Antiviralt middel, nukleosid revers transkriptasehemmer.

J05A F05 (Lamivudin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

MIKSTUR, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Lamivudin 10 mg, sukrose 20% 0,2 g, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), vannfri sitronsyre, propylenglykol, natriumsitrat, aroma, renset vann. Sukkerholdig. Banan- og jordbærsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg og 300 mg: Hver tablett inneh.: Lamivudin 150 mg, resp. 300 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 150 mg: Titandioksid (E 171). 300 mg: Titandioksid (E 171), sort jernoksid (E172). 150 mg: Delestrek.


Indikasjoner

Del av antiretroviral kombinasjonsbehandling for behandling av voksne og barn infisert av humant immunsviktvirus (hiv).
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Humant immunsviktvirus (hiv)

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Behandlingen bør initieres av lege med erfaring i behandling av hiv-infeksjon. Pasienter som endrer fra 2 til 1 daglig dosering skal ta den anbefalte 1 gang daglig dosen ca. 12 timer etter den siste 2 ganger daglig dosen og fortsette med denne dosen ca. hver 24 time. Ved endring tilbake til dosering 2 ganger daglig, skal 2 ganger daglig begynnes ca. 24 timer etter siste 1 gang daglig dosering.
Tabletter
Voksne, ungdom og barn ≥25 kg: Anbefalt dose 300 mg daglig. Gis som enten 150 mg (1 tablett à 150 mg) 2 ganger daglig, eller 300 mg (1 tablett à 300 mg) 1 gang daglig. Barn ≥20-<25 kg: Anbefalt dose 225 mg daglig. Gis som enten 75 mg (1/2 tablett à 150 mg) om morgenen og 150 mg om kvelden, eller 225 mg (1 og 1/2 tablett à 150 mg) 1 gang daglig. Barn 14-<21 kg: Anbefalt dose 150 mg daglig. Gis som enten 75 mg (1/2 tablett à 150 mg) 2 ganger daglig, eller 150 mg (1 tablett à 150 mg) 1 gang daglig.
Mikstur
Barn som veier >14 kg kan også bruke tabletter. Voksne, ungdom og barn ≥25 kg: Anbefalt dose 300 mg daglig. Gis som enten 150 mg (15 ml) 2 ganger daglig, eller 300 mg (30 ml) 1 gang daglig. Barn <25 kg: Alder ≥1 år: Anbefalt dose 5 mg/kg (0,5 ml/kg) 2 ganger daglig, eller 10 mg/kg (1 ml/kg) 1 gang daglig. Alder 3 måneder-1 år: Anbefalt dose 5 mg/kg (0,5 ml/kg) 2 ganger daglig. Begrensede data for 1 gang daglig dosering hos barn <1 år. Alder <3 måneder: Sikkerhetsdata utilstrekkelig til å kunne anbefale bruk.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt leverfunksjon: Dosejusteringer er ikke nødvendig ved moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon med mindre pasienten også har nedsatt nyrefunksjon.
 • Nedsatt nyrefunksjon: Lamivudinkonsentrasjonen er forhøyet ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon pga. redusert clearance, og dosen bør derfor justeres (se tabell). Ved doser <150 mg anbefales mikstur. Doseringsanbefalinger: Voksne, ungdom og barn ≥25 kg:

  Kreatininclearance (ml/minutt)

  Første dose

  Vedlikeholdsdose

  ≥50

  300 mg (30 ml)
  eller
  150 mg (15 ml)

  300 mg (30 ml) 1 gang daglig
  eller
  150 mg (15 ml) 2 ganger daglig

  30-<50

  150 mg (15 ml)

  150 mg (15 ml) 1 gang daglig

  15-<30

  150 mg (15 ml)

  100 mg (10 ml) 1 gang daglig

  5-<15

  150 mg (15 ml)

  50 mg (5 ml) 1 gang daglig

  <5

  50 mg (5 ml)

  25 mg (2,5 ml) 1 gang daglig

  Barn: ≥3 måneder og <25 kg:

  Kreatininclearance (ml/minutt)

