt
Immunsystemet Anafylaksilignende reaksjoner (inkl. laryngealt/faryngealt ødem og alvorlige bronkospasmer), forsinket overfølsomhet
Infeksiøse Gjennombruddsinfeksjon av vaksine (etter in utero-eksponering for infliksimab)
Lever/galle Leversvikt
Nevrologiske Cerebrovaskulære hendelser i nær tidsmessig tilknytning til infusjon
Svulster/cyster Hepatosplenisk T-cellelymfom (primært hos ungdom og unge voksne med Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt), Kaposis sarkom, merkelcellekarsinom
Øye Forbigående synstap under eller innen 2 timer etter infusjon

Se SPC for mer detaljer om enkelte bivirkninger. Noen bivirkninger har hatt dødelig utfall.

Spesielle faktorer for barn og ungdom

Maligniteter, inkl. hepatosplenisk T-cellelymfom, forbigående leverenzymabnormaliteter, lupuslignende syndrom, positive antistoffer, infusjonsrelaterte reaksjoner, immunogenitet, infeksjoner (infeksjon i øvre luftveier, faryngitt, abscess, pneumoni, herpes zoster). Juvenil revmatoid artritt: Mulig anafylaktisk reaksjon. Crohns sykdom: Anemi, blod i avføringen, leukopeni, flushing, virusinfeksjon, nøytropeni, benbrudd, bakterielle infeksjoner, allergiske reaksjoner i luftveiene, anafylaktisk reaksjon. Ulcerøs kolitt: Magesmerter, feber, hodepine, forverring av ulcerøs kolitt. Se SPC for mer detaljer om bivirkninger hos barn og ungdom.

Spesielle faktorer for barn og ungdom

Maligniteter, inkl. hepatosplenisk T-cellelymfom, forbigående leverenzymabnormaliteter, lupuslignende syndrom, positive antistoffer, infusjonsrelaterte reaksjoner, immunogenitet, infeksjoner (infeksjon i øvre luftveier, faryngitt, abscess, pneumoni, herpes zoster). Juvenil revmatoid artritt: Mulig anafylaktisk reaksjon. Crohns sykdom: Anemi, blod i avføringen, leukopeni, flushing, virusinfeksjon, nøytropeni, benbrudd, bakterielle infeksjoner, allergiske reaksjoner i luftveiene, anafylaktisk reaksjon. Ulcerøs kolitt: Magesmerter, feber, hodepine, forverring av ulcerøs kolitt. Se SPC for mer detaljer om bivirkninger hos barn og ungdom.

Spesielle faktorer for eldre

Alvorlige infeksjoner.

Spesielle faktorer for eldre

Alvorlige infeksjoner.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Enkeltdoser <20 mg/kg har ikke medført toksiske effekter.

Egenskaper

Klassifisering: Kimært humantmurint monoklonalt antistoff (IgG1).
Virkningsmekanisme: Binder med høy affinitet til løselige og transmembrane former av TNF-α, og hemmer dermed bioaktiviteten til TNF-α. Forhøyede konsentrasjoner av TNF-α er funnet i leddene til pasienter med revmatoid artritt og korrelerer med økt sykdomsaktivitet. Preparatet gir betydelig reduksjon i det vanligvis forhøyede nivået av serumbetennelsesmarkøren C-reaktivt protein (CRP). Behandling reduserer antall celler som utskiller TNF-α og interferon-γ, og reduserer infiltrasjon av inflammatoriske celler i det angrepne området samt tilstedeværelse av inflammasjonsmarkører.
Fordeling: Hovedsakelig vaskulær.
Halveringstid: 91/2 dag.

Oppbevaring og holdbarhet

Før rekonstituering: Oppbevares ved 2-8°C. Kan oppbevares ved maks. 25°C i en enkeltperiode på inntil 6 måneder. Skal ikke settes tilbake i kjøleskap. Etter rekonstituering og fortynning: Fortynnet oppløsning er kjemisk og fysikalsk bruksstabil i opptil 28 dager ved 2-8°C, og i ytterligere 24 timer ved 25°C etter uttak fra kjøleskap. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning/rekonstituering er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Remicade, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
100 mg 1 stk. (hettegl.)
575787
-
Byttegruppe
5401,00 C
3 stk. (hettegl.)
063187
-
Byttegruppe
16130,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.10.2020