Puregon

MSD


Rekombinant humant follikkelstimulerende hormon.

G03G A06 (Follitropin beta)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 300 IE/0,36 ml: Hver sylinderampulle inneh.: Rekombinant follikkelstimulerende hormon (FSH) 300 IE/0,36 ml, sukrose, natriumsitrat, L-metionin, polysorbat 20, benzylalkohol, natriumhydroksid og/eller saltsyre (pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Kvinner: Brukes i behandling av infertilitet ved følgende indikasjoner: Anovulasjon (inkl. polycystisk ovariesyndrom, PCOS) hos kvinner som ikke har respondert på behandling med klomifensitrat. Kontrollert hyperstimulering av ovariene for å indusere utvikling av multiple follikler i forbindelse med medisinsk assisterte fertilitetsteknikker (f.eks. in vitro fertilisering/embryo transfer (IVF/ET), gamete intra-fallopian transfer (GIFT) og intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI)). Menn: Utilstrekkelig spermatogenese pga. hypogonadotrop hypogonadisme.

Dosering

Behandling bør initieres under kontroll av lege med erfaring i behandling av infertilitet. 1. injeksjon bør utføres under direkte tilsyn av lege.
Kvinner: Store inter- og intraindividuelle forskjeller i ovarienes respons på eksogene gonadotropiner. Dosering må derfor justeres individuelt vha. ultralyd og ev. måling av serumøstradiol. Injeksjonspennen avgir nøyaktig dose (gjennomsnittlig 18% mer FSH enn sprøyte), og dette kan ha særlig relevans ved skifte mellom penn og sprøyte innenfor samme behandlingssyklus. Dosejustering kan være nødvendig ved skifte fra sprøyte til penn. Behandlingens suksessrate ved IVF forblir vanligvis stabil de første 4 forsøkene og avtar deretter gradvis. Anovulasjon: Sekvensielt behandlingsregime som starter med daglig administrering av 50 IE anbefales. Startdosen opprettholdes i minst 7 dager. Ved manglende ovarierespons kan dosen økes gradvis inntil follikkelvekst og/eller plasmaøstradiolnivået indikerer adekvat farmakodynamisk respons. Optimal daglig økning av østradiolnivå er 40-100%. Daglig dose opprettholdes deretter til preovulasjonsbetingelser nås: Dominant follikkel med diameter >18 mm verifisert med ultralyd og/eller plasmaøstradiol på 300-900 pg/ml (1000-3000 pmol/liter). Vanligvis er 7-14 dagers behandling tilstrekkelig. Puregon skal da seponeres, og ovulasjon kan induseres med humant koriongonadotropin (hCG). Dosen reduseres ved for mange responderende follikler eller for rask økning i østradiolnivå (>daglig dobling i 2-3 påfølgende dager). Risiko for flerlingegraviditet ved >1 preovulatoriske follikler >14 mm. I slike tilfeller bør hCG ikke gis og svangerskap bør unngås. Kontrollert hyperstimulering av ovariene ved medisinsk assisterte fertilitetsteknikker: Forskjellige stimuleringsregimer kan benyttes. Startdose på 100-225 IE anbefales de første 4 dagene. Deretter kan dosen justeres individuelt basert på ovarierespons. Vedlikeholdsdoser på 75-375 IE i 6-12 dager kan være nok, men lengre behandlingstid kan være nødvendig. Puregon kan gis alene eller i kombinasjon med en GnRH-agonist eller -antagonist for å hindre prematur luteinisering. Ved bruk av GnRH-agonist kan høyere totaldose Puregon være nødvendig for å oppnå adekvat follikkelrespons. Når man ser >3 follikler på 16-20 mm vha. ultralyd og god østradiolrespons (plasmanivåer på ca. 300-400 pg/ml (1000-1300 pmol/liter) for hver follikkel med diameter >18 mm), induseres siste trinn i follikkelmodningen ved å gi hCG. Oocytter kan hentes ut etter 34-35 timer.
Menn: Puregon skal gis i en dose på 450 IE/uke, fortrinnsvis fordelt på 3 doser à 150 IE, sammen med hCG. Behandlingen bør fortsette i minst 3-4 måneder før forbedring av spermatogenesen kan forventes. Sædanalyse 4-6 måneder etter behandlingsstart anbefales for å utrede responsen. Ved manglende respons kan behandlingen fortsette i opptil 18 måneder eller mer.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: Ikke relevant.
Tilberedning/Håndtering: Skal kun brukes sammen med Puregon injeksjonspenn. Følg pennens bruksanvisning nøye. Brukes ikke hvis oppløsningen inneholder partikler eller er uklar.
Administrering: Til s.c. bruk vha. Puregon Pen. Injeksjonsstedet bør varieres for å unngå lipoatrofi. Injeksjoner kan utføres av pasient etter tilstrekkelig opplæring.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tumor i ovarier, bryst, uterus, testikler, hypofyse eller hypothalamus. Primær gonadal svikt. I tillegg for kvinner: Udiagnostisert vaginalblødning. Ovarialcyster eller forstørrede ovarier, ikke relatert til PCOS. Misdannelser i kjønnsorganer eller fibromyomer i uterus som er uforenlig med graviditet.

