Celeston Chronodose

MSD


Kortikosteroid.

H02A B01 (Betametason)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 6 mg/ml: 1 ml inneh.: Betametasonacetat 3 mg tilsv. betametason 2,71 mg, betametasonnatriumfosfat 3,945 mg tilsv. betametason 3 mg, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumedetat, benzalkoniumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Til intramuskulær injeksjon: Allergiske sykdommer og andre akutte og kroniske lidelser som er tilgjengelige for systemisk steroidterapi. Substitusjonsterapi i forbindelse med kirurgiske inngrep hos pasienter på kortikosteroidbehandling. Prenatal behandling for å hindre «respiratory distress syndrome» hos premature nyfødte. Til lokal injeksjon (intraartikulær, intrabursal m.m.): Ved revmatisk artritt, bursitt, peritendinitt etc. Til lokal intradermal injeksjon ved visse hudlidelser.

Dosering

Intra- og periartikulær injeksjon:

Meget store ledd (hofte):

1-2 ml

Store ledd (kne, ankel, skulder):

1 ml

Mindre ledd (albue, håndledd):

0,5-1 ml

Små ledd (fingre):

0,25-0,5 ml


Intramuskulær injeksjon: 1-2 ml som gjentas om nødvendig med 1-4 ukers intervall.
Blanding med lokalanestetika: Kan blandes i sprøyten (NB! ikke i hetteglasset) umiddelbart før injeksjon med 1% eller 2% lidokainklorid eller lignende lokalanestetika i forholdet 2 deler Celeston Chronodose til 1 del lokalanestetikum dersom dette ikke inneholder parahydroksybenzoatderivater (innholdet av parahydroksybenzoatderivater i tilblandingsvæsken må ikke overstige 1 mg/ml). Anbefalt dose trekkes fra hetteglasset opp i sprøyten. Deretter trekkes lokalanestetikum opp i den samme sprøyten som så ristes lett.
Administrering: Til i.m. eller lokal injeksjon, se ovenfor. Skal ikke anvendes intravenøst! Kortikosteroider er ikke godkjent til epidural administrering.

Kontraindikasjoner

Systemiske soppinfeksjoner. Kjent allergi mot innholdsstoffene. Lokalbehandling: Ved lokal virus- og bakterieinfeksjon, f.eks. tuberkulose og gonoré. Pasienter som nylig er blitt vaksinert med levende virus.

