Besponsa

Pfizer


Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

L01F B01 (Inotuzumabozogamicin)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg: Hvert hetteglass inneh.: Inotuzumabozogamicin 1 mg, sakkarose, polysorbat 80, natriumklorid, trometamol.


Indikasjoner

Monoterapi til voksne med tilbakevendende eller refraktær CD22-positiv B-celle-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi (ALL). Voksne med Philadelphiakromosom-positiv (Ph+), tilbakevendende eller refraktær B-celle-prekursor ALL, skal ha hatt behandlingssvikt med minst 1 tyrosinkinasehemmer.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler


Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Gis under tilsyn av lege med erfaring innen kreftbehandling, med avansert HLR tilgjengelig. Før behandling skal CD22-positivitet >0% bekreftes. Ved sirkulerende lymfoblaster anbefales cytoreduksjon med kombinasjon av hydroksyurea, steroider og/eller vinkristin til perifere blastceller er ≤10 000/mm3 før 1. dose. Premedisinering med kortikosteroid, antipyretikum og antihistamin anbefales før dosering. Pasienten bør overvåkes nøye under og minst 1 time etter avsluttet behandling, pga. mulighet for infusjonsrelaterte reaksjoner. Ved høy tumorbyrde anbefales premedisinering for å redusere urinsyrenivået, samt hydrering før dosering.
Voksne inkl. eldre
Gis i sykluser på 3-4 uker. Anbefalt behandlingsvarighet er 2 sykluser for pasienter som skal gjennomgå hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT). En 3. syklus kan vurderes dersom komplett remisjon (CR) ikke oppnås, og der komplett remisjon oppnås med delvis hematologisk restitusjon (CRi) og ved minimal restsykdom (MRD) etter 2 sykluser. Inntil 6 sykluser kan gis til pasienter som ikke skal ha HSCT. Seponer behandlingen hvis CR/CRi ikke oppnås innen 3 sykluser. Doseregime for 1. syklus: Doseres etter kroppsoverflate. Anbefalt totaldose 1,8 mg/m2, gis som 3 doser fordelt på dag 1 (0,8 mg/m2), dag 8 (0,5 mg/m2) og dag 15 (0,5 mg/m2). Det må gå minst 6 dager mellom dosene. Syklus 1 varer i 3 uker, men kan forlenges til maks. 4 uker (dvs. med 7 dagers behandlingsfritt intervall som starter på dag 21) dersom CR eller CRi oppnås, og/eller for restitusjon etter toksisitet. Doseregime for påfølgende sykluser avhengig av behandlingsrespons: Dersom CR/CRi oppnås: Anbefalt totaldose 1,5 mg/m2 pr. syklus, gis som 3 doser fordelt på dag 1 (0,5 mg/m2), dag 8 (0,5 mg/m2) og dag 15 (0,5 mg/m2). Dersom CR/CRi ikke oppnås: Anbefalt totaldose 1,8 mg/m2 pr. syklus, gis som 3 doser fordelt på dag 1 (0,8 mg/m2), dag 8 (0,5 mg/m2) og dag 15 (0,5 mg/m2). Påfølgende sykluser varer i 4 uker. Doseendring for hematologiske toksisiteter på dag 1 av behandlingssyklus:

Nivå før behandling

Doseendring

Absolutt nøytrofiltall (ANC) ≥1 × 109/liter

Ved redusert ANC, avbryt neste behandlingssyklus til ANC ≥1 × 109/liter.

Blodplater ≥50 × 109/liter1

Ved reduserte blodplater, avbryt neste behandlingssyklus til nivå ≥50 × 109/liter.

ANC <1 × 109/liter og/eller blodplater <50 × 109/liter1

Ved redusert ANC og/eller blodplater, avbryt neste behandlingssyklus til minst ett av følgende skjer: ANC og blodplater går tilbake til baseline, tilbakegang av ANC til ≥1 × 109/liter og blodplater til ≥50 × 109/liter og/eller stabil eller forbedret sykdom og reduksjon av ANC/blodplater vurderes å skyldes underliggende sykdom.