Forsiktighetsregler

Hypersensitivitetsreaksjoner med antibiotika: Injeksjonsvæsken kan inneholde spor av streptomycin og/eller neomycin som kan gi hypersensitivitetsreaksjoner hos sensitive personer. Utredning av infertilitet før behandlingsstart: Parets infertilitet skal evalueres før behandlingsstart. Særlig bør det utredes for hypotyreose, binyrebarkinsuffisiens, hyperprolaktinemi og tumorer i hypofyse eller hypothalamus. Egnet spesifikk behandling gis. Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS): Medisinsk hendelse som skiller seg fra ukomplisert ovarial vekst. For symptomer på mild/moderat og alvorlig OHSS, se SPC. Alvorlig OHSS kan være livstruende. I sjeldne tilfeller kan OHSS assosieres med venøs eller arteriell tromboembolisme. Forbigående unormale leverfunksjonstester som tyder på hepatisk dysfunksjon med eller uten morfologiske endringer på leverbiopsi, er også rapportert. OHSS kan forårsakes av hCG-administrering og av graviditet (endogent hCG). Tidlig OHSS skjer vanligvis innen 10 dager etter administrering av hCG og kan assosieres med uttalt ovarial respons på gonadotropinstimulering. Sen OHSS skjer >10 dager etter administrering av hCG, som konsekvens av hormonelle endringer ved graviditet. Pasienten skal overvåkes i minst 2 uker etter hCG-administrering pga. risiko for OHSS. Ved kjent risiko for høy ovarial respons bør kvinnen observeres tett for tidlige tegn på OHSS etter 1. syklus med ovarial stimulering. For å redusere risikoen for OHSS under assistert befruktning (ART) skal gjeldende klinisk praksis følges, anbefalt dose og behandlingsregime etterleves og ovarial respons nøye monitoreres. Follikkelutviklingen bør utredes vha. ultralyd før og jevnlig under behandlingen, ev. kombinert med serumøstradiolmålinger, for å monitorere risiko for OHSS. Ved ART er risiko for OHSS økt ved ≥18 follikler med diameter ≥11 mm. Ved utvikling av OHSS skal standard hensiktsmessig behandling følges. Flerlingegraviditet: Rapportert ved gonadotropinbehandling. Innebærer økt risiko for komplikasjoner under svangerskap/fødsel og lav fødselsvekt, særlig ved flere enn 2 fostre. Ved ovulasjonsinduksjon kan overvåking av follikkelutviklingen med ultralyd, ev. kombinert med serumøstradiolmålinger, være nyttig for å avgjøre om syklusen skal fortsette eller ikke, for å redusere risiko for flerlingegraviditet. Pasienten bør informeres om risiko før behandlingsstart. Ved ART er risiko for flerlingegraviditet relatert til antall overførte embryoer. Hensiktsmessig justering av FSH-dose, når det brukes i syklus med ovulasjonsinduksjon, bør hindre utvikling av flere follikler. Ektopiske svangerskap: Økt risiko ved ART hos infertile kvinner, og tidlig ultralydbekreftelse av intrauterin graviditet er derfor viktig. Spontanabort: Økt abortfrekvens ved medisinsk ART sammenlignet med normalpopulasjonen. Vaskulære komplikasjoner: Tromboemboliske hendelser er rapportert ved gonadotropinbehandling. Venøse eller arterielle intravaskulære tromboser kan føre til redusert blodtilstrømning til vitale organer eller ekstremiteter. Ved tilstedeværelse av risikofaktorer for