Forsiktighetsregler

Gjentatte injeksjoner kan føre til leddskade. Cushings syndrom, osteoporose, okulær Herpes simplex, ulcerøs kolitt, diabetes mellitus, elektrolyttforstyrrelser og hypertoni, nyreinsuffisiens, psykoser, ulcusdisposisjon, nydannede anastomoser, tuberkulose, akutte og kroniske infeksjoner, særlig varicella og vaccinia. Påvirkning av mannlig og kvinnelig fertilitet. Kvinner: Behandling med kortikosteroider kan føre til menstruasjonsforstyrrelser og amenoré. Menn: Langvarig kortikosteroidterapi kan hemme spermatogenesen (redusert produksjon, samt nedsatt mobilitet av sædcellene). Ved epidural injeksjon av kortikosteroider er det rapportert om alvorlige nevrologiske hendelser, der noen har endt med dødsfall. Spesifikke hendelser som er rapportert inkluderer, men er ikke begrenset til, ryggmargsinfarkt, paraplegi, quadriplegi, kortikal blindhet og slag. Disse alvorlige nevrologiske hendelsene er rapportert med og uten bruk av fluoroskopi. Sikkerhet og effekt av epidural administrering av kortikosteroider er ikke fastslått. Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Anfylaktoide/anafylaktiske reaksjoner med fare for sjokk kan forekomme hos pasienter som har fått parenteral kortikosteroidbehandling. Hensiktsmessige forholdsregler bør tas for pasienter som tidligere har hatt en allergisk reaksjonkortikosteroider. Tidlig dødelighet (ved 2 uker) eller sen dødelighet (ved 6 måneder) er sett hos pasienter med kranietraume som har fått metylprednisolon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av fenobarbital, fenytoin, rifampicin eller efedrin kan øke metabolismen og redusere effekten av kortikosteroidet. Samtidig bruk av østrogen kan gi økt effekt av kortikosteroidet. Kombinasjon med ikke-kaliumsparende diuretika kan gi hypokalemi. Samtidig bruk av hjerteglykosider kan gi økt mulighet for arytmi eller digitalis-forgiftning assosiert med hypokalemi. Kortikosteroider kan gi ytterligere økt utskillelse av kalium forårsaket av amfotericin B. Alle pasienter som bruker disse terapikombinasjonene må følges nøye med hensyn til elektrolyttbalansen i serum. Samtidig bruk av kumarinlignende antikoagulantia kan gi økt eller redusert antikoagulanteffekt og dosejustering må vurderes. Kombinasjon av NSAID eller alkohol kan resultere i økt frekvens/alvorlighet av gastrointestinale sår. Acetylsalisylsyre må brukes med forsiktighet ved for lite protrombin i blodet. Dosejustering av antidiabetika bør vurderes. Kortikosteroider kan hemme responsen av somatropin. Kortikosteroider kan kamuflere infeksjoner. Samtidig bruk av CYP3A‑hemmere, inkl. kobicistat, forventes å øke risikoen for systemiske bivirkninger. Kombinasjonen bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske kortikosteroideffekter.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Er ikke påvist økt forekomst av misdannelser etter bruk av kortikosteroider i svangerskapet. Redusert fødsels- og placentavekt er påvist etter langtidsbehandling. Det er også risiko for binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet. Preparatet kan bare benyttes under graviditet dersom fordelen for mor og barn oppveier risikoen for barnet.
Amming: Går over i morsmelk. Forsiktighet bør utvises ved bruk av høye doser, samt ved langvarig behandling.

 

Bivirkninger

Bivirkningsoppslag

Organklasse Bivirkning
Endokrine
Ukjent frekvens Binyrebarkatrofi, Cushings syndrom
Gastrointestinale
Ukjent frekvens Peptisk sår
Generelle
Ukjent frekvens Akutte inflammatoriske prosesser kan maskeres, forsinket sårtilheling
Hud
Ukjent frekvens Angioødem
Luftveier
Sjeldne Hikke
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvens Myopati, osteoporose, veksthemming hos barn
Psykiske
Ukjent frekvens Psykiske lidelser
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvens Latent diabetes kan bli manifest
Undersøkelser
Ukjent frekvens Forandringer i elektrolytt- og proteinbalansen, økt intraokulært trykk
Øye
Ukjent frekvens Katarakt

Bivirkningsoppslag

Frekvens Bivirkning
Sjeldne
Luftveier Hikke
Ukjent frekvens
Endokrine Binyrebarkatrofi, Cushings syndrom
Gastrointestinale Peptisk sår
Generelle Akutte inflammatoriske prosesser kan maskeres, forsinket sårtilheling
Hud Angioødem
Muskel-skjelettsystemet Myopati, osteoporose, veksthemming hos barn
Psykiske Psykiske lidelser
Stoffskifte/ernæring Latent diabetes kan bli manifest
Undersøkelser Forandringer i elektrolytt- og proteinbalansen, økt intraokulært trykk
Øye Katarakt

Klasseeffekt

Sløret syn er rapportert ved bruk av kortikosteroider.

Klasseeffekt

Sløret syn er rapportert ved bruk av kortikosteroider.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Kortikosteroid til lokal og intramuskulær injeksjon bestående av en kombinert hurtigvirkende oppløsning og en protrahertvirkende suspensjon av betametasonsalter.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys, ved høyst 25°C. Skal ikke fryses.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Celeston Chronodose, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
6 mg/ml 5 × 1 ml (amp.)
051027
Blå resept
-
220,10 C
1 × 5 ml (hettegl.)
149527
Blå resept
-
231,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.04.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.06.2018