1Antall blodplater må være uavhengig av blodoverføring.Doseendring for ikke-hematologiske toksisiteter under behandling: Permanent seponering ved venookklusiv leversykdom/sinusoidal obstruksjonssyndrom (VOD/SOS) eller annen levertoksisitet. Ved totalbilirubin >1,5 × ULN (øvre normalgrense) og ASAT/ALAT >2,5 × ULN, skal dosering avbrytes til verdiene går tilbake, unntatt ved Gilberts syndrom eller hemolyse. Hvis verdiene ikke går tilbake, skal behandling seponeres permanent. Ved infusjonsrelatert reaksjon skal infusjonen avbrytes, egnet behandling iverksettes, og vurdering gjøres om infusjonen skal seponeres eller om steroider og antihistaminer skal gis. Ved alvorlige eller livstruende infusjonsrelaterte reaksjoner skal behandling seponeres permanent. Ved grad ≥2 ikke-hematologisk toksisitet skal behandling avbrytes frem til restitusjon til grad 1 eller til gradnivå tilsvarende før behandlingsstart. Doseendring avhengig av varighet av doseavbrudd grunnet toksisitet:

Varighet av doseavbrudd

Doseendring

<7 dager (i en syklus)

Utsett neste dose (ha minst 6 dager mellom dosene).

≥7 dager

Utelat neste dose i syklusen.

≥14 dager

Når tilstrekkelig restitusjon oppnås, skal totaldose reduseres med 25% i påfølgende syklus. Ved behov for ytterligere doseendringer skal antall reduseres til 2 pr. syklus for påfølgende sykluser. Dersom dette ikke tolereres, skal behandling seponeres permanent.

>28 dager

Vurder permanent seponering.

Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved totalbilirubin ≤1,5 × ULN og ASAT/ALAT ≤2,5 × ULN. Begrenset sikkerhetsinformasjon ved høyere nivåer før dosering. Avbryt behandling til oppnådd restitusjon av totalbilirubin på ≤1,5 × ULN og ASAT/ALAT på ≤2,5 × ULN før hver dose, med mindre dette skyldes Gilberts syndrom eller hemolyse. Seponer behandlingen permanent hvis totalbilirubin eller ASAT/ALAT ikke restitueres.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved ClCR ≥15 ml/minutt. Sikkerhet og effekt ikke studert ved terminal nyresvikt.
  • Barn: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
Tilberedning/Håndtering Se pakningsvedlegg/SPC. Standard aseptisk teknikk brukes. Rekonstituering: Rekonstituer hvert hetteglass med 4 ml vann til injeksjonsvæsker. Virvle forsiktig, ikke rist. Oppløsning skal være klar til noe uklar, fargeløs og partikkelfri. Fortynning: Overfør til infusjonsbeholder med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) oppløsning til totalt 50 ml. Endelig konsentrasjon skal være mellom 0,01-0,1 mg/ml. Infusjonsbeholder av polyvinylklorid (PVC) (med di(2-etylheksyl)ftalat [DEHP] eller uten DEHP), polyolefin (polypropylen og/eller polyetylen) eller etylenvinylacetat (EVA) anbefales brukt. Dersom fortynnet oppløsning oppbevares i kjøleskap, skal den oppbevares i romtemperatur ca. 1 time før bruk. Beskyttes mot lys under hele prosessen.
Administrering Gis i.v. (romtemperert) over 1 time med hastighet på 50 ml/time. Skal ikke gis som i.v. støt- eller bolusdose. Infusjonsslanger av PVC (med/uten DEHP), polyolefin (polypropylen og/eller polyetylen) eller polybutadien anbefales brukt. Posen må beskyttes mot lys vha. et deksel som blokkerer ultrafiolett lys (dvs. gul, mørkebrun eller grønn pose eller aluminiumsfolie) under infusjon. Infusjonsslangen trenger ikke beskyttes mot lys.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tidligere/pågående alvorlig VOD/SOS. Alvorlig pågående leversykdom (f.eks. cirrhose, nodulær regenerativ hyperplasi, aktiv hepatitt).