  Første dose

  Vedlikeholdsdose

  ≥50

  10 mg/kg eller
  5 mg/kg

  10 mg/kg 1 gang daglig eller
  5 mg/kg 2 ganger daglig

  30-<50

  5 mg/kg

  5 mg/kg 1 gang daglig

  15-<30

  5 mg/kg

  3,3 mg/kg 1 gang daglig

  5-<15

  5 mg/kg

  1,6 mg/kg 1 gang daglig

  <5

  1,6 mg/kg

  0,9 mg/kg 1 gang daglig

  Data vedrørende bruk av lamivudin hos barn med nedsatt nyrefunksjon mangler. Basert på antagelse om at kreatininclearance og lamivudinclearance er korrelert på tilsvarende måte hos barn som hos voksne, anbefales det at dosen til barn med nedsatt nyrefunksjon reduseres iht. deres kreatininclearance med samme forhold som hos voksne. Hos barn med nedsatt nyrefunksjon som er minst 3 måneder og veier ≤25 kg kan mikstur være den mest hensiktsmessige formuleringen for å oppnå anbefalt dose.
 • Eldre >65 år: Ingen data tilgjengelig. Forsiktighet anbefales.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Tablettene bør svelges hele for å sikre administrering av hele dosen. Pasienter som ikke kan svelge tabletter kan ta mikstur, ev. knuse tablettene og tilsette i en liten mengde halvfast mat eller drikke. Dette skal svelges umiddelbart.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Lamivudin anbefales ikke som monoterapi. Nyresykdom: Ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon er terminal plasmahalveringstid for lamivudin økt pga. redusert clearance. Dosen bør derfor justeres. Virologisk svikt: Høy forekomst av virologisk svikt og tidlig resistensutvikling er rapportert når lamivudin er brukt i kombinasjon med tenofovirdisoproksilfumarat og abakavir, samt med tenofovirdisoproksilfumarat og didanosin som 1 gang daglig doseringsregime. Pankreatitt: Er i sjeldne tilfeller observert. Det er imidlertid usikkert om dette skyldes behandlingen eller den underliggende hiv-sykdommen. Behandlingen bør avsluttes umiddelbart dersom kliniske tegn, symptomer eller laboratorieverdier kan gi mistanke om pankreatitt. Vekt og metabolske parametre: Vektøkning og økning i lipid- og glukosenivåene i blodet kan forekomme under antiretroviral behandling. For monitorering av lipidnivåer og glukose i blodet, vises det til etablerte retningslinjer for hiv-behandling. Lipidforstyrrelser skal behandles slik det anses klinisk hensiktsmessig. Mitokondriell dysfunksjon etter eksponering in utero: Se Graviditet, amming og fertilitet. Immunt reaktiveringssyndrom: De første ukene eller månedene kan en inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener oppstå hos pasienter med alvorlig immunsvikt. Eksempler er cytomegalovirus-retinitt, generaliserte og/eller fokale mykobakterieinfeksjoner og Pneumocystis jirovecii-pneumonier (PCP). Dette kan medføre alvorlige kliniske tilstander eller forverring av symptomer. Ethvert symptom på inflammasjon bør utredes og ev. behandles. Autoimmune sykdommer (f.eks. Graves sykdom og autoimmun hepatitt) er rapportert i den immune reaktiveringsfasen. Tidspunkt for utbrudd er imidlertid variabelt, og kan forekomme mange måneder etter behandlingsstart. Leversykdom: Pasienter med kronisk hepatitt B eller C og som behandles med antiretroviral kombinasjonsterapi, har økt risiko for alvorlige og potensielt fatale leverbivirkninger. Ved samtidig behandling med antivirale midler mot hepatitt B eller C, se preparatomtale for disse. Ved seponering av lamivudin hos pasienter med hepatitt B, anbefales periodisk monitorering av både leverfunksjonstester og markører for HBV-replikasjon, ettersom seponering av lamivudin kan resultere i en akutt forverring av hepatitt. Pasienter med tidligere leverdysfunksjon, inkl. kronisk aktiv hepatitt, har økt forekomst av unormal leverfunksjon under behandling med antiretroviral kombinasjonsterapi, og må monitoreres. Ved forverring av leversykdommen hos slike pasienter, må opphold eller avbrytelse av behandlingen vurderes. Barn: