Duavive

Pfizer


Konjugert østrogen + selektiv østrogenreseptormodulator.

G03C C07 (Bazedoksifen, Konjugert østrogen)TABLETTER MED MODIFISERT FRISETTING 0,45 mg/20 mg: Hver tablett inneh.: Konjugerte østrogener 0,45 mg, bazedoksifenacetat tilsv. bazedoksifen 20 mg, sukrose, laktose, maltitol, sorbitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), rødt og svart jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner med livmor (med minst 12 måneder siden siste menstruasjon) hvor behandling med progestininneholdende terapi ikke er egnet.

Dosering

Ved oppstart og videreføring av behandling av postmenopausale symptomer bør lavest effektiv dose brukes i kortest mulig tid.
Voksne
1 tablett daglig.
Glemt dose Tas så snart pasienten husker det. Hvis >1 tablett er glemt, skal bare siste tablett tas. Det skal ikke tas dobbel dose som erstatning for glemt dose.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert, da sikkerhet og effekt ikke er undersøkt.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Bruk ikke anbefalt, da farmakokinetikk ikke er undersøkt.
  • Barn: Ikke relevant.
  • Eldre: Begrenset erfaring hos kvinner >65 år. Ikke undersøkt hos kvinner >75 år. Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering Tas med eller uten mat. Svelges hele.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent, mistenkt eller tidligere brystkreft. Kjente, tidligere eller mistenkte østrogenavhengige maligne tumorer (f.eks. endometriekreft). Udiagnostisert genital blødning. Ubehandlet endometriehyperplasi. Aktiv eller tidligere venøs tromboemboli (f.eks. dyp venetrombose, lungeemboli og retinal venetrombose). Kjente trombofile lidelser (f.eks. protein C-, protein S- eller antitrombinmangel, se Forsiktighetsregler). Aktiv eller tidligere arteriell tromboembolisk sykdom (f.eks. hjerteinfarkt, slag). Akutt leversykdom eller tidligere leversykdom så lenge verdiene fra leverfunksjonstester ikke er normalisert. Skal ikke brukes av kvinner som kan bli gravide, eller av ammende (se Graviditet, amming og fertilitet). Porfyri.

