Integrilin

GlaxoSmithKline


Blodplateaggregasjonshemmer.

B01A C16 (Eptifibatid)INFUSJONSVÆSKE 0,75 mg/ml: 1 ml inneh.: Eptifibatid 0,75 mg, sitronsyremonohydrat, natriumhydroksid, vann til injeksjon.


INJEKSJONSVÆSKE 2 mg/ml: 1 ml inneh.: Eptifibatid 2 mg, sitronsyremonohydrat, natriumhydroksid, vann til injeksjon.


Indikasjoner

Forebygging av tidlig myokardinfarkt hos pasienter med ustabil angina eller non-Q-myokardinfarkt med siste episode av brystsmerter de siste 24 timer og med EKG-forandringer og/eller forhøyede hjerteenzymer. De pasienter som mest sannsynlig har nytte av behandlingen er de som har høy risiko for å utvikle myokardinfarkt innenfor de første 3-4 dagene etter at de akutte anginasymptomene startet, inkl. de pasienter som mest sannsynlig vil gjennomgå en tidlig perkutan transluminal koronar angioplastikk (PTCA). Eptifibatid er ment å brukes sammen med acetylsalisylsyre og ufraksjonert heparin.

Dosering

Preparatet skal kun brukes i sykehus, og kun av spesialister med erfaring i behandling av akutte koronarsyndromer. Integrilin infusjonsvæske skal brukes sammen med Integrilin injeksjonsvæske.
Ustabil angina eller non-Q-myokardinfarkt
Voksne ≥18 år: Anbefalt dosering er 180 mikrogram/kg gitt som en i.v. bolusdose så raskt som mulig etter at diagnosen er stilt, etterfulgt av 2 mikrogram/kg/minutt som kontinuerlig infusjon i opptil 72 timer, inntil påbegynnelse av koronararterie bypass-kirurgi, eller utskrivning fra sykehus (det som inntreffer først). Dersom perkutan koronarintervensjon (PCI) gjennomføres i løpet av behandlingen med eptifibatid skal infusjonen fortsette i 20-24 timer etter PCI, høyst 96 timer sammenlagt behandlingstid.
Akutt eller semielektivt inngrep
Voksne ≥18 år: Dersom pasienten trenger akutt eller øyeblikkelig hjertekirurgi i løpet av behandlingen med eptifibatid må infusjonen avbrytes umiddelbart. Ved semielektiv kirurgi avbrytes eptifibatidinfusjonen på et hensiktsmessig tidspunkt som tillater normalisering av blodplatefunksjonen.
Samtidig behandling med ufraksjonert heparin
Administrering av heparin er anbefalt dersom det ikke foreligger kontraindikasjon (slik som tidligere trombocytopeni i forbindelse med bruk av heparin). Ustabil angina eller non-Q-myokardinfarkt: Voksne ≥70 kg: Det anbefales en bolusdose på 5000 enheter etterfulgt av en kontinuerlig i.v. infusjon på 1000 enheter/time. Voksne <70 kg: Det anbefales en bolusdose på 60 enheter/kg etterfulgt av en kontinuerlig i.v. infusjon på 12 enheter/kg/time. Aktivert partiell tromboplastintid (aPTT) bør monitoreres med sikte på å opprettholde en verdi på mellom 50 og 70 sekunder. Ved verdier over 70 sekunder kan det være økt risiko for blødning. Dersom PCI gjennomføres i forbindelse med ustabil angina/non-Q-myokardinfarkt: Aktivert koagulasjonstid (ACT) skal monitoreres med sikte på å holde verdien mellom 300-350 sekunder. Administrering av heparin skal stoppes dersom ACT overstiger 300 sekunder, og skal ikke gjenopptas før ACT faller under 300 sekunder.
Trombocytopeni og immunogenisitet relatert til GP IIb/IIIa-hemmere
Trombocytopeni, inkl. akutt uttalt trombocytopeni, er sett ved administrering (se Bivirkninger). Trombocyttall skal monitoreres før behandling initieres, innen 6 timer etter og deretter minst én gang daglig mens behandlingen pågår, og umiddelbart ved kliniske tegn til uventet blødningstendens. Ved bekreftet reduksjon av trombocyttall til <100 000/mm3, skal eptifibatid og ufraksjonert heparin seponeres og pasienten overvåkes og behandles hensiktsmessig. Avgjørelsen om å bruke transfusjon av trombocytter bør baseres på en klinisk vurdering på individuelt grunnlag. Ingen erfaring med bruk til pasienter med tidligere immun-mediert trombocytopeni forårsaket av andre parenterale GP IIb/IIIa-hemmere foreligger, og er derfor ikke anbefalt til pasienter som tidligere har fått immun-mediert trombocytopeni med GP IIb/IIIa-hemmere (inkl. eptifibatid).
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Erfaring er svært begrenset. Gis med forsiktighet da koagulasjonen kan være påvirket (se Kontraindikasjoner).
  • Nedsatt nyrefunksjon: Hos pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≥30-<50 ml/minutt) gis en i.v. bolusdose på 180 mikrogram/kg etterfulgt av en kontinuerlig infusjon på 1 mikrogram/kg/minutt så lenge behandlingen varer. Erfaring med alvorlig nedsatt nyrefunksjon er begrenset.
  • Barn og ungdom <18 år: Preparatet er ikke anbefalt pga. manglende data vedrørende sikkerhet og effekt.
Tilberedning/Håndtering Før bruk må innholdet i hetteglasset kontrolleres. Skal ikke brukes dersom synlige partikler eller misfarging er tilstede. Eptifibatid er inkompatibel med furosemid. Eptifibatid kan administreres gjennom den samme intravenøse kanylen som atropinsulfat, dobutamin, heparin, lidokain, meperidin, metoprolol, midazolam, morfin, nitroglyserin, vevsplasminogenaktivator og verapamil. Preparatet er forlikelig med natriumklorid 9 mg/ml og dekstrose 5% i Normasol R, med eller uten kaliumklorid.
Administrering Beregnet for i.v. administrering til voksne ≥18 år.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Gastrointestinal blødning, stor urogenital blødning eller andre aktive, unormale blødninger de siste 30 dagene før behandling. Slag i anamnesen i løpet av de siste 30 dagene eller gjennomgått hjerneblødning. Kjente tilfeller av intrakraniell sykdom (neoplasmer, arteriovenøs malformasjon, aneurisme), omfattende kirurgi eller traume de siste 6 ukene, tidligere blødningsdiatese. Trombocytopeni (<100 000 celler/mm3). Protrombintid >1,2 ganger normalverdien eller INR (International Normalized Ratio) ≥2. Alvorlig hypertensjon (systolisk blodtrykk >200 mm Hg eller diastolisk blodtrykk >110 mm Hg på antihypertensiv behandling). Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/minutt) eller avhengighet av nyredialyse. Klinisk signifikant nedsatt leverfunksjon. Samtidig eller planlagt parenteral behandling med annen GP IIb/IIIa-hemmer.

