Nasonex

MSD


Kortikosteroid.

R01A D09 (Mometason)NESESPRAY 50 μg/dose: Hver dose inneh.: Mometasonfuroatmonohydrat tilsv. mometasonfuroat 50 μg, dispersibel cellulose (mikrokrystallinsk cellulose og karmellosenatrium), glyserol, natriumsitrat (E 331), sitronsyremonohydrat, polysorbat 80, benzalkoniumklorid og renset vann.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av sesongbetont allergisk rhinitt eller helårlig rhinitt hos voksne og barn >3 år. Behandling av nesepolypper hos voksne >18 år.
Reseptfri bruk: Korttidsbehandling av neseplager ved allergi, f.eks. pollenallergi hos voksne >18 år.

Dosering

Sesongbetont allergisk rhinitt eller helårlig rhinitt: Symptomlindring inntrer hos noen pasienter så tidlig som 12 timer etter første dose. Mange pasienter får imidlertid full effekt først etter et par dager. Voksne og barn >12 år: 2 spray i hvert nesebor 1 gang daglig (totaldose 200 μg). Når symptomene er under kontroll kan doseringen reduseres til 1 spray i hvert nesebor (totaldose 100 μg). Dersom symptomene ikke er tilfredsstillende kontrollert kan maks. daglig dosering økes til 4 spray i hvert nesebor (totaldose 400 μg). Når symptomene er under kontroll anbefales dosereduksjon. Barn: 3-11 år: 1 spray i hvert nesebor 1 gang daglig (totaldose 100 μg). Barn <3 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Nesepolypper: Voksne: 2 spray i hvert nesebor 1 gang daglig (totaldose 200 μg). Dersom symptomene ikke er under kontroll etter 5-6 uker kan dosen økes til 2 spray i hvert nesebor 2 ganger daglig (totaldose 400 μg). Når symptomene er under kontroll, bør doseringen reduseres. Oppnås ikke effekt ved denne dosen etter 5-6 ukers behandling, bør andre behandlingsalternativer vurderes. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Administrering: Beholderen skal ristes hver gang før bruk. Før første dose skal beholderen ristes og spraypumpen trykkes 10 ganger til dosen er jevn. Ved >14 dager siden forrige administrering skal spraypumpen trykkes 2 ganger til dosen er jevn.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ubehandlede lokale infeksjoner i neseslimhinnen som Herpes simplex. Ved nylig gjennomgått kirurgisk inngrep i nesen eller neseskade skal man vente til skaden er helet.