Studier har vist lavere forekomst av virologisk suppresjon og hyppigere viral resistens hos barn som fikk mikstur sammenlignet med de som fikk tabletter. Behandling i tablettform bør helst benyttes når det er mulig. Epivir mikstur gitt samtidig med sorbitolholdige legemidler bør kun brukes når behandling med tabletter ikke kan benyttes og fordel med behandling oppveier mulig risiko, inkl. lavere virologisk suppresjon, se også Interaksjoner. Opportunistiske infeksjoner: Pasienter som behandles med lamivudin kan fortsatt utvikle opportunistiske infeksjoner og andre komplikasjoner som følge av hiv-infeksjonen, og bør derfor være under klinisk oppfølging av lege med erfaring i behandling av hiv-relaterte sykdommer. Osteonekrose: Rapportert i særlig grad ved fremskreden hiv-sykdom og/eller langtidseksponering overfor antiretroviral kombinasjonsbehandling. Pasienten bør rådes til å kontakte lege ved leddverk og smerte, leddstivhet eller bevegelsesproblemer. Interaksjoner: Epivir bør ikke tas med andre legemidler som inneholder lamivudin eller emtricitabin. Hjelpestoffer: Mikstur: Diabetikere må informeres om at hver dose (150 mg = 15 ml) inneholder 3 g sukker. Bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (muligens senreaksjoner). Inneholder 39 mg natrium pr. 15 ml, tilsv. 1,95% av anbefalt maks. daglig dose for en voksen. Tabletter: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. doseenhet, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Få pga. begrenset metabolisme og plasmaproteinbinding, samt nesten fullstendig renal clearance. Mulighet for interaksjon med andre legemidler, særlig hvor aktiv renal sekresjon via kationtransportsystemet er hovedvei for eliminasjon, f.eks. trimetoprim. Administrering av trimetoprim-sulfametoksazol 160 mg/800 mg gir en 40% økning i lamivudineksponering. Dosejustering er imidlertid ikke nødvendig med mindre pasienten har nedsatt nyrefunksjon, men pasienten må monitoreres klinisk. Samtidig administrering av høye doser trimetoprim-sulfametoksazol i behandling av Pneumocystis carinii-pneumoni (PCP) og toksoplasmose bør unngås. Interaksjonsstudier er kun utført på voksne. Lamivudin hemmer intracellulær fosforylering av kladribin in vitro, og kan medføre en mulig risiko for effekttap av kladribin. Samtidig bruk er derfor ikke anbefalt. I kombinasjon med sorbitoloppløsning (3,2 g, 10,2 g, 13,4 g) og 300 mg enkeltdose av lamivudin mikstur, oppløsning synker AUC og Cmax for lamivudin med hhv. 14%, 32% og 36% og 28%, 52%, 55%. Unngå langvarig bruk sammen med legemidler som inneholder sorbitol eller andre osmotisk virkende sukkerholdige alkoholer (f.eks. xylitol, mannitol, laktitol, maltitol) når det er mulig. Vurder hyppigere overvåkning av virusmengden av hiv-1 når samtidig langvarig bruk ikke kan unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDet er sett toksisitet for embryoet hos kanin, men ikke hos rotte. Mer enn 1000 eksponerte gravide indikerer ingen toksisk misdannelse. Lamivudin kan brukes i løpet av graviditeten dersom klinisk nødvendig. Kvinner som også er infisert med hepatitt og som blir gravide, bør vurderes i forhold til sannsynligheten for å få tilbakefall av hepatitt ved behandlingsavbrudd. Nukleosid- og nukleotidanaloger kan påvirke mitokondriefunksjonen i varierende grad, noe som er mest tydelig med stavudin, didanosin og zidovudin. Mitokondriell dysfunksjon er sett hos hiv-negative spedbarn eksponert in utero og/eller postnatalt for hovedsakelig regimer som inneholder zidovudin. Disse funnene påvirker ikke gjeldende nasjonale retningslinjer for bruk av antiretroviral behandling til gravide for å forhindre vertikal overføring av hiv.