Forsiktighetsregler

Behandling bør kun startes hvis de postmenopausale symptomene har negativ innvirkning på livskvaliteten. Grundig nytte-/risikovurdering bør foretas minst årlig, og behandling bør bare fortsette så lenge nytte oppveier risiko. Progestiner, flere østrogener eller selektive østrogenreseptormodulatorer (SERM) bør ikke brukes samtidig med Duavive, da dette kan øke risikoen for endometriehyperplasi og -karsinom. Bruk til behandling av for tidlig overgangsalder er ikke studert. Medisinsk undersøkelse: Undersøkelser, inkl. egnede bildediagnostiseringsverktøy, skal utføres iht. gjeldende screeningpraksis, men tilpasses individuelle kliniske behov. Tilstander som krever tilsyn: Hvis noen av følgende tilstander er tilstede, har forekommet tidligere og/eller har forverret seg under svangerskap eller tidligere hormonbehandling, skal pasienten overvåkes nøye (det bør tas i betraktning at disse tilstandene kan komme tilbake eller forverres under behandlingen): Leiomyom (uterine fibroider) eller endometriose, risikofaktorer for tromboemboliske lidelser (se nedenfor), risikofaktorer for østrogenavhengige tumorer (f.eks. førstegrads arvelighet for brystkreft), hypertensjon, leverforstyrrelser (f.eks. leveradenom), diabetes mellitus med eller uten vaskulære komplikasjoner, gallestein, migrene eller (kraftig) hodepine, systemisk lupus erythematosus, tidligere endometriehyperplasi (se nedenfor), epilepsi, astma, otosklerose, samt hjerte- eller nyredysfunksjon, terminal nyresvikt eller tidligere hypertriglyseridemi. Grunner for umiddelbar seponering: Behandlingen skal avsluttes hvis kontraindikasjon oppstår og i følgende situasjoner: Gulsott eller forverring av leverfunksjon, betydelig høyere blodtrykk, nylig oppstått migrenelignende hodepine. Endometriehyperplasi og karsinom: Hos kvinner med intakt uterus er risikoen for endometriehyperplasi og karsinom økt ved østrogen monoterapi over lengre perioder. Risikoen kan forbli forhøyet i minst 10 år etter avsluttet behandling. Bazedoksifen reduserer risikoen for endometriehyperplasi, som kan være en forløper for endometriekarsinom. Metroragi kan forekomme under behandlingen. Hvis metroragi oppstår etter en tids behandling, eller fortsetter etter avsluttet behandling, bør årsaken undersøkes. Undersøkelser kan inkludere endometriebiopsi for å utelukke endometriemalignitet. Bryst-/ovarialkreft: Risiko for brystkreft kan være i samme område som ved kombinasjonsbehandling med østrogen-progestin. Langsiktig effekt på risiko for brystkreft er fortsatt ukjent. Effekten på risikoen for ovarialkreft er ukjent. Risiko for bryst-/ovarialkreft er økt ved østrogen monoterapi. Etter avsluttet behandling vil denne risikoen reduseres med tiden. Venøs tromboemboli (VTE): Er rapportert. Hvis VTE utvikles eller mistenkes skal preparatet seponeres umiddelbart. Kvinnen skal informeres om å kontakte lege umiddelbart ved symptomer. Bazedoksifen og østrogener øker begge risikoen for VTE. Hormonbehandling er assosiert med 1,3-3 × høyere risiko for VTE. Forekomsten av slike hendelser er mer sannsynlig i løpet av 1. året med HRT enn senere. Pasienter med kjente trombofilitilstander har økt risiko for VTE, og hormonbehandling kan øke risikoen. Bruk hos disse pasientene er kontraindisert. Generelt kjente risikofaktorer for VTE inkluderer bruk av østrogener, høy alder, større kirurgiske inngrep, langvarig immobilisering, fedme (BMI >30 kg/m2), svangerskaps-/postpartumperioden, systemisk lupus erythematosus (SLE) og kreft. Det er ingen konsensus om den mulige rollen åreknuter spiller for VTE. Som hos alle postoperative pasienter må profylaktiske tiltak overveies for å forebygge VTE etter kirurgiske inngrep. Dersom langvarig immobilisering skal følge elektiv kirurgi, anbefales midlertidig seponering 4-6 uker før inngrepet. Behandlingen bør ikke gjenopptas før kvinnen er fullstendig mobilisert. I tillegg bør kvinner som tar preparatet rådes til å holde seg i bevegelse med jevne mellomrom under reiser som involverer langvarig immobilisering. Hos kvinner som ikke selv har hatt VTE, men som har en nær slektning som har hatt trombose i ung alder, kan screening tilbys etter nøye rådgivning vedrørende begrensninger (kun en viss andel av trombofile defekter identifiseres ved screening). Ved identifisering av en trombofil defekt som segregerer med trombose hos familiemedlem, eller dersom defekten er alvorlig (f.eks. antitrombin-, protein S-, eller protein C-mangel eller en kombinasjon av defekter), er hormonbehandling kontraindisert. For kvinner som allerede får kronisk antikoagulasjonsbehandling kreves nøye nytte-/risikovurdering ved bruk av hormonbehandling. Koronararteriesykdom (CAD): Beskyttelse mot hjerteinfarkt hos kvinner med eller uten eksisterende CAD er ikke vist. Iskemisk slag: Risiko for slag kan være i samme område som ved kombinasjonsbehandling med østrogen-progestin. Østrogen monoterapi er forbundet med opptil 1,5 × økning i risiko for iskemisk slag. Dersom slag forekommer eller mistenkes, skal preparatet seponeres umiddelbart (se Kontraindikasjoner). Øvrige tilstander: Forsiktighet skal utvises hos kvinner som har fått kolestatisk gulsott ved tidligere østrogenbruk eller graviditet. Ved tilbakefall skal preparatet seponeres. Økt risiko for galleblæresykdom som krever kirurgi er rapportert. Det må overvåkes nøye for tegn på utvikling av galleblæresykdom. Laboratorietester: Østrogener øker nivået av thyreoideabindende globulin (TBG), noe som gir økt totalnivå av sirkulerende thyreoideahormon, T4- eller T3-nivåer. Opptak av T3-resin reduseres, noe som reflekterer forhøyede TBG-verdier. Konsentrasjonene av fritt T4 og T3 forblir uendret. Andre bindende proteiner kan være forhøyet i serum og gi økt nivå av sirkulerende kortikosteroider og kjønnshormoner. Konsentrasjoner av frie eller biologisk aktive hormoner forblir uendret. Nivåer av andre plasmaproteiner kan øke (angiotensinogen/reninsubstrat, α1-antitrypsin, ceruloplasmin). Hjelpestoffer: Inneholder laktose, sukrose, glukose og sorbitol. Bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel, fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Sorbitol kan påvirke biotilgjengeligheten av andre samtidig administrerte legemidler. Andre kilder til sorbitol og deres additive virkning skal tas i betraktning. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten innvirkning. Ved bazedoksifen brukt som monoterapi er somnolens og synspåvirkning sett.

