Dermovat

GlaxoSmithKline


Kortikosteroid, gruppe IV (ekstra sterke).

D07A D01 (Klobetasol)KREM 0,05%: 1 g inneh.: Klobetasolpropionat 0,5 mg, glyserolmonostearat, cetostearylalkohol, Arlacel 165, klorkresol, natriumsitrat (E 331), sitronsyre (E 330), propylenglykol, hvit voks eller bivokssubstitutt 6621, renset vann til 1 g.


OPPLØSNING 0,05%: 1 g inneh.: Klobetasolpropionat 0,5 mg, karbomer, isopropanol, natriumhydroksid, renset vann til 1 g.


SALVE 0,05%: 1 g inneh.: Klobetasolpropionat 0,5 mg, propylenglykol, sorbitanseskvioleat, parafin, hvit vaselin til 1 g.


Indikasjoner

Krem/salve: Lindring av inflammatoriske og kløende manifestasjoner av steroidresponsive dermatoser som inkluderer psoriasis (unntatt utbredt plakkpsoriasis), gjenstridige dermatoser, Lichen planus, diskoid lupus erythematosus, og andre hudtilstander som ikke responderer tilfredsstillende på mindre potente steroider. Oppløsning: Steroidresponsive dermatoser i hodebunnen som f.eks. psoriasis og gjenstridige dermatoser.

