Januvia

MSD


Antidiabetikum, DPP-4-hemmer.

A10B H01 (Sitagliptin)TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg, 50 mg og 100 mg: Hver tablett inneh.: Sitagliptinfosfatmonohydrat 25 mg, resp. 50 mg og 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av diabetes mellitus type 2 hos voksne for å bedre glykemisk kontroll. Som monoterapi hos pasienter som ikke er adekvat kontrollert med diett og fysisk aktivitet alene og metformin er uhensiktsmessig pga. kontraindikasjoner eller intoleranse. Som oral kombinasjonsbehandling: Med metformin når diett og fysisk aktivitet sammen med metformin alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Med sulfonylurea når diett og fysisk aktivitet sammen med høyeste tolererte dose av sulfonylurea alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll, og når metformin er uhensiktsmessig pga. kontraindikasjoner eller intoleranse. Med PPARγ-agonist (f.eks. tiazolidindion) når bruk av PPARγ-agonist er hensiktsmessig og når diett og fysisk aktivitet sammen med en PPARγ-agonist alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Som oral trippelbehandling: I kombinasjon med sulfonylurea og metformin når diett og fysisk aktivitet sammen med begge disse legemidlene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. I kombinasjon med PPARγ-agonist og metformin når bruk av PPARγ-agonist er hensiktsmessig og når diett og fysisk aktivitet sammen med begge disse legemidlene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Januvia er også indisert i tillegg til insulin (med eller uten metformin) når diett og fysisk aktivitet sammen med stabil dose insulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.

Dosering

Voksne: 100 mg 1 gang daglig. Når Januvia brukes i kombinasjon med metformin og/eller en PPARγ-agonist, bør dosen av metformin og/eller PPARγ-agonist opprettholdes, og Januvia bør tas samtidig. I kombinasjon med sulfonylurea eller med insulin, kan en lavere dose av sulfonylurea eller insulin vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering er påkrevd ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Sitagliptin er ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Overveies bruk av sitagliptin i kombinasjon med andre antidiabetika bør betingelsene hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon undersøkes. Ingen dosejustering er påkrevd ved lett nedsatt nyrefunksjon (GFR ≥60 til <90 ml/minutt) og ved moderat nedsatt nyrefunksjon (GFR ≥45 til <60 ml/minutt). Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (GFR ≥30 til <45 ml/minutt) er sitagliptindosen 50 mg 1 gang daglig. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR ≥15 til <30 ml/minutt) eller terminal nyresykdom (ESRD) (GFR <15 ml/minutt), inkl. når hemodialyse eller peritonealdialyse kreves, er sitagliptindosen 25 mg 1 gang daglig. Kan gis uten hensyn til tidspunkt for dialyse. Vurdering av nyrefunksjonen er anbefalt før sitagliptinbehandling initieres og deretter periodisk, da dosejustering er basert på nyrefunksjonen. Barn og ungdom 10-17 år: Bør ikke brukes pga. utilstrekkelig effekt. Barn <10 år: Ingen tilgjengelige data. Eldre: Ingen dosejustering er påkrevd.
Administrering: Kan tas med eller uten mat og drikke. Bør ikke knuses eller deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller ved behandling av diabetisk ketoacidose. Bruk av DPP-4-hemmere er satt i sammenheng med risiko for utvikling av akutt pankreatitt. Pasienten må informeres om karakteristiske symptomer på akutt pankreatitt: Vedvarende alvorlige abdominalsmerter. Etter avsluttet behandling med sitagliptin (med eller uten støttebehandling) er det observert at pankreatitt går over, men veldig sjeldne tilfeller av nekrotiserende eller blødende pankreatitt og/eller død er rapportert. Mistenkes pankreatitt må behandling med sitagliptin og andre potensielt mistenkte legemidler avsluttes. Hvis akutt pankreatitt bekreftes, skal sitagliptinbehandling ikke gjenopptas. Forsiktighet bør utvises ved pankreatitt i anamnesen. Da hypoglykemi er sett ved bruk av sitagliptin sammen med insulin eller et sulfonylureapreparat, bør en lavere dose av sulfonylureapreparatet eller insulin overveies for å redusere risikoen for hypoglykemi. Lavere dose anbefales ved GFR <45 ml/minutt og ved ESRD som krever hemodialyse eller peritonealdialyse, se Dosering. Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner er rapportert, inkl. anafylaksi, angioødem og grov avskalling av huden inkl. Stevens-Johnsons syndrom. Disse reaksjonene har inntruffet i løpet av de 3 første månedene etter behandlingsstart og i noen tilfeller etter første dose. Ved mistanke om en overfølsomhetsreaksjon, avsluttes behandlingen, andre potensielle årsaker for hendelsen vurderes og alternativ behandling initieres. Bulløs pemfigoid er rapportert ved bruk av DDP-4-hemmere. Seponeres ved mistanke om bulløs pemfigoid. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienter som opplever svimmelhet eller søvnighet, bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Informer om risiko for hypoglykemi ved bruk i kombinasjon med sulfonylurea eller med insulin.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Effekt av andre legemidler på sitagliptin: Liten risiko for klinisk relevante interaksjoner. Klinisk relevante interaksjoner med P-gp-hemmere forventes ikke. Risiko for klinisk relevante interaksjoner med OAT3-hemmere anses å være liten in vitro. Det er mulig at potente CYP3A4-hemmere kan endre farmakokinetikken til sitagliptin ved alvorlig redusert nyrefunksjon eller ESRD. Effekt av sitagliptin på andre legemidler: Gir ikke relevante endringer i farmakokinetikken til metformin, glibenklamid, simvastatin, rosiglitazon, warfarin eller perorale antikonseptiva, noe som viser liten tilbøyelighet til å forårsake interaksjoner med substrater av CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9 og organisk kationtransportør (OCT). Gir en liten økning i plasmakonsentrasjonen for digoksin. Ingen dosejustering av digoksin anbefales, men pasienter med risiko for digoksinforgiftning bør monitoreres ved samtidig bruk.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data ved bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved høye doser. Bør ikke brukes under graviditet.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Går over i morsmelk hos dyr. Bør ikke brukes av ammende.
Fertilitet: Dyredata tyder ikke på effekt av behandling med sitagliptin på mannlig og kvinnelig fruktbarhet. Ingen humane data.