Forsiktighetsregler

Før infusjon av eptifibatid starter, anbefales følgende laboratorietester for identifisering av allerede eksisterende hemostatiske avvik: Protrombintid (PT) og aPTT, S-kreatinin, trombocyttall, hemoglobin- og hematokritnivåer. Hemoglobin, hematokrit og trombocyttall skal også monitoreres i løpet av 6 timer etter behandlingsstart og deretter minst 1 gang daglig så lenge behandlingen pågår (eller oftere dersom verdiene er merkbart redusert). Aktivert koagulasjonstid (ACT) skal måles hos pasienter som gjennomgår PCI. Siden gjentatt eksponering for GP IIb/IIIa-ligandimiterende legemiddel (som eptifibatid), eller førstegangseksponering for en GP IIb/IIIa-inhibitor, kan være assosiert med immunmediert trombocytopeni, er overvåkning nødvendig. Blodplatetall bør undersøkes før behandling, innen 6 timer etter administrering og deretter minst 1 gang daglig mens behandlingen pågår, samt umiddelbart ved kliniske tegn til uventet blødningstendens. Dersom pasienten enten får en bekreftet reduksjon av blodplater til <100 000/mm3, eller det observeres akutt uttalt trombocytopeni, bør det umiddelbart vurderes seponering av hvert enkelt legemiddel i behandlingen som er kjent eller mistenkt for å indusere trombocytopeni, inkl. eptifibatid, heparin og klopidogrel. Pga. manglende data anbefales ikke bruk hos pasienter som tidligere har fått immunmediert trombocytopeni med GP IIb/IIIa-inhibitorer, inkl. eptifibatid. Pasienten skal monitoreres nøye under behandlingen mht. tegn på blødninger. Kvinner, eldre og pasienter med lav kroppsvekt kan ha en økt blødningsrisiko og må overvåkes nøye. Det er observert en økt risiko for blødning etter en dobbel bolusinjeksjon. Blødning er vanligst omkring innstikksstedet hos pasienter som gjennomgår perkutan arterielle prosedyrer. Alle potensielle blødningssteder f.eks. innføringspunkter for katetre, arterielle, venøse eller nålestikkpunkter, cutdown-steder, samt gastrointestinale og urogenitale områder må overvåkes nøye. Også andre potensielle blødningssteder, slik som det sentrale og perifere nervesystem, samt retroperitoneale steder må overvåkes nøye. Det foreligger ingen erfaring med bruk sammen med lavmolekylære hepariner. Eptifibatid anbefales ikke brukt til pasienter hvor trombolytisk behandling generelt er indisert (f.eks. akutt transmuralt hjerteinfarkt med ny patologisk Q-takk eller ST-heving eller venstre grenblokk ved EKG) pga. begrenset erfaring. Avslutt infusjonen umiddelbart dersom omstendighetene nødvendiggjør trombolytisk behandling eller dersom det er behov for akutt bypass-kirurgi eller intraaortisk ballongpumpe. Dersom alvorlig blødning inntreffer som ikke lar seg kontrollere med trykk, må eptifibatidbehandlingen og samtidig infusjon av ufraksjonert heparin avbrytes umiddelbart. Forsiktighet må utvises ved innlegging av hjertekateter slik at bare fremre vegg av lårarterien blir punktert. Innføringshylsteret kan fjernes når koagulasjonen er normalisert, dvs. når aktivert koagulasjonstid (ACT) er <180 sekunder (vanligvis 2-6 timer etter at heparin er seponert). Etter at innføringshylsteret er fjernet, må det sørges for grundig hemostase under nøye overvåkning. Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av andre legemidler som påvirker hemostasen, inkl. tiklopidin, klopidogrel, trombolytika, perorale antikoagulantia, dekstranoppløsninger, adenosin, sulfinpyrazon, prostacyklin, NSAID eller dipyridamol (se Interaksjoner). Hjelpestoffer: Infusjonsvæske: Inneholder 161 mg natrium pr. hetteglass. Injeksjonsvæske: Inneholder 13,8 mg natrium pr. hetteglass.