AmmingLamivudin utskilles i morsmelk i samme konsentrasjon som i serum. Ingen tilgjengelige data angående sikkerhet ved bruk av lamivudin hos spedbarn <3 måneder. For å unngå at spedbarnet smittes anbefales det at hiv-smittede kvinner ikke ammer.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Lamivudin kan dialyseres og hemodialyse kan forsøkes, men behandlingen er ikke undersøkt. Pasienten bør overvåkes og gis nødvendig standard støttende behandling.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeLamivudin har aktivitet mot humant immunsviktvirus (hiv) og hepatitt B-virus (HBV). Metaboliseres intracellulært til det aktive lamivudin-5-trifosfat. Hovedvirkningsmekanisme er kjedeterminering ved hiv-revers transkripsjon. In vitro har lamivudin-5-trifosfat en selektiv hemmende effekt på hiv-1- og hiv-2-replikasjon, og er aktiv mot zidovudinresistente isolater av hiv. Lamivudin i kombinasjon med zidovudin reduserer hiv-1 «viral load» og øker CD 4-celletallet. Indikasjon for at lamivudin i kombinasjon med zidovudin, og behandlingsregimer hvor lamivudin/zidovudin inngår, forsinker sykdomsutviklingen og gir forlenget overlevelse. Lamivudin er vist å virke synergistisk med zidovudin, ved hemming av replikasjon av hiv i cellekulturer. Hiv-1-resistens mot lamivudin involverer utvikling av en M184V aminosyreforandring. In vitro viser M184V-mutanter sterkt redusert følsomhet for lamivudin og redusert viral replikasjonskapasitet. In vitro-data antyder at fortsatt lamivudinbehandling kan gi gjenværende antiretroviral aktivitet. Initiering av behandling med følsomme nukleosid revers transkriptasehemmere bør imidlertid alltid foretrekkes fremfor å opprettholde lamivudinbehandlingen. Fortsatt lamivudinbehandling bør kun vurderes i tilfeller der ingen andre aktive nukleosid revers transkriptasehemmere er tilgjengelige. Det er indikasjon in vitro for at zidovudinresistente virus kan bli zidovudinfølsomme når de samtidig utvikler resistens mot lamivudin. Videre er det tegn på at lamivudin sammen med zidovudin forsinker utvikling av zidovudinresistente isolater hos pasienter som ikke tidligere er behandlet med antiretrovirale midler. Lamivudin har lav cytotoksisitet overfor perifere blodlymfocytter, etablerte lymfocytter og monocytt-makrofag cellelinjer og overfor flere benmargsstamceller in vitro. Dette tyder på at lamivudin har en høy terapeutisk indeks in vitro.
AbsorpsjonBiotilgjengeligheten hos voksne er normalt 80-85% og hos barn <12 år ca. 58-66%. Tmax ca. 1 time etter administrering. Samtidig administrering av zidovudin gir en økning på 13% i eksponering av zidovudin og en økning på 28% i Cmax. Denne endringen anses ikke å være av sikkerhetsmessig betydning, og det er derfor ikke nødvendig med dosejusteringer.
Proteinbinding16-36% til albumin.
FordelingIntravenøse studier har vist at gjennomsnittlig Vd er 1,3 liter/kg. Lamivudin har lineær kinetikk innenfor det terapeutiske doseområdet. Begrensede data viser at lamivudin penetrerer sentralnervesystemet og går over i cerebrospinalvæsken (CSF). Gjennomsnittlig ratio for CSF/serumnivå av lamivudins konsentrasjon 2-4 timer etter peroral administrering er omtrent 0,12.
Halveringstid18-19 timer for lamivudin i plasma etter oral dosering. Den aktive enheten, intracellulært lamivudintrifosfat, har forlenget terminal t1/2 i cellen på 16-19 timer.
UtskillelsePrimært uforandret via nyrene; systemisk clearance ca. 0,32 liter/time/kg.

 

Pakninger, priser og refusjon

Epivir, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 mg/ml 240 ml
185644

H-resept

464,10 C

Epivir, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
150 mg 60 stk. (boks)
411827

H-resept

1 696,70 C
300 mg 30 stk. (boks)
007394

H-resept

1 697,00 C

SPC (preparatomtale)

Epivir MIKSTUR, oppløsning 10 mg/ml

Epivir TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg

Epivir TABLETTER, filmdrasjerte 300 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.08.2022


Sist endret: 01.11.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)