Forsiktighetsregler

Infeksjoner: Bør brukes med forsiktighet eller ikke i det hele tatt ved aktiv eller latent tuberkuløs infeksjon i luftveiene, ubehandlede sopp- eller bakterieinfeksjoner, eller ved systemiske virusinfeksjoner. Pasienter som får kortikosteroider kan ha nedsatt immunforsvar og bør advares om risikoen for å få visse infeksjoner (f.eks. vannkopper, meslinger), og at det er viktig å søke medisinsk hjelp dersom man utsettes for slik smitte. Endringer i neseslimhinnen: Ved langtidsbruk bør pasienter undersøkes jevnlig for forandringer i neseslimhinnen. Seponering bør vurderes ved lokale soppinfeksjoner i nese eller svelg eller vedvarende nasofaryngeal irritasjon. Nasonex anbefales ikke ved perforert neseskillevegg. Systemiske bivirkninger: Kan forekomme spesielt ved høye doser brukt over lang tid, se Bivirkninger. Betydelig lavere risiko ved nasal bruk enn ved bruk av perorale kortikosteroider. Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider (inkl. intranasale). Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Bruk av høyere doser enn anbefalt kan føre til klinisk signifikant binyresuppresjon og tilleggsbehandling med systemiske kortikosteroider bør vurderes, spesielt i perioder med stress eller før planlagte operasjoner. Pasienter som tidligere har brukt systemiske kortikosteroider i lang tid og viser tegn og symptomer på binyresvikt eller abstinenssymptomer (f.eks. ledd-/muskelsmerte, slapphet eller forbigående depresjon), bør gjenoppta bruk av systemisk kortikosteroid. Monitorering av veksten er anbefalt ved langtidsbruk hos barn. Nesepolypper: Unilaterale polypper med uvanlig eller uregelmessig utseende bør undersøkes nøye, spesielt ved tegn på sår eller blødninger. Sikkerhet og effekt ved behandling av nesepolypper hos barn og ungdom <18 år og pasienter med unilaterale polypper forbundet med cystisk fibrose eller polypper som fullstendig tetter nesehulen, er ikke vurdert. Innholdsstoffer: Inneholder benzalkoniumklorid som kan gi irritasjon og hevelser på innsiden av nesen, spesielt ved langvarig bruk.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av CYP3A‑hemmere, inkl. kobicistat, forventes å øke risikoen for systemiske bivirkninger. Kombinasjonen bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske kortikosteroideffekter.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Bør kun brukes av gravide dersom nytten oppveier mulig risiko.
Amming: Ukjent om mometasonfuroat skilles ut i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Kliniske data på effekt på fertilitet mangler.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Halsirritasjon1
Ukjent frekvens Forstyrrelse av lukt- og smakssans
Immunsystemet
Ukjent frekvens Hypersensitivitet (inkl. anafylaktiske reaksjoner, angioødem, bronkospasme, dyspné)
Infeksiøse
Vanlige Faryngitt, øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanlige Øvre luftveisinfeksjon1
Luftveier
Svært vanlige Epistakse1
Vanlige Epistakse (som regel av mild alvorlighetsgrad og som går over av seg selv), neseirritasjon, nesesår, svie i nesen
Ukjent frekvens Nasal septumperforasjon
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Øye
Ukjent frekvens Glaukom, katarakt, tåkesyn, økt intraokulært trykk
Potensielle systemiske bivirkninger: Cushings syndrom, cushingoide symptomer, binyresuppresjon, veksthemming hos barn og ungdom, kataraktglaukom og sjeldnere, ulike psykologiske og atferdsrelaterte bivirkninger, som psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelse, angst, depresjon eller aggresjon (spesielt hos barn).
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Luftveier Epistakse1
Vanlige
Gastrointestinale Halsirritasjon1
Infeksiøse Faryngitt, øvre luftveisinfeksjon
Luftveier Epistakse (som regel av mild alvorlighetsgrad og som går over av seg selv), neseirritasjon, nesesår, svie i nesen
Nevrologiske Hodepine
Mindre vanlige
Infeksiøse Øvre luftveisinfeksjon1
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Forstyrrelse av lukt- og smakssans
Immunsystemet Hypersensitivitet (inkl. anafylaktiske reaksjoner, angioødem, bronkospasme, dyspné)
Luftveier Nasal septumperforasjon
Øye Glaukom, katarakt, tåkesyn, økt intraokulært trykk
Potensielle systemiske bivirkninger: Cushings syndrom, cushingoide symptomer, binyresuppresjon, veksthemming hos barn og ungdom, kataraktglaukom og sjeldnere, ulike psykologiske og atferdsrelaterte bivirkninger, som psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelse, angst, depresjon eller aggresjon (spesielt hos barn).

1Ved nesepolypper og totaldose 400 µg.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdreven dosering kan føre til suppresjon av HPA-aksen.

Egenskaper

Klassifisering: Kortikosteroid med lokal antiinflammatorisk aktivitet.
Virkningsmekanisme: Mometasonfuroat har en signifikant hemmende effekt på frigjøringen av leukotriener fra leukocytter hos allergiske pasienter. Hemmer syntesen og frigjøringen av IL-1, IL-5, IL-6 og TNF-α, samt er en potent hemmer av leukotrienproduksjonen. I tillegg hemmes produksjonen av Th2-cytokinene IL-4 og IL-5 fra humane CD4+ T-celler.
Absorpsjon: Systemisk biotilgjengelighet er <1%.
Utskillelse: Den lille mengden som ev. absorberes gjennomgår omfattende hepatisk metabolisme før den utskilles via urin og galle.

Oppbevaring og holdbarhet

Brukes innen 2 måneder etter åpning.

Pakninger uten resept

60 doser er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Nasonex, NESESPRAY:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 μg/dose 60 doser (plastflaske m/dosepumpe)
052992
-
-
* F
140 doser (plastflaske m/dosepumpe)
474551
Blå resept
Byttegruppe
91,00 (trinnpris 88,90) C
3 × 140 doser (plastflaske m/dosepumpe)
474643
Blå resept
Byttegruppe
200,50 (trinnpris 194,30) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 07.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.03.2020