tromboemboliske hendelser kan gonadotropinbehandling ytterligere øke risikoen. Nytte/risiko skal vurderes. Graviditet i seg selv øker tromboserisikoen. Medfødte misdannelser: Insidens av medfødte misdannelser etter ART kan være noe høyere enn ved spontan konsepsjon. Kan skyldes forskjeller i karakteristika hos foreldrene (f.eks. mors alder, spermienes egenskaper) og flerlingegraviditet. Ovarialtorsjon: Rapportert etter gonadotropinbehandling. Kan assosieres med andre risikofaktorer (OHSS, graviditet, tidligere abdominal kirurgi, ovarialtorsjon i anamnesen, tidligere eller nåværende ovarialcyster og polycystiske ovarier). Ovarial skade pga. redusert blodtilførsel kan begrenses ved tidlig diagnose og øyeblikkelig detorsjon. Neoplasier i ovarier/andre forplantningsorganer: Godartede og ondartede neoplasmer i ovarier og andre deler av forplantningsorganene er rapportert hos kvinner som har gjennomgått flere behandlingsregimer for infertilitet, men sammenheng med gonadotropinbehandling er ikke fastslått. Andre forhold: Medisinske forhold som kan gi kontraindikasjon for svangerskap bør utredes før behandling. Primær testikkelsvikt: Forhøyet endogent FSH-nivå hos menn indikerer primær testikkelsvikt. Slike pasienter reagerer ikke på behandling med Puregon/hCG.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av klomifensitrat kan forsterke follikkelresponsen. Etter desensibilisering av hypofysen ved behandling med GnRH-agonist kan høyere dose av Puregon være nødvendig for tilstrekkelig follikkelrespons.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ikke indisert. Utilstrekkelige data til å utelukke teratogen effekt. Misdannelser er ikke rapportert. Ingen teratogen effekt er observert i dyrestudier.
Amming: Ingen data vedrørende overgang i melk. Høy molekylvekt gjør overgang i human melk usannsynlig. Ved overgang vil hormonet brytes ned i barnets gastrointestinaltractus. Kan påvirke melkeproduksjonen.

 

Bivirkninger

Kvinner

Symptomer relatert til OHSS sett hos ca. 4% av pasientene. Bivirkninger relatert til OHSS omfatter bekkensmerte og/eller kongestion i bekken, abdominalsmerte og/eller abdominal distensjon, ubehag i brystene og ovarieforstørrelse.
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeAbdominal distensjon, abdominalsmerte
Mindre vanligeAbdominalt ubehag, diaré, forstoppelse, kvalme
Generelle
VanligeReaksjoner på injeksjonsstedet (omfatter blåmerke, smerte, erytem, hevelse og pruritus) og er vanligvis milde og forbigående
Mindre vanligeGeneralisert overfølsomhetsreaksjon (omfatter erytem, urticaria, utslett, pruritus)
Kjønnsorganer/bryst
VanligeBekkensmerte, ovarialt hyperstimuleringssyndrom
Mindre vanligeForstørret uterus, metroragi, ovarial torsjon, ovariecyste, ovarieforstørrelse, ubehag i brystene (omfatter ømhet, smerte, brystspenning, brystvortesmerter), vaginalblødning
Nevrologiske
VanligeHodepine
I tillegg er ekstrauterin graviditet, spontanabort og flerlingsvangerskap rapportert, disse anses å være relatert til ART eller påfølgende graviditet. i sjeldne tilfeller har tromboembolisme vært assosiert med follitropin beta/hCG-behandling.

