PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg: Hvert hetteglass inneh.: Alglukosidase alfa 50 mg, mannitol, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumhydrogenfosfatheptahydrat, polysorbat 80.


Indikasjoner

Langsiktig enzymerstatningsterapi (ERT) hos pasienter med en bekreftet diagnose på Pompes sykdom (syre-alfaglukosidasemangel). Indisert hos voksne og pediatriske pasienter i alle aldre.

Dosering

Behandling overvåkes av lege med erfaring i behandling av pasienter med Pompes sykdom eller andre arvelige metabolske eller nevromuskulære sykdommer. Anbefalt dosering er 20 mg/kg kroppsvekt gitt 1 gang annenhver uke. Behandlingsrespons må rutinemessig evalueres basert på sykdommens kliniske manifestasjoner.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ikke anbefalt pga. manglende data om sikkerhet og effekt.
Tilberedning/Håndtering: Rekonstitueres med vann til injeksjonsvæsker og fortynnes deretter umiddelbart med natriumklorid 9 mg/ml infusjonsvæske. Fortynnet oppløsning skal administreres gjennom et 0,2 µm in-line-filter for å fjerne proteinpartikler. Les pakningsvedlegget grundig for rekonstitusjon, fortynning og administrering.
Administrering: I.v. infusjon. Administreres trinnvis. Innledende infusjonshastighet på 1 mg/kg/time anbefales. Kan økes gradvis med 2 mg/kg/time hvert 30. minutt dersom det ikke er tegn til infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR) til maks. 7 mg/kg/time nås.

Kontraindikasjoner

Livstruende overfølsomhet (anafylaktisk reaksjon) for noen av innholdsstoffene, når reintroduksjon var mislykket.

Forsiktighetsregler

Alvorlige og livstruende anafylaktiske reaksjoner, inkl. sjokk, er sett ved sykdom i svært ung alder og ved sent oppstått sykdom. Umiddelbar seponering må da vurderes og relevant medisinsk behandling igangsettes. Relevante medisinske støttetiltak, inkl. utstyr for hjerte- og lungeredning, må være tilgjengelig ved administrering. Gjeldende medisinske standarder for akutt behandling av anafylaktiske reaksjoner må overholdes. Klinisk status må vurderes nøye før administrering og pasienter overvåkes nøye. Tilfeller av IRR, forsinkede reaksjoner og mulige immunologiske reaksjoner skal rapporteres til firmaet. Svært unge pasienter behandlet med en høyere dose (40 mg/kg) har tendens til flere symptomer ved utvikling av IRR. Pasienter som får sykdommen i svært ung alder, og som utvikler høye IgG-antistofftitere, har høyere risiko for hyppigere IRR. Ved akutt sykdom (f.eks. lungebetennelse, sepsis) på infusjonstidspunktet, er faren for IRR større. Pasienter som har opplevd IRR (spesielt anafylaktiske reaksjoner) må behandles med forsiktighet ved ny tilførsel. Milde og forbigående reaksjoner krever kanskje ikke medisinsk behandling eller seponering. Reduksjon av infusjonshastighet, midlertidig avbrutt infusjon, eller premedisinering med orale antihistaminer og/eller antipyretika og/eller kortikosteroider, har effektivt kontrollert de fleste reaksjoner. IRR kan oppstå under eller inntil 2 timer etter infusjon, og er mer sannsynlige ved høy infusjonshastighet. Ved fremskreden Pompes sykdom kan risiko for alvorlige komplikasjoner være høyere og krever nøye monitorering. De fleste pasientene utvikler IgG-antistoffer mot alglukosidase, vanligvis innen 3 måneder etter påbegynt behandling. Antistofftitere bør kontrolleres regelmessig. Pasienter som utvikler IgE antistoffer ser ut til å ha høyere risiko for å få IRR ved ny administrering og skal derfor kontrolleres spesielt nøye. Vellykket reintroduksjon er sett ved administrering med en lavere infusjonshastighet og lavere innledende doser. Nefrotisk syndrom er observert, nyrebiopsi viste oppsamling av immunkomplekser. Regelmessige urinprøver anbefales hos pasienter med høye IgG-antistofftitere. Pasienten skal overvåkes mhp. tegn og symptomer på systemiske immunmedierte reaksjoner som omfatter hud og andre organer under behandling. Hvis immunmedierte reaksjoner oppstår bør seponering vurderes og passende medisinsk behandling innledes. Risiko og fordeler ved readministrering etter en immunmediert reaksjon bør vurderes. Hos noen pasienter har reintroduksjon vært vellykket og de har fortsatt å motta alglukosidase alfa under tett klinisk tilsyn. Administrering av et immuntoleranseinduksjons-(ITI)-regime til aglukosidase alfa-naive pasienter (profylaktisk ITI), kan være effektivt ved å forebygge eller dempe utviklingen av et høyt, vedvarende antistofftiter (HSAT) mot aglukosidase alfa. Det er sett bedre behandlingsrepons ved bruk av profylaktisk ITI hos yngre pasienter med mindre fremskreden sykdom, før utvikling av HSAT. Pasienter med Pompes sykdom har risiko for å få luftveisinfeksjoner pga. den progressive effekten av sykdommen på de respiratoriske musklene. Behandling med immunsuppressive legemidler hos pasienter med Pompes sykdom kan øke risikoen for å utvikle alvorlige luftveisinfeksjoner ytterligere, og årvåkenhet anbefales. Fatale og livstruende luftveisinfeksjoner ble observert hos noen av disse pasientene. Svimmelhet er rapportert på infusjonsdagen, og kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjonsstudier er ikke utført. Alglukosidase alfa er et rekombinant humant protein, og er derfor en usannsynlig kandidat for cytokrom P-450-medierte legemiddelinteraksjoner.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Må ikke brukes ved graviditet med mindre det er strengt nødvendig.
Amming: Kan skilles ut i morsmelk. Amming frarådes under behandling.