 

Bivirkninger

Bivirkninger sett ved sitagliptin monoterapi

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Trombocytopeni
Gastrointestinale
Mindre vanlige Forstoppelse
Ukjent frekvens Akutt pankreatitt, blødende nekrotiserende pankreatitt (dødelig og ikke-dødelig), oppkast
Hud
Ukjent frekvens Angioødem, bulløs pemfigoid, eksfoliative hudsykdommer (inkl. Stevens-Johnsons syndrom), kløe, kutan vaskulitt, urticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvens Overfølsomhetsreaksjon (inkl. anafylaktisk reaksjon)
Luftveier
Ukjent frekvens Interstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvens Artralgi, artropati, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Mindre vanlige Svimmelhet
Nyre/urinveier
Ukjent frekvens Akutt nyresvikt, nedsatt nyrefunksjon
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hypoglykemi
I tillegg til de legemiddelrelaterte bivirkningene nevnt over, ble øvre luftveisinfeksjon og nasofaryngitt sett som bivirkninger uavhengig av årsakssammenheng til legemidlet, med forekomst minst 5% og mer vanlig hos pasienter behandlet med sitagliptin. Ytterligere bivirkninger som er sett uavhengig av årsakssammenheng til legemidlet, og som forekom hyppigere hos pasienter behandlet med sitagliptin (nådde ikke 5%, men forekom >0,5% hyppigere hos sitagliptinpasienter enn i kontrollgruppen) er artrose og smerter i ekstremitetene.

