MIKSTUR, oppløsning: 1 ml inneh.: Etylmorfinhydroklorid 1,7 mg, sagradabarkekstrakt 50 mg, etanol, sukrose, benzosyre, sakkarinnatrium, glukosesirup, sitronsyremonohydrat, renset vann. Fargestoff: Karamell (E 150). Sukkerholdig. Mentolsmak.


Indikasjoner

Luftveisirritasjoner og vedvarende tørrhoste ved øvre luftveisinfeksjoner.

Dosering

Voksne og barn >12 år: 5-10 ml 3-4 ganger daglig.
Barn: 6-12 år: 5 ml 3-4 ganger daglig. 2-5 år: 2,5 ml 3-4 ganger daglig.
Administrering: Skal helst inntas ufortynnet. Måleredskap skal brukes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Respirasjonsdepresjon.

Forsiktighetsregler

Langvarig bruk kan føre til avhengighet. Bør ikke gis til barn <2 år. Respirasjonsnedsettende effekt av etylmorfin bør vurderes ved obstruktiv luftveissykdom som søvnapnésyndrom. Samtidig bruk av beroligende legemidler (benzodiazepiner e.l.) kan føre til sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og død. Denne legemiddelkombinasjonen bør derfor bare forskrives dersom det ikke finnes alternative behandlingsmuligheter, og begge legemidlene bør brukes med laveste effektive dose og behandlingen bør være så kort som mulig. Pasienten bør følges nøye for tegn/symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon. Informer pasient/omsorgspersoner om disse symptomene. Inneholder 4,4% v/v etanol, dvs. 1,76 ml etanol pr. døgn ved maks. dose. Dette bør tas hensyn til hos gravide og ammende, barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdom eller epilepsi. Skadelig ved alkoholproblemer. Inneholder sukrose og glukose og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder benzosyre. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Reaksjonsevnen kan påvirkes.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av opioider og beroligende legemidler som benzodiazepiner, barbiturater eller alkohol øker risikoen for sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og død pga. additiv CNS-depressiv effekt. Dosen og varigheten av samtidig bruk bør være begrenset.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør kun brukes i terapeutiske doser i korte perioder pga. risiko for påvirkning (tilvenning) hos barnet. Skal kun brukes dersom fordel oppveier mulig risiko.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Skal ikke brukes over lengre tid under amming pga. fare for tilvenning hos barnet.

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeBrekning, kvalme
Hud
Ukjent frekvensUrticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon, angioødem
Lever/galle
VanligeGalleveisdyskinesi
Ukjent frekvensLeverreaksjon (som transaminasestigning)
Nevrologiske
Mindre vanligeOmtåket tilstand og dysfori (spesielt ved høye doser)
Ukjent frekvensHallusinasjon, somnolens, tretthet
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensUrinretensjon
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleBrekning, kvalme
Lever/galleGalleveisdyskinesi
Mindre vanlige
NevrologiskeOmtåket tilstand og dysfori (spesielt ved høye doser)
Ukjent frekvens
HudUrticaria, utslett
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, angioødem
Lever/galleLeverreaksjon (som transaminasestigning)
NevrologiskeHallusinasjon, somnolens, tretthet
Nyre/urinveierUrinretensjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Toksisitet potenseres av barbiturater, benzodiazepiner og alkohol.
Symptomer: CNS-påvirkning (eksitasjon, depresjon), respirasjonshemming, sløvhet, svimmelhet, ataksi, hodepine, eksitasjon, tremor, motorisk uro, miose, samt påvirket respirasjon hos spedbarn. Erytem, koma, delirium, kramper, ev. hypotensjon. Kvalme, brekninger. Ved alvorlig forgiftning risiko for rabdomyolyse og nyresvikt. Stor individuell følsomhet; eldre, små barn og spedbarn <1 år er spesielt følsomme.
Behandling: Symptomatisk. Ved ev. ventrikkeltømming, brukes kull. Respirasjon, bevissthetsgrad og sirkulasjon overvåkes nøye. Ved respirasjonsdepresjon gis nalokson. Høy beredskap for assistert respirasjon. Ved kramper gis diazepam.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Demper hosterefleksen ved direkte effekt på hostesenteret i den forlengede marg. Virketid 4-6 timer. Inneholder sagradabarkekstrakt for å motvirke etylmorfins forstoppende effekt.
Halveringstid: Terminal t1/2 2 timer.
Utskillelse: Via urin.

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Cosylan, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
125 ml
541409
Blå resept
-
114,40B
300 ml
429076
Blå resept
-
154,80B

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.07.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.06.2019