 

Bivirkninger

Bivirkningsfrekvenser er basert på behandling av et lavt antall pasienter.

Infantil Pompes sykdom

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeOppkast
VanligeBrekning, kvalme
Generelle
Svært vanligeFeber
VanligeFrysninger, irritabilitet
Hjerte
Svært vanligeTakykardi
VanligeCyanose
Hud
Svært vanligeUrticaria, utslett
VanligeErytem, kløe, utslett (makuløst, papuløst, makulopapuløst)
Kar
Svært vanligeFlushing
VanligeHypertensjon, pallor
Luftveier
Svært vanligeHoste, takypné
Nevrologiske
VanligeTremor
Psykiske
VanligeAgitasjon
Undersøkelser
Svært vanligeRedusert oksygenmetning
VanligeØkt blodtrykk, økt hjerterytme, økt kroppstemperatur

Infantil Pompes sykdom

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleOppkast
GenerelleFeber
HjerteTakykardi
HudUrticaria, utslett
KarFlushing
LuftveierHoste, takypné
UndersøkelserRedusert oksygenmetning
Vanlige
GastrointestinaleBrekning, kvalme
GenerelleFrysninger, irritabilitet
HjerteCyanose
HudErytem, kløe, utslett (makuløst, papuløst, makulopapuløst)
KarHypertensjon, pallor
NevrologiskeTremor
PsykiskeAgitasjon
UndersøkelserØkt blodtrykk, økt hjerterytme, økt kroppstemperatur

Sent oppstått sykdom

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDiaré, kvalme, oppkast
Generelle
VanligeBrystubehag, fatigue, feber, lokalisert hevelse, perifert ødem, varmefølelse
Hud
VanligeHyperhidrose, kløe, papuløst utslett, urticaria
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet
Kar
VanligeFlushing
Luftveier
VanligeTilsnøring i halsen
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMuskelkramper, muskelrykninger, myalgi
Nevrologiske
VanligeHodepine, parestesi, svimmelhet
Undersøkelser
VanligeØkt blodtrykk

Sent oppstått sykdom

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme, oppkast
GenerelleBrystubehag, fatigue, feber, lokalisert hevelse, perifert ødem, varmefølelse
HudHyperhidrose, kløe, papuløst utslett, urticaria
ImmunsystemetOverfølsomhet
KarFlushing
LuftveierTilsnøring i halsen
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper, muskelrykninger, myalgi
NevrologiskeHodepine, parestesi, svimmelhet
UndersøkelserØkt blodtrykk