Dosering

Klobetasolpropionat tilhører den mest potente klassen topikale kortikosteroider (gruppe IV) og langvarig bruk kan gi alvorlige bivirkninger. Et mindre potent kortikosteroidpreparat må vurderes dersom lokalbehandling er klinisk begrunnet >3 uker (oppløsning) eller >4 uker (krem/salve). Gjentagende, men korte behandlingsrunder med klobetasolpropionat kan brukes for å kontrollere eksaserbasjoner.
Krem/salve
Spesielt velegnet for fuktige eller væskende overflater (krem) eller for tørre, licheniserte eller skjellede områder (salve). Påføres i tynt lag 1-2 ganger daglig i opptil 3 uker, inntil forbedring, deretter reduseres antall påføringer eller det byttes til et mindre potent preparat. Om ikke forbedring sees innen 2-4 uker bør behandling og diagnose revurderes. Behandlingsvarighet bør ikke overgå 4 uker. Om videre behandling er nødvendig, bør et mindre potent preparat brukes. Maks. ukentlig klobetasoldose bør ikke overgå 50 g/uke. Ved gjenstridige dermatoser og hos pasienter med hyppige tilbakefall, bør behandlingen kombineres med daglig bruk av fuktighetskrem. Ved mer resistente lesjoner og spesielt ved hyperkeratose, kan effekten forsterkes ved okklusjon av det behandlede området. Okklusjon over natten er vanligvis tilstrekkelig. Ytterligere forbedring kan vanligvis oppnås og vedlikeholdes uten okklusjon.
Oppløsning
Påsmøres i tynt lag morgen og kveld til symptomene er på et akseptabelt nivå, høyst 3 uker. Som vedlikeholdsbehandling kan det være tilstrekkelig med påføring 1 gang daglig eller sjeldnere. Pga. mulig toleranseutvikling (takyfylaksi), kan intermitterende terapi benyttes alternativt. Dersom dermatosens utbredelse er slik at det kreves >50 g pr. uke, bør pasienten henvises til spesialist i dermatologi.
SeponeringKrem/salve: Behandlingen bør gradvis seponeres når tilstanden er under kontroll, og fuktighetskrem brukes som vedlikeholdsbehandling. Tilbakefall av preeksisterende dermatoser kan forekomme ved brå seponering.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Bruk minste effektive mengde i kortest mulig tid.
  • Barn <1 år: Kontraindisert.
  • Eldre: Bruk minste effektive mengde i kortest mulig tid.
Tilberedning/Håndtering Oppløsning: Pga. de brennbare egenskapene skal røyking og nærhet til åpne flammer unngås ved påføring samt umiddelbart etter bruk.
Administrering Krem: Til bruk på hud. Gnis inn i huden slik at affisert område akkurat dekkes. La huden absorbere kremen fullstendig før bruk av fuktighetskrem. Oppløsning: Til bruk i hodebunnen. Salve: Til bruk på hud. Gnis inn i huden slik at affisert område akkurat dekkes. La huden absorbere salven fullstendig før bruk av fuktighetskrem.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Sårbehandling, spesielt ulcerøse lesjoner. Perioral dermatitt. Perianal og genital pruritus. Pruritus uten inflammasjon. Acne vulgaris. Rosacea. Ubehandlede hudinfeksjoner. Dermatoser (inkl. dermatitt) hos barn <1 år.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet utvises ved tidligere lokale overfølsomhetsreaksjoner av andre kortikosteroider. Utslag av hyperkortisisme (Cushings syndrom) og reversibel suppresjon av hypothalamus-hypofyse-binyrebark (HPA)-aksen kan oppstå hos noen som et resultat av økt systemisk absorpsjon. Dersom dette observeres må preparatet gradvis seponeres. En brå behandlingsstopp kan resultere i utilstrekkelige mengder glukokortikosteroid. Systemiske steroideffekter varierer med potens og legemiddelform, eksponeringsvarighet, hudområde og okklusjon. Økt hydrering av stratum corneum og bruk på tynn eller skadet hud øker risikoen for systemiske effekter. Barn <12: Barn absorberer større mengder og kan være mer utsatt. Kontinuerlig langtidsbehandling bør unngås hos barn <12 år, pga. fare for binyrebarksuppresjon. Dersom behandling er påkrevd hos barn bør den begrenses til noen få dager og revurderes ukentlig. Infeksjonsrisiko ved okklusjon: Huden bør være ren før ny applikasjon ved bruk av okkluderende bandasjer, pga. fare for bakterielle infeksjoner. Psoriasis: Forsiktighet utvises ved psoriasis, da tilbakefall, toleranseutvikling, risiko for generalisert pustuløs psoriasis og utvikling av lokal eller systemisk toksisitet, pga. nedsatt barrierefunksjon i huden, er rapportert. Samtidig infeksjon: Det bør gis egnet antimikrobiell behandling hvis inflammerte lesjoner infiseres. Ved spredning av infeksjonen må behandlingen seponeres, og egnet antimikrobiell behandling startes. Kroniske leggsår: Behandling av dermatitt rundt kroniske leggsår kan være assosiert med økt risiko for lokale overfølsomhetsreaksjoner og lokale infeksjoner. Bruk i ansiktet: Langvarig bruk i ansiktet er uønsket, da dette hudområdet er utsatt for atrofiske endringer. Bruk på øyelokkene: Ved påføring på øyelokkene må øyet unngås, da gjentatt eksponering kan resultere i katarakt og glaukom. Synsforstyrrelser: Synsforstyrrelse, katarakt, glaukom eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR) er rapportert ved systemisk og topikal kortikosteroidbruk. Ved tåkesyn eller andre synsforstyrrelser, bør pasienten vurderes for henvisning til øyelege for vurdering av mulige årsaker. Osteonekrose: Tilfeller av osteonekrose, alvorlige infeksjoner (inkl. nekrotiserende fasciitt) og systemisk immunsuppresjon (som noen ganger resulterte i reversible Kaposis sarkomlesjoner) er rapportert ved langtidsbruk av klobetasolpropionat utover anbefalt dose. I noen tilfeller ble andre potente orale/topikale kortikosteroider eller immunsuppressiver (f.eks. metotreksat, mykofenolatmofetil) brukt samtidig. Et mindre potent kortikosteroidpreparat må vurderes dersom lokalbehandling er klinisk begrunnet utover 3 uker (oppløsning) eller 4 uker (krem/salve). Hjelpestoffer: Dermovat oppløsning inneholder isopropanol og er derfor brennbar. Pasienten bør rådes til å unngå røyking mens oppløsningen påføres, samt unngå ild, flamme eller annen varmekilde (inkl. hårføning) etter påføring. Dermovat salve inneholder propylenglykol som kan gi hudirritasjon. Dermovat krem inneholder cetostearylalkohol som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), klorkresol som kan gi allergiske reaksjoner og propylenglykol som kan gi hudirritasjon. Dermovat krem og salve inneholder parafin. Pasienter må informeres om ikke å røyke eller gå nær åpne flammer, pga. risiko for alvorlig forbrenning. Stoff (klær, sengetøy, påkledning osv.) som har vært i kontakt med preparatet er lettantennelig og kan utgjøre en alvorlig brannfare. Vasking av klær og sengetøy kan redusere antenneligheten, men fjerner ikke den økte risikoen fullstendig.