Forsiktighetsregler

Levertoksisitet, inkl. VOD/SOS: Betydelig økt risiko for VOD/SOS, inkl. alvorlig, livstruende og enkelte ganger dødelig, spesielt etter HSCT. Bruk av HSCT-forberedende regimer med 2 alkylerende midler skal unngås, og nytte/risiko vurderes grundig der bruk ikke kan unngås. Ved serumbilirubin ≥ULN bør nytte/risiko vurderes grundig før man går videre til HSCT etter behandling. Andre faktorer som kan øke risiko for VOD/SOS etter HSCT inkluderer tidligere HSCT, alder ≥55 år, tidligere leversykdom og/eller hepatitt før behandling, senere behandlingslinje og flere behandlingssykluser. Grundig evaluering kreves før bruk til pasienter som tidligere har gjennomgått HSCT. Pasienter med tidligere leversykdom undersøkes grundig før behandling for å utelukke alvorlig pågående leversykdom. Pasienten skal overvåkes nøye for VOD/SOS, spesielt etter HSCT. Symptomer kan være økt totalbilirubin, hepatomegali (kan være smertefullt), rask vektøkning og ascites. Leverprøver skal overvåkes, inkl. ALAT, ASAT, totalbilirubin og alkalisk fosfatase, før og etter hver dose. Ved utvikling av unormale leverprøver iverksettes hyppigere overvåkning. For pasienter som går videre til HSCT anbefales tett overvåkning av leverprøver første måned etter HSCT, deretter sjeldnere i samsvar med klinisk praksis. Behandling seponeres permanent ved VOD/SOS, og pasienten behandles i samsvar med gjeldende klinisk praksis. Myelosuppresjon/cytopenier: Kan være livstruende. Fullstendig hematologisk status skal undersøkes før hver dose, og tegn på infeksjon, blødning og andre følger av myelosuppresjon skal overvåkes under behandling og etter HSCT. Profylaktiske antiinfektiver og overvåkningstester bør igangsettes ved behov under/etter behandling. Doseavbrudd, dosereduksjon eller seponering kan være nødvendig iht. alvorlighetsgrad. Infusjonsrelaterte reaksjoner: Se Dosering. Pasienten bør overvåkes nøye for mulige reaksjoner, inkl. hypotensjon, hetetokter eller pusteproblemer. Tumorlysesyndrom (TLS): Er sett. Kan være livstruende/fatalt. Pasienten overvåkes for tegn på TLS. Forlenget QT-intervall: Forsiktighet utvises hos de som har/har hatt eller er predisponert for forlenget QT-intervall, hos de som tar legemidler kjent for å forlenge QT-intervallet og ved elektrolyttforstyrrelser. EKG skal tas og elektrolytter måles før behandlingsstart, og verdiene overvåkes jevnlig under behandling. Amylase og lipase: Økninger i amylase og lipase er sett, og verdiene bør overvåkes. En evaluering av potensiell lever- og gallesykdom utføres, og behandling igangsettes iht. gjeldende klinisk praksis. Immunisering: Det anbefales å avstå fra vaksinering med levende virusvaksiner de siste 2 uker før og under behandling, samt fram til restitusjon av B-lymfocytter etter siste behandlingssyklus. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. hetteglass, og er så godt som natriumfritt. Klargjøres med natriumkloridoppløsning, og dette skal tas i betraktning for den totale natriummengden fra alle kilder som vil bli administrert. Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning pga. mulig fatigue under behandling. Forsiktighet anbefales.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier er utført. QT-intervallet skal overvåkes ved kombinasjon med legemidler kjent for å forlenge QT-intervallet eller indusere torsades de pointes.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data. Kan forårsake embryoføtal skade. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Skal ikke brukes under graviditet med mindre mulig nytteverdi for mor oppveier potensiell risiko for fosteret. Fertile kvinner skal unngå å bli gravide under behandling. Kvinner og menn med fertile kvinnelige partnere skal bruke sikker prevensjon under behandling, og i hhv. minst 8 og 5 måneder etter siste dose.
AmmingIngen data. Pga. mulig risiko for barnet skal det avstås fra amming under behandling og i minst 2 måneder etter siste dose.
FertilitetKan føre til nedsatt fertilitet hos kvinner og menn.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerKan gi lignende bivirkninger som ved anbefalt dose.
BehandlingInfusjonen avbrytes midlertidig. Pasienten overvåkes for lever- og hematologisk toksisitet. Gjenoppstart av riktig dose vurderes når toksisitet har opphørt.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringMonoklonalt antistoff rettet mot CD22 kovalent bundet via syrelabil kobling til N-acetyl-γ-kalikeamicin-dimetylhydrazid.
VirkningsmekanismeBindes til CD22-uttrykkende tumorceller og gir intracellulær frigjøring av N-acetyl-γ-kalikeamicin-dimetylhydrazid, som er cytotoksisk og induserer brudd i dobbelttrådet DNA. Dette gir cellesyklusarrest og apoptopisk celledød.
ProteinbindingCa. 97% in vitro.
FordelingVd ca. 12 liter.
HalveringstidCa. 12,3 dager ved slutten av syklus 4. Steady state oppnås ved syklus 4, ved anbefalt startdose 1,8 mg/m2.
MetabolismeIn vitro primært via ikke-enzymatisk reduksjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Etter rekonstituering: Skal brukes umiddelbart, eller oppbevares inntil 4 timer i kjøleskap. Fortynnet oppløsning: Skal brukes umiddelbart eller oppbevares ved romtemperatur eller i kjøleskap. Maks. tid fra rekonstituering til gjennomført administrering er 8 timer, med ≤4 timer mellom rekonstituering og fortynning. Etter rekonstituering og fortynning må innholdet hele tiden beskyttes mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Besponsa, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg 1 stk. (hettegl.)
437493
- 115 938,90 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Besponsa PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.02.2022


Sist endret: 18.03.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)