Bosulif

Pfizer


Proteinkinasehemmer.

L01E A04 (Bosutinib)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg, 400 mg og 500 mg: Hver tablett inneh.: Bosutinib 100 mg, resp. 400 mg og 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). 100 mg: Gult jernoksid (E 172). 400 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172). 500 mg: Rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av voksne med nydiagnostisert Philadelphiakromosom-positiv kronisk myelogen leukemi (Ph+ KML) i kronisk fase (KF), samt Ph+ KML i KF, akselerert fase (AF) og blastfase (BF) som tidligere er behandlet med én eller flere tyrosinkinasehemmere (TKI) og hvor imatinib, nilotinib og dasatinib ikke anses som egnede behandlingsalternativer.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler


Dosering

Behandling bør startes opp av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av KML.
Nydiagnostisert KF Ph+ KML
Anbefalt dose 400 mg 1 gang daglig.
KF, AF eller BF Ph+ KML med resistens/intoleranse mot tidligere behandling
Anbefalt dose 500 mg 1 gang daglig. I kliniske studier fortsatte behandlingen ved begge indikasjoner inntil sykdomsprogresjon eller til intoleranse.
Dosejustering
Doser >600 mg/dag er ikke undersøkt og bør ikke gis. Doser <300 mg/dag er brukt, men effekt ikke fastslått.
Dosejustering ved ikke-hematologiske bivirkninger
Dersom klinisk signifikant moderat eller alvorlig ikke-hematologisk toksisitet utvikles, bør behandlingen avbrytes, og kan gjenopptas med en dose redusert med 100 mg 1 gang daglig når toksisiteten er opphørt. Hvis hensiktsmessig, bør opptrapping til aktuell dagsdose før dosenedtrapping vurderes. Ved økning i levertransaminaser >5 × ULN, bør behandlingen avbrytes inntil forbedring til ≤2,5 × ULN, og deretter gjenopptas med 400 mg 1 gang daglig. Hvis bedring tar >4 uker bør seponering vurderes. Bør seponeres ved økning i transaminaser ≥3 × ULN samtidig med økning av bilirubin >2 × ULN og alkalisk fosfatase <2 × ULN. Ved diaré NCI CTCAE grad 3-4 bør behandlingen avbrytes, og gjenopptas med 400 mg 1 gang daglig ved bedring til grad ≤1.
Dosejustering ved alvorlig eller vedvarende nøytropeni og trombocytopeni
Ved absolutt nøytrofiltall (ANC) <1 × 109/liter og/eller blodplater <50 × 109/liter: Avvent behandling inntil ANC ≥1 × 109/liter og blodplater ≥50 × 109/liter. Ved bedring innen 2 uker gjenopptas behandlingen med samme dose. Hvis blodverdiene forblir lave >2 uker gjenopptas behandlingen med dose redusert med 100 mg ved bedring. Ved gjentatt cytopeni gjenopptas behandlingen med dose redusert med ytterligere 100 mg ved bedring.
Glemt dose En ekstra dose skal ikke tas hvis det har gått >12 timer, men den vanlige dosen tas påfølgende dag.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyrefunksjon: Tendens til økt eksponering ved moderat/alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt) er anbefalt dose 300 mg eller 400 mg 1 gang daglig ved hhv. nydiagnostisert KF Ph+ KML og KF, AF eller BF Ph+ KML med resistens/intoleranse mot tidligere behandling. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt) er anbefalt dose 200 mg eller 300 mg 1 gang daglig ved hhv. nydiagnostisert KF Ph+ KML og KF, AF eller BF Ph+ KML med resistens/intoleranse mot tidligere behandling. Doseopptrapping til 400 mg eller 500 mg 1 gang daglig ved moderat nedsatt nyrefunksjon (ved hhv. nydiagnostisert KF Ph+ KML og KF, AF eller BF Ph+ KML med resistens/intoleranse mot tidligere behandling), eller til 300 mg eller 400 mg 1 gang daglig ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ved hhv. nydiagnostisert KF Ph+ KML og KF, AF eller BF Ph+ KML med resistens/intoleranse mot tidligere behandling), kan vurderes for de som ikke har opplevd alvorlige eller vedvarende moderate bivirkninger, og ved utilstrekkelig hematologisk, cytogenetisk eller molekylær respons.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler.
  • Eldre: Forsiktighet bør utvises.
  • Hjertesykdom: Forsiktighet bør utvises.
  • Nylig eller pågående klinisk signifikant gastrointestinal sykdom: Forsiktighet bør utvises.
  • Personer med asiatisk opprinnelse: Har lavere clearance og dermed økt eksponering. Skal overvåkes nøye for bivirkninger, spesielt ved doseøkning.
Administrering Tas 1 gang daglig om morgenen. Skal tas med mat, men samtidig inntak av grapefrukt/grapefruktjuice skal unngås. Skal svelges hele med vann. Skal ikke deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Nedsatt leverfunksjon.