Interaksjoner

Økt blødningsrisiko ved samtidig bruk av streptokinase. Kan brukes sammen med warfarin, plasminogenaktivator og dipyridamol uten fare for økt blødningsrisiko.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetEptifibatid skal ikke brukes ved graviditet, hvis ikke strengt nødvendig.
AmmingDet anbefales å avbryte ammingen i behandlingsperioden.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerErfaring er svært begrenset. Ingen indikasjoner på alvorlige bivirkninger etter administrering av høye bolusdoser ved uhell, ved rask infusjon rapportert som overdosering eller høye kumulative doser. Overdose kan potensielt forårsake blødninger.
BehandlingPga. kort t1/2 kan effekten kontrolleres ved å stoppe infusjonen. Til tross for at eptifibatid er dialyserbar, er det derfor lite trolig behov for dialyse.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringSyntetisk syklisk heptapeptid som tilhører gruppen RGD (arginin-glysin-aspartat)-mimetika.
VirkningsmekanismeReversibel hemming av trombocyttaggregasjonen ved å hindre binding av fibrinogen, von Willebrand-faktor og andre adhesive ligander til GP IIb/IIIa-reseptorer. Effekten inntrer umiddelbart etter en i.v. bolusdose. Når bolusdosen følges opp med kontinuerlig i.v. infusjon sees >80% inhibisjon av trombocyttaggregasjonen hos over 80% av pasientene. Trombocyttaggregasjonen reverserte hurtig, med en tilbakevending av trombocyttfunksjon mot utgangspunkt 4 timer etter seponering.
ProteinbindingCa. 25%.
HalveringstidCa. 21/2 time.
Terapeutisk serumkonsentrasjonGjennomsnittlig steady state-plasmakonsentrasjon på 1,5-2,2 μg/ml.
UtskillelseRenal utskillelse står for ca. 50% av totalclearance. Ca. 50% utskilles i uforandret form. Hos pasienter med moderat til alvorlig nyresvikt (ClCR <50 ml/minutt) reduseres clearance med ca. 50% mens steady state-plasmanivået omtrent fordobles.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen ved 2-8°C (i kjøleskap).

 

Pakninger, priser og refusjon

Integrilin, INFUSJONSVÆSKE:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
0,75 mg/ml 100 ml (hettegl.)
547687

-

712,00 C

Integrilin, INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
2 mg/ml 10 ml (hettegl.)
547695

-

252,10 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Integrilin INFUSJONSVÆSKE 0,75 mg/ml

Integrilin INJEKSJONSVÆSKE 2 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.09.2021


Sist endret: 17.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)