Interaksjoner

Samtidig behandling med CYP3A4-hemmere hemmer metabolismen av kortikosteroider, og gir dermed økt systemisk eksponering. Klinisk relevans avhenger av dose og legemiddelform, samt grad av CYP3A4-hemming.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetTopikal administrering av kortikosteroider har vist skader under fosterutviklingen hos drektige dyr. Relevansen for mennesker er ukjent. Etter systemisk langtidsbehandling av gravide med kortikosteroider, er det påvist redusert fødsels- og placentavekt. Det foreligger også risiko for binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet. Bruk skal kun vurderes dersom forventet nytte for mor er større enn en mulig risiko for fosteret. Lavpotente kortikosteroider bør foretrekkes. Bruk minst mulig mengde i kortest mulig tid.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Bruk skal kun forekomme dersom forventet nytte for mor er større enn risikoen for barnet. Ved applikasjon på begrensede hudområder er det lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket. Brystene skal ikke påsmøres rett før amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Topikale formuleringer kan absorberes i tilstrekkelige mengder til å fremkalle systemiske effekter. Akutt overdosering er sjelden rapportert. Ved kronisk overdosering eller misbruk kan symptomer på hyperkortisisme inntreffe, og i slike tilfeller bør preparatet gradvis seponeres ved å redusere påføringsfrekvens eller ved bytte til mindre potent kortikosteroid, for å unngå risiko for nedsatt binyrebarkfunksjon. Videre oppfølging bør tilpasses behovet.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeInflammasjonshemmende, kløestillende og vasokonstriktiv virkning, via flere mekanismer som inhiberer allergiske senfasereaksjoner. Takyfylaksiutvikling kan redusere virkningen. Salven egner seg for tørre og flassende hudaffeksjoner. Kremen har en krembase som er blandbar med vann, og egner seg til behandling av væskende hudlidelser. Oppløsningen er velegnet ved lidelser i hodebunnen og på andre hårbevokste områder.
AbsorpsjonKan absorberes systemisk gjennom intakt, frisk hud, se Bivirkninger.
MetabolismeHovedsakelig i lever.
UtskillelseUtskilles via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Krem og salve: Oppbevares ved høyst 25°C. Oppløsning: Oppbevares ved høyst 30°C. Hold plastflasken tett lukket når den ikke er i bruk. Innholdet er antennelig. Skal ikke komme i kontakt med ild, flammer eller varme, og holdes unna varmekilder (f.eks. åpen flamme, tente sigaretter) under og umiddelbart etter bruk. Skal ikke utsettes for direkte sollys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Dermovat, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
0,05% 100 g
462036

Blå resept

142,40 C

Dermovat, OPPLØSNING:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
0,05% 100 ml
419952

Blå resept

159,90 C

Dermovat, SALVE:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
0,05% 100 g
462051

Blå resept

145,80 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Dermovat KREM 0,05%

Gå til godkjent preparatomtale

Dermovat OPPLØSNING 0,05%

Gå til godkjent preparatomtale

Dermovat SALVE 0,05%

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.02.2022


Sist endret: 07.04.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)