Kvinner

Symptomer relatert til OHSS sett hos ca. 4% av pasientene. Bivirkninger relatert til OHSS omfatter bekkensmerte og/eller kongestion i bekken, abdominalsmerte og/eller abdominal distensjon, ubehag i brystene og ovarieforstørrelse.
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleAbdominal distensjon, abdominalsmerte
GenerelleReaksjoner på injeksjonsstedet (omfatter blåmerke, smerte, erytem, hevelse og pruritus) og er vanligvis milde og forbigående
Kjønnsorganer/brystBekkensmerte, ovarialt hyperstimuleringssyndrom
NevrologiskeHodepine
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominalt ubehag, diaré, forstoppelse, kvalme
GenerelleGeneralisert overfølsomhetsreaksjon (omfatter erytem, urticaria, utslett, pruritus)
Kjønnsorganer/brystForstørret uterus, metroragi, ovarial torsjon, ovariecyste, ovarieforstørrelse, ubehag i brystene (omfatter ømhet, smerte, brystspenning, brystvortesmerter), vaginalblødning
I tillegg er ekstrauterin graviditet, spontanabort og flerlingsvangerskap rapportert, disse anses å være relatert til ART eller påfølgende graviditet. i sjeldne tilfeller har tromboembolisme vært assosiert med follitropin beta/hCG-behandling.

Menn

OrganklasseBivirkning
Generelle
VanligeReaksjon på injeksjonsstedet (omfatter indurasjon i huden og smerte)
Hud
VanligeAkne, utslett
Kjønnsorganer/bryst
VanligeBitestikkelcyste, gynekomasti
Nevrologiske
VanligeHodepine

Menn

FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleReaksjon på injeksjonsstedet (omfatter indurasjon i huden og smerte)
HudAkne, utslett
Kjønnsorganer/brystBitestikkelcyste, gynekomasti
NevrologiskeHodepine

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen data på akutt toksisitet hos mennesker. Akutt toksisitet i dyrestudier er svært lav. For høy dose kan føre til hyperstimulering av ovariene.

Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant FSH, fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi.
Virkningsmekanisme: FSH er nødvendig for normal vekst og modning av follikler og for produksjon av kjønnshormoner. Hos kvinner er FSH-nivået avgjørende for start og varighet av follikkelutviklingen, og for tidspunktet og antall follikler som modnes. Puregon stimulerer follikkelutviklingen og hormonproduksjonen, og kan også brukes til å fremkalle multiple follikler ved medisinsk assistert fertilisering. Behandlingen blir vanligvis etterfulgt av hCG-administrering for å fremme siste fase av follikkelmodningen, gjenopptakelse av meiose og follikkelruptur.
Absorpsjon: Etter s.c. administrering oppnås Cmax i løpet av ca. 12 timer. Absolutt biotilgjengelighet ca. 77%.
Halveringstid: Ca. 40 timer grunnet gradvis frisetting fra injeksjonsstedet. Dette medfører opprettholdelse av forhøyede FSH-konsentrasjoner i 24-48 timer.
Metabolisme: Rekombinant FSH er biokjemisk svært likt humant urinbasert FSH, og distribueres, metaboliseres og utskilles på samme måte.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Kan oppbevares ≤25°C hos pasienten i en enkeltperiode på ≤3 måneder. Anbrutt sylinderampulle oppbevares i maks. 28 dager. Oppbevares i ytteremballasjen.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Puregon, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
300 IE/0,36 ml1 stk. (sylinderamp.)
001078
-
-
1035,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.07.2020