I tillegg er følgende sett ved både infantil og sent oppstått sykdom

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensBrekning, magesmerte
Generelle
Ukjent frekvensAnsiktsødem, brystsmerte, brystubehag, feber, frysninger, irritabilitet, perifer kuldefølelse, reaksjon på infusjonsstedet (inkl. smerter, hevelse, indurasjon og ekstravasasjon), varmefølelse
Hjerte
Ukjent frekvensBradykardi, cyanose, hjertestans, takykardi
Hud
Ukjent frekvensErytem, hyperhidrose, livedo reticularis, periorbitalt ødem, utslett, økt lakrimasjon
Kar
Ukjent frekvensHypertensjon, hypotensjon, pallor, vasokonstriksjon
Luftveier
Ukjent frekvensApné, bronkospasme, dyspné, faryngealt ødem, hoste, hvesing, pustebesvær, respirasjonsstans, stridor, takypné, tilsnøring i halsen
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensArtralgi
Nevrologiske
Ukjent frekvensHodepine, tremor
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensNefrotisk syndrom, proteinuri
Psykiske
Ukjent frekvensAgitasjon, rastløshet
Undersøkelser
Ukjent frekvensRedusert oksygenmetning, økt hjerterytme
Øye
Ukjent frekvensKonjunktivitt

I tillegg er følgende sett ved både infantil og sent oppstått sykdom

FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GastrointestinaleBrekning, magesmerte
GenerelleAnsiktsødem, brystsmerte, brystubehag, feber, frysninger, irritabilitet, perifer kuldefølelse, reaksjon på infusjonsstedet (inkl. smerter, hevelse, indurasjon og ekstravasasjon), varmefølelse
HjerteBradykardi, cyanose, hjertestans, takykardi
HudErytem, hyperhidrose, livedo reticularis, periorbitalt ødem, utslett, økt lakrimasjon
KarHypertensjon, hypotensjon, pallor, vasokonstriksjon
LuftveierApné, bronkospasme, dyspné, faryngealt ødem, hoste, hvesing, pustebesvær, respirasjonsstans, stridor, takypné, tilsnøring i halsen
Muskel-skjelettsystemetArtralgi
NevrologiskeHodepine, tremor
Nyre/urinveierNefrotisk syndrom, proteinuri
PsykiskeAgitasjon, rastløshet
UndersøkelserRedusert oksygenmetning, økt hjerterytme
ØyeKonjunktivitt
<1% utviklet anafylaktisk sjokk og/eller hjertestans under infusjonen. Reaksjonene inntraff generelt kort tid etter infusjonsstart og symptomene var av respiratorisk, kardiovaskulær, ødematøs og/eller kutan art.
Tilbakevendende reaksjoner bestående av influensalignende sykdom eller en kombinasjon av hendelser som feber, frysninger, myalgi, artralgi, smerte eller utmattelse som opptrer etter infusjon og som vanligvis varer i noen dager, er observert. Flertallet av pasientene tålte reeksponering for alglukosidase alfa, enten ved bruk av lavere doser og/eller med forbehandling med antiinflammatoriske midler og/eller kortikosteroider, og har fortsatt behandlingen under nøye klinisk oppfølging.
Noen pasienter med moderat til alvorlig eller tilbakevendende IRR har testet positivt for alglukosidase alfa-spesifikke IgE-antistoff. Nefrotisk syndrom, alvorlige hudreaksjoner, mulig immunmedierte, er sett, inkl. ulcerøse og nekrotiserende hudlesjoner.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen erfaring. Doser opptil 40 mg/kg er gitt i kliniske studier.

Egenskaper

Klassifisering: Alglukosidase alfa er en rekombinant form av human syre-alfaglukosidase.
Virkningsmekanisme: Gjenoppretter lysosomal GAA-aktivitet og medfører stabilisering eller restaurasjon av hjerte- og skjelettmuskelfunksjon (inkl. respirasjonsmuskulatur). Farmakokinetikken for alglukosidase alfa er ikke tidsavhengig.
Absorpsjon: Infantil Pompes sykdom: Cmax: 178,2-263,7 μg/ml ved doser på hhv. 20 og 40 mg/kg. AUC for tilsvarende doser varierte i området 977,5-1872,5 μg × time/ml. Sent oppstått sykdom (ved 20 mg/kg annenhver uke, målt etter 52 uker): Cmax: 370±88 μg/ml. AUC 2700±1000 μg × time/ml.
Fordeling: Infantil Pompes sykdom: Vd: 66,2 ml/kg. Sent oppstått sykdom: Vd: 896±1154 ml/kg.
Halveringstid: Infantil Pompes sykdom: Plasma t1/2: 2-3 timer. Plasmaclearance: 21,4 ml/time/kg. Sent oppstått sykdom: Effektiv t1/2: 2,5±0,4 timer. Clearance: 8,2±2,4 ml/time/kg.

Oppbevaring og holdbarhet

Bør brukes umiddelbart etter fortynning. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er imidlertid vist for 24 timer ved 2-8°C når det oppbevares beskyttet mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Myozyme, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg1 stk. (hettegl.)
043015
H-resept
-
6132,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.10.2020