Bivirkninger sett ved sitagliptin monoterapi

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Nevrologiske Hodepine
Stoffskifte/ernæring Hypoglykemi
Mindre vanlige
Gastrointestinale Forstoppelse
Nevrologiske Svimmelhet
Sjeldne
Blod/lymfe Trombocytopeni
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Akutt pankreatitt, blødende nekrotiserende pankreatitt (dødelig og ikke-dødelig), oppkast
Hud Angioødem, bulløs pemfigoid, eksfoliative hudsykdommer (inkl. Stevens-Johnsons syndrom), kløe, kutan vaskulitt, urticaria, utslett
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjon (inkl. anafylaktisk reaksjon)
Luftveier Interstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, artropati, myalgi, ryggsmerter
Nyre/urinveier Akutt nyresvikt, nedsatt nyrefunksjon
I tillegg til de legemiddelrelaterte bivirkningene nevnt over, ble øvre luftveisinfeksjon og nasofaryngitt sett som bivirkninger uavhengig av årsakssammenheng til legemidlet, med forekomst minst 5% og mer vanlig hos pasienter behandlet med sitagliptin. Ytterligere bivirkninger som er sett uavhengig av årsakssammenheng til legemidlet, og som forekom hyppigere hos pasienter behandlet med sitagliptin (nådde ikke 5%, men forekom >0,5% hyppigere hos sitagliptinpasienter enn i kontrollgruppen) er artrose og smerter i ekstremitetene.

Bivirkninger sett hyppigere ved kombinasjon med andre antidiabetika

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Flatulens1,2, forstoppelse3, kvalme1, oppkast1
Mindre vanlige Diaré1, munntørrhet5
Generelle
Vanlige Perifert ødem2,4
Infeksiøse
Vanlige Influensa5
Nevrologiske
Mindre vanlige Somnolens1
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hypoglykemi3

Bivirkninger sett hyppigere ved kombinasjon med andre antidiabetika

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Stoffskifte/ernæring Hypoglykemi3
Vanlige
Gastrointestinale Flatulens1,2, forstoppelse3, kvalme1, oppkast1
Generelle Perifert ødem2,4
Infeksiøse Influensa5
Mindre vanlige
Gastrointestinale Diaré1, munntørrhet5
Nevrologiske Somnolens1

1I kombinasjon med metformin.

2I kombinasjon med pioglitazon.

3I kombinasjon med metformin og sulfonylurea.

4I kombinasjon med metformin og pioglitazon.

5I kombinasjon med insulin (med eller uten metformin).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen erfaring med doser >800 mg. Ved doser opptil 600 mg pr. dag i perioder opptil 10 dager og 400 mg pr. dag i perioder opptil 28 dager, er ingen doserelaterte bivirkninger observert.
Behandling: Vanlige støttetiltak, f.eks. fjerning av uabsorbert materiale fra fordøyelseskanalen, klinisk monitorering (inkl. elektrokardiogram) og ev. iverksetting av støttebehandling hvis nødvendig. Dialyseres bare i liten grad. Forlenget hemodialyse kan vurderes hvis dette anses klinisk egnet.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hindrer hydrolysering av inkretinhormoner via enzymet DPP-4 og øker derved plasmakonsentrasjonene av de aktive formene av inkretinhormonene, glukagonlignende peptid-1 (GLP 1) og glukoseavhengig insulinotropt peptid (GIP). Inkretinhormoner frigjøres fra tarmen og øker som respons på et måltid. Ved normale og forhøyede blodsukkernivåer øker GLP 1 og GIP-biosyntesen, og frigjøringen av insulin. I tillegg senker GLP 1 glukagonsekresjonen. Normal glukagonrespons på hypoglykemi svekkes ikke. Hos type 2-diabetikere med hyperglykemi gir dette lavere HbA1c og lavere fastende og postprandiale glukosekonsentrasjoner.
Absorpsjon: Raskt. Cmax etter 1-4 timer. Absorpsjonen påvirkes ikke av mat. Absolutt biotilgjengelighet 87%.
Proteinbinding: 38%.
Fordeling: Vd ca. 198 liter.
Halveringstid: Ca. 12,4 timer.
Metabolisme: Begrenset. Hovedsakelig via CYP3A4 med bidrag fra CYP2C8.
Utskillelse: 79% uendret i urinen.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Januvia, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg 98 stk. (blister)
076043
Blå resept
Byttegruppe
680,50 C
50 mg 98 stk. (blister)
076052
Blå resept
-
680,50 C
100 mg 28 stk. (blister)
076024
Blå resept
Byttegruppe
449,40 C
98 stk. (blister)
076033
Blå resept
Byttegruppe
1482,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 23.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.02.2021