Forsiktighetsregler

Unormal leverfunksjon: Behandling er assosiert med økt ALAT- og ASAT-nivå. Leverfunksjonstester bør tas før behandlingsstart og månedlig de første 3 behandlingsmånedene, og som klinisk indisert. Forhøyede transaminaser bør håndteres med midlertidig behandlingsavbrudd (dosereduksjon vurderes etter bedring til grad 1 eller baseline) og/eller seponering. Økte transaminaser, spesielt samtidig med økt bilirubin, kan være tidlig tegn på legemiddelindusert leverskade. Diaré og oppkast: Forsiktighet bør utvises, spesielt ved nylig eller pågående klinisk signifikant gastrointestinal sykdom. Standardbehandling gis, inkl. legemidler som motvirker diaré, kvalmestillende midler og/eller væskeerstatning. Kan håndteres med midlertidig avbrudd, dosereduksjon og/eller seponering. Samtidig bruk av domperidon bør unngås, og kun brukes dersom andre legemidler ikke har effekt. Myelosuppresjon: Blodtelling bør utføres ukentlig 1. behandlingsmåned, deretter månedlig eller som klinisk indisert. Bør håndteres med midlertidig avbrudd, dosereduksjon og/eller seponering. Væskeretensjon: Kan være assosiert med behandlingen, inkl. perikardial effusjon, pleuraeffusjon, lungeødem og/eller perifert ødem. Pasienten bør monitoreres og gis standardbehandling. Kan håndteres med midlertidig avbrudd, dosereduksjon og/eller seponering. Serumlipase: Forsiktighet anbefales ved tidligere pankreatitt. Ved forhøyet lipase ledsaget av abdominale symptomer, bør behandlingen avbrytes og pankreatitt utelukkes. Infeksjoner: Kan predisponere for infeksjoner med bakterier, sopp, virus eller parasitter. Proarytmisk potensiale: Forsiktighet bør utvises ved tidligere eller predisposisjon for QTC-forlengelse, ved ukontrollert eller signifikant hjertesykdom, inkl. nylig hjerteinfarkt, kongestiv hjertesvikt, ustabil angina eller klinisk signifikant bradykardi, eller ved bruk av legemidler kjent for å forlenge QTC. Hypokalemi og hypomagnesemi kan forsterke effekten ytterligere. Monitorering av effekt på QTC og EKG ved baseline anbefales før behandlingsstart. Hypokalemi og hypomagnesemi skal korrigeres før bosutinibadministrering, og bør monitoreres periodisk under behandlingen. Nedsatt nyrefunksjon: Behandling kan gi klinisk signifikant nedsatt nyrefunksjon hos KML-pasienter. Reduksjon over tid i estimert GFR er sett i kliniske studier, både hos pasienter med allerede behandlet og avansert KML og hos behandlingsnaive. Vurdering av nyrefunksjon før behandlingsstart og nøye overvåkning under behandling er viktig. Spesielt ved eksisterende nyreproblemer, eller ved risiko for renal dysfunksjon, inkl. ved samtidig bruk av legemidler med potensiale for nefrotoksisitet, f.eks. diuretika, ACE-hemmere, angiotensinreseptorblokkere og NSAID. Økt bosutinibeksponering ved moderat og alvorlig nedsatt nyrefunksjon er sett, og dosereduksjon anbefales. I en farmakokinetisk populasjonsanalyse på KML-pasienter ble det sett en tendens til økt eksponering (AUC) ved moderat og alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Kliniske data er svært begrensede hos KML-pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon som får en opptrappet dose med 600 mg. Alvorlige hudreaksjoner: Kan fremkalles, f.eks. Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN). Skal seponeres permanent ved alvorlig hudreaksjon under behandling. Tumorlysesyndrom: Pga. risiko for tumorlysesyndrom, anbefales korrigering av klinisk signifikant dehydrering og behandling av høye urinsyrenivåer før behandlingsstart. Hepatitt B-reaktivering: Reaktivering av hepatitt B hos kroniske bærere av viruset har oppstått etter behandling med BCR-ABL-TKI. Noen tilfeller resulterte i akutt leversvikt eller fulminant hepatitt, som igjen førte til levertransplantasjon eller død. Pasienten bør testes for HBV‑infeksjon før oppstart. Ekspert på leversykdom og behandling av HBV bør konsulteres før oppstart ved positiv HBV‑serologi (inkl. de med aktiv sykdom) og hos de som tester positivt på HBV‑infeksjon i løpet av behandlingen. Hvis bosutinibbehandling er nødvendig ved positiv HBV-serologi, bør pasienten overvåkes nøye for symptomer på aktiv HBV-infeksjon under behandling og i flere måneder etter avsluttet behandling. Fotosensitivitet: Eksponering for direkte sollys eller UV-stråling bør unngås/minimeres pga. risiko for fotosensitivitet. Beskyttende plagg og solkrem med høy solfaktor bør benyttes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Bør unngås ved svimmelhet, fatigue, synsforstyrrelser eller andre bivirkninger med potensiell innvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Samtidig bruk av kraftige eller moderate CYP3A-hemmere bør unngås, da de øker plasmakonsentrasjonen av bosutinib. Vis forsiktighet ved samtidig bruk av svake CYP3A-hemmere. Dersom kraftig eller moderat CYP3A-hemmer må administreres under behandling, bør behandlingsavbrudd eller dosereduksjon vurderes. Samtidig bruk av kraftige eller moderate CYP3A-induktorer bør unngås, da de reduserer plasmakonsentrasjonen av bosutinib. Vis forsiktighet ved samtidig bruk av svake CYP3A-induktorer. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av protonpumpehemmere (PPI). Korttidsvirkende antacida bør vurderes som et alternativ til PPI, og bosutinib og antacida bør gis til forskjellig tid (dvs. ta bosutinib om morgenen og antacida på kvelden) dersom mulig. Bør brukes med forsiktighet sammen med andre legemidler som kan føre til QT-forlengelse.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data. Dyrestudier viser reproduksjonstoksisitet. Bør ikke brukes under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker antikonsepsjon.
AmmingSkal ikke brukes. Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes.
FertilitetKan potensielt svekke reproduksjonsfunksjon og fertilitet. Fertile kvinner bør bruke sikker prevensjon under behandlingen og i minst 1 måned etter siste dose for å unngå graviditet. Menn bør søke råd om oppbevaring av sæd før behandling.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrenset erfaring.
BehandlingPasienten bør overvåkes og støttebehandling igangsettes.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHemmer BCR-ABL-kinase som fører til KML. Er i tillegg hemmer av Src-kinasefamilien, inkl. Src, Lyn og Hck.
AbsorpsjonEtter en enkeltdose bosutinib (500 mg) med mat til friske er absolutt biotilgjengelighet 34%. Gjennomsnittlig Tmax er 6 timer. En proporsjonal økning i AUC og Cmax er vist over et doseområde fra 200-600 mg. Mat øker Cmax 1,8 ganger og AUC med 1,7 ganger.
ProteinbindingCa. 96% hos friske.
FordelingVd ca. 2331 liter.
HalveringstidCa. 35,5 timer. Clearance ca. 61,9 liter/time.
MetabolismePrimært i lever.
UtskillelsePrimært via feces, noe i urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Bosulif, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
100 mg 28 stk. (blister)
479904
H-resept 9 511,10 C
400 mg 28 stk. (blister)
558417
H-resept 41 132,70 C
500 mg 28 stk. (blister)
492377
H-resept 41 828,80 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Bosulif TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg

Bosulif TABLETTER, filmdrasjerte 400 mg

Bosulif TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.04.2022


Sist endret: 03.05.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)