Interaksjoner

Konjugerte østrogener: Østrogener metaboliseres delvis via CYP450enzymer. Metabolismen kan økes ved samtidig bruk av enzyminduserende substanser, slik som antiepileptika og antiinfektiver. Ritonavir og nelfinavir er sterke hemmere, men har induserende egenskaper ved kombinasjon med steroidhormoner. Johannesurt (prikkperikum) kan indusere metabolismen av østrogener. Dette kan føre til nedsatt effekt og endringer i uterin blødningsprofil. Bazedoksifen: Metabolismen kan økes ved samtidig bruk av UGT-induserende substanser, noe som potensielt kan føre til redusert systemisk konsentrasjon av bazedoksifen, og dermed økt risiko for endometriehyperplasi (se Forsiktighetsregler). Liten eller ingen CYP-mediert metabolisme.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert hos kvinner som er eller kan bli gravide. Epidemiologiske studier indikerer så langt ingen teratogene/føtotoksiske effekter av østrogen. Bazedoksifen monoterapi har vist reproduksjonstoksisitet i dyrestudier. Potensiell human risiko er ukjent.
AmmingKontraindisert under amming. Utskillelse av bazedoksifen i morsmelk er ukjent. Bruk av østrogen hos ammende reduserer mengde og kvalitet på melken.
FertilitetBazedoksifen monoterapi har vist skadelige effekter på fertilitet i dyrestudier. Potensiell human risiko er ukjent.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerØstrogenholdige legemidler: Kvalme, oppkast, ømme bryster, svimmelhet, magesmerter og slapphet/tretthet. Bortfallsblødning kan forekomme.
BehandlingOvervåkning for tegn/symptomer på bivirkninger og umiddelbar start av hensiktsmessig symptomatisk behandling.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeKonjugert østrogen (CE) kombinert med den selektive østrogenreseptormodulatoren bazedoksifen, som er definert som et vevsselektivt østrogenkompleks. CE består primært av sulfatesterne av estron, ekvilinsulfater og 17α/β-østradiol. Disse erstatter tapet av østrogenproduksjon hos menopausale kvinner, og lindrer menopausale symptomer. Ettersom østrogener fremmer endometrievekst, øker uhindrede østrogener risikoen for endometriehyperplasi og kreft. Bazedoksifen virker som en østrogenreseptorantagonist i livmoren, og reduserer i høy grad den østrogeninduserte risikoen for endometriehyperplasi hos ikke-hysterektomerte kvinner. Symptomlindring oppnås i løpet av de første behandlingsukene.
AbsorpsjonEtter enkeltdose: Bazedoksifen Tmax ca. 2 timer, baselinjejustert total østrogen Tmax 8,5 timer.
ProteinbindingØstrogener bindes primært til SHBG og albumin. Bazedoksifen bindes sterkt (98-99%) til plasmaproteiner in vitro, men ikke til SHBG.
HalveringstidEtter enkeltdose CE/bazedoksifen elimineres baselinjejustert totaløstron (som representerer CE) med t1/2 ca. 17 timer. Bazedoksifen t1/2 ca. 30 timer. Steady state nås innen 2. uke ved administrering 1 gang daglig.
MetabolismeKonjugerte østrogener: 17β-østradiol omdannes reversibelt til østron, og begge kan bli omdannet til østriol, som er den viktigste urinmetabolitten. Hos postmenopausale kvinner finnes en betydelig andel av sirkulerende østrogen som sulfatkonjugater, som fungerer som reservoar for dannelse av mer aktive østrogener. Bazedoksifen: Glukuronidering er viktigste metabolismevei. Lite eller ingen CYP450-mediert metabolisme.
UtskillelseCE-komponenter, 17β-østradiol, østron og østriol utskilles i urinen sammen med glukuronid og sulfatkonjugater. Bazedoksifen: Primært i feces, <1% i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C og i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Åpnet pakning: Skal brukes innen 60 dager.

 

Pakninger, priser og refusjon

Duavive, TABLETTER MED MODIFISERT FRISETTING:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,45 mg/20 mg 28 stk. (blister)
492196
- 328,60 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Duavive TABLETTER MED MODIFISERT FRISETTING 0,45 mg/20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.12.2021


Sist endret: 24.01.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)